Search result for

ultimate

(79 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ultimate-, *ultimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultimate[ADJ] ที่สุด, See also: ที่มากที่สุด, Syn. greatest, extreme
ultimate[ADJ] สุดท้าย, Syn. final
ultimate[ADJ] พื้นฐาน, Syn. fundamental
ultimate[N] จุดสูงสุด, See also: จุดที่มากที่สุด
ultimately[ADV] ท้ายที่สุด, See also: ตอนสุดท้าย, ในที่สุด, Syn. eventually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ultimate(อัล'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน, See also: ultimately adv. ultimateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultimateสุดท้าย, ปลายสุด, สูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimateอันติมะ, ที่สุด, ท้ายสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimateอันติมะ, ปรมัตถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimateที่สุด, ขั้นที่สุด, ท้ายสุด, อันติมะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate analysisการวิเคราะห์ขั้นสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultimate causeเหตุเก่าก่อน [มีความหมายเหมือนกับ cause, remote ๔] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimate factข้อเท็จจริงขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate frequencyความถี่อันติมะ, ความถี่ท้ายสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ultimate issueประเด็นสำคัญที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate liabilityความรับผิดขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Recoveryปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ
ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาต ิหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ หรือจากแอ่งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม Ultimate recovery อาจจะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว หรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิด้วย เช่น การทำ water flood (ดูคำ Water Flood) เมื่อพิจารณาว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ultimate goal. Chuck didn't hit on me onceเรื่องสนุกกว่า / ชัคไม่เห้นเคยทำอะไรไม่ดีกับชั้นเลย Chuck in Real Life (2008)
You face the most feared of all foes, the ultimate killing machine.เจ้าจะต้องเจอกับศัตรูที่น่าหลวาดกลัวที่สุด เครื่องจักรสังหารที่เก่งที่สุด Lancelot (2008)
For you've chosen to follow the path of evil, ultimately we'll destroy you, along with your fiendish puppet master.ฉันจะทำลายพวกแกให้สิ้นซาก รวมทั้งเจ้านายของแกด้วย Bolt (2008)
But she was ultimately powerless to stop it.เข้ามา กล้บเข้าไปในรถ The Eye (2008)
Terminal Island Penitentiary hosts 3 days of the ultimate of Auto Carnage.การแข่งรถสุดอมหิตตลอด3วัน จากสถานราชทัณฑ์เกาะเทอร์มินัล Death Race (2008)
It is the ultimate distraction.นั่นคือ สุดยอดแห่งการเบนความสนใจ The Love Guru (2008)
The ultimate distraction!ที่สุดแห่งการเบนความสนใจ! The Love Guru (2008)
It's the ultimate betrayal.นี่มันยิ่งกว่าถูกหักหลังซะอีก Loyal and True (2008)
Been reading a few of my mom's ladies magazines... and they've got a couple secrets on how to ultimately pleasure you.Been reading a few of my mom's ladies magazines... and they've got a couple secrets on how to ultimately pleasure you. I Love You, Beth Cooper (2009)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
So let me ask if we ultimately conclude that our national security is best served by denying you further asylum on our planet,ดังนั้น เราขอถาม ถ้าที่สุด จะผดุงความมั่รคงของชาติ โดยการปฎิเสธการลี้ภัยของคุณบนโลกใบนี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
In the ultimate sacrifice, they gave their lives to seal the Matrix away in a tomb made of their very own bodies.และในการเสียสละสูงสุด พวกเค้าสละชีวิตเพื่อซ่อนรักษาแมททริกซ์ ในสุสานที่ผนึกซาก จากร่างของพวกเค้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ultimateAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.
ultimateCitizens are the ultimate sovereigns.
ultimateHe made the ultimate decision.
ultimateHe will ultimately pass the exam.
ultimateI get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.
ultimateOpinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
ultimateOur ultimate goal is to establish world peace.
ultimateThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimateThe rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimateThe rebel was ultimately captured and confined to prison.
ultimateThe ultimate question for me is whether I like business.
ultimateUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
ครั้งสุดท้าย[ADJ] last, See also: ultimate, final, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว
จนได้[ADV] in the end, See also: ultimately, finally, Example: แม่เคยเตือนแล้วว่าให้ระวัง แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้
ปรมัตถ์[N] ultimate truth, See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain, Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด, Example: ศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้นขั้นสูงเรียกว่าขั้นปรมัตถ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm   FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutthāi) EN: finally ; ultimately   FR: pour la dernière fois
ลำดับสูงสุด[adj.] (lamdap sūngsut) EN: ultimate   
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately   

CMU English Pronouncing Dictionary
ULTIMATE    AH1 L T AH0 M AH0 T
ULTIMATELY    AH1 L T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultimate    (j) (uh1 l t i m @ t)
ultimately    (a) (uh1 l t i m @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enddruck {m}ultimate pressure [Add to Longdo]
Endverbraucher {pl}ultimate consumers [Add to Longdo]
Letztverbraucher {m}; Endverbraucher {m}ultimate consumer [Add to Longdo]
Reißdehnung {f}ultimate elongation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
アルティメット[, aruteimetto] (adj-f) ultimate [Add to Longdo]
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) {Buddh} bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]
究極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, / ] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done, #94,719 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
末端成分[まったんせいぶん, mattanseibun] ultimate component [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ultimate \Ul"ti*mate\, a. [LL. ultimatus last, extreme, fr. L.
   ultimare to come to an end, fr. ultimus the farthest, last,
   superl. from the same source as ulterior. See {Ulterior}, and
   cf. {Ultimatum}.]
   1. Farthest; most remote in space or time; extreme; last;
    final.
    [1913 Webster]
 
       My harbor, and my ultimate repose.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Many actions apt to procure fame are not conductive
       to this our ultimate happiness.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Last in a train of progression or consequences; tended
    toward by all that precedes; arrived at, as the last
    result; final.
    [1913 Webster]
 
       Those ultimate truths and those universal laws of
       thought which we can not rationally contradict.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Incapable of further analysis; incapable of further
    division or separation; constituent; elemental; as, an
    ultimate particle; an ultimate constituent of matter.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate analysis} (Chem.), organic analysis. See under
    {Organic}.
 
   {Ultimate belief}. See under {Belief}.
 
   {Ultimate ratio} (Math.), the limiting value of a ratio, or
    that toward which a series tends, and which it does not
    pass.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Final; conclusive. See {Final}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ultimate \Ul"ti*mate\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Ultimated}; p.
   pr. & vb. n. {Ultimating}.]
   1. To come or bring to an end or issue; to eventuate; to end.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To come or bring into use or practice. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analysis \A*nal"y*sis\, n.; pl. {Analyses}. [Gr. ?, fr. ? to
   unloose, to dissolve, to resolve into its elements; ? up + ?
   to loose. See {Loose}.]
   1. A resolution of anything, whether an object of the senses
    or of the intellect, into its constituent or original
    elements; an examination of the component parts of a
    subject, each separately, as the words which compose a
    sentence, the tones of a tune, or the simple propositions
    which enter into an argument. It is opposed to
    {synthesis}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The separation of a compound substance, by
    chemical processes, into its constituents, with a view to
    ascertain either (a) what elements it contains, or (b) how
    much of each element is present. The former is called
    {qualitative}, and the latter {quantitative analysis}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) The tracing of things to their source, and the
    resolving of knowledge into its original principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The resolving of problems by reducing the
    conditions that are in them to equations.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) A syllabus, or table of the principal heads of a
      discourse, disposed in their natural order.
    (b) A brief, methodical illustration of the principles of
      a science. In this sense it is nearly synonymous with
      synopsis.
      [1913 Webster]
 
   6. (Nat. Hist.) The process of ascertaining the name of a
    species, or its place in a system of classification, by
    means of an analytical table or key.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate}, {Proximate}, {Qualitative}, {Quantitative}, and
   {Volumetric analysis}. (Chem.) See under {Ultimate},
    {Proximate}, {Qualitative}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ultimate
   adj 1: furthest or highest in degree or order; utmost or
       extreme; "the ultimate achievement"; "the ultimate
       question"; "man's ultimate destiny"; "the ultimate
       insult"; "one's ultimate goal in life" [ant: {proximate}]
   2: being the last or concluding element of a series; "the
     ultimate sonata of that opus"; "a distinction between the
     verb and noun senses of `conflict' is that in the verb the
     stress is on the ultimate (or last) syllable"
   n 1: the finest or most superior quality of its kind; "the
      ultimate in luxury"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top