Search result for

understanding

(68 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understanding-, *understanding*, understand
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understanding[N] ความสามารถในการเข้าใจ, See also: ความเข้าใจ, Syn. meaning, purport, significance
understanding[N] ข้อตกลงร่วมกัน, See also: สัญญา, Syn. intendment, acceptance
understanding[ADJ] ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง, Syn. perceptive, Ant. unperceptive
understandingly[ADV] อย่างเข้าอกเข้าใจ, See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, sympathetically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, I'm a very permissive, understanding chaperone, so feel free to ignore me, you know, if you're in the mood to start kissing or groping or showering...แน่นอน ฉันดื้อมากๆ เข้าใจเรื่องคนคุม ดังนั้นรู้สึกอิสระไม่ต้องสนใจฉัน Lucky Thirteen (2008)
Because it's my understanding that she caught you stealing files.เพราะผมเข้าใจว่าเธอจับคุณกำลังขโมยไฟล์ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
- My life's work, dedicated to the understanding of science.- งานทั้งชีวิตของหม่อมฉัน ที่อุทิศให้กับวิทยาศาสตร์ The Mark of Nimueh (2008)
Now that we have an understanding, pick up the bags.ตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วนะ ยกกระเป๋า เดินทางได้ Babylon A.D. (2008)
Fine! Go then! See if the others will be as understanding!ดีล่ะ, ตามใจเจ้า, ข้าสงสัยว่าคนอื่นๆ จะเข้าใจ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It's my understanding that Scylla could only be used if it's plugged into a decoder box that's hidden in one of the Company facilities.ผมเข้าใจว่าเซลล่าจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมันต่อเข้ากับกล่องถอดรหัส ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในที่ที่หนึ่งของเดอะคอมพานี ผมคิดถูกไหม Breaking and Entering (2008)
My understanding of you.ที่ฉันมีต่อคุณ Body of Lies (2008)
So do we have an understanding?เราเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหม ? Quantum of Solace (2008)
Go understanding, which makes Greene, is not something impromptu.Go understanding, which makes Greene, is not something impromptu. Quantum of Solace (2008)
I'm so sorry, I'm having a hard... time understanding your accent.โทษที คือฉัน ลำบาก กับสำเนียงของคุณจริง ๆ Made of Honor (2008)
You have an understanding, you and he?คุณกับเขา เข้าอกเข้าใจกันใช่มั้ย? Doubt (2008)
We will fail to acknowledge that there are forces at work beyond our understanding.เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่า มันมีสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของเรา The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understandingAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
understandingA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
understandingAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
understandingFriendship consists of mutual understanding.
understandingGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
understandingHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
understandingHe has a good understanding of the problems.
understandingHe is a man of mean understanding.
understandingHe is a man of understanding.
understandingHe is slow of understanding.
understandingHer skill as a teacher is based on her understanding of young people.
understandingHis idea is beyond the reach of my understanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)
ความเข้าใจ[N] understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām henchøp) EN: right understanding   FR: compréhension juste [f]
ความเข้าใจ [n.] (khwām khaojai) EN: understanding ; comprehension   FR: compréhension [f]
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)   
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām khaojai) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding   
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai khaojai phit) EN: cause a misunderstanding ; mislead   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTANDING    AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
UNDERSTANDINGS    AH0 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understanding    (v) (uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
understandings    (n) (uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rollenverständnis {n}understanding of one's role [Add to Longdo]
Verständnis {n} | Verständnisse {pl} | bei jmdm. Verständnis findenunderstanding | understandings | to find understanding from sb. [Add to Longdo]
Völkerverständigung {f}understanding among nations [Add to Longdo]
verständnisvoll {adj} | verständnisvoller | am verständnisvollstenunderstanding | more understanding | most understanding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
ミスアンダスタンディング[, misuandasutandeingu] (n) misunderstanding [Add to Longdo]
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
意志の疏通[いしのそつう, ishinosotsuu] (n) mutual understanding [Add to Longdo]
意思疎通(P);意志疎通(iK)[いしそつう, ishisotsuu] (n) (coming to a) mutual understanding; understanding each other; (P) [Add to Longdo]
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] understanding, #42,306 [Add to Longdo]
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] understanding and adaptable [Add to Longdo]
识时达务[shí shí dá wù, ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ˋ, / ] understanding; to know what's up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understand \Un`der*stand"\ ([u^]n`d[~e]r*st[a^]nd"), v. t. [imp.
   & p. p. {Understood} ([u^]n`d[~e]r*st[oo^]d"), and Archaic
   {Understanded}; p. pr. & vb. n. {Understanding}.] [OE.
   understanden, AS. understandan, literally, to stand under;
   cf. AS. forstandan to understand, G. verstehen. The
   development of sense is not clear. See {Under}, and {Stand}.]
   1. To have just and adequate ideas of; to apprehended the
    meaning or intention of; to have knowledge of; to
    comprehend; to know; as, to understand a problem in
    Euclid; to understand a proposition or a declaration; the
    court understands the advocate or his argument; to
    understand the sacred oracles; to understand a nod or a
    wink.
    [1913 Webster]
 
       Speaketh [i. e., speak thou] so plain at this time,
       I you pray,
       That we may understande what ye say. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I understand not what you mean by this. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Understood not all was but a show.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A tongue not understanded of the people. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. To be apprised, or have information, of; to learn; to be
    informed of; to hear; as, I understand that Congress has
    passed the bill.
    [1913 Webster]
 
   3. To recognize or hold as being or signifying; to suppose to
    mean; to interpret; to explain.
    [1913 Webster]
 
       The most learned interpreters understood the words
       of sin, and not of Abel.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To mean without expressing; to imply tacitly; to take for
    granted; to assume.
    [1913 Webster]
 
       War, then, war,
       Open or understood, must be resolved. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To stand under; to support. [Jocose & R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To give one to understand}, to cause one to know.
 
   {To make one's self understood}, to make one's meaning clear.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understanding \Un`der*stand"ing\ ([u^]n`d[~e]r*st[a^]nd"[i^]ng),
   a.
   Knowing; intelligent; skillful; as, he is an understanding
   man.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understanding \Un`der*stand"ing\, n.
   1. The act of one who understands a thing, in any sense of
    the verb; knowledge; discernment; comprehension;
    interpretation; explanation.
    [1913 Webster]
 
   2. An agreement of opinion or feeling; adjustment of
    differences; harmony; anything mutually understood or
    agreed upon; as, to come to an understanding with another.
    [1913 Webster]
 
       He hoped the loyalty of his subjects would concur
       with him in the preserving of a good understanding
       between him and his people.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. The power to understand; the intellectual faculty; the
    intelligence; the rational powers collectively conceived
    an designated; the higher capacities of the intellect; the
    power to distinguish truth from falsehood, and to adapt
    means to ends.
    [1913 Webster]
 
       But there is a spirit in man; and the inspiration of
       the Almighty giveth them understanding. --Job xxxii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       The power of perception is that which we call the
       understanding. Perception, which we make the act of
       the understanding, is of three sorts: 1. The
       perception of ideas in our mind; 2. The perception
       of the signification of signs; 3. The perception of
       the connection or repugnancy, agreement or
       disagreement, that there is between any of our
       ideas. All these are attributed to the
       understanding, or perceptive power, though it be the
       two latter only that use allows us to say we
       understand.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
       In its wider acceptation, understanding is the
       entire power of perceiving an conceiving, exclusive
       of the sensibility: the power of dealing with the
       impressions of sense, and composing them into
       wholes, according to a law of unity; and in its most
       comprehensive meaning it includes even simple
       apprehension.             --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically, the discursive faculty; the faculty of
    knowing by the medium or use of general conceptions or
    relations. In this sense it is contrasted with, and
    distinguished from, the reason.
    [1913 Webster]
 
       I use the term understanding, not for the noetic
       faculty, intellect proper, or place of principles,
       but for the dianoetic or discursive faculty in its
       widest signification, for the faculty of relations
       or comparisons; and thus in the meaning in which
       "verstand" is now employed by the Germans. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sense; intelligence; perception. See {Sense}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understanding
   adj 1: characterized by understanding based on comprehension and
       discernment and empathy; "an understanding friend"
   n 1: the cognitive condition of someone who understands; "he has
      virtually no understanding of social cause and effect"
      [syn: {understanding}, {apprehension}, {discernment},
      {savvy}]
   2: the statement (oral or written) of an exchange of promises;
     "they had an agreement that they would not interfere in each
     other's business"; "there was an understanding between
     management and the workers" [syn: {agreement},
     {understanding}]
   3: an inclination to support or be loyal to or to agree with an
     opinion; "his sympathies were always with the underdog"; "I
     knew I could count on his understanding" [syn: {sympathy},
     {understanding}]
   4: the capacity for rational thought or inference or
     discrimination; "we are told that man is endowed with reason
     and capable of distinguishing good from evil" [syn: {reason},
     {understanding}, {intellect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top