หรือคุณหมายถึง trü?
Search result for

true

(134 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -true-, *true*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
true[ADJ] ที่เป็นเรื่องจริง
true[ADJ] ที่เป็นของแท้, See also: ที่ไม่ปลอม
true[ADJ] ที่ซื่อสัตย์, See also: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง
true[ADJ] ถูกต้อง
true[ADV] เป็นจริง, See also: เป็นความจริง
true[ADV] แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ
true[ADJ] อย่างซื่อสัตย์
true man[N] คนที่กล้าหาญ, Syn. brave person
true-blue[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จริงใจ
true to form[IDM] ทำอย่างที่เคยทำ, See also: ทำตามแบบที่เคยทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
true(ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual,real
true basicทรูเบสิก <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
truetype fontหมายถึงตัวอักษรประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทแอปเปิลและพีซี (บริษัทแอปเปิลพัฒนาขึ้นใช้ก่อน) ลักษณะของตัวอักษรแบบนี้จะชัดเจน เป็นแบบอักษรที่จะปรับขนาดโดยขยายให้ใหญ่หรือลดขนาดให้เล็กได้ง่าย
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด
obstruent(ออบ'สทรูอันท) adj. ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งกีดขวาง,ซึ่งเป็นอุปสรรค,ซึ่งขัดขวางเสียง n. ตัวขีดขวาง,
untrue(อันทรู') adj. ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เทียม,ไม่ถูกต้อง., See also: untrueness n., Syn. fake

English-Thai: Nontri Dictionary
true(adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true aphasia; aphasia, intellectualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true arc voltageแรงดันอาร์กจริง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
true complementส่วนเติมเต็มจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
true copyสำเนาถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true diabetesเบาหวานแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true duration of pregnancyช่วงเวลาตั้งครรภ์แท้จริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
true glottis; rima glottidisช่องหว่างสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true intentionเจตนาอันแท้จริง [ดู real intention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true pelvis; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
True Color สีจริง
สีของน้ำที่ยังปรากฏหลังจากกรองเอาสารแขวนลอย ออกแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
True crime television programsรายการโทรทัศน์เรื่องจริงแนวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
True windลมที่วัดได้จริง [อุตุนิยมวิทยา]
Truespaceทรูสเพซ [TU Subject Heading]
Truetype fontsแบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ระบบทรูไทพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that true?จริงใช่ไหม ? Enough About Eve (2009)
It's all true.Ha-ha! The Eleventh Hour (2010)
True.จริง Family Matters (2010)
It is true.จริงขอรับ Episode #2.7 (2011)
Not true.ไม่จริง Knightfall (2011)
True.จริง The Red Barn (2013)
True.จริง Predestination (2014)
What if they all started to come true?ถ้าฝันนั้นมันจะเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
Sometimes you feel like they're finally coming true...และบางครั้งก็รู้สึกได้ว่าฝันนั้นไม่ไกลเกินจริง New Haven Can Wait (2008)
Something in the air brings out the true colors in everyone.แต่ยังเป็นเวลาที่อากาศจะดึงเอาธาตุแท้ของคนออกมาด้วย Chuck in Real Life (2008)
It isn't true, is it?มันคือความจริง หรือเปล่านะ ? Chuck in Real Life (2008)
You don't know that that's true.เธอไม่มีทางรู้หรอก ว่ามันถูกต้องหรือเปล่า Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trueThe news may well be true.
trueHis story turned out to be true.
trueIt is true of learning English that "practice makes perfect".
trueAbove all, be true to yourself.
trueHere is a true Israelite, in whom there is nothing false.
trueAt last her dream to be a doctor came true.
trueIs the rumor true that Anne will get married to John?
trueThe food is very good and the same is true of the service.
trueNo-one can guess the true reason why we love dogs.
trueThe news is too good to be true.
trueI'm very pleased that your dream came true.
trueWhat you don't see and hear with your own ears and eyes might be true, but it might also not be true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิตรแท้[N] true friend, See also: good friend, Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก, Example: มิตรแท้ย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ, Count unit: คน
เพื่อนแท้[N] true friend, See also: good friend, Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก, Ant. เพื่อนกิน, Example: เพื่อนแท้นั้นหายาก เราควรรักษาไว้ให้ดี, Count unit: คน
เพื่อนตาย[N] real friend, See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need, Ant. เพื่อนกิน, Example: เขาเชื่อว่าเพื่อนที่คบๆ กันอยู่ตอนนี้มีเพื่อนตายที่พึ่งได้อยู่ไม่กี่คน, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์ยาก และสามารถยอมตายแทนกันได้
ใจจริง[N] frankness, See also: true feeling, sincerity, truthfulness, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้, Thai definition: ใจที่แท้จริง
ชายชาตรี[N] true man, See also: fighter, brave man, Example: เด็กผู้ชายเวลาเล่นอะไรรุนแรงก้าวร้าว เพราะต้องการเล่นบทบาทให้สมกับเป็นชายชาตรี, Thai definition: ชายผู้มีบุคลิกและมีความสามารถ
กัลยาณมิตร[N] true friend, See also: good friend, Syn. มิตรแท้, เพื่อนแท้, Example: โดยทั่วไปบุคคลย่อมต้องการกัลยาณมิตรไว้เป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจที่ดี, Count unit: คน
แท้[ADJ] true, See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้, Thai definition: ที่เป็นความจริง
จริง[ADJ] real, See also: true, actual, authentic, genuine, Syn. แท้, Ant. ปลอม, Example: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง
รักแท้[N] real love, See also: true love, truelove, Syn. รักจริง, Ant. รักลวง, Example: คนที่ไม่สมหวังในความรักเชื่อว่ารักแท้ไม่เคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์, Thai definition: ความรักที่จริงใจ
รักแท้[N] real love, See also: true love, Example: รักแท้นั้นไม่ได้เจอกันง่ายดาย เฉกเช่นเพื่อนแท้ก็หาไม่ได้ทั่วไป, Thai definition: ความรักที่จริงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ฉวาง[v.] (chawāng) FR: obstruer
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUE    T R UW1
TRUEX    T R UW1 EH2 K S
TRUER    T R UW1 ER0
TRUEST    T R UW1 AH0 S T
TRUETT    T R UW1 T
TRUELL    T R UW1 AH0 L
TRUEMAN    T R UH1 M AH0 N
TRUELOVE    T R UW1 L AH2 V
TRUESDALE    T R UW1 Z D EY2 L
TRUESDELL    T R UW1 Z D EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
true    (v) (t r uu1)
trued    (v) (t r uu1 d)
truer    (j) (t r uu1 @ r)
trues    (v) (t r uu1 z)
truest    (j) (t r uu1 i s t)
truelove    (n) (t r uu1 l uh1 v)
true-blue    (n) - (t r uu1 - b l uu1)
trueloves    (n) (t r uu1 l uh1 v z)
true-blues    (n) - (t r uu1 - b l uu1 z)
true-hearted    (j) - (t r uu1 - h aa1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sichelfleck-Falterfisch {m}; Keilfleck-Falterfisch {m}; Doppelsattel-Falterfisch {m} (Chaetodon falcula) [zool.]true falcula [Add to Longdo]
True-Schnabelwal {m} [zool.]True's beaked whale (Mesoplodon mirus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true [Add to Longdo]
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真实[zhēn shí, ㄓㄣ ㄕˊ, / ] true; real, #1,550 [Add to Longdo]
真诚[zhēn chéng, ㄓㄣ ㄔㄥˊ, / ] true; sincere; genuine, #4,531 [Add to Longdo]
真伪[zhēn wěi, ㄓㄣ ㄨㄟˇ, / ] true or bogus, #19,962 [Add to Longdo]
挚爱[zhì ài, ㄓˋ ㄞˋ, / ] true love, #22,407 [Add to Longdo]
真面目[zhēn miàn mù, ㄓㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, ] true identity; true colors, #23,088 [Add to Longdo]
本来面目[běn lái miàn mù, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, / ] true colors; true features, #29,207 [Add to Longdo]
真格[zhēn gé, ㄓㄣ ㄍㄜˊ, ] true; real, #35,168 [Add to Longdo]
真言[zhēn yán, ㄓㄣ ㄧㄢˊ, ] true statement; incantation (translates Sanskrit: dharani 陀羅尼|陀罗尼), #35,961 [Add to Longdo]
真意[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, ] true meaning; correct interpretation, #37,250 [Add to Longdo]
正极[zhèng jí, ㄓㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] true pole, #62,452 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
トゥルータイプ[とうるーたいぷ, touru-taipu] TrueType [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
混濁[こんだく, kondaku] Truebung [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] trueben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\ (tr[udd]), a. [Compar. {Truer} (tr[udd]"[~e]r);
   superl. {Truest}.] [OE. trewe, AS. tre['o]we faithful, true,
   from tre['o]w fidelity, faith, troth; akin to OFries. triuwe,
   adj., treuwa, n., OS. triuwi, adj., trewa, n., D. trouw, adj.
   & n., G. treu, adj., treue, n., OHG. gitriuwi, adj., triuwa,
   n., Icel. tryggr, adj., Dan. tro, adj. & n., Sw. trogen,
   adj., tro, n., Goth. triggws, adj., triggwa, n., trauan to
   trust, OPruss druwis faith. Cf. {Trow}, {Trust}, {Truth}.]
   [1913 Webster]
   1. Conformable to fact; in accordance with the actual state
    of things; correct; not false, erroneous, inaccurate, or
    the like; as, a true relation or narration; a true
    history; a declaration is true when it states the facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Right to precision; conformable to a rule or pattern;
    exact; accurate; as, a true copy; a true likeness of the
    original.
    [1913 Webster]
 
       Making his eye, foot, and hand keep true time. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Steady in adhering to friends, to promises, to a prince,
    or the like; unwavering; faithful; loyal; not false,
    fickle, or perfidious; as, a true friend; a wife true to
    her husband; an officer true to his charge.
    [1913 Webster]
 
       Thy so true,
       So faithful, love unequaled.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Dare to be true: nothing can need a lie. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Actual; not counterfeit, adulterated, or pretended;
    genuine; pure; real; as, true balsam; true love of
    country; a true Christian.
    [1913 Webster]
 
       The true light which lighteth every man that cometh
       into the world.            --John i. 9.
    [1913 Webster]
 
       True ease in writing comes from art, not chance.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) Genuine; real; not deviating from the essential
    characters of a class; as, a lizard is a true reptile; a
    whale is a true, but not a typical, mammal.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: True is sometimes used elliptically for It is true.
      [1913 Webster]
 
   {Out of true}, varying from correct mechanical form,
    alignment, adjustment, etc.; -- said of a wall that is not
    perpendicular, of a wheel whose circumference is not in
    the same plane, and the like. [Colloq.]
 
   {A true bill} (Law), a bill of indictment which is returned
    by the grand jury so indorsed, signifying that the charges
    to be true.
 
   {True time}. See under {Time}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\, adv.
   In accordance with truth; truly. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 true
   adv 1: as acknowledged; "true, she is the smartest in her class"
       [syn: {true}, {admittedly}, {avowedly}, {confessedly}]
   adj 1: consistent with fact or reality; not false; "the story is
       true"; "it is undesirable to believe a proposition when
       there is no ground whatever for supposing it true"- B.
       Russell; "the true meaning of the statement" [ant:
       {false}]
   2: accurately placed or thrown; "his aim was true"; "he was dead
     on target" [syn: {true}, {dead on target}]
   3: devoted (sometimes fanatically) to a cause or concept or
     truth; "true believers bonded together against all who
     disagreed with them"
   4: expressing or given to expressing the truth; "a true
     statement"; "gave truthful testimony"; "a truthful person"
     [syn: {truthful}, {true}] [ant: {untruthful}]
   5: conforming to definitive criteria; "the horseshoe crab is not
     a true crab"; "Pythagoras was the first true mathematician"
   6: worthy of being depended on; "a dependable worker"; "an
     honest working stiff"; "a reliable sourcSFLe of information";
     "he was true to his word"; "I would be true for there are
     those who trust me" [syn: {dependable}, {honest}, {reliable},
     {true(p)}]
   7: not pretended; sincerely felt or expressed; "genuine
     emotion"; "her interest in people was unfeigned"; "true
     grief" [syn: {genuine}, {true(a)}, {unfeigned}]
   8: rightly so called; "true courage"; "a spirit which true men
     have always admired"; "a true friend"
   9: determined with reference to the earth's axis rather than the
     magnetic poles; "true north is geographic north"
   10: having a legally established claim; "the legitimate heir";
     "the true and lawful king" [syn: {true(a)}, {lawful},
     {rightful(a)}]
   11: in tune; accurate in pitch; "a true note" [syn: {on-key},
     {true}]
   12: accurately fitted; level; "the window frame isn't quite
     true" [syn: {true}, {straight}]
   n 1: proper alignment; the property possessed by something that
      is in correct or proper alignment; "out of true"
   v 1: make level, square, balanced, or concentric; "true up the
      cylinder of an engine" [syn: {true}, {true up}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 true
   menace; threaten
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top