หรือคุณหมายถึง troublesomeneß?
Search result for

troublesomeness

(7 entries)
(1.5372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troublesomeness-, *troublesomeness*, troublesomenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troublesomeness    [N] ความยากลำบาก
troublesomeness    [N] ความคับแค้นใจ
troublesomeness    [N] ความน่ารำคาญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน    [N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
ความไม่สะดวก    [N] inconvenience, See also: troublesomeness, uncomfortableness, Syn. ความติดขัด, อุปสรรค, Ant. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด, Example: การซ่อมถนนทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนในละแวกนั้น

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troublesome \Trou"ble*some\, a.
   Giving trouble or anxiety; vexatious; burdensome; wearisome.
   [1913 Webster]
 
      This troublesome world.         --Book of
                          Common Prayer.
   [1913 Webster]
 
      These troublesome disguises that we wear. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      My mother will never be troublesome to me. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Uneasy; vexatious; perplexing; harassing; annoying;
     disgusting; irksome; afflictive; burdensome; tiresome;
     wearisome; importunate.
     [1913 Webster] -- {Trou"ble*some*ly}, adv. --
     {Trou"ble*some*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troublesomeness
   n 1: a difficulty that causes anxiety [syn: {troublesomeness},
      {inconvenience}, {worriment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top