Search result for

trustworthy

(44 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trustworthy-, *trustworthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trustworthy[ADJ] น่าไว้วางใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal

English-Thai: Nontri Dictionary
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trustworthyความไว้ใจได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you think that little boy's mouth is trustworthy?เจ้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นจะไม่ปากสว่างเหรอ? Iljimae (2008)
I've been watching you. You seem trustworthy.ฉันจับตามองนาย นายดูซื่อสัตย์ดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Dollar is no longer trustworthy.เงินดอลล่าเริ่มจะวางใจไม่ค่อยได้แล้ว Quantum of Solace (2008)
I know you're trustworthy. I just...ฉันแค่ไม่อยากทำให้คนอื่นอันตราย Burn After Reading (2008)
'Cause the first rule of scout law is to be trustworthy, and, uh, you suck at that.เพราะว่า กฏข้อแรกของลูกเสือ คือความไว้วางใจ ซึ่งคุณติดในข้อนี้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Jack Bauer is the most trustworthy, honorable man I know, and he's my friend.แจ็ค บาวเออร์เป็นคนที่เชื่อใจได้มากที่สุด ซื่อสัตย์มากที่สุด เท่าที่ฉันเคยพบ และเขาก็เป็นเพื่อนฉันด้วย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Do have someone trustworthy you can send?คุณมีใครที่ไว้ใจได้ไหม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
A quick and trustworthy cab service.บริการเรียกแท็กซี่ไว้ใจได้ยังไงล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Gabriel is a good guy. He's trustworthy.กาเบเรียลเป็นคนดี เขาไว้ใจได้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
A Jinnouchi man has to be solid and trustworthy!ผู้ชายตระกูลจินโนวชิต้องหนักแน่นและซื่อสัตย์ Summer Wars (2009)
You think I'm trustworthy, don't you, Dorota?เธอคิดว่าฉันเชื่อถือได้มั้ย โดโรต้า How to Succeed in Bassness (2009)
Now do you see I'm trustworthy again?เห็นรึยัง ฉันน่าเชื่อถืออีกครั้ง How to Succeed in Bassness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trustworthyApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
trustworthyI believe that he's trustworthy.
trustworthyI have erred in thinking him trustworthy.
trustworthyYou should associate with people who you believe are trustworthy.
trustworthyYou should have your house built by a trustworthy builder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy   FR: honnête ; droit ; sincère
สุจริตใจ[v.] (sutjaritjai) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable   
ไว้ใจได้[adj.] (waijaidāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable   FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai dāi) EN: reliable ; trustworthy   FR: fiable

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUSTWORTHY    T R AH1 S T W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trustworthy    (j) (t r uh1 s t w @@ dh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kreditfähig {adj} | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
堅人[かたじん, katajin] (n) square; trustworthy person [Add to Longdo]
着実[ちゃくじつ, chakujitsu] (adj-na,n) steady; sound; trustworthy; solid; (P) [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] (adj-i) reliable; trustworthy; hopeful; promising; (P) [Add to Longdo]
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, ] trustworthy, #14,045 [Add to Longdo]
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, / ] trustworthy; reliable, #27,995 [Add to Longdo]
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, / ] trustworthy; dependable, #130,741 [Add to Longdo]
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] trustworthy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trustworthy \Trust"wor`thy\, a.
   Worthy of trust or confidence; trusty. --
   {Trust"wor`thi*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trustworthy
   adj 1: worthy of trust or belief; "a trustworthy report"; "an
       experienced and trustworthy traveling companion" [syn:
       {trustworthy}, {trusty}] [ant: {untrustworthy},
       {untrusty}]
   2: taking responsibility for one's conduct and obligations;
     "trustworthy public servants"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top