Search result for

tried

(43 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tried-, *tried*, tri, trie
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tried (vi ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ Try (ไม่ใช่ tired ที่แปลว่าเหนื่อย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tried[ADJ] ผ่านการทดสอบแล้ว
tried[ADJ] ผ่านความอยากลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tried(ไทรดฺ) adj. ผ่านการทดสอบว่าดีแล้ว,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้
untried(อันไทรดฺ') adj. ไม่ได้ทดลอง,ไม่ได้พิจารณา,ไม่ได้ลอง,ไม่ได้พยายาม
well-tried(เวล'ไทรดฺ) adj. ผ่านการทดลองมาอย่างดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I tried to write, but there was something in the way.ผมพยายามเขียนมันแล้ว แต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเขียนต่อไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
No matter how hard you tried.ไม่ว่าจะยากแค่ไหนที่เธอพยายาม New Haven Can Wait (2008)
I tried to read it, and I couldn't get through it.ผมพยามอ่านมัน แต่ไม่ค่อย in เท่าไหร่แฮะ New Haven Can Wait (2008)
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
Well, like I said, I tried to help him, and then he bailed.ก็ เหมือนที่ผมบอก ผมพยายามจะช่วยเค้าแล้ว และเค้าก็พลาด Chuck in Real Life (2008)
Nate and I tried. It didn't work. End of story.--เนทกับฉัน พยายามแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้ผล จบข่าว There Might be Blood (2008)
I-i tried it your way.-ผมเหนื่อย มันเป็นเรื่องของพ่อ There Might be Blood (2008)
- They tried to kill her.พวกเขาพยายามฆ่าเธอ Birthmarks (2008)
Her parents tried to kill her.พ่อแม่พยายามฆ่าเธอ Birthmarks (2008)
She actually didn't get sick till she tried lifting it that second time.จริงๆเธอเริ่มป่วยเมื่อพยายามยกครั้งที่ 2 Birthmarks (2008)
I just tried your house. Where are you?ฉันแค่พยายามจะไปบ้านคุณ ที่ที่คุณอยู่ The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
triedAll possible means have been tried.
triedAlthough she was tired, she tried to finish the work.
triedAnd so it seems she tried phoning but it's who was on the other end of that phone that was the problem.
triedAs I was tried, I took a rest.
triedAs often as she tried, she failed.
triedAt first I tried to write everything down in my notebook.
triedBefore deciding to buy it, I tried on the jacket to see if it would fit.
triedBeing tried, he went to bed.
triedBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
triedBob tried to speak to Anne, but he couldn't.
triedBoth tried one experiment after another, helping each other.
triedDeeply moved, he tried to express his thanks.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIED    T R AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tried    (v) (t r ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gründlich erprobttried in the furnace [Add to Longdo]
praxisbewährt {adj}tried and tested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺しても死なない[ころしてもしなない, koroshitemoshinanai] (exp) (you) couldn't kill (him) if you tried [Add to Longdo]
試験済み[しけんずみ, shikenzumi] (adj-no) tested; tried [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]
属人主義[ぞくじんしゅぎ, zokujinshugi] (n) the principle of nationality (according to which an offender should be tried in accordance with the law of his or her own country) [Add to Longdo]
両成敗[りょうせいばい, ryouseibai] (n) two guilty parties tried and punished together [Add to Longdo]
邯鄲の歩み[かんたんのあゆみ, kantannoayumi] (exp) like the young man who tried to walk like the Kantan people, gave up, and forgot how to walk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tried \Tried\,
   imp. & p. p. of {Try.} Also adj. Proved; tested; faithful;
   trustworthy; as, a tried friend.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Try \Try\, v. t. [imp. & p. p. {tried}; p. pr. & vb. n.
   {Trying}.] [OE. trien to select, pick out, F. trier to cull,
   to out, LL. tritare to triturate (hence the sense of, to
   thresh, to separate the grain from the straw, to select), L.
   terere, tritum, to rub, bruise, grind, thresh. See {Trite}.]
   1. To divide or separate, as one sort from another; to
    winnow; to sift; to pick out; -- frequently followed by
    out; as, to try out the wild corn from the good. [Obs.]
    --Sir T. Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. To purify or refine, as metals; to melt out, and procure
    in a pure state, as oil, tallow, lard, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The words of the Lord are pure words: as silver
       tried in a furnace of earth, purified seven times.
                          --Ps. xii. 6.
    [1913 Webster]
 
       For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us,
       as silver is tried.          --Ps. lxvi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To prove by experiment; to apply a test to, for the
    purpose of determining the quality; to examine; to prove;
    to test; as, to try weights or measures by a standard; to
    try a man's opinions.
    [1913 Webster]
 
       Let the end try the man.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To subject to severe trial; to put to the test; to cause
    suffering or trouble to.
    [1913 Webster]
 
       Thus far to try thee, Adam, I was pleased. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       These are the times that try men's souls. --Thomas
                          Paine (1776)
    [PJC]
 
   5. To experiment with; to test by use; as, to try a remedy
    for disease; to try a horse.
    [1913 Webster]
 
       Come, try upon yourselves what you have seen me.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To ease her cares the force of sleep she tries.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. To strain; to subject to excessive tests; as, the light
    tries his eyes; repeated disappointments try one's
    patience.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To examine or investigate judicially; to examine by
    witnesses or other judicial evidence and the principles of
    law; as, to try a cause, or a criminal.
    [1913 Webster]
 
   8. To settle; to decide; to determine; specifically, to
    decide by an appeal to arms; as, to try rival claims by a
    duel; to try conclusions.
    [1913 Webster]
 
       Left I the court, to see this quarrel tried. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To experience; to have or gain knowledge of by experience.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Or try the Libyan heat or Scythian cold. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. To essay; to attempt; to endeavor.
     [1913 Webster]
 
        Let us try . . . to found a path.  --Milton.
     [1913 Webster]
 
   {To try on}.
     (a) To put on, as a garment, to ascertain whether it fits
       the person.
     (b) To attempt; to undertake. [Slang] --Dickens.
       [1913 Webster]
 
   Syn: To attempt; endeavor; strive; aim; examine.
 
   Usage: {Try}, {Attempt}. To try is the generic, to attempt is
      the specific, term. When we try, we are usually
      uncertain as to success; when we attempt, we have
      always some definite object in view which we seek to
      accomplish. We may be indifferent as to the result of
      a trial, but we rarely attempt anything without a
      desire to succeed.
      [1913 Webster]
 
         He first deceased: she for a little tried
         To live without him; liked it not, and died.
                          --Sir H.
                          Wotton.
      [1913 Webster]
 
         Alack, I am afraid they have a waked,
         And 't is not done. The attempt, and not the
         deed,
         Confounds us.           --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tried
   adj 1: tested and proved useful or correct; "a tested method"
       [syn: {tested}, {tried}, {well-tried}]
   2: tested and proved to be reliable [syn: {tested}, {time-
     tested}, {tried}, {tried and true}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top