Search result for

turbulent

(42 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbulent-, *turbulent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbulent[ADJ] รุนแรง
turbulent[ADJ] สับสนอลหม่าน, See also: อลหม่าน, วุ่นวาย
turbulent[ADJ] ที่มีบรรยากาศแปรปรวน
turbulently[ADV] อย่างรุนแรง
turbulently[ADV] อย่างวุ่นวาย, See also: อย่างอลหม่าน
turbulently[ADV] อย่างแปรปรวน (บรรยากาศ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turbulent(เทอ'บิวเลินทฺ) adj. วุ่นวาย,สับสน,อลหม่าน,โกลาหล,พล่าน,ซึ่งไหลทะลัก,ก้าวร้าว,รุกราน., See also: turbulently adv., Syn. tumultuous

English-Thai: Nontri Dictionary
turbulent(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เป็นบ้า,พล่าน,เชี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turbulent flowการไหลปั่นป่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
turbulent flowการไหลปั่นป่วน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbulent boundary layerชั้นที่มีลมปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
Turbulent flowการไหลปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
turbulent flowturbulent flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Turbulent flux - eddy fluxการถ่ายเทอย่างปั่น ป่วน หรือหมุนวน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turbulentความระส่ำระสาย ความปั่นป่วน ผันผวน
turbulent (adj ) 1.ชุลมุนวุ่นวาย บางครั้งมีการใช้ความรุนแรง 2.(ใช้เกี่ยวกับกระแสน้ำและอากาศ) พัดอย่างแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then, you take the cars all around you, the turbulent air.แล้วพอคุณจะแซงรถ ที่อยู่รอบๆคุณ ก็จะเกิดลมหวน Episode #18.2 (2012)
And you're a sea captain... taming a turbulent ocean!และนายเป็นกัปตันเรือ กำลังควบคุมทะเลคลั่ง The Boss Baby (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล่าน[ADV] excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ
ทะเลบ้า[N] turbulent sea, See also: violent sea, unstable sea, Syn. ทะเลปั่นป่วน, Example: ด้วยความผิดหวังจากคนรัก เขาจึงแล่นเรือออกไปท่ามกลางทะเลบ้า, Thai definition: ทะเลไม่สงบซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong   FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: chaotic ; turbulent   FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety   FR: turbulent ; remuant ; excité
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   
ซน[adj.] (son) EN: mischievous ; naughty   FR: turbulent ; dissipé
ทะเลบ้า[n. exp.] (thalē bā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea   FR: mer déchaînée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURBULENT    T ER1 B Y AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turbulent    (j) (t @@1 b y u l @ n t)
turbulently    (a) (t @@1 b y u l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦国乱世[せんごくらんせい, sengokuransei] (n) turbulent (troubled) times; turbulent war period [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
男出入り[おとこでいり, otokodeiri] (n) woman with a turbulent love life; woman always having man trouble [Add to Longdo]
物騒がしい[ものさわがしい, monosawagashii] (adj-i) noisy; boisterous; turbulent [Add to Longdo]
乱気流[らんきりゅう, rankiryuu] (n) (air) turbulence; turbulent air [Add to Longdo]
乱世[らんせい, ransei] (n) troubled times; turbulent times [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不稳定气流[bù wěn dìng qì liú, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbulent [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] turbulent [Add to Longdo]
紊流[wěn liú, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄡˊ, ] turbulent flow [Add to Longdo]
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, / ] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.) [Add to Longdo]
骚然[sāo rán, ㄙㄠ ㄖㄢˊ, / ] turbulent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turbulent \Tur"bu*lent\, a. [L. turbulentus, fr. turba disorder,
   tumult: cf. F. turbulent. See {Turbid}.]
   1. Disturbed; agitated; tumultuous; roused to violent
    commotion; as, the turbulent ocean.
    [1913 Webster]
 
       Calm region once,
       And full of peace, now tossed and turbulent.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposed to insubordination and disorder; restless;
    unquiet; refractory; as, turbulent spirits.
    [1913 Webster]
 
       Sagacious, bold, and turbulent of wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Producing commotion; disturbing; exciting.
    [1913 Webster]
 
       Whose heads that turbulent liquor fills with fumes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disturbed; agitated; tumultuous; riotous; seditious;
     insubordinate; refractory; unquiet.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turbulent
   adj 1: characterized by unrest or disorder or insubordination;
       "effects of the struggle will be violent and disruptive";
       "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous
       years of his administration"; "a turbulent and unruly
       childhood" [syn: {disruptive}, {riotous}, {troubled},
       {tumultuous}, {turbulent}]
   2: (of a liquid) agitated vigorously; in a state of turbulence;
     "the river's roiling current"; "turbulent rapids" [syn:
     {churning}, {roiling}, {roiled}, {roily}, {turbulent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top