Search result for

tunnel

(74 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tunnel-, *tunnel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tunnel[N] อุโมงค์
tunnel[N] หลุม
tunnel[VT] ขุดอุโมงค์, See also: ขุดโพรง
tunneler[N] ผู้ขุดอุโมงค์
tunneller[N] ผู้ขุดอุโมงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tunnel(ทัน'เนิล) n.,vt.,vi. (ทำ,ขุด) อุโมงค์,ปล่องระบายอากาศ,ท่อปล่องไฟ,โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น,กรวย, See also: tunneler n. tunneller n., Syn. subway,tube,underground,dig,

English-Thai: Nontri Dictionary
tunnel(n) อุโมงค์,โพรง,ทางใต้ดิน,ปล่องระบายอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tunnel cave; natural tunnel; tunnelอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tunnel erosionการกร่อนแบบอุโมงค์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tunnel; natural tunnel; tunnel caveอุโมงค์ธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tunnel detectionการตรวจหาอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Tunnel warfareสงครามในอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Tunnelingการขุดอุโมงค์ [TU Subject Heading]
Tunnelsอุโมงค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
What do ourselves know about digging tunnels?พวกเราต้องไปเรียนรู้ เกี่ยวการขุดอุโมงค์อะไรบ้าง The Bank Job (2008)
We're gonna be done by the time we leave the tunnel.และจะเสร็จก่อนออกจากอุโมงค์ Death Race (2008)
Tunnel comes in fast.อุโมงค์น่ะผ่านไปเร็วนะ Death Race (2008)
This tunnel connects all five buildings.ส่วนทางนี้เชื่อมต่อกับทั้ง 5 ตึก The Lazarus Project (2008)
Sweet Jesus. ...the area's bridges and tunnels.โอ้พระเจ้า บริเวณสะพานและอุโมง The Dark Knight (2008)
My officers are going over every inch of the tunnels and bridges but with the Joker's threat, they're not an option.เจ้าหน้าที่ของฉันกำลังไป ทุกๆสะพานและอุโมง แต่เมื่อโจ๊กเกอร์ขู่มา พวกเขาไม่ใช่ทางเลือก The Dark Knight (2008)
Being in a dark tunnel where you're unable to see what's ahead.อยู่ในอุโมค์มืดๆ ที่ซึ่งคุณไม่สามารถ มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า Episode #1.8 (2008)
A tunnel will definitely have an end.อุโมค์ต้องมีทางจบ อย่างแน่นอน Episode #1.8 (2008)
But I tell you what. I see a snog at the end of the tunnel.แต่ฉันจะบอกอะไรให้ ฉันเห็นจูบลอยมาลางๆแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Well, what's th-- What's this tunnel called?เอ่อ แล้วนั่นอะ... . อุโมงค์นั่นเรียกว่าอะไร City of Ember (2008)
It's Tunnel 25. And this is 26.อุโมงค์เลขที่ 25 และนี่ 26 City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tunnelA new tunnel has been dug through the mountain.
tunnelA tunnel has been bored through the mountain.
tunnelCars go through the tunnel.
tunnelHis car shaved the wall of the tunnel.
tunnelHow easy would it be to bore a tunnel through it?
tunnelIf a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.
tunnelI hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand.
tunnelIt takes us five minutes to walk through the tunnel.
tunnelI will try to avoid tunnels as much as possible.
tunnelOn entering a dark tunnel, we could see nothing.
tunnelOur train went through a long tunnel.
tunnelThat child dug a tunnel in the sandpit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุโมงค์[N] tunnel, Syn. อุมงค์, Example: ในปัจจุบันมีอุโมงค์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นทางรถยนต์ และทางรถไฟหลายแห่ง, Count unit: อุโมงค์, Thai definition: ทางใต้ดิน, ช่อง หรือทางที่ขุดลงไปใต้ดินหรือในภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้ำ[n.] (tham) EN: cave ; cavern ; grotto ; tunnel   FR: cave [f] ; grotte [f] ; caverne [f]
อุโมงค์[n.] (umōng) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation   FR: tunnel [m] ; souterrain [m]
อุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ[n. exp.] (umōng Chǿngkhaēp Angkrit) EN: Channel Tunnel ; Chunnel   FR: tunnel sous la Manche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUNNEL    T AH1 N AH0 L
TUNNELL    T AH1 N AH0 L
TUNNELS    T AH1 N AH0 L Z
TUNNELING    T AH1 N AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tunnel    (v) (t uh1 n l)
tunnels    (v) (t uh1 n l z)
tunnelled    (v) (t uh1 n l d)
tunnelling    (v) (t uh1 n @ l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tunnel {m}tunnel [Add to Longdo]
tunneln | tunnelndto tunnel | tunneling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
タイムトンネル[, taimutonneru] (n) time tunnel [Add to Longdo]
トンネリング[, tonneringu] (n) {comp} tunneling [Add to Longdo]
トンネル[, tonneru] (n,vs) (1) (See 隧道・1) tunnel; (2) (See 隧道・2) fielding error (baseball); (P) [Add to Longdo]
トンネルダイオード[, tonnerudaio-do] (n) tunnel diode [Add to Longdo]
トンネル効果[トンネルこうか, tonneru kouka] (n) tunnel effect [Add to Longdo]
トンネル栽培[トンネルさいばい, tonneru saibai] (n) plastic tunnel culture [Add to Longdo]
トンネル窯[トンネルがま, tonneru gama] (n) tunnel kiln [Add to Longdo]
ユーロトンネル[, yu-rotonneru] (n) Channel Tunnel; Chunnel; Eurotunnel [Add to Longdo]
レイヤ2トンネリングプロトコル[レイヤにトンネリングプロトコル, reiya ni tonneringupurotokoru] (n) {comp} layer two tunneling protocol [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地道[dì dào, ㄉㄧˋ ㄉㄠˋ, ] tunnel; causeway, #5,457 [Add to Longdo]
隧道[suì dào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, ] tunnel, #6,336 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adit \ad"it\ ([a^]d"[i^]t), n. [L. aditus, fr. adire, aditum, to
   go to; ad + ire to go.]
   1. An entrance or passage. Specifically: The nearly
    horizontal opening by which a mine is entered, or by which
    water and ores are carried away; -- called also {drift}
    and {tunnel}.
    [1913 Webster]
 
   2. Admission; approach; access. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Yourself and yours shall have
       Free adit.              --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tunnel \Tun"nel\ (t[u^]n"n[e^]l), n. [F. tonnelle a
   semicircular, wagon-headed vault, a tunnel net, an arbor, OF.
   also tonnel; dim. of tonne a tun; -- so named from its
   resemblance to a tun in shape. See {Ton}.]
   1. A vessel with a broad mouth at one end, and a pipe or tube
    at the other, for conveying liquor, fluids, etc., into
    casks, bottles, or other vessels; a funnel.
    [1913 Webster]
 
   2. The opening of a chimney for the passage of smoke; a flue;
    a funnel.
    [1913 Webster]
 
       And one great chimney, whose long tunnel thence
       The smoke forth threw.        --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. An artificial passage or archway for conducting canals,
    roads, or railroads under elevated ground, for the
    formation of roads under rivers or canals, and the
    construction of sewers, drains, and the like.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) A level passage driven across the measures, or at
    right angles to veins which it is desired to reach; --
    distinguished from the {drift}, or {gangway}, which is led
    along the vein when reached by the tunnel.
    [1913 Webster]
 
   {Tunnel head} (Metal.), the top of a smelting furnace where
    the materials are put in.
 
   {Tunnel kiln}, a limekiln in which coal is burned, as
    distinguished from a {flame kiln}, in which wood or peat
    is used.
 
   {Tunnel net}, a net with a wide mouth at one end and narrow
    at the other.
 
   {Tunnel pit}, {Tunnel shaft}, a pit or shaft sunk from the
    top of the ground to the level of a tunnel, for drawing up
    the earth and stones, for ventilation, lighting, and the
    like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tunnel \Tun"nel\, v. i.
   To make a tunnel; as, to tunnel under a river.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tunnel \Tun"nel\, v. t. [imp. & p. p. {Tunneled}
   (t[u^]n"n[e^]ld) or {Tunnelled}; p. pr. & vb. n. {Tunneling}
   or {Tunnelling}.]
   [1913 Webster]
   1. To form into a tunnel, or funnel, or to form like a
    tunnel; as, to tunnel fibrous plants into nests. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. To catch in a tunnel net.
    [1913 Webster]
 
   3. To make an opening, or a passageway, through or under; as,
    to tunnel a mountain; to tunnel a river.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tunnel
   n 1: a passageway through or under something, usually
      underground (especially one for trains or cars); "the
      tunnel reduced congestion at that intersection"
   2: a hole made by an animal, usually for shelter [syn: {burrow},
     {tunnel}]
   v 1: move through by or as by digging; "burrow through the
      forest" [syn: {burrow}, {tunnel}]
   2: force a way through

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tunnel [tynɛl]
   tunnel
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 tunnel
   tunnel
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tunnel [tɵnəl]
   tunnel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top