Search result for

turn back

(36 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn back-, *turn back*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You turn back into a kid. Like Kutner.ฉันจะกลับไปเป็นเด็ก เหมือนคัทเนอร์ Emancipation (2008)
- Turn back. You could get hurt.-กลับไปก่อน คุณอาจได้รับบาดเจ็บได้ The Mark of Nimueh (2008)
Go ahead and run toward that direction, remember keep on running ahead and don't turn backวิ่งไปทางนั้น จำไว้นะวิ่งไปเรื่อยๆ อย่าหันกลับมา Iljimae (2008)
Then I know that I can't turn back.แล้วฉันก็รู้ว่าฉันหันกลับไปไม่ได้แล้ว I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'll turn back when I have to.ผมจะกลับมา เมื่อผมต้องการ Air: Part 3 (2009)
You're coming up on your last chance to turn back.คุณกำลังจะเข้าไปแล้วนะ นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะ หันหลังกลับ A New Day in the Old Town (2009)
Detective Caine,did I speak out of turn back there?นักสืบเคน ถ้าฉันบอกคุณ ก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่? Out of Time (2009)
Wishing that he could turn back the clock to before he went crazy?หวังว่าเขาคงได้ ย้อนเวลากลับไป ในช่วงก่อนที่เขา จะกลายเป็นบ้า? Grey Matters (2009)
Maybe we should turn back. The woods could be full of Odin's men.บางทีเราควรจะกลับ ในป่า เต็มไปด้วยทหารโอดิน The Sins of the Father (2009)
- We have to turn back!- เราต้องถอยกลับ! Legacy of Terror (2009)
I willed him to turn back.ฉันตั้งใจจะทำให้เขาหันหลังกลับ The Lovely Bones (2009)
Didn't even turn back for a wave.เขาเดินเข้าไปไม่เหลียวหลังเลย The Next Three Days (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turn backIt's too late to turn back now.
turn backLet's turn back.
turn backLet's turn back to the third lesson.
turn backTurn back, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม
วกกลับ[V] return, See also: turn back, Syn. หวนกลับ, Ant. มุ่งหน้า, เลยไป, Example: เราวกกลับเข้าธรรมศาสตร์ตรงประตูหอประชุมเล็ก เพื่อชมปืนใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่, Thai definition: หักเลี้ยวกลับ
หวน[V] turn back, See also: return, Syn. หวนกลับ, กลับมา, กลับคืน, เวียน, เวียนกลับ, Example: ชาวยิวทั่วโลกพากันหวนกลับมาสู่แผ่นดินเกิดของตน, Thai definition: เวียนกลับ
ย้อน[V] turn back, See also: return, retrace one's steps, rebound, come back, Syn. ย้อนกลับ, วกกลับ, Example: เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะลืมของสำคัญเอาไว้, Thai definition: ย้อนกลับไปหรือทวนกลับไปทางเดิม
ผวน[V] return, See also: turn back, turn round, Syn. หวน, หวนกลับ, กลับ, ผกผวน, ทวน, Example: นกกระจอกผวนกลับมาโฉบลงอีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: ทวนกลับ
วิมุข[V] turn something inside out, See also: turn back, Syn. กลับหน้า, Thai definition: หันหน้ากลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around   FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หวน[v.] (huan) EN: turn back ; return   FR: revenir à ; se reporter
ปลิ้น[v.] (plin) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself   FR: retourner l'intérieur
ตลบ[v.] (talop) EN: cast ; throw back ; turn back ; pull back   
วก[v.] (wok) EN: turn back ; meander   FR: serpenter ; zigzaguer
วกกลับ[v. exp.] (wok klap) EN: return ; turn back   
ย้อน[v.] (yøn) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps   FR: revenir sur ; retourner sur
ย้อนกลับ[v. exp.] (yønklap) EN: turn back ; return ; retrace ; go back   FR: revenir en arrière

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち返す;打返す[うちかえす, uchikaesu] (v5s) to return a blow repeat; to turn back; to rewhip; to plow up; to plough up; to come and retreat [Add to Longdo]
戻る[もどる, modoru] (v5r,vi) to turn back; to return; to go back; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]
踵を返す;きびすを返す;くびすを返す[きびすをかえす(踵を返す;きびすを返す);くびすをかえす(踵を返す;くびすを返す), kibisuwokaesu ( kakato wo kaesu ; kibisuwo kaesu ); kubisuwokaesu ( kakato wo kaesu] (exp,v5s) to turn back; to return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turn back
   v 1: retrace one's course; "The hikers got into a storm and had
      to turn back" [syn: {backtrack}, {turn back}, {double
      back}]
   2: go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
     [syn: {revert}, {return}, {retrovert}, {regress}, {turn
     back}]
   3: force to go away; used both with concrete and metaphoric
     meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad
     thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn back
     many disappointed customers" [syn: {chase away}, {drive out},
     {turn back}, {drive away}, {dispel}, {drive off}, {run off}]
   4: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or
     influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth
     of communism in South East Asia"; "Contain the rebel
     movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check},
     {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}]
   5: turn inside out or upside down [syn: {turn back}, {invert},
     {reverse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top