Search result for

turd

(43 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turd-, *turd*, tur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turd burglar[SL] ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saturday(แซท'เทอเดย์) n. วันเสาร์,วันที่ 7 ของสัปดาห์
saturdays(แซท'เทอเดซ) adv. ในวันเสาร์
sturdy(สเทอ'ดี) adj. แข็งแรง,แข็งแกร่ง,มั่นคง,ทนทาน,เหนียว,ถาวร,หนักแน่น,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,งอกงาม., See also: sturdily adv. sturdiness n., Syn. robust,stalwart,stout

English-Thai: Nontri Dictionary
Saturday(n) วันเสาร์
sturdiness(n) ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความหนักแน่น
sturdy(adj) มั่นคง,แข็งแรง,หนักแน่น,แข็งแกร่ง,เหนียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turd[เทิร์ด] (n) มูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What I have is a husband who ain't worth a turd!ที่ฉันมีคือสามีที่ไม่มีค่าเหมือนก้อนอึ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Stravinsky. Stravinsky, you little turd.สตาวินสกี สตาวินสกี้ ไอ้ตัวน้อย Pathology (2008)
Is it ridiculous to want the turds in my bathroom to be human?แล้วเอาอึแมวมาไว้ห้องเดียวกับอึคน\ มันไม่ตลกเหรอ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
So I want a new style that says I'm not a giant turd of sin.งั้นฉันเลยอยากได้ลุคใหม่ที่บ่งบอกว่าฉันไม่ได้เป็นมือที่สามใคร Crime Doesn't Pay (2009)
We went to school with that guy, he's a turd.พวกเราไปโรงเรียนกับผู้ชายที่,ห่วยแตก Pilot (2009)
I'll cut your balls off, you cheeky little turds!ชั้นจะเจี๋ยนไข่แกทิ้ง ไอ้พวกเด็กเวร Everyone (2009)
Not only did she make me sound like a turd, she left out the best parts.เธอไม่เพียงทำให้ผม เสียงเหมือนอุจจาระ The Pickle Jar (2009)
Maybe if you put stain remover on a turd, you don't get a diamond.บางทีถ้าคุณเทน้ำยาขจัดคราบไปบนตัวมูล คุณอาจไม่ได้เพชร Home Economics (2009)
You just get a turd with less direction in life.คุณแค่ได้ตัวมูลที่มีเป้าหมายในชีวิตน้อยลง Home Economics (2009)
You little turd. You little snot.เด็กเวร! 17 Again (2009)
Please spread the word, ya frigging turds.ช่วยกันกระจายข่าวด้วยครับผ๋ม MacGruber (2010)
I know what you're planning, you frigging turd.ฉันรู้ว่าแผนแกจะทำอะไร แกไอ้ลูกหมา MacGruber (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
นกเดินดง[n. exp.] (nok doēn dong) EN: Turdidae   
นกจู๋เต้นหางสั้น [n. exp.] (nok jū ten hāng san) EN: Streaked Wren-Babbler   FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turd    (n) (t @@1 d)
turds    (n) (t @@1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロンバン[, koronban] (n) (vulg) turd (fre [Add to Longdo]
サタデー[, satade-] (n) Saturday [Add to Longdo]
サタデーナイトスペシャル[, satade-naitosupesharu] (n) Saturday night special [Add to Longdo]
サバト[, sabato] (n) Saturday (por [Add to Longdo]
簡明強固[かんめいきょうこ, kanmeikyouko] (n) plain and sturdy [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na,n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na,n,adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P) [Add to Longdo]
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  turd
      n 1: obscene terms for feces [syn: {crap}, {dirt}, {shit},
           {shite}, {poop}, {turd}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top