Search result for

truth

(111 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truth-, *truth*
English-Thai: Longdo Dictionary
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truth[N] ความจริง
truth[N] ข้อเท็จจริง
truths[N] ีความจริง
truthful[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ถูกต้อง, จริงใจ
truthless[ADJ] ไม่มีความจริง
truthfully[ADV] ตามความจริง
truth-value[N] ค่าความจริง
truthfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truth(ทรูธ) n. ความจริง,สัจธรรม,ความซื่อสัตย์,ความแน่แท้,ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity ###A. falsehood
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true ###A. false
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
truth(n) ความจริง,ความซื่อสัตย์,สัจธรรม,ความถูกต้อง
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
truthความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth tableตารางความจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
truth tableตารางค่าความจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
truth valueค่าความจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
truth, coherence theory ofทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, correspondence theory ofทฤษฎีความจริงแบบสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, empiricalความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, logicalตรรกสัจจะ, ความจริงเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, pragmatic theory ofทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, ultimateปรมัตถสัจ, อันติมสัจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthความจริง [TU Subject Heading]
Truth (Buddhism)ความจริง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Truth in literatureความจริงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
truth tableตารางค่าความจริง, ตารางที่แสดงค่าความจริงของประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปด้วยตัวเชื่อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you try telling the truth?ทำไมเธอไม่ลองพูดความจริงออกมาบ้างล่ะ? The Dark Night (2008)
Is to tell the truth? The truth is out.บอกความจริงไป /N ความจริงมันปรากฏออกมาแล้ว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Vanessa stole it. But she felt so bad about it, she came and told me the truth.แล้วเธอก็รู้สึกผิดมากเธอมาบอกความจริงกับฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
You didn't exactly tell him the truth.คุณไม่พูดความจริงกับเค้า The Magnificent Archibalds (2008)
See, around here, the truth always comes out.เห็นมั้ย, ตอนนี้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย The Magnificent Archibalds (2008)
Now come upstairs and stand next to me while I tell my mom the whole truth about the golden lion.ตอนนี้ ขึ้นไปข้างบนและมายืนข้างๆฉัน จนกว่าฉันจะบอกแม่ฉันถึงความจริงทั้งหมด \เกี่ยวกับสาวสิงโตทอง Bonfire of the Vanity (2008)
To tell you the truth, a big surprising change happened to my life the other dayผมมีความจริงจะบอก, เรื่องเซอร์ไพรสสุดๆ วันก่อนสวรรค์ได้ประทานโอกาสกับผม The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
But the truth is,แต่ความจริงก็คือ There's No 'I' in Team (2008)
Truth and wisdom.ความจริงและความรู้ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I'm like a guru-- they come to me for help, and I gently guide them along the path to truth and wisdom.ผมเหมือนกูรูอะ พวกเขาจะเข้ามาขอให้ช่วย แล้วผมก็ค่อยๆ พาไปสู่ทางแห่งความจริงและความรู้ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Then we're gonna be okay, as long as you keep telling the truth.และมันจะเรียบร้อย ถ้าลูกบอกความจริงกับแม่ Me and My Town (2008)
We have to tell each other the truth from here on out.เราต้องพูดความจริงกัน ตั้งแต่ตอนนี้ Me and My Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truthAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
truthA home truth.
truthAll of you are familiar with the truth of the story.
truthAll the truth is not to be told at all time.
truthAll you had to do was to tell him the truth.
truthAll you have to do is to tell the truth.
truthAlways tell the truth.
truthAre you suggesting that I am not telling the truth?
truthAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
truthAs I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.
truthAs long as you won't face the truth, you will cry in vain.
truthAt last he found out the truth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ข้อมูลจริง[N] correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
สมจริง[ADV] truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
ค่าความจริง[N] truth-value, Example: วรรณกรรมที่ดีต้องมีลักษณะที่จะน้อมใจผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง ให้บังเกิดความรู้สึกลึกซึ้งถึงค่าความจริง คือ ความดีงามให้ฝังอยู่ในจิตใจได้ถาวรยาวนาน
ความสัตย์[N] truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้
ความสัตย์จริง[N] truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Example: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ
สัจจะ[N] truth, See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness, Syn. สัตย์, ความจริงแท้, Example: แถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์อีกหลายๆ บท, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอื่น
ตามตรง[ADV] straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ข้อเท็จจริง[N] fact, See also: truth, evidence, matters of fact, Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์, Example: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
เท็จจริง[N] fact, See also: truth, data, figure, reality, actuality, certainty, substantiality, matter, Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, เรื่องจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen khwāmjing) EN: distort the truth   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact   
ความจริง[n.] (khwāmjing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality   FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความจริงสัมพัทธ์[n. exp.] (khwāmjing samphat) EN: relative truth   FR: vérité relative [f]
ความเป็นจริง[n.] (khwām pen jing) EN: truth ; fact ; reality   FR: réalisme [m] ; réalité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUTH    T R UW1 TH
TRUTHS    T R UW1 TH S
TRUTHFUL    T R UW1 TH F AH0 L
TRUTHFULLY    T R UW1 TH F AH0 L IY0
TRUTHFULNESS    T R UW1 TH F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truth    (n) (t r uu1 th)
truths    (n) (t r uu1 dh z)
truthful    (j) (t r uu1 th f @ l)
truthfully    (a) (t r uu1 th f @ l ii)
truthfulness    (n) (t r uu1 th f @ l n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本当[ほんとう, hontou] Thai: จริํง English: truth

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Truthahn {m}; Truthenne {f}; Pute {f}; Puter {m}turkey [Add to Longdo]
Wahrheit {f} | Wahrheiten {pl} | der Wahrheit halber | hinter die Wahrheit kommen | empirische Wahrheittruth | truths; truthes | to tell the truth | to get the truth | actual truth [Add to Longdo]
Wahrheitstabelle {f}truth table [Add to Longdo]
Truthahngeier {m} [ornith.]Turkey Vulture [Add to Longdo]
Truthuhn {n} [ornith.]Common Turkey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.) [Add to Longdo]
嘘から出た誠[うそからでたまこと, usokaradetamakoto] (exp) (id) Truth comes out of falsehood [Add to Longdo]
奥旨[おうし, oushi] (n) deep truth; deep knowledge [Add to Longdo]
仮諦[けたい, ketai] (n) {Buddh} (See 三諦) truth of temporariness (holding that all things are temporary) [Add to Longdo]
何を隠そう(P);何をかくそう[なにをかくそう, naniwokakusou] (exp) to be frank with you; to tell you the truth; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真理[zhēn lǐ, ㄓㄣ ㄌㄧˇ, ] truth, #5,806 [Add to Longdo]
实话[shí huà, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] truth, #6,472 [Add to Longdo]
真善美[zhēn shàn měi, ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄇㄟˇ, ] truth, goodness and beauty, #35,689 [Add to Longdo]
真值表[zhēn zhí biǎo, ㄓㄣ ㄓˊ ㄅㄧㄠˇ, ] truth table, #181,899 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真理値[しんりち, shinrichi] truth value [Add to Longdo]
真理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truth \Truth\, v. t.
   To assert as true; to declare. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Had they [the ancients] dreamt this, they would have
      truthed it heaven.            --Ford.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truth \Truth\, n.; pl. {Truths}. [OE. treuthe, trouthe, treowpe,
   AS. tre['o]w?. See {True}; cf. {Troth}, {Betroth}.]
   1. The quality or being true; as:
    (a) Conformity to fact or reality; exact accordance with
      that which is, or has been; or shall be.
      [1913 Webster]
    (b) Conformity to rule; exactness; close correspondence
      with an example, mood, object of imitation, or the
      like.
      [1913 Webster]
 
         Plows, to go true, depend much on the truth of
         the ironwork.           --Mortimer.
      [1913 Webster]
    (c) Fidelity; constancy; steadfastness; faithfulness.
      [1913 Webster]
 
         Alas! they had been friends in youth,
         But whispering tongues can poison truth.
                          --Coleridge.
      [1913 Webster]
    (d) The practice of speaking what is true; freedom from
      falsehood; veracity.
      [1913 Webster]
 
         If this will not suffice, it must appear
         That malice bears down truth.   --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. That which is true or certain concerning any matter or
    subject, or generally on all subjects; real state of
    things; fact; verity; reality.
    [1913 Webster]
 
       Speak ye every man the truth to his neighbor.
                          --Zech. viii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       I long to know the truth here of at large. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The truth depends on, or is only arrived at by, a
       legitimate deduction from all the facts which are
       truly material.            --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. A true thing; a verified fact; a true statement or
    proposition; an established principle, fixed law, or the
    like; as, the great truths of morals.
    [1913 Webster]
 
       Even so our boasting . . . is found a truth. --2
                          Cor. vii. 14.
    [1913 Webster]
 
   4. Righteousness; true religion.
    [1913 Webster]
 
       Grace and truth came by Jesus Christ. --John i. 17.
    [1913 Webster]
 
       Sanctify them through thy truth; thy word is truth.
                          --John xvii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   {In truth}, in reality; in fact.
 
   {Of a truth}, in reality; certainly.
 
   {To do truth}, to practice what God commands.
    [1913 Webster]
 
       He that doeth truth cometh to the light. --John iii.
                          21.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truth
   n 1: a fact that has been verified; "at last he knew the truth";
      "the truth is that he didn't want to do it"
   2: conformity to reality or actuality; "they debated the truth
     of the proposition"; "the situation brought home to us the
     blunt truth of the military threat"; "he was famous for the
     truth of his portraits"; "he turned to religion in his search
     for eternal verities" [syn: {truth}, {the true}, {verity},
     {trueness}] [ant: {falseness}, {falsity}]
   3: a true statement; "he told the truth"; "he thought of
     answering with the truth but he knew they wouldn't believe
     it" [syn: {truth}, {true statement}] [ant: {falsehood},
     {falsity}, {untruth}]
   4: the quality of being near to the true value; "he was
     beginning to doubt the accuracy of his compass"; "the lawyer
     questioned the truth of my account" [syn: {accuracy},
     {truth}] [ant: {inaccuracy}]
   5: United States abolitionist and feminist who was freed from
     slavery and became a leading advocate of the abolition of
     slavery and for the rights of women (1797-1883) [syn:
     {Truth}, {Sojourner Truth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top