Search result for

tug

(92 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tug-, *tug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tug[SL] การช่วยตัวเอง, See also: การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
tug[VT] ดึง, See also: ถอน, เด็ด, กระตุก
tug[N] การกระตุก
tug[N] เรือโยง
tugboat[N] เรือโยง, See also: เรือลาก
tug of war[N] การต่อสู้, Syn. struggle
tug of war[N] เกมชักเย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tug(ทัก) vt.,vi.,n. (การ) ดึง,ลาก,ออกแรงดึงหรือลาก,ใช้เรือลาก,โยง,พ่วง,ทำงานหนัก,ชักชวน,เรือลาก,สิ่งที่ใช้ดึงหรือลาก (เช่นเชือก) ,ส่วนค้ำ,ส่วนจุน,การชักชวน., See also: tugger n., Syn. drag,tow,haul
tug of warn. การชักเย่อ,การต่อสู้ดิ้นรนแย่งความเป็นใหญ่
tugboat(ทัก'โบท) n. เรือลาก,เรือพ่วง,เรือโยง
portugal(พอร์'ชะเกิล,โพร์'ชะเกิล) n. โปรตุเกส,
portuguese(พอร์ชะกีซ',โพร์ชะกีซ',-กีซฺ) n. ชาวโปรตุเกส,ภาษาโปรตุเกส. adj. เกี่ยวกับโปรตุเกส

English-Thai: Nontri Dictionary
tug(n) การดึง,การโยง,เรือลาก,การพ่วง,การชักชวน
tug(vt) ดึง,โยง,ลาก,พ่วง,ชักชวน
Portuguese(adj) เกี่ยวกับโปรตุเกส
Portuguese(n) ชาวโปรตุเกส,ภาษาโปรตุเกส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tuggageการโยน การพ่วง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'd been on a tugboat since he was seven.เขาอยู่บนเรือลาก มาตั้งแต่ 7 ขวบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"I don't wanna spend da rest of my life on a goddamn tugboat!""ฉันไม่อยากใช้ชีวิดทีเหลือ อยู่บนเลือลากบ้า ๆ" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You don't wanna spend the rest of your life on a tugboat.คุณไม่ต้องการใช้ชีวิตที่เหลือ อยู่บนเรือลาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"God meant for you to work a tugboat just like me.""พระเจ้าต้องการให้แก ทำงานบนเรือลากเหมือนฉันนี่" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But you're a tugboat captain.แต่คุณเป็น กัปตันเรือนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm a tugboat man.ผมเป็น ลูกเรือ ลากจูง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Tug and Salvage.มอแรน บราเดอร์ส เรือลำเก่าจึงถูกยกเครื่องใหม่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I said goodbye to the twin, Vic Brody, and to Mike Clark, captain of the tugboat "Chelsea."ผมกล่าวลากับฝาแฝด วิค โบรดี้ และ ไมค์ คลาร์ค กับตันของเรือ"เชลซี" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Please enter the ashram of the Guru Tugginmypudha.โปรดเข้ามาในอาศรมของ ท่านกูรูทักกินมายพุทธา The Love Guru (2008)
Guru Tugginmypudha, you are so good with nunchucks, yet you are blind.ท่านกูรูทักกินมายพุทธา\ ท่านเชี่ยวชาญกระบอง 2 ท่อน ทั้งที่ท่านตาบอด The Love Guru (2008)
Deepak, why do you want to join the Tugginmypudha Ashram?ดีพาค ทำไมเธออยากมาอยู่ ที่อาศรมของอาจารย์ The Love Guru (2008)
Now, I myself... have a guru, Guru Tugginmypudha.ตัวผมเองมีอาจารย์\ ชื่อ กูรูทักกินมายพุทธา The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tugThe angler felt a tug on the line.
tugParliamentary activity has become a political tug of war between the ruling and opposition parties over the issue.
tug"Mr Chairman, what needs moving next, again?" "Scoreboard, giant ball and the tug-of-war rope."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักกะเย่อ[N] tug-of-war, Syn. กีฬาชักกะเย่อ, Example: การแข่งขันกีฬาประจำปีนี้ของบริษัทมีชักกะเย่อด้วย, Thai definition: ชื่อการละเล่นชนิดหนึ่ง
เหนี่ยว[V] pull, See also: tug, draw, drag, haul, tow, Syn. รั้ง, ดึง, ยึด, Example: เขาเหนี่ยวตัวตามเสากลางขึ้นไปนั่งบนกราบเรือเหนื่อยจนหายใจหอบ
เรือโยง[N] tugboat, See also: tug, towboat, Example: เรือโยงลากเรือลำเลียงจากเกาะสีชังข้ามสันดอนเข้ามายังกรุงเทพฯ, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือสำหรับลากจูงเรืออื่น
ลากจูง[V] tow, See also: tug, haul, drag, draw, pull, Syn. ลาก, จูง, ฉุด, Example: มนุษย์จอมพลังจะลากจูงรถบรรทุก 10 คันเพื่อทำลายสถิติ, Thai definition: ทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการดึง
ชักเย่อ[N] tug-of-war, Example: การแข่งขันกีฬาสีของบริษัทปีนี้มีการแข่งขันชักเย่อด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นอย่างหนึ่งโดยให้ผู้เล่น 2 ฝ่ายพยายามดึงเชือกให้กึ่งกลางของเชือกเข้ามาในแดนตน
กระตุก[V] pull violently, See also: tug, yank, wrench, Example: เด็กซนกระตุกเชือกโยงเรือเล่นจนขาด, Thai definition: ชักเข้ามาโดยเร็ว
การพ่วง[N] tow, See also: tug, pull, hitch, addition, Syn. การต่อ, การต่อท้าย
การลาก[N] drag, See also: tug, haul, draw, tow, pull, Syn. การดึง, การฉุด, Example: ไม้กองนี้ลำเลียงออกมาจากป่าโดยการลากของช้าง, Thai definition: การทำให้เคลื่อนที่ไปโดยวิธีต่างๆ เช่น การดึง การฉุด การถูไป การล่ามไป การโยงไป
ทึ้ง[V] pull, See also: tug, draw or pluck out forcibly, tug at, pull out, Syn. ดึง, ฉุดกระชาก, ยื้อ, ยื้อยุด, Example: แฟนรุมทึ้งดาราคนโปรดจนเสื้อผ้าขาดวิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักกะเย่อ[n.] (chakkayoē) EN: tug-of-war   
ชักเย่อ[n.] (chakyoē) EN: tug-of-war   
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck   FR: tirer ; amener
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk cheūak) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope   
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs   FR: arracher ; tirer d'un coup sec
ลากจูง[v.] (lākjūng) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull   FR: tirer ; traîner ; remorquer
ง้าง[v.] (ngāng) EN: pull ; force ; draw ; tug ; crank   FR: actionner de force
เหนี่ยว[v.] (nīo) EN: pull ; tug ; draw ; drag ; hau ; tow   FR: tirer ; tenir

CMU English Pronouncing Dictionary
TUG    T AH1 G
TUGS    T AH1 G Z
TUGGED    T AH1 G D
TUGGLE    T AH1 G AH0 L
TUGMAN    T AH1 G M AH0 N
TUGBOAT    T AH1 G B OW2 T
TUGGING    T AH1 G IH0 NG
TUGWELL    T AH1 G W EH2 L
TUGBOATS    T AH1 G B OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tug    (v) (t uh1 g)
tugs    (v) (t uh1 g z)
tugged    (v) (t uh1 g d)
tugboat    (n) (t uh1 g b ou t)
tugging    (v) (t uh1 g i ng)
tugboats    (n) (t uh1 g b ou t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tauziehen {n}tug of war [Add to Longdo]
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity [Add to Longdo]
Tugendbold {m}prig [Add to Longdo]
tugendhaft {adj} | tugendhafter | am tugendhaftestenvirtuous | more virtuous | most virtuous [Add to Longdo]
tugendhaft {adv}virtuously [Add to Longdo]
tugendhaft {adj}moral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンタグ[, jantagu] (n) {comp} JWNTUG [Add to Longdo]
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent) [Add to Longdo]
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim [Add to Longdo]
タグボート[, tagubo-to] (n) tugboat; (P) [Add to Longdo]
デリー王朝[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]
トゥグルク朝;ツグルク朝[トゥグルクちょう(トゥグルク朝);ツグルクちょう(ツグルク朝), touguruku chou ( touguruku asa ); tsuguruku chou ( tsuguruku asa )] (n) Tughluq Dynasty (of India, 1320-1413 CE) [Add to Longdo]
フェジョアーダ;フェジョアダ[, fejoa-da ; fejoada] (n) feijoada (Portuguese stew of beans with beef, pork, etc.) [Add to Longdo]
ポルトガル語[ポルトガルご, porutogaru go] (n) Portuguese (language) [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
引航[いんこう, inkou] (n,vs) tugging; towing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强拉[qiǎng lā, ㄑㄧㄤˇ ㄌㄚ, / ] tug [Add to Longdo]
拔河[bá hé, ㄅㄚˊ ㄏㄜˊ, ] tug-of-war [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とく, toku] TUGEND [Add to Longdo]
謙譲の美徳[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] Tugend_der_Bescheidenheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tug \Tug\, v. i.
   1. To pull with great effort; to strain in labor; as, to tug
    at the oar; to tug against the stream.
    [1913 Webster]
 
       He tugged, he shook, till down they came. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To labor; to strive; to struggle.
    [1913 Webster]
 
       England now is left
       To tug and scamble and to part by the teeth
       The unowed interest of proud-swelling state. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tug \Tug\, n.
   1. A pull with the utmost effort, as in the athletic contest
    called tug of war; a supreme effort.
    [1913 Webster]
 
       At the tug he falls,
       Vast ruins come along, rent from the smoking walls.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A sort of vehicle, used for conveying timber and heavy
    articles. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A small, powerful steamboat used to tow vessels;
    -- called also {steam tug}, {tugboat}, and {towboat}.
    [1913 Webster]
 
   4. A trace, or drawing strap, of a harness.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining.) An iron hook of a hoisting tub, to which a
    tackle is affixed.
    [1913 Webster]
 
   {Tug iron}, an iron hook or button to which a tug or trace
    may be attached, as on the shaft of a wagon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tug \Tug\, v. t. [imp. & p. p. {Tugged}; p. pr. & vb. n.
   {Tugging}.] [OE. toggen; akin to OD. tocken to entice, G.
   zucken to jerk, draw, Icel. toga to draw, AS. t['e]on, p. p.
   togen, to draw, G. ziehen, OHG. ziohan, Goth. tiuhan, L.
   ducere to lead, draw. Cf. {Duke}, {Team}, {Tie}, v. t.,
   {Touch}, {Tow}, v. t., {Tuck} to press in, {Toy} a
   plaything.]
   1. To pull or draw with great effort; to draw along with
    continued exertion; to haul along; to tow; as, to tug a
    loaded cart; to tug a ship into port.
    [1913 Webster]
 
       There sweat, there strain, tug the laborious oar.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   2. To pull; to pluck. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To ease the pain,
       His tugged cars suffered with a strain. --Hudibras.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tug
   n 1: a sudden abrupt pull [syn: {tug}, {jerk}]
   2: a powerful small boat designed to pull or push larger ships
     [syn: {tugboat}, {tug}, {towboat}, {tower}]
   v 1: pull hard; "The prisoner tugged at the chains"; "This movie
      tugs at the heart strings"
   2: strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for
     years to make a decent living"; "We have to push a little to
     make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral
     thesis" [syn: {tug}, {labor}, {labour}, {push}, {drive}]
   3: tow (a vessel) with a tug; "The tugboat tugged the freighter
     into the harbor"
   4: carry with difficulty; "You'll have to lug this suitcase"
     [syn: {lug}, {tote}, {tug}]
   5: move by pulling hard; "The horse finally tugged the cart out
     of the mud"
   6: pull or strain hard at; "Each oar was tugged by several men"
   7: struggle in opposition; "She tugged and wrestled with her
     conflicts"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TUG
     TeX User's Group (org., user group, TeX)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top