Search result for

turmoil

(43 entries)
(0.0486 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turmoil-, *turmoil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turmoil[N] ความสับสนอลหม่าน, See also: ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult,agitaiton,unrest,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The ship is still in turmoil We're home freeยานนี่กำลังวุ่นวายอยู่ เราจะหนีออกไป Cloak of Darkness (2008)
It was from this turmoil that a hero would ariseสถานะการณ์สร้างวีระบุรุษ Three Kingdoms (2008)
During today's turmoil, you called me by my first name, didn't you?เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกกันด้วยชื่อจริง โอเคนะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
And while Flynn's loyalists hope for his imminent return, there is perhaps no one who wishes it to happen more than young Sam Flynn, now in the care of his grandparents, and heir to an empire in turmoil.ขณะกลุ่มผู้ภักดี ภาวนาให้เขากลับมาในเร็ววัน ผู้ที่หวังอย่างที่สุดก็คือลูกชายของเขา แซม ฟลินน์ ทายาทกิจการยักษ์ใหญ่ ที่อยู่ในความดูแลของปู่กับย่า TRON: Legacy (2010)
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.และฉันก็แน่ใจว่านั่นคงเป็นเรื่อง ที่ให้เกิดความปั่นป่วนอยู่ใน สมองน้อยๆ ของเธอ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I’m sure that is the subject of much turmoil in that pretty little head of yours.ฉันแน่ใจได้เลยว่าเป็นประเด็น ที่สร้างความปั่นป่วนได้มาก ในหัวน้อยๆ ของคุณ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
You're at war with yourself, the turmoil is overwhelming.กับตัวคุณเอง ความสับสนกำลังเพิ่มขึ้น Supergirl (2010)
Oh. Well, so the emotional turmoil that's been keeping me from achieving REM sleep was entirely unjustified?งั้นไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องกลุ้มอกกลุ้มใจ The Spaghetti Catalyst (2010)
Right now GooYa Nation is in such a turmoil.ตอนนี้คูยากำลังวุ่นวาย Kim Soo Ro (2010)
After all the turmoil, your father looked for the bastard child, but... that was after he died.หลังจากเรื่องวุ่น ๆ พ่อของลูกก็หาเด็กคนนั้นแต่ว่า.. นั้นมันหลังจากที่เขาตายแล้ว Episode #1.16 (2010)
The world will be in turmoilจะทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟ The Lost Bladesman (2011)
The world will surely be in turmoilแผ่นดินได้ลุกเป็นไฟจริง ๆ แน่ The Lost Bladesman (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turmoilThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอลเวง[N] tumult, See also: turmoil, uproar, chaos, confusion, Syn. ความสับสนวุ่นวาย, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil   FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil   FR: s'emporter
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil   FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
วุ่น[adj.] (wun) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting   FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
TURMOIL    T ER1 M OY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turmoil    (n) (t @@1 m oi l)
turmoils    (n) (t @@1 m oi l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfgewühl {n}turmoil of battle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
狂瀾怒涛[きょうらんどとう, kyourandotou] (n) maelstrom; the state of affairs being in great turmoil [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
騒動[そうどう, soudou] (n,vs) strife; riot; rebellion; turmoil; (P) [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] turmoil and chaos of war [Add to Longdo]
动乱[dòng luàn, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] turmoil; upheaval; unrest [Add to Longdo]
变乱[biàn luàn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] turmoil; social upheaval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turmoil \Tur*moil"\, v. i.
   To be disquieted or confused; to be in commotion. [Obs.]
   --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turmoil \Tur"moil\ (t[^u]r"moil) sometimes (t[^u]r*moil"), n.
   [Of uncertain origin; perhaps fr. OF. tremouille the hopper
   of a mill, trembler to tremble (cf. E. tremble); influenced
   by E. turn and moil.]
   Harassing labor; trouble; molestation by tumult; disturbance;
   worrying confusion.
   [1913 Webster]
 
      And there I'll rest, as after much turmoil,
      A blessed soul doth in Elysium.     --Shak.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turmoil \Tur*moil"\ (t[^u]r*moil"), v. t. [imp. & p. p.
   {Turmoiled} (t[^u]r*moil"d); p. pr. & vb. n. {Turmoiling}.]
   To harass with commotion; to disquiet; to worry. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      It is her fatal misfortune . . . to be miserably tossed
      and turmoiled with these storms of affliction.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turmoil
   n 1: a violent disturbance; "the convulsions of the stock
      market" [syn: {convulsion}, {turmoil}, {upheaval}]
   2: violent agitation [syn: {tumult}, {turmoil}]
   3: disturbance usually in protest [syn: {agitation},
     {excitement}, {turmoil}, {upheaval}, {hullabaloo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top