Search result for

uncleaned

(61 entries)
(2.1479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncleaned-, *uncleaned*, unclean, uncleane
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uncleaned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uncleaned*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unclean    [ADJ] สกปรก, See also: ไม่สะอาด, Syn. soiled, filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty, Ant. clean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty

English-Thai: Nontri Dictionary
unclean(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วร้าย,มีมลทิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Consume our unclean hearts!กลืนกินหัวใจสกปรก! Akira (1988)
I have unclean thoughts, but deliver me.ข้าพระองค์จักชำระให้ เพียงส่งข้าพระองค์ The Lawnmower Man (1992)
These are the things among us that are unclean,มันเป็นเรื่องระหว่างเรา มันสกปรกที่สุด Ken Park (2002)
Does he slither all over your unclean body?เค้าเลื้อยไปบนตัวเธอใช่มั้ย บนตัวสกปรกๆของเธอ Ken Park (2002)
I have seen the unclean spirits come out!"ชั้นเห็นวิญญาณสกปรก ออกไป Ken Park (2002)
"Unmarried, unclean"?" Unmarried, unclean"? Maid in Manhattan (2002)
Only Kira can purify this unclean world.คิระเท่านั้นที่จะบำบัดโลกที่โสมมนี้ Death Note: The Last Name (2006)
I cast you out, unclean spirit...ข้าจะไล่เจ้าออกไป วิญญาณชั่วร้าย Demonology (2009)
I imagine you consider this work unclean.ฉันคิดว่าคุณคงพิจารณาแล้วว่า งานแบบนี้ไม่สะอาด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
"Fornication, uncleanness, inordinate affection,"การล่วงประเวณี ความโสโครก ราคะตัณหา Frankie & Alice (2010)
And begone, you unclean spirits of terror and darkness. Out!ออกไป เจ้าวิญญานสกปรก \ แห่งความกลัวและมืดมน ออกไป The Rite (2011)
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก The Rite (2011)
I exorcise you, most unclean spirit.ข้าขอไล่แก! เจ้าวิญญาณโสโครก The Rite (2011)
Yes, I-I miss cleansing our fields and forests of the unclean people who stole my country.ใช่ ผมคิดถึงการชำระล้าง ผืนดินและป่าไม้ของพวกเรา จากพวกสกปรกที่มาขโมยประเทศผม Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Be gone unclean spirit.วิญญาณชั่วร้ายจงออกไป Going Dutch (2011)
Be gone unclean spirit.จงออกไปวิญญาณชั่วร้าย Going Dutch (2011)
Be gone, unclean spirit.วิญญาณชั่วร้ายจงออกไป You're the One That I Haunt (2011)
I saw the unclean thing, what you carry in your womb.ฉันเห็นสิ่งนั้นไม่ชัดนักว่าคุณอุ้มท้องอะไรอยู่ Piggy Piggy (2011)
I am the wave to wash clean this unclean world.ฉันนำพาการกวาดล้าง ที่ชำระล้างโลกสกปรกใบนี้ Priest (2011)
- What? I'm unclean? !- อะไรนะ ฉันไม่สะอาดแล้วเหรอ Confaegion (2013)
I command you, unclean spirit now attacking this servant of God, to obey me to the letter...ข้าขอสั่งเจ้า วิญญาณโสโครก ผู้โจมตีผู้รับใช้พระเจ้า จงเชื่อฟังข้า The Name Game (2013)
Is it the policy to leave patients unclothed and unclean, some of them smeared in their own feces?เป็นนโยบายหรือเปล่าคะที่ทิ้งให้ผู้ป่วยไม่สวมเสื้อผ้า และเนื้อตัวสกปรก ผู้ป่วยบางราย ก็ละเลงอุจจาระตัวเองเล่น Madness Ends (2013)
But working with a demon is...unclean.แต่ทำงานกับพวกปีศาจ ไม่ใช่เรื่องดี Goodbye Stranger (2013)
To others, it's an unclean spirit, it's jinn, it's orisha. Take your pick, okay?สำหรับคนอื่น ก็แค่วิญญาณ ไม่บริสุทธิเป็นออริช่าเลือกเอาละกัน Incarnate (2016)
It's unclean.งานเทศกาลไง The BFG (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซกมก    [ADJ] dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
สกปรก    [V] be dirty, See also: be unclean, tarnish, Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, ขาวสะอาด
เลอะ [ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
มอมแมม    [ADJ] dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
มอมแมม    [V] be dirty, See also: be filthy, be stained, be soiled, be unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: เด็กทุกคนในสนามล้วนแต่มอมแมมคลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก, ไม่สะอาดหมดจด
ขะมุกขะมอม    [V] be dirty, See also: be filthy, be sloppy, be unclean, Syn. มอมแมม, เปรอะเปื้อน, สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เสื้อผ้าของผมขะมุกขะมอมเกินกว่าจะไปงานเลี้ยงคืนนี้, Thai definition: เปรอะเปื้อนมอซอไปด้วยสิ่งสกปรก
สกปรก    [ADJ] dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
สกปรก    [V] be dirty, See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
โสโครก [ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน, มอมแมม, Ant. สะอาด, Example: พวกเราต้องหลับนอน, อาบน้ำและแต่งตัวกันภายในห้องเพียงสองหรือสามห้องที่แสนจะโสโครกและก็อับชื้นให้เกินไป, Thai definition: เปรอะเปื้อนน่ารังเกียจ
โสมม [ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, filthy, Syn. โสโครก, สกปรก, Example: ผู้อ่านคอลัมน์นี้จะได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังอันโสมมมีการหลอกลวงเงินทองของผู้ศรัทธาบุกรุกยึดครองป่าสงวน, Thai definition: น่าขยะแขยง
กระมอมกระแมม    [V] dirty, See also: be dusty and dirty, be unclean, Syn. มอมแมม, เลอะเทอะ, สกปรก, Example: ใบหน้าของเด็กๆ กระมอมกระแมมไปด้วยหมึกพิมพ์
อสุจิ    [ADJ] impure, See also: unclean, Thai definition: ที่ไม่สะอาด, ที่ไม่บริสุทธิ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul   FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty   FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled   FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCLEAN    AH0 N K L IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unclean    (j) (uh2 n k l ii1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unreinheit {f}uncleanness [Add to Longdo]
Unreinlichkeit {f}uncleanliness [Add to Longdo]
reinigen | reinigend | gereinigt | reinigt | reinigte | nicht gereinigtto clean | cleaning | cleaned | cleans | cleaned | uncleaned [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adv}uncleanly [Add to Longdo]
unsauber {adj} | unsauberer | am unsauberstenunclean | more unclean | most unclean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P) [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
不浄場[ふじょうば, fujouba] (n) unclean place [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] unclean; filthy; foul-mouthed [Add to Longdo]
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, / ] unclean; filthy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top