Search result for

uncommon

(48 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncommon-, *uncommon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncommon[ADJ] ที่พบได้น้อย, See also: ึที่ไม่ได้มีทั่วไป, Syn. scarce, infrequent, odd, extraordinary, Ant. common
uncommonly[ADV] อย่างแปลกๆ, See also: อย่างไม่ธรรมดา, Syn. oddly, peculiarly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น

English-Thai: Nontri Dictionary
uncommon(adj) แปลก,ไม่ธรรมดา,ผิดปกติ,เด่น,พิเศษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's uncommon, but it's within the realm of possibility;เป็นเรื่องไม่ธรรมดา แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ครับ Changeling (2008)
It's a birth defect, not uncommon.บางครั้ง เส้นหลอดเลือดแดงในคอ มันก็บิดเป็นกลียว Some Kinda Love (2009)
BUT COPYCAT KILLERS ARE NOT ENTIRELY UNCOMMON.แต่ฆาตกรลอกแบบไม่ผิดปกติแบบนี้ทุกราย Zoe's Reprise (2009)
It's extremely uncommon in the U.S.มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในอเมริกา The Plain in the Prodigy (2009)
It's not uncommon for different departments to vie for funds for exhibits, is it, Mr. Turnbull?มันไม่เป็นปกติสำหรับ หน่วยงานที่แตกต่างกัน ที่จะได้มาซึ่งกองทุนสำหรับ การจัดแสดงใช่มั้ยคุณเทิร์นบูล? A Night at the Bones Museum (2009)
Was it uncommon for her to be irresponsible?ไม่ผิดสังเกตหรือ ที่เธอหายตัวไป The Performer (2009)
Hagrid, the last thing I wish to be is indelicate but Acromantular venom is uncommonly rare.แฮกริด อย่าว่าฉันหยาบคายเลยนะ แต่พิษของมันน่ะ หายากมากเลยนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It's not uncommon.ไม่มีอะไรผิดปรกติ The Haunting in Connecticut (2009)
It is uncommon, Miss Walker... but the hopes of both our families rest with us.มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ คุณวอล์คเกอร์ ... แต่ความหวังทั้งหมดของครอบครัวเราทั้งคู่... ตกอยู่ที่เรา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
a relapse is not uncommon.การกลับสู่สภาพเดิมมันไม่ได้แปลก Dr. Estrangeloved (2010)
- Not uncommon in young subjects. - Ah...ซึ่งเกิดขึ้นยากมากกับคนอายุน้อย The Sorcerer's Apprentice (2010)
It's not uncommon to be overly concerned for the subject in one's first exorcism.มันไม่ใช่เรื่องแปลก ... ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเป็นห่วงคนถูกผีเข้า เมื่อเห็นพิธีไล่ผีครั้งแรก The Rite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncommonA six-figure income is not uncommon for physicians.
uncommonCholera is uncommon in Japan.
uncommonMen of uncommon ability.
uncommonSuch a case is not uncommon today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉีกแนว[V] unique, See also: uncommon, unusual, odd, Syn. แหวกแนว, แปลก, แตกต่าง, Ant. เหมือน, คล้าย, Example: งานเขียนของเขาฉีกแนวไปจากงานเขียนของคนอื่นๆ, Thai definition: แปลกไปจากปกติ หรือจากเดิมที่เคยมีมา
ประหลาด[ADJ] strange, See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary, Syn. แปลก, ผิดธรรมดา, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร, Example: สัตว์ตัวนี้รูปร่างประหลาด, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
ไม่ธรรมดา[ADJ] uncommon, See also: strange, unusual, odd, peculiar

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีกแนว[X] (chīknaēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd   FR: unique
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammadā) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar   FR: inhabituel
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary   
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
แปลกปลอม[adj.] (plaēkpløm) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon   
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOMMON    AH0 N K AA1 M AH0 N
UNCOMMONLY    AH2 N K AA1 M AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncommon    (j) (uh1 n k o1 m @ n)
uncommonly    (a) (uh1 n k o1 m @ n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably [Add to Longdo]
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem [Add to Longdo]
希世;稀世[きせい, kisei] (n) rare; uncommon [Add to Longdo]
希代;稀代[きだい;きたい, kidai ; kitai] (n,adj-no) rarity; uncommonness [Add to Longdo]
希有;稀有[けう, keu] (adj-na,n) rare; uncommon [Add to Longdo]
強ち[あながち, anagachi] (adv) (uk) not necessarily; not uncommon; (P) [Add to Longdo]
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]
俊抜[しゅんばつ, shunbatsu] (n) uncommon; above average [Add to Longdo]
人並み外れた[ひとなみはずれた, hitonamihazureta] (adj-f) uncommon; extraordinary (in relation to human characteristics) [Add to Longdo]
珍肴[ちんこう, chinkou] (n) uncommon and delicious meal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀有[xī yǒu, ㄒㄧ ㄧㄡˇ, ] uncommon, #19,543 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncommon \Un*com"mon\, a.
   Not common; unusual; infrequent; rare; hence, remarkable;
   strange; as, an uncommon season; an uncommon degree of cold
   or heat; uncommon courage.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Rare; scarce; infrequent; unwonted.
     [1913 Webster] -- {Un*com"mon*ly}, adv. --
     {Un*com"mon*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncommon
   adj 1: not common or ordinarily encountered; unusually great in
       amount or remarkable in character or kind; "uncommon
       birds"; "frost and floods are uncommon during these
       months"; "doing an uncommon amount of business"; "an
       uncommon liking for money"; "he owed his greatest debt to
       his mother's uncommon character and ability" [ant:
       {common}]
   2: marked by an uncommon quality; especially superlative or
     extreme of its kind; "what is so rare as a day in
     June"-J.R.Lowell; "a rare skill"; "an uncommon sense of
     humor"; "she was kind to an uncommon degree" [syn: {rare},
     {uncommon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top