Search result for

ultimatum

(34 entries)
(0.1788 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ultimatum-, *ultimatum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultimatum[N] คำขาด, See also: คำสั่งสุดท้าย, คำเตือนครั้งสุดท้าย, Syn. command, behest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) คำขาด,คำสุดท้าย,ข้อสรุป,หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final

English-Thai: Nontri Dictionary
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultimatumคำขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimatum (L.)คำขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A delusional and aberrant voice delivering a terrorist's ultimatum.ไอ้ผู้ก่อการร้าย จิตหลอนและหลงผิด V for Vendetta (2005)
An ultimatum that was met with swift and surgically precise justice.มันก็ต้องเจอกับ การพิพากษาที่ เฉียบขาด และรวดเร็ว. V for Vendetta (2005)
i'd like to give him a "bourne ultimatum." listen,do you have the test shots for the natural disasters makeover shoot today?ฉันจะอยากให้ bourne ultimatum กับเขา ฟังนะ เธอมีรูปถ่ายทดสอบ ของการถ่ายภัยพิบัติธรรมชาติวันนี้รึเปล่า How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You're in no position to issue ultimatums, Mr. Hodges.คุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะ ยื่นคำขาดได้, คุณฮอดจ์เจส Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And staying in an unhappy marriage... now is not the time or the place... staying in an unhappy marriage, a marriage that I've outgrown, a marriage full of ultimatums and numbness and resentment...และอยู่ ในขีวิตสมรสที่ไม่มีความสุข ตอนนี้ไม่ใช่เวลา หรือสถานที่-- ที่จะต้องจมอยู่กับชีวิตคู่ที่ผิดหวัง ชีวิตคู่ที่หนูนิสัยไม่ดี Holidaze (2009)
Hassan isn't happy about Taylor's response to the ultimatum.ฮัสซานรู้สึกไม่ดี กับการตอบรับข้อเสนอของ ปธน.เทย์เลอร์ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
That sounds like an ultimatum.บอกผมมาเลย Iwo Jima (2010)
You guys were given an ultimatum that came straight from operations.พวกเธอได้รับคำขาดส่งตรงมาจากเบื้องบน Kill Jill (2010)
I didn't realize I had an ultimatum.ก็เลยยังไม่มีข้อสรุปน่ะ The Kids Are Not All Right (2011)
The cartel has given me its ultimatum, to which I've said no.พวกเม็กซิกันได้ยื่นคำขาดกับผม ซึ่งผมก็ได้บอกปฎิเสธไป Hermanos (2011)
- Is that an ultimatum?นี่ยื่นคำขาดรึ? Then I Really Got Scared (2011)
My ultimatum to the President, it's a bluff.การยื่นคำขาดต่อ ปธน... . เป็นการหลอก Face Off (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขาด[N] ultimatum, See also: finality, Example: พนักงานยื่นคำขาดแก่ผู้บริหารเรื่องการขึ้นเงินเดือน, Thai definition: คำที่พูดออกไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand   FR: ultimatum [m]
ยื่นคำขาด[v. exp.] (yeūn khamkhāt) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word   FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum

CMU English Pronouncing Dictionary
ULTIMATUM    AH2 L T AH0 M EY1 T AH0 M
ULTIMATUMS    AH2 L T AH0 M EY1 T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultimatum    (n) (uh2 l t i m ei1 t @ m)
ultimatums    (n) (uh2 l t i m ei1 t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ultimatum {n} | Ultimaten {pl}ultimatum | ultimata; ultimatums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最後通告[さいごつうこく, saigotsuukoku] (n) final warning; ultimatum; last notice [Add to Longdo]
最後通牒[さいごつうちょう, saigotsuuchou] (n) ultimatum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀的美敦[āi dí měi dūn, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ, ] ultimatum (loan) [Add to Longdo]
哀的美敦书[āi dí měi dūn shū, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ ㄕㄨ, / ] ultimatum (loan) [Add to Longdo]
最后通牒[zuì hòu tōng dié, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, / ] ultimatum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ultimatum \Ul`ti*ma"tum\ ([u^]l`t[i^]*m[=a]"t[u^]m), n.; pl. E.
   {Ultimatums} ([u^]l`t[i^]*m[=a]"t[u^]mz), L. {Ultimata}. [NL.
   See {Ultimate}.]
   1. A final proposition, concession, or condition; especially,
    the final propositions, conditions, or terms, offered by
    either of the parties in a diplomatic negotiation; the
    most favorable terms that a negotiator can offer, the
    rejection of which usually puts an end to the hesitation.
    [1913 Webster]
 
   2. A final demand, the rejection of which may lead to a
    resort to force or other compelling action by the party
    presenting the ultimatum. In international diplomacy, an
    ultimatum may be used as by the demanding country as a
    signal to other countries that it gave the other country a
    seemingly reasonable opportunity to avoid a war; in this
    way, the demanding country may seek to avoid
    responsibility for starting a war.
    [PJC]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ultimatum
   n 1: a final peremptory demand

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ultimatum [ultiːmaːtum] (n) , s.(n )
   ultimatum
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ultimatum [ɵltimatɵm]
   ultimatum
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top