Search result for

unclear

(45 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unclear-, *unclear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unclear[ADJ] ซึ่งไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, กำกวม, Syn. ill-defined, cloudy, dark, Ant. clear
unclear[ADJ] ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ), Syn. confusing, obscure, Ant. clear, intelligible, comprehensible

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unclear (n) ไม่ชัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
unclear.ยังไม่ชัด 24: Redemption (2008)
- Unclear, sir.- ไม่ชัดเจนครับ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In death, the rules are unclear.ในความตายนั้น กฏมันไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Now, while the circumstances of his disappearance are unclear, it stands to reason his blood would be very valuable, as he's over twice my age and ten times the vampire I will ever be.ตอนนี้เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ยังไม่กระจ่าง เป็นเหตุให้เข้าใจว่าเลือดของเขามีมูลค่ามาก เพราะเขาแก่กว่าฉันสองเท่า Keep This Party Going (2009)
Howard, look this over and tell me what's unclear to you.ฮาวเวิร์ด ดูแล้วบอกทีว่า นายรู้เรื่องหรือเปล่า The Vengeance Formulation (2009)
Look this over and tell me what's unclear to you.งั้นช่วยดูทีว่า นายรู้เรื่องหรือเปล่า The Vengeance Formulation (2009)
It's still unclear whether his son, Joseph Tobin, or the rest of the family, was involved in the scheme.ซึ่งยังไม่เป็นที่กระจ่างว่า ลูกชายของเขา โจเซฟ โทบิน หรือสมาชิกที่เหลือในครอบครัวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการนี้หรือไม่ Your Secrets Are Safe (2010)
-We are unclear as to the effects...นายครับ อยากทดสอบอะไร เอาเลย ผนวกมันเข้ากับชุดด้วย Iron Man 2 (2010)
Whose head is unclear?สมองใครรกเหรอ? The Twilight Saga: Eclipse (2010)
- That's still unclear at this point.- เรายังไม่ทราบแน่ชัด Buried (2010)
The reason for the visit unclear.สาเหตุที่มาก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไร Sacramentum Gladiatorum (2010)
Is it unclear when I give an order?ฉันไม่ได้สั่งคุณไว้อย่างชัดเจนหรือ The Fight (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unclearAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
unclearIt is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.
unclearThe course of action is unclear.
unclearTheir scope and shape is unclear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด[ADV] unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา
ความเคลือบแคลง[N] doubtfulness, See also: unclearness, ambiguity, Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, Example: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน
ความคลุมเครือ[N] ambiguity, See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity, Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด, Ant. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Example: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา, Thai definition: ความไม่ชัดแจ้ง
ไม่ชัด[ADV] unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCLEAR    AH0 N K L IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unclear    (j) (uh1 n k l i@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain [Add to Longdo]
不確か[ふたしか, futashika] (adj-na,n) unreliable; uncertain; indefinite; unclear; (P) [Add to Longdo]
不明確[ふめいかく, fumeikaku] (adj-na,n) inaccurate; indistinct; imprecise; unclear; indecisive [Add to Longdo]
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned [Add to Longdo]
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
曖曖;曖々[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) dim; faint; unclear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不清[bù qīng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, ] unclear [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, / ] unclear; an expletive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unclear \Unclear\
   See {clear}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unclear
   adj 1: poorly stated or described; "he confuses the reader with
       ill-defined terms and concepts" [syn: {ill-defined},
       {unclear}] [ant: {clear}, {well-defined}]
   2: not clear to the mind; "the law itself was unclear on that
     point"; "the reason for their actions is unclear to this day"
     [ant: {clear}]
   3: not easily deciphered; "indecipherable handwriting" [syn:
     {indecipherable}, {unclear}, {undecipherable}, {unreadable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top