Search result for

undone

(49 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undone-, *undone*
Possible hiragana form: うんどね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undone[ADJ] ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ, See also: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, Syn. uncompleted, unfinished, Ant. completed, finished
undone[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone[ADJ] หายนะ (คำเก่า), See also: ซึ่งทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undone(อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่เสร็จ,ทำลาย,ทำให้หายนะ,vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ undo, Syn. unfinished,incomplete

English-Thai: Nontri Dictionary
undone(adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once you enter into this bargain, it cannot be undone.เมื่อเจ้าได้ต่อรองแล้ว นั่นไม่อาจยกเลิกได้ Le Morte d'Arthur (2008)
Come undone!มาเร็วน่า Bolt (2008)
If anyone saw this, everything would be undone.ถ้ามีใครเห็นนี่ ทุกอย่างก็จะพังหมด The Dark Knight (2008)
Harvey's prosecution, everything he fought for undone.ความผิดของฮาร์วี่ ทำให้ทุกอย่างที่เขาสู้มา สูญเปล่า The Dark Knight (2008)
Your top seems to have come undone.เหมือนสายเสื้อคุณจะลุ่ยลงมา Sex and the City 2 (2010)
There is nothing that cannot be undone.ไม่มีอะไร ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ Mark of the Brotherhood (2010)
We are undone!เราทำอะไรไม่ได้เลย Whore (2010)
"And in an instant, her life was undone.ได้สิ " และทันใดนั้น เหมือนชีวิตเธอหายไป" Reality Bites Me (2010)
Is there a zipper undone?ไม่ได้รูดซิบ Consumed (2010)
She's coming undone.เธอจะทำไม่สำเร็จ First Blood (2010)
With your clothes undone?เสื้อเปิดเนี่ยนะ? Pasta (2010)
The parts already rusted won't get undone, but since the sap had been applied, no more rusting will occur.ส่วนที่ขึ้นสนิมแล้ว หลังจากทายางไม้แล้วจะไม่ขึ้นสนิมอีก Kim Soo Ro (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undoneAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
undoneDo what you have left undone, if any.
undoneHis tie came undone.
undoneLook, your shoelaces have come undone.
undoneMe, I'll make it to the class reunion no matter what I have to leave undone.
undoneMy shoelaces came undone
undoneThe proverb says that what is done cannot be undone.
undoneWe have left undone what we ought to have done.
undoneWhat is done cannot be undone.
undoneWhat's done cannot be undone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาราคาซัง[ADJ] unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
อากูล[ADJ] undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined   FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ทิ้งไว้[v. exp.] (thing wai) EN: leave behind ; leave undone   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDONE    AH0 N D AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undone    (v) (uh1 n d uh1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
やり残し;遣り残し[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone [Add to Longdo]
やり残す;遣り残す[やりのこす, yarinokosu] (v5s) to leave undone [Add to Longdo]
ラウンドネックライン[, raundonekkurain] (n) round neckline [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
止す[よす, yosu] (suf,v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone [Add to Longdo]
取り返しがつかない;取返しがつかない[とりかえしがつかない, torikaeshigatsukanai] (exp) (See 取り返しのつかない) cannot be undone; can't be recovered from [Add to Longdo]
取り返しのつかない;取返しのつかない[とりかえしのつかない, torikaeshinotsukanai] (exp,adj-i) (See 取り返しがつかない) cannot be undone; can't be recovered from [Add to Longdo]
片肌脱;片肌脱ぎ[かたはだぬぎ, katahadanugi] (n) (obsc) one shoulder exposed (e.g. because one sleeve of the kimono is undone) [Add to Longdo]
放る(P);抛る[ほうる(P);ほる, houru (P); horu] (v5r,vt) (1) to let go; to abandon; to leave undone; (2) to throw; to toss; to fling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undone \Un*done"\,
   p. p. of {Undo}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undone \Un*done"\, a. [Pref. un- not + done.]
   Not done or performed; neglected.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undone
   adj 1: not done; "the work could be done or undone and nobody
       cared"
   2: doomed to extinction [syn: {done for(p)}, {ruined}, {sunk},
     {undone}, {washed-up}]
   3: not fastened or tied or secured; "her blouse had come undone
     at the neck"; "his shoelaces were undone"
   4: thrown into a state of disorganization or incoherence; "price
     programs became unstuck because little grain was available"
     [syn: {unstuck}, {undone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top