หรือคุณหมายถึง truß?
Search result for

truss

(46 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truss-, *truss*, trus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truss[VT] มัด, See also: ผูก, ยึด, จับ
truss[N] เสาค้ำ, See also: โครงยึด
truss bridge[N] สะพานข้ามเหว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truss(ทรัส) vt. มัด,ผูก,ยึด,รัด (ด้วยเข็มขัดรัดไส้เลื่อน) ,จับ,ตะปบ (เหยื่อ) . n. โครงยึด,เสาค้ำสะพานรถไฟที่ข้ามเหว,มัด (หญ้า,ฟาง) ,สายรัดไส้เลื่อน,เสาค้ำหลังคา,ช่อดอกไม้,สายค้ำ,ปีกค้ำอนุสาวรีย์., See also: trusser n., Syn. prop,fra
truss bridgen. สะพานข้ามเหวที่มีเสาค้ำ
untruss(อันทรัส') vt.,vi. ปลด,แก้มัด,คลาย,ปล่อย, Syn. undo

English-Thai: Nontri Dictionary
truss(n) เครื่องค้ำจุน,เข็มขัดรัดไส้เลื่อน,ช่อดอกไม้
truss(vt) มัด,แขวนคอ,หนุนด้วยเสา,รัด,ยึด,จับ,ผูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trussเข็มขัดกันไส้เลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trussesโครงถัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got us all trussed up here and now we're cooling our heels.สั่งให้พวกเราแต่งองค์ทรงเครื่อง มาสู้ความหนาวยังงี้ทำไม Titanic (1997)
Well you know how they used to slaughter beefs, hit 'em right there with a maul... .. truss 'em up and slit their throats?เธอก็รู้วิธีการที่เค้าฆ่าวัว เค้าจะใช้ค้อนทุบมัน.. จับแขวนแล้วก็เชือดคอ No Country for Old Men (2007)
Here Charlie's got one all trussed up and all set to drain him.... ...and the beef comes to.วันหนึ่งชาร์ลีก็จับวัวตัวหนึ่งมามัด เตรียมจะเชือด No Country for Old Men (2007)
- trussed up in a jacket and tie you hate.- ติดอยู่ในชุดสูทกับไทด์ที่คุณเกลียด The Deaths of Ian Stone (2007)
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย Julie & Julia (2009)
I can't even truss.แค่มัดยังทำไม่ได้เลย Julie & Julia (2009)
I'd rather be at a rat hunt at home than trussed up here at Mrs Priestley's.ฉันว่าฉันยอมไล่จับหนูอยู่บ้าน ดีกว่าถูกขังอยู่ที่บ้านคุณเพรซลีย์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Someone trussed you up for us.มีคนมัดนายไว้ให้เรา My Bloody Valentine (2010)
- Trussing string. - Don't, Schmidt!เชือกผูกไง อย่า ชมิดท์ Thanksgiving (2011)
Trussed as game awaiting slaughter, yet the man still eyes us as prey.มัดมือมัดเท้าเป็นเกม รอการฆ่า แต่คนที่ยังคง ดวงตาของเราเป็นเหยื่อ Empty Hands (2012)
I was going to take him, but I figured you went through such trouble to truss him up in your red room of pain.ฉันกำลังจะเอาตัวเขาไป แต่คิดว่านายคงลำบากน่าดู กว่าจะล่ามเขาไว้ได้ The Five (2012)
They handed him over trussed and hooded.พวกมันจับธีออนคลุมหัวมาให้ Mhysa (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trussHe trussed up the thief.
trussThe girls were trussed up and left in a cellar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป[N] purlin, See also: truss, Example: นอกจากเสาแล้วขื่อกับแปก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้านเช่นเดียวกัน, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่วางบนจันทันสำหรับกลอนพาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUSS    T R AH1 S
TRUSSES    T R AH1 S AH0 Z
TRUSSELL    T R AH1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truss    (v) (t r uh1 s)
trussed    (v) (t r uh1 s t)
trusses    (v) (t r uh1 s i z)
trussing    (v) (t r uh1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündel {n}; Ballen {m}truss [Br.] [Add to Longdo]
Sprengwerk {n} (einer Brücke)truss (of a bridge) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラス[, torasu] (n) truss [Add to Longdo]
トラス橋[トラスきょう, torasu kyou] (n) truss bridge [Add to Longdo]
ハンマービームトラス[, hanma-bi-mutorasu] (n) hammer beam truss [Add to Longdo]
小屋組;小屋組み[こやぐみ, koyagumi] (n) roof truss; roof frame [Add to Longdo]
脱腸帯[だっちょうたい, dacchoutai] (n) hernia truss; hernia belt [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) actor; supporting post (in a roof truss) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反接[fǎn jiē, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄝ, ] trussed; with hands tied behind the back [Add to Longdo]
桁架[héng jià, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, ] truss (weight-bearing construction of cross-beams) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truss \Truss\, n. [OE. trusse, F. trousse, OF. also tourse;
   perhaps fr. L. tryrsus stalk, stem. Cf. {Thyrsus}, {Torso},
   {Trousers}, {Trousseau}.]
   1. A bundle; a package; as, a truss of grass. --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       Bearing a truss of trifles at his back. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Note: A truss of hay in England is 56 lbs. of old and 60 lbs.
      of new hay; a truss of straw is 36 lbs.
      [1913 Webster]
 
   2. A padded jacket or dress worn under armor, to protect the
    body from the effects of friction; also, a part of a
    woman's dress; a stomacher. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]
 
       Puts off his palmer's weed unto his truss, which
       bore
       The stains of ancient arms.      --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Surg.) A bandage or apparatus used in cases of hernia, to
    keep up the reduced parts and hinder further protrusion,
    and for other purposes.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) A tuft of flowers formed at the top of the main
    stalk, or stem, of certain plants.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) The rope or iron used to keep the center of a yard
    to the mast.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch. & Engin.) An assemblage of members of wood or
    metal, supported at two points, and arranged to transmit
    pressure vertically to those points, with the least
    possible strain across the length of any member.
    Architectural trusses when left visible, as in open timber
    roofs, often contain members not needed for construction,
    or are built with greater massiveness than is requisite,
    or are composed in unscientific ways in accordance with
    the exigencies of style.
    [1913 Webster]
 
   {Truss rod}, a rod which forms the tension member of a
    trussed beam, or a tie rod in a truss.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truss \Truss\, v. t. [imp. & p. p. {Trussed}; p. pr. & vb. n.
   {Trussing}.] [F. trousser. See {Truss}, n.]
   1. To bind or pack close; to tie up tightly; to make into a
    truss. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It [his hood] was trussed up in his wallet.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To take fast hold of; to seize and hold firmly; to pounce
    upon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who trussing me as eagle doth his prey. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To strengthen or stiffen, as a beam or girder, by means of
    a brace or braces.
    [1913 Webster]
 
   4. To skewer; to make fast, as the wings of a fowl to the
    body in cooking it.
    [1913 Webster]
 
   5. To execute by hanging; to hang; -- usually with up.
    [Slang.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {To truss a person} or {To truss one's self}, to adjust and
    fasten the clothing of; especially, to draw tight and tie
    the laces of garments. [Obs.] "Enter Honeysuckle, in his
    nightcap, trussing himself." --J. Webster (1607).
 
   {To truss up}, to strain; to make close or tight.
 
   {Trussed beam}, a beam which is stiffened by a system of
    braces constituting a truss of which the beam is a chord.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truss
   n 1: (medicine) a bandage consisting of a pad and belt; worn to
      hold a hernia in place by pressure
   2: a framework of beams (rafters, posts, struts) forming a rigid
     structure that supports a roof or bridge or other structure
   3: (architecture) a triangular bracket of brick or stone
     (usually of slight extent) [syn: {corbel}, {truss}]
   v 1: tie the wings and legs of a bird before cooking it
   2: secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners";
     "tie up the old newspapers and bring them to the recycling
     shed" [syn: {tie down}, {tie up}, {bind}, {truss}]
   3: support structurally; "truss the roofs"; "trussed bridges"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top