Search result for

turf

(52 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turf-, *turf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turf[N] สนามหญ้า
turf[N] หญ้าเทียม
turf[N] พื้นที่, Syn. territory
turf[VT] คลุมด้วยหญ้า
turf[VT] บังคับให้ออกไป (คำสแลง)
turf[VT] ฆ่า (คำสแลง), Syn. kill
turfy[ADJ] เกี่ยวกับสนามหญ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves

English-Thai: Nontri Dictionary
turf(n) สนามหญ้า,สนามแข่งม้า,การแข่งม้า,หญ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turf managementการจัดการสนามหญ้า [TU Subject Heading]
Turfgrassesหญ้าปลูกทำสนาม [TU Subject Heading]
Turfgrasses industryอุตสาหกรรมหญ้าปลูกทำสนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Watch out for cheetahs! This is cheetah turf.ระวังเสือชีต้าร์ นี่มันเขตชีต้าร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
/On the western border /stood the Monastery of Turfan.ทางเขตแดนตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งของวัดถูเอ้อฟาน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It's as much our turf as yours.มันก็เป็นพื้นที่เราเหมือนกัน WarGames: The Dead Code (2008)
Our turf?พื้นที่ของเรา.. WarGames: The Dead Code (2008)
If he didn't protect his turf I'd question his character.ถ้าเขาไม่ปกป้องถิ่นสิ ผมถึงจะสงสัยเขา Greatness Achieved (2008)
Why'd we have to go pushing into new turf, yo?ทำไมเราเป็นฝ่ายถูกกดดันจนกลายเป็นถูกฆ่าอีกราย โย่ว ฉันหมายถึง Mandala (2009)
It was some kind of turf dispute, and apparently we lost.ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเขม่นขายยาข้ามถิ่น และดูเหมือนว่าเรากำลังสับสน Mandala (2009)
Waiting to see who rallies the roaches now that his turf's up for grabs.ต้องรอดูพวกฝูงแมลงสาบ ตอนนี้ว่าใครเข้ามาแทนที่ค้ายาแทนเขา Breakage (2009)
You'redroppinghim on Mayan turf.นายเอาศพเขาไปทิ้ง Albification (2009)
- He's losing turf to the Mexicans.- เขาเสียเขตอิทธิพลให้กับพวกแม็กซิกันไป Potlatch (2009)
- That's pushing it on niners' turf.- นั่นจะต้องมีผลกรระทบกับพวกไนเนอร์ Potlatch (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามหญ้า[N] lawn, See also: turf, grass, Example: เขาเดินนำหน้าลัดสนามหญ้าไปยังสโมสรข้าราชการ, Count unit: สนาม, แห่ง
ตฤณมัย[N] turf, See also: sod, Syn. สนามหญ้า, Example: ทุกคนเตรียมม้าแข่งประจำตัวไปพบกันที่ตฤณมัย, Thai definition: ลานโล่งกว้างที่มีหญ้าขึ้นอยู่เต็ม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุก[n.] (juk) EN: bunch ; turf   
เขต[n.] (khēt) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.)   FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; abords [mpl]
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf   FR: hippodrome [m]
สนามหญ้า[n.] (sanām yā) EN: lawn ; yard ; turf   FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]
ฐาน[n.] (thān) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)   FR: socle [m] ; base [f] ; piédestal [m] ; assiette [f] ; fond [m] ; fondement [m] ; pied [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURF    T ER1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turf    (v) (t @@1 f)
turfs    (v) (t @@1 f s)
turfed    (v) (t @@1 f t)
turfing    (v) (t @@1 f i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchmacher {m}turf accountant [Add to Longdo]
Rasenstück {n} | Rasenstücke {pl} | mit Rasenstücken bedeckenturf | turves | to turf over [Add to Longdo]
Turf {m}; Pferderennbahn {f}turf [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
ターフ[, ta-fu] (n) turf [Add to Longdo]
ターフコース[, ta-fuko-su] (n) turf course [Add to Longdo]
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P) [Add to Longdo]
[しば, shiba] (n) lawn; sod; turf; (P) [Add to Longdo]
芝草[しばくさ, shibakusa] (n) lawn; sod; turf; (P) [Add to Longdo]
島(P);嶋[しま, shima] (n) (1) island; (2) (uk) territory (of a prostitute, organized crime gang, etc.); turf; (P) [Add to Longdo]
縄張り(P);縄張;繩張り[なわばり, nawabari] (n,vs) roping off; stretching rope; demarcation; one's turf; domain; territory; sphere of influence; (P) [Add to Longdo]
縄張り争い[なわばりあらそい, nawabariarasoi] (n) turf war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turf \Turf\ (t[^u]rf), n.; pl. {Turfs} (t[^u]rfs), Obs. {Turves}
   (t[^u]rvz). [AS. turf; akin to D. turf peat, G. torf, OHG.
   zurba turf, Sw. & Icel. torf turf, peat, Dan. t["o]rv, Skr.
   darbha a kind of grass, a tuft of grass. [root]242.]
   1. That upper stratum of earth and vegetable mold which is
    filled with the roots of grass and other small plants, so
    as to adhere and form a kind of mat; sward; sod.
    [1913 Webster]
 
       At his head a grass-green turf.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Greek historian sets her in the field on a high
       heap of turves.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Peat, especially when prepared for fuel. See {Peat}.
    [1913 Webster]
 
   3. Race course; horse racing; -- preceded by the. "We . . .
    claim the honors of the turf." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Note: Turf is often used adjectively, or to form compounds
      which are generally self-explaining; as, turf ashes,
      turf cutter or turf-cutter, turf pit or turf-pit,
      turf-built, turf-clad, turf-covered, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Turf ant} (Zool.), a small European ant ({Formica flava})
    which makes small ant-hills on heaths and commons.
 
   {Turf drain}, a drain made with turf or peat.
 
   {Turf hedge}, a hedge or fence formed with turf and plants of
    different kinds.
 
   {Turf house}, a house or shed formed of turf, common in the
    northern parts of Europe.
 
   {Turf moss} a tract of turfy, mossy, or boggy land.
 
   {Turf spade}, a spade for cutting and digging turf, longer
    and narrower than the common spade.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turf \Turf\, v. t. [imp. & p. p. {Turfed}; p. pr. & vb. n.
   {Turfing}.]
   To cover with turf or sod; as, to turf a bank, or the border
   of a terrace. --A. Tucker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turf
   n 1: surface layer of ground containing a mat of grass and grass
      roots [syn: {turf}, {sod}, {sward}, {greensward}]
   2: the territory claimed by a juvenile gang as its own
   3: range of jurisdiction or influence; "a bureaucracy...chiefly
     concerned with turf...and protecting the retirement system"
   v 1: cover (the ground) with a surface layer of grass or grass
      roots

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 turf [tɵrf]
   peat
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top