หรือคุณหมายถึง trüd?
Search result for

trued

(843 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trued-, *trued*, tru, true
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trued มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trued*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
food truck (n ) รถขายอาหาร

Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (ไทย) (TH-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rostrumกรี

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
truant patrol(n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., S. truant officer, truancy patrol

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
true[ADJ] ที่เป็นเรื่องจริง
true[ADJ] ที่เป็นของแท้, See also: ที่ไม่ปลอม
true[ADJ] ที่ซื่อสัตย์, See also: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง
true[ADJ] ถูกต้อง
true[ADV] เป็นจริง, See also: เป็นความจริง
true[ADV] แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ
true[ADJ] อย่างซื่อสัตย์
strum[VT] ดีดเครื่องดนตรีอย่างไม่ชำนาญ, See also: ดีดเครื่องดนตรีอย่างผิดๆ ถูกๆ
strum[N] เสียงดีดเครื่องดนตรีอย่างไม่ชำนาญ
strut[VI] เดินวางท่า, See also: เดินวางมาด, เดินทำท่าทำทาง, Syn. peacock, swagger
strut[VT] ค้ำด้วยแผ่นไม้, See also: ยัน, หนุน, Syn. brace, prop
strut[N] ไม้ค้ำ, See also: เสาค้ำ, ไม้ยัน, Syn. beam, brace, prop
strut[N] การเดินวางท่า, See also: การเดินวางมาด, การเดินทำท่าทำทาง, Syn. gait, swagger
truce[N] การบรรเทาชั่วคราว
truce[N] การสงบศึกชั่วคราว
truck[N] รถบรรทุก, See also: รถสิบล้อ, รถกุดัง, รถดัมพ์
truck[N] รถเข็น
truck[N] การเข้าไปเกี่ยวข้อง, See also: การเข้าไปพัวพัน, Syn. dealings, involvement
truly[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
truly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ
trump[SL] ตด, See also: ปล่อยตด
trump[N] ชุดไพ่ที่เอาชนะชุดอื่นได้
trump[N] คนที่ดี
trump[VT] เก่งกว่า
trump[N] แตร
trump[N] เสียงแตร
trump[VI] เป่าแตร
trunk[N] ลำต้น
trunk[N] หีบใส่ของ, See also: หีบใส่ของขนาดใหญ่
trunk[N] ลำตัว
trunk[N] งวง, See also: งวงช้าง
truss[VT] มัด, See also: ผูก, ยึด, จับ
truss[N] เสาค้ำ, See also: โครงยึด
trust[N] ความเชื่อใจ, See also: ความไว้วางใจ, ความไว้เนื้อเชื่อใจ
trust[N] สินเชื่อ
trust[N] ระบบผูกขาดทางการค้า, See also: สหกรณ์บริษัท, การรวมตัวกันของบริษัท
trust[VI] วางใจ, See also: เชื่อใจ, ไว้วางใจ
trust[VT] วางใจ, See also: เชื่อใจ
trust[VT] คาดหวัง, See also: ต้องการ, หวัง
trust[VT] เชื่อเครดิต, See also: ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง, ซื้อเชื่อ
truth[N] ความจริง
truth[N] ข้อเท็จจริง
antrum[N] โพรงในกระดูก, Syn. cavity
estrus[N] ช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียมีความต้องการทางเพศ (ซึ่งอยู่ในช่วงที่สัตว์หาคู่ผสมพันธุ์), Syn. oestrus
outrun[VT] วิ่งเร็วกว่า, Syn. outstrip
outrun[VT] พัฒนาไปเร็วกว่า, Syn. exceed
struck[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ strike
struck[ADJ] ปิดเพราะการหยุดงานประท้วง
truant[N] เด็กหนีเรียน, See also: เด็กเกเรียน
truant[N] ผู้ที่โดดงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
antrum(แอน' ทรัม) n. (pl. -tra) โพรงในกระดูก. -antral adj. (cavity in a bone)
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
autotruck(ออ'โททรัค) n. รถบรรทุกของหนัก
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
broadspectrumadj. เกี่ยวกับยาหรือสารปฏิชีวนะที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้มากชนิด
centrum(เซน'ทรัม) n. ศูนย์กลาง
citrus(ซิท'ทรัส) n. ต้นไม้จำพวกมะนาว ส้ม และอื่น ๆ -
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
destruct(ดิสทรัคทฺ') adj. เป็นการทำลาย n. การทำลายขีปนาวุธอย่างตั้งใจ vi. ทำลาย, See also: destructible adj. ซึ่งถูกทำลายได้
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย,, See also: destructionist n., Syn. ruin
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous
destructor(ดิสทรัค'เทอะ) n. เตาเผา,อุปกรณ์ทำลายตัวเองในจรวดขีปนาวุธ
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
electrumn. โลหะผสมสีเหลืองของทองและเงิน
entrust(เอนทรัสทฺ') {entrusted,entrusting,entrusts} vt. มอบความรับผิดชอบ,มอบความไว้วางใจ., See also: entrustment n. ดูentrust, Syn. intrust
estrual(เอส'ทรวล) adj. เกี่ยวกับกำหมัด., Syn. aestrual (estrous)
estrus(เอส'ทรัส) n. ฤดูตกมัน,ช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการทางเพศมากที่สุด., Syn. aestrus,estrum., See also: estrual adj. ดูestrus
extrude(อิคซฺทรูด') vt. ผลักออก,ดันออก,ขับไล่,โผล่ออก,พ่นออก, See also: extruder n. extrusible,extrusile adj. extrusion n., Syn. thrust out
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
hand truckรถเข็น
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
indestructible(อินดิสทรัค' ทะเบิล) adj. ไม่สามารถทำลายได้, See also: indestructibility, indestructibleness n. indestructibly adv.
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
instructive(อินสทรัค'ทิฟว) adj. เป็นการสั่งสอน,เป็นการแจ้งข่าว, See also: instructiveness n., Syn. informative
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
instructress(อินสทรัค'เทรส) n. instructor ที่เป็นผู้หญิง
instrument(อิน'สทรูเมินทฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ'vi. ติดตั้งเครื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
citrus(n) ต้นมะนาว ส้มฯลฯ
construct(vt) สร้าง,ตั้ง,ทำ,ก่อ,ก่อสร้าง,ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
indestructible(adj) ทำลายไม่ได้
instruct(vt) สอน,แจ้ง,แนะนำ,ชี้แนะ
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
instrument(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ,เป็นอุปกรณ์,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intruder(n) ผู้บุกรุก,ผู้ก้าวร้าว,ผู้ก้าวก่าย
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
intrust(vt) มอบให้ไว้,ไว้ใจ
menstruation(n) การมีประจำเดือน,การมีเมนส์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
mistrust(vt) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
nostrum(n) ยาสามัญประจำบ้าน,ยาแผนโบราณ
obstruct(vt) ขัดขวาง,ขวางกั้น,กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
outrun(vt) ไปไกลกว่า,เตลิดเปิดเปิง,ฟุ้งซ่าน
protrude(vi) ถลน,โปน,โผล่ออก
protrusion(n) การถลน,การโปน,โหนก,การแลบออก
reconstruct(vt) ประกอบใหม่,สร้างใหม่,ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
rostrum(n) พลับพลา,เวทีพูด,ยกพื้น
spectrum(n) แสงเจ็ดสี
struck(vt) pt และ pp ของ strike
structural(adj) เกี่ยวกับโครงสร้าง,เกี่ยวกับโครงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, intermenstrual; pain, middleอาการปวดช่วงว่างระดู, อาการปวดเหตุตกไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, middle; pain, intermenstrualอาการปวดช่วงว่างระดู, อาการปวดเหตุตกไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmenstruaทันทีหลังระดูหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protrusion๑. การดันยื่น, การยื่น๒. การยืด [มีความหมายเหมือนกับ protraction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protrusionการยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protrusive-ยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protrusive occlusionการสบ(ฟัน)ยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protrusive positionตำแหน่งสบยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvimetry, instrumentalการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public trustทรัสต์สาธารณกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudo instructionคำสั่งเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pseudo-obstructionการอุดตันเท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premenstrual tensionความตึงเครียดก่อนระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postdating an instrumentการลงวันที่ภายหลังวันทำตราสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program counter; instruction counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ sequence control register] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pickup truckรถพิกอัป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percussion, instrumentalการเคาะตรวจด้วยเครื่องมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power structureโครงสร้างแห่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, small; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, true; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
philtrumร่องริมฝีปากบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perfect instrumentตราสารที่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic and reconstructive surgeryศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, menstrualระยะมีระดู, ระยะมีประจำเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premenstrual-ก่อนระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premenstrual stageระยะก่อนระดู, ระยะก่อนประจำเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyloric antrum; antrum, gastricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
list structureโครงสร้างเชิงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labour, instrumentalการคลอดใช้เครื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, obstructedการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life insurance trustทรัสต์ประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lattice structureโครงสร้างแลตทิซ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
logical instructionคำสั่งเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lie, transverse; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logical truthตรรกสัจจะ, ความจริงเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laws, anti-trustกฎหมายป้องกันการผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, sternal; rib, trueซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, true; rib, sternalซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book truckรถเข็นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web-based instructionการสอนบนเว็บ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Latent structure analysisการวิเคราะห์กลุ่มแฝง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanostructured materialวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extrusion processกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agrarian structureโครงสร้างกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural structureโครงสร้างการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Citrusพืชตระกูลส้ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Antitrust legislationการตรากฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Economic infrastructureโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial trustการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Investment trustทรัสต์เพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Economic structureโครงสร้างทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Structural adjustmentการปรับโครงสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Structural unemploymentการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Trustการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น [เศรษฐศาสตร์]
Trust companyบริษัททรัสต์ [เศรษฐศาสตร์]
Structured programmingการโปรแกรมโครงสร้าง [คอมพิวเตอร์]
Structural analysis (Engineering)การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spectrum analysisการวิเคราะห์สเปกตรัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Structural knowledgeความรู้ที่เป็นระบบ [การจัดการความรู้]
Structural designการออกแบบโครงสร้าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine instruction คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Spectrumสเปกตรัม, กราฟหรือแถบแสดงความเข้มของรังสีที่เป็นฟังก์ชันกับความยาวคลื่น พลังงาน ความถี่ โมเมนตัม มวล หรือปริมาณอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรังสีนั้น
[นิวเคลียร์]
Musical Instrument Digital Interface กฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Million Instruction Per Second ล้านคำสั่งต่อวินาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ (หน่วยวัดคร่าวๆ) [คอมพิวเตอร์]
Trustความเชื่อมั่น [การจัดการความรู้]
Computer manag instructionคอมพิวเตอร์จัดการสอน [คอมพิวเตอร์]
Computer assist instructionคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [คอมพิวเตอร์]
Engineering instrumentเครื่องมือทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Measuring instrumentเครื่องวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measuring instrumentเครื่องวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anti-trust laws (n) กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด
anti-trust laws (n ) กฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
Breakdown Truck (n) รถลาก
See also: S. Breakdown Lorry(British Language), Tow Truck (American Language),
building structuresสิ่งปลูกสร้าง
construal (n ) การตีความ, การแปลความหมาย
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n ) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
constructivisimconstruction of social reality
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
extrusion (n ) การอัดขึ้นรูป
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n ) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction (n ) คำสั่ง, การสอน
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
off-highway dump truckรถบรรทุกเทท้าย
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
spectrum (n) ความคิด วิธีการซึ่งมีหลากหลายและสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อกัน (ที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่นวิธีแก้ปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัย)
struck off (vt ) ถอนออก , ถอดถอน
structural (adj) แบบแผน ขั้นตอน
structure
trunk (n ) ท่อ
trust (n ) ผู้จัดการทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
truck!ขึ้นรถ! Scan (2006)
Is that true?จริงใช่ไหม ? Enough About Eve (2009)
Trust me.ก้อด If... (2010)
It's all true.Ha-ha! The Eleventh Hour (2010)
True.จริง Family Matters (2010)
It is true.จริงขอรับ Episode #2.7 (2011)
Not true.ไม่จริง Knightfall (2011)
I trust you.ผมเชื่อคุณ She Knows (2012)
The truth is...ความจริงคือ... Introduction to Finality (2012)
True.จริง The Red Barn (2013)
True.จริง Predestination (2014)
I'm drunk.Ich bin betrunken. The Bad Seed (1956)
Turkey.Truthahn! Low-Cal Munster (1964)
Trudy!Trudy. Missing Hours (1987)
Bart!Tom Truthahn! Bart vs. Thanksgiving (1990)
Trudy.Trudy. Mr. Monk and Mrs. Monk (2005)
Trudy.Trudy. Mr. Monk and the Red Herring (2005)
- Trudy.- Trudy. Souvenir (2009)
- 911.- Notruf. Pilot (2011)
GERTRUD:GERTRUD: Spirit of the Goat (2014)
Strucker.Strucker. Chaos Theory (2015)
The drunk.Der Betrunkene. 7th (2016)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Сonstant and trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, why, yes. Yes! That's true.ทำไมทำไมทำไมใช่ ใช่ ที่จริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-A true story.เรื่องจริง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Сome trueเป็นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And... And may my dreams come true.และและอาจฝันของฉันเป็นจริง ขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Сome trueเป็นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One bite and all your dreams will come true.หนึ่งกัดและความฝันของคุณจะ เป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Сonstant and true -So trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง ดังนั้นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Thrilling me through -So trueที่น่าตื่นเต้นฉันผ่านจริงดังนั้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Сome true!เป็นจริง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี The Great Dictator (1940)
Too good to be true.ดีเกินไป The Great Dictator (1940)
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
About a wish coming true, do you?เกี่ยวกับความปรารถนามา จริงคุณ? Pinocchio (1940)
Come trueเป็นจริง Pinocchio (1940)
Little do you know and yet it's trueเล็ก ๆ น้อย ๆ คุณจะรู้และมันยัง เป็นความจริง Pinocchio (1940)
You deserve to have your wish come true.คุณสมควรที่จะมีความ ปรารถนาของคุณเป็นจริง Pinocchio (1940)
To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you.ที่จะทำให้ความปรารถนาของ เจเปโท เป็นจริงขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับคุณ ขึ้นอยู่กับฉัน? Pinocchio (1940)
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
It is my wish. It's come true!มันเป็นความ ปรารถนาของฉัน มันเป็นจริง! Pinocchio (1940)
- You might tell her the truth.คุณอาจจะบอกความจริงของ เธอ Pinocchio (1940)
Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio.บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้รับ บอกความจริง, ปิโนคีโอ Pinocchio (1940)
It's open for destruction, and it's all yours, boys!ทำลายและทั้งหมดเป็นของคุณ, ชาย! Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
Come trueเป็นจริง Pinocchio (1940)
You'll find your dreams come trueคุณจะพบความฝันของคุณเป็น จริงขึ้นมา Pinocchio (1940)
It's true. We're going now, and I was afraid I wouldn't see you again.จริงๆ นะคะ เรากําลังจะไปเเล้ว ฉันคงไม่มีโอกาสพบคุณอีก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tru3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
truA big tree in the field was struck by lightning.
truAbove all, be true to yourself.
truA building under construction.
truA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
truA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
truA constructive suggestion.
truA curious disease struck the town.
truA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
truA dog was run over by a truck.
truA fallen tree obstructed the road.
truA few words may betray a man's true character.
truAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
truAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
truAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
truAfter reading his books I feel I can construct a house.
truA good biography is interesting and instructive.
truA good idea struck her.
truA good idea struck me.
truA good idea suddenly struck her.
truA good idea suddenly struck me.
truA healthy curiosity is truly a fine thing.
truA home truth.
tru"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
truA large pillar obstructs the view of the lake.
truAll answers must be written according to the instructions.
truAll he said was true.
truAll of you are familiar with the truth of the story.
truAll that he says is true.
truAll the truth is not to be told at all time.
truAll this may sound strange, but it is true.
truAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
truAll you had to do was to tell him the truth.
truAll you have to do is to tell the truth.
truA lot of construction is going on these days.
truAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
truAlthough I trusted the map, it was mistaken.
truAlways be true to yourself.
truAlways tell the truth.
truA man who breaks his promises cannot be trusted.
truAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
truA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
truA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
truAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
truAnd so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.
truAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
truA new road is under construction.
truA new school building is under construction.
truAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
truA nuclear war will bring about the destruction of mankind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
คำตักเตือน[N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
สนิทใจ[ADV] trustfully, See also: credibly, Syn. วางใจ, Ant. คลางแคลงใจ, ตะขิดตะขวงใจ, Example: เธอร่วมหุ้นกับเขาอย่างสนิทใจและไม่เคยคิดว่าจะถูกโกงแบบนี้, Thai definition: ไม่รู้สึกขัดข้องตะขิดตะขวงที่จะทำ
หล่อหลอม[V] preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai definition: อบรมและพร่ำสอน
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
ปิคอัพ[N] pick-up, See also: pick-up truck, Syn. รถปิคอัพ, Example: พ่อค้าขับรถปิคอัพขายผลไม้ตามหมู่บ้าน, Count unit: คัน, Thai definition: รถกระบะขนาดเล็ก, Notes: (อังกฤษ)
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
สถานที่ก่อสร้าง[N] construction site
เครื่องมือแพทย์[N] medical device, See also: medical instruments, Syn. เครื่องมือทางการแพทย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
สิ่งปลูกสร้าง[N] buildings, See also: structure
กระโปรงหลังรถ[N] boot, See also: trunk
เครื่องมือผ่าตัด[N] instruments for surgery
รถขนขยะ[N] refuse collection vehicle, See also: garbage truck, Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
ถ่วงความเจริญ[ADJ] obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ถ่วงความเจริญ[V] retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ตามความเป็นจริง[ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
เผชิญความจริง[V] confront the truth, See also: face reality, Syn. สู้กับความจริง, Example: ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น, Thai definition: ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ขอแสดงความนับถือ[V] Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
ศรัทธา[V] believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
สร้าง[V] build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
สัจธรรม[N] the truth, Syn. ความจริง
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ข้อมูลจริง[N] correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ปรับโครงสร้าง[V] restructure, See also: reengineer, Example: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ
ไม่ไว้วางใจ[V] distrust, See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of, Ant. ไว้วางใจ, วางใจ, Example: ผู้คนในเมืองต่างมีชีวิตเร่งรีบ และหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน, Thai definition: ไม่เชื่อใจ, ไม่วางใจ, ไม่เชื่อถือ
อาคาร[N] building, See also: structure, house, edifice, Syn. ตึก, เรือน, โรง, Example: เมืองเก่าๆ ในยุโรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเต็มไปด้วยอิฐ หรือก้อนหิน, Thai definition: เรือน, โรง, สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
กุเรื่อง[V] cook up, See also: concoct, invent, make up, contrive, fabricate, trump up, Syn. สร้างเรื่อง, แต่งเรื่อง, ยกเมฆ, มดเท็จ, Example: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน, Thai definition: สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
วิธีใช้[N] instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count unit: วิธี
อาจารย์ผู้สอน[N] teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
อาจารย์พิเศษ[N] special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
การฟื้นฟู[N] restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
โปน[V] protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
ขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
ด้วน[ADJ] amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
แท้ที่จริง[ADV] as a matter of fact, See also: in fact, really, truly, Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง, Example: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้ายนั่น[n. exp.] (āi nan) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บานบุรีสีเหลือง [n. exp.] (bānburī sī leūang) EN: Common allamanda ; Golden trumpet   
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR:truire la santé
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen khwāmjing) EN: distort the truth   
บิดจะกูด[v.] (bitjakūt) EN: be a truant   
บิดตะกูด[v.] (bittakūt) EN: be a truant   
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jatkān longthun) EN: investment trust   
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บุ้ย[v.] (bui) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips   FR: faire signe des lèvres
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
ฉวาง[v.] (chawāng) FR: obstruer
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR:truire ; ruiner ; anéantir
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure   
ช่วงล่าง[n. exp.] (chūang lāng) EN: lower portion ; understructure   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
โดยจริง[adv.] (dōi jing) EN: truly   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
โดยแท้จริง[adv.] (dōi thaējing) EN: truly   
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: play truant ; play hooky   
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUS    T R AH1 S
TRUE    T R UW1
TRURO    T R UW1 R OW0
TRUDA    T R UW1 D AH0
TRUBY    T R UW1 B IY0
PETRU    P EH1 T R UW0
TRUNK    T R AH1 NG K
TRUSS    T R AH1 S
STRUT    S T R AH1 T
STRUM    S T R AH1 M
TRUST    T R AH1 S T
TRUCK    T R AH1 K
TRUDY    T R UW1 D IY0
TRUCE    T R UW1 S
TRULY    T R UW1 L IY0
TRUER    T R UW1 ER0
TRUDO    T R UW1 D OW0
TRUAX    T R UW1 AE0 K S
TRUMP    T R AH1 M P
STRUB    S T R AH1 B
TRUTH    T R UW1 TH
TRUEX    T R UW1 EH2 K S
TRULL    T R AH1 L
TRUDE    T R UW1 D
TRUPP    T R AH1 P
TRUCCO    T R UW1 K OW0
STRUPP    S T R AH1 P
TRUDGE    T R AH1 JH
TRUITT    T R UW1 T
TRUBEY    T R UW1 B IY0
TRUMPS    T R AH1 M P S
STRUSS    S T R AH1 S
TRUMBO    T R AH1 M B OW0
TRUMAN    T R UW1 M AH0 N
TRUCKS    T R AH1 K S
PETRUS    P EH1 T R AH0 S
STRUTS    S T R AH1 T S
CITRUS    S IH1 T R AH0 S
TRUELL    T R UW1 AH0 L
TRUANT    T R UW1 AH0 N T
TRUMKA    T R AH1 M K AH0
TRUEST    T R UW1 AH0 S T
TRUDIE    T R UW1 D IY0
ESTRUS    EH1 S T R AH0 S
OUTRUN    AW0 T R AH1 N
TRUISM    T R UW1 IH2 Z AH0 M
STRUVE    S T R UW1 V
STRUTZ    S T R AH1 T S
STRUBE    S T R UW1 B
TRUETT    T R UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
true    (v) (t r uu1)
Truro    (n) (t r u@1 r ou)
strum    (v) (s t r uh1 m)
strut    (v) (s t r uh1 t)
truce    (n) (t r uu1 s)
truck    (n) (t r uh1 k)
trued    (v) (t r uu1 d)
truer    (j) (t r uu1 @ r)
trues    (v) (t r uu1 z)
truly    (a) (t r uu1 l ii)
trump    (v) (t r uh1 m p)
trunk    (n) (t r uh1 ng k)
truss    (v) (t r uh1 s)
trust    (v) (t r uh1 s t)
truth    (n) (t r uu1 th)
citrus    (n) (s i1 t r @ s)
outrun    (v) (au2 t r uh1 n)
struck    (v) (s t r uh1 k)
strums    (v) (s t r uh1 m z)
strung    (v) (s t r uh1 ng)
struth    (uh) (s t r uu1 th)
struts    (v) (s t r uh1 t s)
truant    (n) (t r uu1 @ n t)
truces    (n) (t r uu1 s i z)
trucks    (n) (t r uh1 k s)
trudge    (v) (t r uh1 jh)
truest    (j) (t r uu1 i s t)
truing    (v) (t r uu1 i ng)
truism    (n) (t r uu1 i z @ m)
trumps    (v) (t r uh1 m p s)
trunks    (n) (t r uh1 ng k s)
trusts    (v) (t r uh1 s t s)
trusty    (j) (t r uh1 s t ii)
truths    (n) (t r uu1 dh z)
untrue    (j) (uh1 n t r uu1)
Trudeau    (n) (t r uu1 d ou)
entrust    (v) (i1 n t r uh1 s t)
extrude    (v) (i1 k s t r uu1 d)
intrude    (v) (i1 n t r uu1 d)
intrust    (v) (i1 n t r uh1 s t)
nostrum    (n) (n o1 s t r @ m)
obtrude    (v) (@1 b t r uu1 d)
outruns    (v) (au2 t r uh1 n z)
rostrum    (n) (r o1 s t r @ m)
strudel    (n) (s t r uu1 d l)
tantrum    (n) (t a1 n t r @ m)
truancy    (n) (t r uu1 @ n s ii)
truants    (n) (t r uu1 @ n t s)
truckle    (v) (t r uh1 k l)
trudged    (v) (t r uh1 jh d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: กั้น English: to obstruct
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
任す[まかす, makasu] Thai: มอบหมาย English: to entrust
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
本当[ほんとう, hontou] Thai: จริํง English: truth
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character

German-Thai: Longdo Dictionary
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Baukonstruktion(n) |die, pl. Baukonstruktionen| วิชาโครงสร้างโยธาฯ, งานโครงสร้างโยธาฯ
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wildtruculent [Add to Longdo]
Abbruch {m}truncation [Add to Longdo]
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure [Add to Longdo]
Abschneiden {n} (von Zahlen); Abbruch (Programm) {m}truncation [Add to Longdo]
Abschrift {f}; Exemplar {n} | Abschrift für den privaten Gebrauch | gleichlautende Abschriftcopy | copy for private use | true copy [Add to Longdo]
Abstimmung {f}; Abstimmen {n} (von Instrumenten)tuning [Add to Longdo]
Abstrusität {f}abstrusity [Add to Longdo]
Abziehvorrichtung {f} [techn.]extractor; extractor device; extruder [Add to Longdo]
Achsstrebe {f} [techn.]axial strut [Add to Longdo]
Additionsbefehl {m}add instruction [Add to Longdo]
Adressaufbau {m}address structure [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f}agrarian structure [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f} | Verbesserung {f} der Agrarstrukturagricultural structure | improvement of agricultural structure [Add to Longdo]
Alkoholismus {m}; Trunksucht {f}alcoholism [Add to Longdo]
Alkoholsucht {f}; Trunksucht {f}dipsomania [Add to Longdo]
Alkoholsüchtige {m,f}; Alkoholsüchtiger; Trunksüchtige {m,f}; Trunksüchtigerdipsomaniac [Add to Longdo]
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Altruist {m}altruist [Add to Longdo]
Amplitudenspektrum {n}amplitude spectrum [Add to Longdo]
Amt {n}trunk [Add to Longdo]
Amtsleitung {f} (Telefon)trunk line; local loop [Add to Longdo]
Analogmessinstrument {n}analog measuring instrument [Add to Longdo]
Analogtechnik {f}analog instrumentation; analog technique [Add to Longdo]
Anfangsunterricht {m}elementary instruction [Add to Longdo]
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions [Add to Longdo]
Anlage {f}; Errichtung {f} | Anlagen {pl}; Bauten {pl}construction | constructions [Add to Longdo]
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction [Add to Longdo]
Anleitung {f} | Anleitungen {pl}instruction; instructions | instructions [Add to Longdo]
Anschauungsunterricht {m}visual instruction [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Anordnung {f}; Instruktion {f}instruction [Add to Longdo]
Anweisung {f}instructing [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Leitung {f} | Anweisungen {pl}direction | instructions [Add to Longdo]
Anweisungsschild {n}instruction plate [Add to Longdo]
Arbeitsanweisungen {pl}operating instructions; work instructions [Add to Longdo]
Arbeitsfuge {f}construction joint [Add to Longdo]
Argwohn {m}distrustfulness [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}instrument panel [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction [Add to Longdo]
Aufbau {m}; Struktur {f}; Gliederung {f}structure [Add to Longdo]
Aufbau {m}; Überbau {m}superstruction [Add to Longdo]
Aufbau {m}; Oberbau {m}superstructure [Add to Longdo]
Aufbauten {pl} [naut.]superstructure [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
Aufdrängen {n}obtrusion [Add to Longdo]
Aufdringlichkeit {f}obtrusiveness [Add to Longdo]
Aufdringlichkeit {f}; Zudringlichkeit {f}intrusiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on [Add to Longdo]
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P) [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
とぼとぼ[, tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
アークスペクトル[, a-kusupekutoru] (n) arc spectrum [Add to Longdo]
アスリートトラスト[, asuri-totorasuto] (n) athlete trust [Add to Longdo]
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure [Add to Longdo]
不信任[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]
不信用[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments) [Add to Longdo]
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument [Add to Longdo]
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] without destruction there can be no construction [Add to Longdo]
不确实[bù què shí, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] untrue [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [Add to Longdo]
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company [Add to Longdo]
中国建设银行[zhōng guó jiàn shè yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] China Construction Bank [Add to Longdo]
中国民主建国会[Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Democratic National Construction Association [Add to Longdo]
主席台[zhǔ xí tái, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄞˊ, / ] rostrum; platform [Add to Longdo]
主干[zhǔ gàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] trunk; main; core [Add to Longdo]
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] subject-predicate construction [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl [Add to Longdo]
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, / ] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber) [Add to Longdo]
互信[hù xìn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, ] mutual trust [Add to Longdo]
五花大绑[wǔ huā dà bǎng, ˇ ㄏㄨㄚ ㄉㄚˋ ㄅㄤˇ, / ] to truss up tightly; to bind hand and foot [Add to Longdo]
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction [Add to Longdo]
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction [Add to Longdo]
交托[jiāo tuō, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄛ, ] entrust [Add to Longdo]
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, ] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point [Add to Longdo]
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] artificial language; constructed language [Add to Longdo]
付托[fù tuō, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄛ, ] to entrust to [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7) [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] to commission; to entrust to; to depute; to request; to ask (sb to do sth) [Add to Longdo]
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, ] legal holiday; menstrual period [Add to Longdo]
侵入岩[qīn rù yán, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄧㄢˊ, ] intrusive rock [Add to Longdo]
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, ] intruder; invader [Add to Longdo]
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, / ] assured destruction strategy [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence [Add to Longdo]
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trust; have confidence in [Add to Longdo]
信实[xìn shí, ㄒㄧㄣˋ ㄕˊ, / ] to believe something to be true [Add to Longdo]
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, / ] trustworthy; reliable [Add to Longdo]
信从[xìn cóng, ㄒㄧㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] to trust and obey [Add to Longdo]
信托[xìn tuō, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ, ] to entrust [Add to Longdo]
信用[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan) [Add to Longdo]
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust [Add to Longdo]
信赖[xìn lài, ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, / ] to trust; to have confidence in; to have faith in; to rely on [Add to Longdo]
信靠[xìn kào, ㄒㄧㄣˋ ㄎㄠˋ, ] trust [Add to Longdo]
修建[xiū jiàn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˋ, ] to build; to construct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure [Add to Longdo]
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
データ構造[データこうぞう, de-ta kouzou] data structure [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking [Add to Longdo]
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring [Add to Longdo]
ネットワーク構造[ネットワークこうぞう, nettowa-ku kouzou] network structure [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
リストラ[りすとら, risutora] restructuring [Add to Longdo]
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
レコード内データ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] intra-record data structure [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
回線群[かいせんぐん, kaisengun] trunk group [Add to Longdo]
回線網[かいせんもう, kaisenmou] line network, trunk network [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] restructuring [Add to Longdo]
階層構造[かいそうこうぞう, kaisoukouzou] layered structure [Add to Longdo]
階層木構造[かいそうきこうぞう, kaisoukikouzou] hierarchical tree structure [Add to Longdo]
割付け構造[わりつけこうぞう, waritsukekouzou] layout structure [Add to Longdo]
幹線[かんせん, kansen] trunk [Add to Longdo]
幹線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] trunk cable [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
共通割付け構造[きょうつうわりつけこうぞう, kyoutsuuwaritsukekouzou] generic layout structure [Add to Longdo]
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure [Add to Longdo]
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
中央[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] Zentrum, Mittelpunkt [Add to Longdo]
中性[ちゅうせい, chuusei] Neutrum [Add to Longdo]
中枢[ちゅうすう, chuusuu] Zentrum [Add to Longdo]
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
兵隊[へいたい, heitai] Soldat, Truppen [Add to Longdo]
勝ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] Geraet, Werkzeug, Instrument [Add to Longdo]
器械[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
器楽[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]
[おう, ou] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
奏でる[かなでる, kanaderu] ein_Musikinstrument_spielen [Add to Longdo]
[まぼろし, maboroshi] Trugbild, Phantom, Vision [Add to Longdo]
弦楽器[げんがっき, gengakki] Saiteninstrument [Add to Longdo]
弾く[ひく, hiku] ein_Instrument_spielen [Add to Longdo]
怪物[かいぶつ, kaibutsu] Ungeheuer, Monstrum, raetselhafter_Mensch [Add to Longdo]
怪獣[かいじゅう, kaijuu] Monstrum, Ungeheuer [Add to Longdo]
憂える[うれえる, ureeru] betruebt_sein, sich_graemen, sich_sorgen [Add to Longdo]
憤る[いきどうる, ikidouru] aergerlich_sein, indigniert_sein, sich_entruesten [Add to Longdo]
憤慨[ふんがい, fungai] Entruestung, -Zorn [Add to Longdo]
憤然と[ふんぜんと, funzento] aufgebracht, entruestet, zornig [Add to Longdo]
打楽器[だがっき, dagakki] Schlaginstrument [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] Folterinstrument [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]
援軍[えんぐん, engun] Hilfstruppen, Verstaerkung [Add to Longdo]
撤兵[てっぺい, teppei] Truppen_zurueckziehen [Add to Longdo]
敵軍[てきぐん, tekigun] feindliches_Heer, feindliche_Truppen [Add to Longdo]
晩酌[ばんしゃく, banshaku] Abendtrunk [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] sich_bewoelken, sich_trueben [Add to Longdo]
枢軸[すうじく, suujiku] -Achse, Mittelpunkt, Zentrum [Add to Longdo]
楽器[がっき, gakki] Musikinstrument [Add to Longdo]
構成[こうせい, kousei] Zusammensetzung, Aufbau, Struktur [Add to Longdo]
機構[きこう, kikou] Mechanismus, Organisation, Struktur [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] betruegen, taeuschen [Add to Longdo]
混濁[こんだく, kondaku] Truebung [Add to Longdo]
[なみ, nami] Wirbel, Strudel [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] Strudel, -Sog, Wirbel [Add to Longdo]
渦巻[うずまき, uzumaki] Wirbel, Strudel, Spirale [Add to Longdo]
渦流[かりゅう, karyuu] Strudel [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] feucht_werden, nass_werden, truebe_werden [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] trueben [Add to Longdo]
濁る[にごる, nigoru] sich_trueben [Add to Longdo]
濁流[だくりゅう, dakuryuu] schlammiger_Fluss, truebe_Stroemung [Add to Longdo]
[はん, han] TRUPP, GRUPPE [Add to Longdo]
班長[はんちょう, hanchou] Truppfuehrer, Gruppenfuehrer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top