หรือคุณหมายถึง trülove?
Search result for

truelove

(17 entries)
(0.1078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truelove-, *truelove*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to play some games, Truelove? Let's play some motherfucking games.อยากเล่นเกมกันมั้ย ทรูเลิฟ\ มาเล่นเกมกันเถอะ Alpha Dog (2006)
Truelove!ทรูเลิฟ Alpha Dog (2006)
Truelove!ทรูเลิฟ Alpha Dog (2006)
Hey, Chuck, this is Truelove, the guy I was telling you about.ชัค นี่ทรูเลิฟ ที่ผมเคยเล่าให้ฟัง Alpha Dog (2006)
If anybody sees Johnny Truelove, tell them Jake Mazursky is looking for him!ถ้าใครเจอ จอห์นนี่ ทรูเลิฟ บอกมันว่า เจค มาเซอร์สกี้ ถามหามันอยู่ Alpha Dog (2006)
I turn my back, tell Truelove you fucking ran away or something.ฉันจะกลับไปบอกทรูเลิฟ ว่านายวิ่งหนี หรืออะไรก็ได้ Alpha Dog (2006)
The kid's older brother owes Truelove money and Johnny's holding him like a marker or something, until he gets paid.พี่ชายไอ้เด็กนี่ติดเงินจอห์นนี่ แล้วจอห์นนี่ก็หมายหัวมันเอาไว้ จนกว่ามันจะจ่ายเงิน Alpha Dog (2006)
Because his scumbag brother owes Johnny Truelove money.เพราะ พี่ชายเขาติดเงินจอห์นนี่ Alpha Dog (2006)
Mr. Nolder, Johnny Truelove on two.คุณโนลเดอร์ จอห์นนี่ ทรูเลิฟ สาย 2 ค่ะ Alpha Dog (2006)
Truelove could go to jail and we can wind up dead.ทรูเลิฟอาจต้องเข้าคุก\ แล้วเราก็จะโดนหางเลขไปด้วย Alpha Dog (2006)
Truelove!ทรูเลิฟ Alpha Dog (2006)
You don't go along, then Johnny don't trust you and he's coming after you and you sure as shit don't want Sonny Truelove knocking at your door.นายไม่ร่วมมือด้วย จอห์นนี่ก็จะไม่เชื่อใจนาย แล้วเขาก็จะตามล่านาย แล้วพนันได้เลย นายไม่อยากให้ ซอนนี่ ต้องเป็นคนมาเคาะประตูบ้านนายหรอกนะ Alpha Dog (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUELOVE    T R UW1 L AH2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truelove    (n) (t r uu1 l uh1 v)
trueloves    (n) (t r uu1 l uh1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truelove \True"love`\, n.
   1. One really beloved.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant. See {Paris}.
    [1913 Webster]
 
   3. An unexplained word occurring in Chaucer, meaning,
    perhaps, an aromatic sweetmeat for sweetening the breath.
    --T. R. Lounsbury.
    [1913 Webster]
 
       Under his tongue a truelove he bore. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Truelove knot}, a complicated, involved knot that does not
    readily untie; the emblem of interwoven affection or
    engagement; -- called also {true-lover's knot}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truelove
   n 1: a person loved by another person [syn: {sweetheart},
      {sweetie}, {steady}, {truelove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top