Search result for

tude

(49 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tude-, *tude*
English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability)
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
consuetude(คอน'สวิทิวด) n. ประเพณี,จารีตประเพณี., See also: consuetudinary adj. ดูconsuetude
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
decrepitude(n) ความอ่อนเปลี้ย,ความไม่มีแรง,ความชรา
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม,ความไม่เชี่ยวชาญ,ความเก้งก้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อันดับความสว่าง[n.] (andap khwām sawāng) EN: magnitude   FR: magnitude [f]
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ชั้นปี[n.] (chanpī) FR: année (scolaire) [f] ; année d'études [f]
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; usually   FR: comme d'habitude
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
Studentenausweis(n) |der, pl. Studentenausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา

Japanese-English: EDICT Dictionary
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) [Add to Longdo]
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[, aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
振幅[しんぷく, shinpuku] amplitude [Add to Longdo]
振幅変調[しんぷくへんちょう, shinpukuhenchou] amplitude modulation, AM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top