Search result for

underlying

(37 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underlying-, *underlying*, underly
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underlying[ADJ] ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า
underlying[ADJ] ที่สำคัญและซ่อนอยู่, Ant. obvious
underlying[ADJ] จำเป็น, Syn. essential, elemental, basic, fundamental, prime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underlying(อัน'เดอะไลอิง) adj. อยู่ข้างใต้,อยู่ชั้นใต้,เป็นรากฐาน,แฝงอยู่,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิก่อน vi. กริยาเติม?ing?ของunderlie

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
underlying causeเหตุพื้นเดิม, เหตุเบื้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
underlying cause of deathสาเหตุแท้จริงของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
underlying diseaseโรคพื้นเดิม, โรคเบื้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
underlying insuranceการประกันภัยรองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
underlying premiumเบี้ยประกันภัยรองรับ มีความหมายเหมือนกับ base premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The breathing problem started after we fixed her kidney problem, means the RTA isn't the underlying cause.เริ่มมีระบบหายใจล้มเหลว หลังจากเรารักษาไตเธอ หมายความว่า rta ไม่ใช่อาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
That could signal autoimmune or some kind of dystrophy as the underlying cause.เป็นอาการของ ออโต้อิมมูน หรือdystrophyบางชนิด เหมือนเป็นอาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
Just the opportunistic infection, not the underlying condition.แค่มีอาการแทรกซ้อน มีการติดเชื้อ ไม่ได้เป็นอาการพื้นฐาน Lucky Thirteen (2008)
He was part of the team that developed its underlying architecture.เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่พัฒนา ซึ่งเป็นรากแห่งสถาปัตยกรรม Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I dug up underlying court documents related to the Sloan divorce.ผมเจาะลึกถึงเอกสารที่เป็นข้อมูลลับของศาล เกี่ยวกับการหย่าของสโลน Hostile Takeover (2009)
Well,I interacted with you at your art exhibit because I was very impressed with your command of underlying structure.ฉันคุยกับเธอ ที่งานแสดงศิลปะของเธอ เพราะฉันประทับใจมากเลยล่ะ ที่เธอวาดโครงสร้างภายในได้ดีมากๆ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Those sound waves have an underlying pattern of frequency modulation.คลื่นเสียงพวกนั้นมี การปรับเปลี่ยนรูปแบบของ คลื่นความถี่ของเสียง The Boy with the Answer (2010)
Neither of those will treat any possible underlying condition.ยาทั้งสองชนิดนั้น ไม่มียาไหน ที่จะรักษาอาการที่ซ่อนไว้ได้แน่ Now What? (2010)
And events in the universe that once seemed random are eventually revealed to have an underlying connectedness.และแม้ว่าในจักรวาลซึ่งครั้งหนึ่งก็ถูกสุ่มเลือก ในที่สุดก็แสดงให้เห็นว่าเป็นหลักพื้นฐาน\ ของการเชื่อมโยงกัน Take It! (2010)
As of right now, the mortality rate is fluctuating between 25 and 30 percent depending upon underlying medical conditions socioeconomic factors, nutrition, fresh water.แต่ตอนนี้ อัตราการตายนั้นผันผวน ระหว่าง 25 กับ 30 เปอเซนต์ ...ขึ้นอยู่กับ โรคประจำตัว... Contagion (2011)
But interestingly, in the fundamental laws of physics underlying everything around us, there is no difference between the past and the future.แต่ที่น่าสนใจ ในกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ พื้นฐานทุกอย่างรอบตัวเรา Does Time Really Exist? (2011)
I treat symptoms of the disease after the fact, never the underlying cause.ผมรักษาโรคจากข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากสาเหตุของโรค Legacy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underlyingWe should understand the underlying premises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไผทโกรม[N] underlying ground, See also: earth surface, low ground, earth, Syn. พื้นดิน, ผิวดิน, Thai definition: แผ่นดินต่ำ หมายความว่า ใต้หล้า คือ พื้นโลก

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERLYING    AH2 N D ER0 L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underlying    (v) (uh2 n d @ l ai1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basis-Inflationsrate {f} [fin.]underlying rate of inflation [Add to Longdo]
Basisinstrument {n}underlying asset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠因[えんいん, en'in] (n) underlying cause [Add to Longdo]
基底構造[きていこうぞう, kiteikouzou] (n) deep structure; underlying structure [Add to Longdo]
基盤ソフト[きばんソフト, kiban sofuto] (n) software infrastructure; underlying software [Add to Longdo]
前提技術[ぜんていぎじゅつ, zenteigijutsu] (n) underlying technology; technical premise; precursor technology [Add to Longdo]
底意[そこい, sokoi] (n) one's underlying motives or true intentions [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
本義[ほんぎ, hongi] (n) true meaning; underlying principle [Add to Longdo]
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 underlying \un`der*ly"ing\, a.
   1. Lying under or beneath; as, the underlying strata of a
    locality.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Fundamental; basic; as, underlying principles;
    underlying causes.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Implicit; not immediately obvious; requiring careful
    scrutiny to discover; as, the underlying sarcasm in her
    seemingly innocuous remark..
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underlying
   adj 1: in the nature of something though not readily apparent;
       "shortcomings inherent in our approach"; "an underlying
       meaning" [syn: {implicit in(p)}, {inherent},
       {underlying}]
   2: located beneath or below
   3: being or involving basic facts or principles; "the
     fundamental laws of the universe"; "a fundamental
     incomatibility between them"; "these rudimentary truths";
     "underlying principles" [syn: {fundamental}, {rudimentary},
     {underlying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top