Search result for

trojan

(37 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trojan-, *trojan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Trojan[N] คนสนุกสนาน, See also: คนขยัน
Trojan War[N] สงครามในนิทานกรีกโบราณ
Trojan horse[N] ม้าขนาดยักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trojan(โทร'เจิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) กรุงTroy,คนที่ขยันขันแข็ง,เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว,คนที่สนุกสนาน
trojan horseม้าโทรจันเป็นชื่อโปรแกรมประเภทหนึ่งที่มีตัวทำลายแทรกอยู่ในโปรแกรมนั้นด้วย เป็นต้นว่า หากผู้ใดสั่งคัดลอกโปรแกรม ก็จะทำให้โปรแกรมถูกลบทิ้ง มีลักษณะคล้ายไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ติดต่อไปที่อื่น
trojan warn. (นิยายกรีกโบราณ) สงครามสิบปีระหว่างทหารกรีกกับทหารกรุงทรอยภายใต้การนำทัพของAgamemnon

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Trojan horseตัวลวง, ม้าโทรจัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trojan Horseม้ากรุงทรอย
โปรแกรมอันตรายที่แปลงโฉมมาในรูปของโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ เมื่อเรานำโปรแกรมนี้มาดำเนินการทุกอย่างดูจะเรียบร้อยเป็นปกติ แต่ในส่วนหลักของโปรแกรมนั้นอาจจะกำลังลบแฟ้มต่างๆ ออกจากจานแม่เหล็ก หรืออาจจะทำงานอื่นๆ ที่เป็นพิษภัยต่อแฟ้มของเราก็ได้ โปรแกรมประเภทนี้โดยปกติไม่ติด หรือก๊อบปี้ตัวเองไปบันทึกลในแผ่นแม่เหล็กอื่น คงมีพบเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมนี้เท่านั้น [คอมพิวเตอร์]
trojan horseม้าโทรจัน, โปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวเองว่าเป็นโปรแกรมอื่น เช่น การหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นโปรแกรมเกม หรือ โปรแกรมสกรีนเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trojan Warสงครามกรุงทรอย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know that seems crazy, but if it were RIOS just a Trojan horse?ผมรู้ว่ามันฟังดูเพี้ยนๆ แต่ถ้าเกิดว่าRIOS แท้จริงแล้วเป็นโทรจันละ Chuck Versus the Dream Job (2009)
You know, it was the apple that launched the Trojan War,รู้มั๊ย เพราะแอปเปิ้ลนี่และ เลยเิกิดสงครามโทจัน Disciple (2010)
Gary's idea -- go in trojan horse-style.ความคิดของแกรี่-- เข้าไปแบบม้าโทรจัน Swap Meat (2010)
Like a trojan horse?เหมือนกับม้าเมืองทรอย? Visitation (2010)
Just what a trojan would say.ม้าเมืองทรอยนี่ยังไงนะ Visitation (2010)
The box is a Trojan horse, isn't it?กล่องคือม้าโทรจันใช่ไหม? Betrayals (2011)
The box is a trojan horse.กล่องคือม้าโทรจันต์ Pandora (2011)
And even as we speak, he is unwittingly walking this little trojan horse into the scif room on the 7th floor.มีข้อมูลการก่อการร้ายชื่อว่า "สแปโรว์" และในขณะที่เราพูดกันอยู่ เขากำลังเดินถือมัาโทรจันต์นี้ Pandora (2011)
Uh, from her tight mini and a 24-pack of Trojans in her pocket, I'd say she's a working girl.ดูจากชุดรัดติ้ว แล้วก็ถุงยาง 2 โหล ในกระเป๋าเสื้อ.. เธอน่าจะเป็น ผู้หญิงขายบริการ Smokey and the Bandit (2011)
Our best guess is a trojan camped out in the server's boot sector.ดีสุดที่เราเดาได้คือโทรจัน ที่ถูกฝังอยู่ในบูทเซ็ตเตอร์ ของเซิฟเวอร์ Taking Account (2011)
This Trojan virus is a small problem.มันมีTrojan นะแต่มันเป็นเรื่องจิบๆ City Hunter (2011)
Mentor also guided Odysseus' son during the Trojan war.ครูเองก็ได้ชี้นำลูกศิษย์ "โอดิสเซียส" ในช่วงสงครามโทรจัน Countdown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trojanThe proud Trojan city was taken at last.

CMU English Pronouncing Dictionary
TROJAN    T R OW1 JH AH0 N
TROJANS    T R OW1 JH AH0 N Z
TROJANOWSKI    T R AH0 Y AH0 N AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Trojan    (n) (t r ou1 jh @ n)
Trojans    (n) (t r ou1 jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trojaner {m}; Trojanerin {f}; Troer {m} | Trojanisches PferdTrojan | Trojan Horse [Add to Longdo]
trojanisch; übermenschlich {adj}Trojan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トロイの木馬[トロイのもくば, toroi nomokuba] (n) Trojan horse [Add to Longdo]
トロイア戦争;トロイ戦争[トロイアせんそう(トロイア戦争);トロイせんそう(トロイ戦争), toroia sensou ( toroia sensou ); toroi sensou ( toroi sensou )] (n) Trojan War [Add to Longdo]
トロイヤ群[トロイヤぐん, toroiya gun] (n) Trojan group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木马病毒[mù mǎ bìng dú, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Trojan horse (type of computer virus) [Add to Longdo]
特洛伊木马[Tè luò yī Mù mǎ, ㄊㄜˋ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] Trojan horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trojan \Tro"jan\, a. [L. Trojanus, fr. Troja, Troia, Troy, from
   Tros, Gr. Trw`s, Trwo`s, Tros, the mythical founder of Troy.]
   1. Of or pertaining to ancient Troy or its inhabitants. -- n.
    A native or inhabitant of Troy.
    [1913 Webster]
 
   2. One who shows the pluck, endurance, determined energy,
    strength, or the like, attributed to the defenders of
    Troy; -- used chiefly or only in the phrase
 
   {like a Trojan}; as, he endured the pain like a Trojan; he
    studies like a Trojan.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       Tim jumped like a Trojan from the bed. --Finnegan's
                          Wake (Irish
                          song)
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Trojan
   adj 1: of or relating to the ancient city of Troy or its
       inhabitants; "Trojan cities"
   n 1: a native of ancient Troy [syn: {Trojan}, {Dardan},
      {Dardanian}]
   2: a program that appears desirable but actually contains
     something harmful; "the contents of a trojan can be a virus
     or a worm"; "when he downloaded the free game it turned out
     to be a trojan horse" [syn: {trojan}, {trojan horse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top