หรือคุณหมายถึง undervalü?
Search result for

undervalue

(20 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undervalue-, *undervalue*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undervalued policyกรมธรรม์ประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think the rate of return against the yen is grossly undervalued.อัตราค่าตอบแทนต้านเงินเยนต่ำนะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
A trait people never fail to undervalue, I'm afraid.เป็นสิ่งที่ผู้คนไม่เคยประเมินค่าได้ถูก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
That $1.47 tip was a wake-up call reminding me that life will always undervalue you if you let it.ไอ้ทิป 1.47$ นั่นทำให้ฉันคิดได้ และเตือนฉันว่าชีวิตมัน จะประเมินค่าเธอต่ำอยู่เสมอ ถ้าเธอปล่อยให้มันทำแบบนั้น And the Disappearing Bed (2011)
Our firm is actually undervalued by as much as 50%.บริษัทเรามีราคาต่ำกว่าพื้นฐานจริงโดยเท่า 50% ที่ผมได้ค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ Penance (2012)
I want you to think of the most undervalued asset in the state of New Jersey today.อะไรมีมูลค่าต่ำสุดในนิวเจอร์ซี American Hustle (2013)
I look for undervalued assets.มองหา ของที่คนไม่เห็นค่า Wedding in Red (2013)
He's drawn to high-stakes jobs by a need to prove his superiority to a world he perceives has undervalued him, and these shootings are the ultimate expression of that need.คุณบอกว่า เขาขับรถอเมริกันเหรอ ที่รัก คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ในมิดเวสต์นะ รถคันไหนๆก็ผลิตในอเมริกาทั้งนั้นแหละ L.D.S.K. (2005)
And you feel overworked and undervalued.และทำให้เธอรู้สึกทำงานหนักจนไม่คุ้มกับรายได้ You're Gonna Love Tomorrow (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERVALUE    AH1 N D ER0 V AE2 L Y UW0
UNDERVALUED    AH1 N D ER0 V AE2 L Y UW0 D
UNDERVALUES    AH1 N D ER0 V AE2 L Y UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undervalue    (v) (uh2 n d @ v a1 l y uu)
undervalued    (v) (uh2 n d @ v a1 l y uu d)
undervalues    (v) (uh2 n d @ v a1 l y uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
割安感[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued [Add to Longdo]
捨てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undervalue \Un`der*val"ue\, v. t.
   1. To value, rate, or estimate below the real worth; to
    depreciate.
    [1913 Webster]
 
   2. To esteem lightly; to treat as of little worth; to hold in
    mean estimation; to despise.
    [1913 Webster]
 
       In comparison of it I undervalued all ensigns of
       authority.              --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       I write not this with the least intention to
       undervalue the other parts of poetry. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undervalue \Un`der*val"ue\, n.
   A low rate or price; a price less than the real worth;
   undervaluation. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undervalue
   v 1: assign too low a value to; "Don't underestimate the value
      of this heirloom-you may sell it at a good price" [syn:
      {undervalue}, {underestimate}] [ant: {overestimate},
      {overvalue}]
   2: esteem lightly
   3: lose in value; "The dollar depreciated again" [syn:
     {depreciate}, {undervalue}, {devaluate}, {devalue}] [ant:
     {appreciate}, {apprise}, {apprize}, {revalue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top