Search result for

unemploy

(78 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unemploy-, *unemploy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unemployed[ADJ] ซึ่งว่างงาน, See also: ซึ่งไม่ทำงาน, Syn. jobless
unemployed[ADJ] ซึ่งไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์, See also: ซึ่งไม่ได้นำมาใช้งาน, Syn. unused, unoccupied, Ant. occupied
unemployed[N] คนว่างงาน, See also: ผู้ว่างงาน
unemployment[N] จำนวนผู้ว่างงาน, See also: ตัวเลขผู้ว่างงาน
unemployment[N] การว่างงาน, See also: การไม่มีงานทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unemployableผู้ไม่สามารถทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemployedผู้ว่างงาน, ว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemploymentการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemploymentการว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unemploymentการว่างงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unemployment compensationค่าทดแทนการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployment insuranceการประกันการว่างงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployment, disguisedการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unemployedคนว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployed women workersคนงานสตรีว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemploymentการว่างงาน [TU Subject Heading]
Unemployment and crimeการว่างงานกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Unemployment insurance claimantsผู้เรียกร้องสิทธิประกันสังคมการว่างงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unemployment benefits (n ) เงินชดเชยการว่างงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am an unemployed, homeschooled 15-year-old.ฉันก็เป็นคนไม่มีงานทำ เป็นเด็กที่เรียนที่บ้าน แล้วก็อายุ 15 ปี Pret-a-Poor-J (2008)
Potential future president, or unemployed pothead? Tough.เป็นไปได้กับอนาคตประธาธิบดี หรือจะเอาขี้ยาไม่มีงานทำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'm thinking unemployment if you don't finish those cues on time.ฉันว่าคุณจะตกงานเอานะ ถ้าคุณไม่ทำเพลงพวกนั้นให้เสร็จทันเวลาน่ะ New York, I Love You (2008)
When he assumed office, 13,000,000 people in this country were unemployed.เมื่อครั้งที่เขาประมาณว่ามีผู้ตกงานกว่า 13 ล้านคนในประเทศ Doubt (2008)
he's unemployed.เขาไม่มีงานทำ Gomorrah (2008)
The assailant is Takeshi Abe, 37, unemployed, of Kazama, Chiba.คนร้ายก็คือ อาเบะ ทาคาชิ อายุ 37 ปี, มาจาก คาซาม่า จังหวัดชิบะครับ. Cyborg Girl (2008)
No jobs. I'm still unemployed.ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ ฉันยังถือว่าตกงานอยู่ 500 Days of Summer (2009)
Facing issues that range from economic stagnation and unemployment to rising crime, while at the same time balancing black aspirations with white fears.และต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย.. ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ.. การว่างงาน Invictus (2009)
A whole unemployment check.เป็นการตรวจสอบของคนที่ว่างงานทั้งนั้นแหล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm unemployed.คุณทำให้ผมตกงานนะ.. The Breath (2009)
I can't afford to be unemployed.ฉันรับไม่ได้กับการถูกเลิกจ้าง Up in the Air (2009)
Unemployment is what - 250 bucks a week?พอตกงานผมจะได้- 250 เหรียญต่ออาทิตย์เหรอ Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unemployAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
unemployA remedy for the unemployment problem.
unemployBecause he was unemployed, their wedlock failed.
unemployBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
unemployBeing unemployed gave me the chance to stand back and think about my life.
unemployDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
unemployI hear that the number of the unemployed has been increasing recently.
unemployIn the discussion the accent was on unemployment.
unemployThe biggest problem of the hour is unemployment.
unemployThe number of unemployed college graduates amounts to more than 4000.
unemployThe number of unemployed people will rise by degrees.
unemployThe police assembled several unemployed men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่างงาน[ADJ] unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai definition: ที่ไม่มีงานทำ
คนว่างงาน[N] unemployable person, See also: the unemployed, Syn. คนตกงาน, Example: คนที่มีงานทำไม่อาจรู้ถึงความทรมานของคนว่างงานได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีงานทำ
การตกงาน[N] unemployment, See also: losing a job, Syn. การว่างงาน, Example: เพราะการตกงานของเขาทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกรไร้งาน[n. exp.] (kammakøn rai ngān) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
กรรมกรว่างงาน[n. exp.] (kammakøn wāng ngān) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan kān wāng-ngān) EN: unemployment insurance   FR: assurance chômage [f]
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ngān) EN: unemployment   FR: chômage [m]
คนตกงาน[n. exp.] (khon tok ngān) EN: unemployable person   
ตกงาน[v.] (tok-ngān) EN: be unemployed ; be out of job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant   FR: être sans emploi ; être au chomâge
ว่างงาน[X] (wāng-ngān) EN: unemployed ; out of work ; jobless   FR: sans travail ; au chômage

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEMPLOY    AH0 N AH0 M P L OY1
UNEMPLOYED    AH2 N EH0 M P L OY1 D
UNEMPLOYABLE    AH0 N AH0 M P L OY1 AH0 B AH0 L
UNEMPLOYMENT    AH2 N AH0 M P L OY1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unemployed    (j) (uh2 n i m p l oi1 d)
unemployable    (j) (uh2 n i m p l oi1 @ b l)
unemployment    (n) (uh2 n i m p l oi1 m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードクター[, o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei [Add to Longdo]
雇用保険[こようほけん, koyouhoken] (n) unemployment insurance [Add to Longdo]
構造的失業[こうぞうてきしつぎょう, kouzoutekishitsugyou] (n) structural unemployment [Add to Longdo]
高失業率[こうしつぎょうりつ, koushitsugyouritsu] (n) high unemployment rate [Add to Longdo]
産業予備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed [Add to Longdo]
自発的失業[じはつてきしつぎょう, jihatsutekishitsugyou] (n) voluntary unemployment [Add to Longdo]
失業[しつぎょう, shitsugyou] (n,vs,adj-no) unemployment; (P) [Add to Longdo]
失業給付[しつぎょうきゅうふ, shitsugyoukyuufu] (n) unemployment benefit [Add to Longdo]
失業者[しつぎょうしゃ, shitsugyousha] (n) unemployed person [Add to Longdo]
失業手当;失業手当て[しつぎょうてあて, shitsugyouteate] (exp) unemployment allowance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, / ] unemployment [Add to Longdo]
失业率[shī yè lǜ, ㄕ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] unemployment rate [Add to Longdo]
无业游民[wú yè yóu mín, ˊ ㄧㄝˋ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] unemployed [Add to Longdo]
无业闲散[wú yè xián sǎn, ˊ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˊ ㄙㄢˇ, / ] unemployed and idle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top