Search result for

troubledly

(144 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troubledly-, *troubledly*, troubled
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา troubledly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *troubledly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fish in troubled waters[IDM] ตกอยู่ในอันตราย, See also: ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก / ยุ่งยาก
pour oil on troubled waters[IDM] ช่วยทำให้เรื่องสงบลง, See also: ช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
pour oil on troubled waters[IDM] พยายามแก้ปัญหา, See also: พยายามยุติความรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Plus troubled breathing. Could be a heart defect.ความดันทำให้การหายใจมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้หัวใจเสียหาย Last Resort (2008)
But we come here only when we're troubled though.แต่เราจะมาที่นี่ก็เมือเรามีปัญหา Akai ito (2008)
You look troubled.เจ้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Downfall of a Droid (2008)
She's a troubled teen.เป็นเด็กมีปัญหา And How Does That Make You Kill? (2008)
After all the parenting you've done, he's still so troubled.โธ่.. เราเลี้ยงเค้าอย่างดี เค้าก็ยังเป็นเด็กมีปัญหา Superhero Movie (2008)
Your compassion is a boon in this troubled time.ความเห็นใจของท่านช่วยได้มากในยามนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
When a man is troubled already with woman problems, it will make your head big.เมื่อผู้ชายมีปัญหาเรื่องผู้หญิง, มันทำให้หัวแกโต Episode #1.8 (2008)
happy, untroubled people, and on the other side: you.และในอีกด้านหนึ่ง ก็คือ ตัวท่านเอง Doubt (2008)
And if he were troubled, he should confess it to a fellow priest, or to the Monsignor.และถ้าเขามีปัญหา เขาควรไปสารภาพบาปกับเพื่อนนักบวชสักคน ไม่ก็ไปสารภาพกับพระสาธุคุณ Doubt (2008)
These are trying and troubled times.มีความพยายามและแก้ปัญหาหลายครั้ง City of Ember (2008)
Single mom, troubled teenage son, and judging from that pathetic alimony check I found,และดูจากเช็คเงินค่าเลี้ยงดูลูก อันน้อยนิด ที่ฉันเจอ บอกได้เลยว่าพ่อของเด็ก หนีไปนานมากแล้ว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We knew he was troubled.ค คุณยังไม่ีรู้แน่ Cold Comfort (2009)
Both were troubled.ทั้งคู่ต่างมีปัญหา Demonology (2009)
The people they loved were troubled.คนที่พวกเขารักมีปัญหา Demonology (2009)
He was just troubled.เขามีปัญหา Demonology (2009)
He was never troubled until he met you.เขาไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งเขาพบเธอ Demonology (2009)
I didn't realize she was so troubled.ฉันไม่รู้ว่าเธอมีปัญหา Ourselves Alone (2009)
I probably don't have to tell you, Ms. Weaver, that there are some troubled people out there.ฉันคงไม่ต้องบอกคุณนะ คุณวีเวอร์ ว่ามีพวกที่มีปัญหาข้างนอกนั่น Adam Raised a Cain (2009)
You seem troubled too.นายดูเหมือนมีปัญหานะ Gokusen: The Movie (2009)
What the survivors Had been through... hurley grew troubled...ว่าผู้รอดชีวิตได้ผ่านอะไรมาบ้าง - เฮอร์ลีย์เจอกับปัญหา... - หันมา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- you told me you were troubled.คุณบอกฉัน คุณเป็นทุกข์ Road Kill (2009)
They most likely come from troubled backgrounds, broken homes, youth detention centers.พวกเขาอาจมาจากคนที่มีปัญหา พื้นฐานทางครอบครัว บ้านแตกหรือ สถานกักกันเยาวชน Hopeless (2009)
I must admit, I am troubled that we've not heard from her.ข้าต้องสารภาพว่าข้าก็กังวล เรื่องที่เรายังไม่ได้รับการตอบกลับจากเธอ Legacy of Terror (2009)
I troubled you about too many matters that time, too.ตอนนั้นผมรบกวนคุณตั้งหลายเรื่อง Shining Inheritance (2009)
The morning sun found me no less troubled.The morning sun found me no less troubledWatchmen (2009)
Sorting Hat urged us all to be brave and strong in these troubled times.หมวกคัดสรรบอกว่าเราต้องกล้าหาญ และเข้มแข็งในเวลาขับขันอย่างนี้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
He is a particularly troubled Romulan.เขาเป็นชาวโรมูลันที่มีปัญหาอย่างหนัก Star Trek (2009)
Recently, ENCOM board members have been troubled by reports of Flynn's erratic, even obsessive, behavior.ไม่นานนี้ คณะผู้บริหารเอ็นคอม ประสบปัญหาจากความแปรปรวนของฟลินน์ รวมถึงพฤติกรรมหมกมุ่นผิดปกติ TRON: Legacy (2010)
You look troubled.ดูคุณมีปัญหา Your Secrets Are Safe (2010)
Though its waters roar and be troubled,ถึงแม้ว่าน้ำท่วม และ เป็นปัญหา Human (2010)
But also, you're troubled because the very man who took you...แต่ตัวคุณเองก็ยังต้องลำบากใจ เพราะว่าเป็นใครก็ได้ที่เอาตัวคุณไป... This Is Why We Stay (2010)
I'm troubled.ฉันมีปัญหา Death Race 2 (2010)
And in these last 25 crowded, troubled, glorious years, if there is one thing that King George has taught, it is the art of the leader who is also e brother to his followers.เอาเลย เตรียมหัวสมองไว้ให้ดี พนันว่าต้องเป็นบทละครของสก็อตต์ The King's Speech (2010)
His troubled daughter Jane Margolis, aged 26, apparently had a long history of substance abuse.ลูกสาวผู้ที่สร้างปัญหาของเขา เจน มาร์กอร์ อายุ 26 ปี มีประวัติการใช้สารเสพติด มาเป็นเวลานาน No Más (2010)
The people, but I am troubled byประชาชน แต่ข้ากลับไม่สบายใจใน The Mandalore Plot (2010)
Troubled that I could have beenทุกข์ร้อนอะไรเลยที่ข้า The Mandalore Plot (2010)
For troubled young people called new lives.สำหรับเยาวชนชื่อว่า นิว ไลฟ์ The Uncanny Valley (2010)
Samantha has always been troubled.ซาแมนตาเป็นตัวปัญหามาตลอด The Uncanny Valley (2010)
Well, despite our troubled past, as I told your father, I am a firm believer in second chances, so I even rehired your friend.และหนูจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง //ดี ปล่อยให้ปัญหาขของเราเป็นอดีตไปเถอะ เหมือนที่ฉันบอกพ่อเธอไว้ ฉันเป็นคนเชื่อมั่นในโอกาสครั้งที่สอง ดังนั้นฉันจึงจ้างเพื่อนเธออีกครั้ง The Empire Strikes Jack (2010)
These are the dull musings of my troubled mind.นี่คือการวิธีการขจัดเรื่องรกๆ สมองของพ่อออกไป Children of the Damned (2010)
Now, speaking of troubled minds,เอาล่ะ มาคุยกันถึงเรื่อง อึดอัดในหัวกัน Children of the Damned (2010)
The man is clearly troubled.เค้ากำลังมีปัญหาอยู่เห็นๆ The Ballad of Booth (2010)
The teens in Orson need you too. I can be troubled.วัยรุ่นที่ออร์สันก็ต้องการคุณ หนูลำบากใจนะ Halloween (2010)
♪ just like a bridge over troubled waters, ♪Just like a bridge over troubled waters Grilled Cheesus (2010)
♪ over troubled water, ♪ ♪ over troubled water... ♪Over troubled water Over troubled water Grilled Cheesus (2010)
♪ I'll be your bridge over troubled water. ♪I'll be your bridge over troubled water Grilled Cheesus (2010)
I'm troubled. It's important to me.หนูกังวลนะคะ มันสำคัญกับหนูมาก From Me to You (2010)
She's a troubled young woman, avoiding some very real consequences.เขาเป็นเด็กมีปัญหา ที่หนีจากบทลงโทษที่ร้ายแรง Gaslit (2010)
Troubled.มีปัญหา Touch of Eva (2010)
Look, Emily, Toby is troubled.เอมิลี่, โทบี้กำลังเดือดร้อน The Homecoming Hangover (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troubledA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
troubledAre you trying to fish in troubled waters?
troubledDon't let yourself be troubled by the thought of her.
troubledFred was very troubled by his wife's nagging.
troubledHe is greatly troubled about that job.
troubledHe was mentally troubled.
troubledHim son troubled him most.
troubledI am sorry that I have troubled you so much.
troubledI am sorry to have troubled you.
troubledI can't make out why he is so much troubled.
troubledI felt very troubled by the news.
troubledI got the sack but I've a little saved up so for the time being I won't be troubled for living expenses.
troubledI have no intention of fishing in troubled waters.
troubledI'm sorry to have troubled you. No matter what he may do, he will be praised.
troubledI'm sorry to have troubled you owing to our mistake.
troubledI'm troubled by split ends.
troubledI'm troubled by this birth-mark.
troubledI'm troubled by this mole.
troubledI'm troubled by this wart.
troubledI'm troubled with atopic dermatitis.
troubledOn having a talk with him, I found him troubled but friendly.
troubledShe is always troubled with a headache.
troubledShe is troubled with heart disease.
troubledShe looked troubled by the news.
troubledShe troubled herself to take me to the house I was looking for.
troubledSleeping on a problem solves it as easily as pouring oil on troubled waters.
troubledWe were financially troubled; in short, we were bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากลำบาก[V] be troubled by, See also: suffer, become weary, be troublesome, Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก, Example: ชีวิตเขายากลำบากมากขึ้นเพราะมีภาระของลูกน้อยเพิ่มขึ้นอีกคน, Thai definition: เดือดร้อนเพราะทรมานกายหรือใจ
หนักอกหนักใจ[V] be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
คับแค้น[ADV] distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
เดือดเนื้อร้อนใจ[V] worry, See also: be anxious, be vexed, be distressed, be troubled, Syn. ร้อนใจ, ทุกข์ใจ, กังวล, กลุ้มใจ, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณจะเดือดเนื้อร้อนใจไปทำไม, Thai definition: ไม่เป็นสุขใจเพราะมีความทุกข์กังวล
รุ่มร้อน[V] be anxious, See also: be troubled, be worried, be frustrated, Syn. ร้อนใจ, กระวนกระวาย, Example: คนโบราณกล่าวว่า เส้นเอ็นมีลักษณะเป็นรูให้ลมเลือดไหลไปได้ ถ้ากำเริบจะทำให้รุ่มร้อน เกิดความทุกข์, Thai definition: ไม่เป็นสุข
เหนื่อยยาก[V] be troubled, See also: get tired, be exhausted, Syn. ยากลำบาก, Ant. สบาย, สุขสบาย, Example: ปกรณ์สุขภาพทรุดโทรมลง ทำงานได้น้อย มึนศีรษะเสมอ เป็นเพราะเหนื่อยยากตรากตรำมามาก
ทุกข์ใจ[ADJ] worried, See also: distressed, troubled, anxious, concerned, Syn. ร้อนใจ, Ant. สบายใจ, สุขใจ, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน, Thai definition: ไม่สบายใจ
เหนื่อยยาก[V] be troubled, See also: get tired, be exhausted, Syn. ยากลำบาก, Ant. สบาย, สุขสบาย, Example: ปกรณ์สุขภาพทรุดโทรมลง ทำงานได้น้อย มึนศีรษะเสมอ เป็นเพราะเหนื่อยยากตรากตรำมามาก
สบายกาย[V] feel comfortable, See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically, Syn. สบายตัว, Example: การเช็ดตัวให้คนไข้จะทำให้คนไข้รู้สึกสบายกาย, Thai definition: มีความสุขทางกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
ลำบาก[adj.] (lambāk) EN: hard ; difficult ; troubled ; troublous   FR: dur ; difficile ; malaisé
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted   
ร้อนใจ[adj.] (rønjai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset   FR: anxieux ; angoissé ; affligé
วุ่น[adj.] (wun) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting   FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLED    T R AH1 B AH0 L D
UNTROUBLED    AH0 N T R AH1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troubled    (v) (t r uh1 b l d)
untroubled    (j) (uh1 n t r uh1 b l d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemüt {n}; Gemütsanlage {f}; Gemütsart {f}; Sinnesart {f}; Naturell {n}; Temperament {n} | Gemüter {pl}; Gemütsarten {pl}; Veranlagungen {pl} | sonniges Gemüt | die Gemüter beruhigendisposition; nature | natures | cheerful disposition | to put oil on troubled waters [Add to Longdo]
die Wogen glätten [übtr.]to pour oil on troubled water [fig.] [Add to Longdo]
aufgewühlte See {f}stormy sea; troubled sea [Add to Longdo]
wegen etw. beunruhigt (bekümmernt; besorgt) seinto be troubled by sth. [Add to Longdo]
leiden anto be troubled with [Add to Longdo]
sorgenschwer {adj}troubled [Add to Longdo]
stören; belästigen; beunruhigen | störend; belästigend; beunruhigend | gestört; belästigt; beunruhigtto trouble | troubling | troubled [Add to Longdo]
ungestört {adj}untroubled [Add to Longdo]
ungestört {adv}untroubledly [Add to Longdo]
Wir werden zurzeit von Mücken geplagt.We are troubled with midges just now. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]
事有り顔[ことありがお, kotoarigao] (n) worried look; troubled face [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something) [Add to Longdo]
戦国乱世[せんごくらんせい, sengokuransei] (n) turbulent (troubled) times; turbulent war period [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
大弱り[おおよわり, ooyowari] (n,adj-no) extremely troubled; very puzzled [Add to Longdo]
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end [Add to Longdo]
頭抱える[あたまかかえる, atamakakaeru] (exp,v1) (See 頭を抱える) to be greatly perplexed; to be troubled [Add to Longdo]
悩む[なやむ, nayamu] (v5m) to be worried; to be troubled; (P) [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune [Add to Longdo]
憂い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled [Add to Longdo]
乱世[らんせい, ransei] (n) troubled times; turbulent times [Add to Longdo]
揉む[もむ, momu] (v5m,vt) to rub; to crumple (up); to wrinkle; to massage; to be troubled about; to worry over; to train; to coach; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world [Add to Longdo]
[niáng, ㄋㄧㄤˊ, / ] mother; troubled [Add to Longdo]
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, / ] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] troubled; vexed [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] confused; troubled [Add to Longdo]
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] concerned; troubled; having sth on one's mind [Add to Longdo]
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, / ] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼 [Add to Longdo]
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, / ] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain [Add to Longdo]
浊世[zhuó shì, ㄓㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world [Add to Longdo]
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] amazed; astonished; deeply troubled [Add to Longdo]
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, / ] destitute; troubled; penniless and full of care [Add to Longdo]
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, / ] destitute and troubled; in dire straits [Add to Longdo]
羲皇上人[xī huáng shàng rén, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄖㄣˊ, ] lit. a person before the legendary emperor Fuxi 伏羲; person from ages immemorial; fig. untroubled person [Add to Longdo]
耿耿[gěng gěng, ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, ] bright; devoted; having sth on one's mind; troubled [Add to Longdo]
关切[guān qiè, ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, / ] be deeply concerned; be troubled (by) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top