Search result for

twisted

(54 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twisted-, *twisted*, twist, twiste
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twisted[ADJ] ที่ผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twisted curveเส้นโค้งบิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For one of their twisted little games,ในการเล่มเกมเล็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Is this that masked man's idea of some kind of a twisted joke?- จากนั้นทุกอย่างก็หายไป. - ผมบอกแล้วว่าเราจะผ่านไปได Committed (2008)
So this twisted test doesn't mean anything.เราไม่ใช่แฟนกันจริงๆหรอก Committed (2008)
Her parts are all twisted up inside, she can't have little children.อวัยวะภายในของเธอผิดปกติไปหมด เธอมีลูกไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah, I twisted my ankle. Kumar was just looking at it.ใช่ ฉันลองหมุนข้อเท้า คูมาร์แค่มาช่วยดูให้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I may have twisted my thumb. Yeah.ฉันไม่รู้ว่าเผลอบิดนิ้วโป้งไปรึเปล่า The Love Guru (2008)
The stomach is still twisted. There's still surgery, but-เพราะว่ากระเพาะของมันบิด ยังมีอีกทางนึงคือผ่าตัด แต่.. Marley & Me (2008)
All right, you twisted my arm, it's chili powder.ใช่แล้ว สูตรลับสุดยอดไปเลย The House Bunny (2008)
I gave them a sword, and they stuck it in, and they twisted it with relish.ผมให้ดาบแก่พวกเขา และพวกเขาก็แทงมันลงไป และพวกเขาก็บิดมันด้วยความสะใจ Frost/Nixon (2008)
The more scarred and twisted the wood the better because if you could make something beautiful out of it, it meant that much more.ยิ่งรอยแผลและการบิดเบี้ยวของไม้ยิ่งมากยิ่งดี ..เพราะว่าถ้าคุณทำให้มันสวยขึ้นมาได้ มันก็จะมีความหมายมากขึ้น Nights in Rodanthe (2008)
Enjoy being 14? How twisted is that?มีความสุขกับการอายุ14หรอ นี้บ้าไปแล้วหรอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Your brain is all sick and twisted up. You're paranoid everyone knows.สมองยังคงปั่นป่วนสับสน คุณกลัวว่าทุกคนจะรู้ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twistedHe twisted my arm.
twistedHis face was twisted with pain.
twistedI slipped and twisted my ankle.
twistedStreets are often twisted and narrow in the suburbs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป๋[ADJ] slanted, See also: twisted, distorted, askew, awry, inclined, Syn. บิด, เบี้ยว, เฉ, เอียง, คด, Ant. ตรง
บิดเบี้ยว[ADJ] twisted, See also: distorted, Syn. หงิกงอ, Example: ฉันเห็นล้อที่บิดเบี้ยวขนาดนั้นแล้วคิดว่าคนขับคงไม่รอดแน่, Thai definition: ที่บิดจนผิดรูปผิดร่างไปมาก
เบี้ยวๆ บูดๆ[ADJ] distorted, See also: twisted, crooked, Syn. บิดๆ เบ้ๆ, บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว, Example: เครื่องบินที่ถูกไฟไหม้กลายเป็นชิ้นโลหะเบี้ยวๆ บูดๆ ที่ไม่มีค่าอะไรเลย, Thai definition: ที่มีรูปบิดเบ้ไปจากเดิม
บูดเบี้ยว[ADJ] twisted, See also: distorted, grimacing, contorted, Syn. เบ้, เบี้ยวบูด, Example: เขาแหงนหน้าบูดเบี้ยวขึ้นมาช้าๆ และส่งเสียงขู่ปนเสียงหอบแรงๆ ไม่หยุดปาก, Thai definition: ที่นิ่วหน้าแสดงอาการเจ็บปวดหรือไม่พอใจ
ขนด[N] coil, See also: twisted portion, curled portion, Example: องค์พระปฏิมากรประทับนั่งสมาธิบนขนดนาค 5 ชั้นโดยมีเส้นนูนหนารอบองค์พระทั้งหมด, Thai definition: โคนหางงู
เหลียวหลัง[N] twisted chain, See also: twisted necklace, Syn. สร้อยเหลียวหลัง, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยที่มีลักษณะบิดเป็นเกลียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
หยิกงอ[adj.] (yik-ngø) EN: curly ; wavy ; twisted ; frizzy ; crimpy   

CMU English Pronouncing Dictionary
TWISTED    T W IH1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twisted    (v) (t w i1 s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelkabel {n}twisted pair cable [Add to Longdo]
verbogen {adj} | verbogener | am verbogenstentwisted | more twisted | most twisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
ツイストペア[, tsuisutopea] (n) {comp} twisted pair [Add to Longdo]
ツイストペアケーブル[, tsuisutopeake-buru] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
勧世縒[かんぜより, kanzeyori] (n) twisted paper; twisted-paper string [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony) [Add to Longdo]
向こう鉢巻き;向こう鉢巻[むこうはちまき, mukouhachimaki] (n) folded or rolled head towel; towel twisted around one's head [Add to Longdo]
根性が曲がる[こんじょうがまがる, konjougamagaru] (exp,v5r) to have a perverse character; to have a twisted personality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] twisted; bent; crooked; cramped, #26,252 [Add to Longdo]
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties, #59,247 [Add to Longdo]
蜷曲[quán qū, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩ, ] twisted; coiled; curled, #68,768 [Add to Longdo]
盘陀[pán tuó, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] twisted; spiral; uneven stones, #128,348 [Add to Longdo]
歪嘴[wāi zuǐ, ㄨㄞ ㄗㄨㄟˇ, ] twisted mouth; wry mouth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twist \Twist\ (tw[i^]st), v. t. [imp. & p. p. {Twisted}; p. pr.
   & vb. n. {Twisting}.] [OE. twisten, AS. twist a rope, as made
   of two (twisted) strands, fr. twi- two; akin to D. twist a
   quarrel, dissension, G. zwist, Dan. & Sw. tvist, Icel. tvistr
   the deuce in cards, tvistr distressed. See {Twice}, {Two}.]
   1. To contort; to writhe; to complicate; to crook spirally;
    to convolve.
    [1913 Webster]
 
       Twist it into a serpentine form.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to turn from the true form or meaning; to pervert;
    as, to twist a passage cited from an author.
    [1913 Webster]
 
   3. To distort, as a solid body, by turning one part
    relatively to another about an axis passing through both;
    to subject to torsion; as, to twist a shaft.
    [1913 Webster]
 
   4. To wreathe; to wind; to encircle; to unite by intertexture
    of parts. "Longing to twist bays with that ivy." --Waller.
    [1913 Webster]
 
       There are pillars of smoke twisted about with
       wreaths of flame.           --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   5. To wind into; to insinuate; -- used reflexively; as,
    avarice twists itself into all human concerns.
    [1913 Webster]
 
   6. To unite by winding one thread, strand, or other flexible
    substance, round another; to form by convolution, or
    winding separate things round each other; as, to twist
    yarn or thread. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence, to form as if by winding one part around another;
    to wreathe; to make up.
    [1913 Webster]
 
       Was it not to this end
       That thou began'st to twist so fine a story? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To form into a thread from many fine filaments; as, to
    twist wool or cotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twisted \Twist"ed\, a.
   Contorted; crooked spirally; subjected to torsion; hence,
   perverted.
   [1913 Webster]
 
   {Twisted curve} (Geom.), a curve of double curvature. See
    {Plane curve}, under {Curve}.
 
   {Twisted surface} (Geom.), a surface described by a straight
    line moving according to any law whatever, yet so that the
    consecutive positions of the line shall not be in one
    plane; a warped surface.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twisted
   adj 1: having an intended meaning altered or misrepresented;
       "many of the facts seemed twisted out of any semblance to
       reality"; "a perverted translation of the poem" [syn:
       {distorted}, {misrepresented}, {perverted}, {twisted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top