Search result for

trident

(47 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trident-, *trident*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trident[N] เครื่องมือหรืออาวุธที่มีสามง่าม
trident[N] ฉมวกจับปลามีสามง่าม
trident[ADJ] มีสามง่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trident(ไทร'เดินทฺ) n. อาวุธสามง่าม,ตรีศูล adj. มีสามง่าม
strident(สไทร'เดินทฺ) adj. เสียงพร่า,เสียงจิ้ง-หรีด,เสียงห้าว,กร้าน., See also: stridence n. stridency n., Syn. shrill

English-Thai: Nontri Dictionary
trident(n) สามง่าม,ตรีศูล
strident(adj) มีเสียงห้าว,มีเสียงแหลม,กร้าน,พร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trident handมือคล้ายสามง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trident; tridentate-สามง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tridentate; trident-สามง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Invisible Trident of Destiny!เพลาแห่งโชคชะตา Kung Fu Panda (2008)
I enter into the realm of the Fisher King and find the golden trident.ข้าเข้าไปในดินแดนของกษัตริย์ฟิชเชอร์ และพบตรีศูลทองคำ The Castle of Fyrien (2010)
I am to enter the realm of the Fisher King and find the golden trident, spoken of in the legends of the Fallen Kings.ข้าเข้าไปค้าหาดินแดนของ กษัตริย์ฟิชเชอร์ และหาตรีศูลทองคำ ที่ถูกพูดถึงในตำนาน แห่ง ราชาที่สุญหาย The Eye of the Phoenix (2010)
A knight... on a quest to find the trident of the Fisher King.อัศวิน... มาตามหาตรีศูลของกษัตริย์ฟิชเชอร์ The Eye of the Phoenix (2010)
I'm not leaving without the trident.ข้าจะไม่ไปโดยไม่ได้ตรีศูลย์ไปด้วย The Eye of the Phoenix (2010)
Do you know where the trident is?แล้วท่านรู้มั๊ยว่าตรีศูลย์อยู่ที่ไหน The Eye of the Phoenix (2010)
If the trident's going to be anywhere...ตรีศูลย์ ต้องอยู่ที่ไหนสักที่แถวนี้แหละ The Eye of the Phoenix (2010)
Arthur thinks the prize is the trident.อาเธอร์คิดว่ารางวัลคือ ตรีศูลย์ The Eye of the Phoenix (2010)
Trident group one, attack the starboard engines.ไทรเด้น ฝูงที่หนึ่ง โจมตีเครื่องยนต์ทางกราบขวา Nightsisters (2011)
Trident group two, knock out their port shield generators.ไทรเด้น ฝูงสอง จัดการเคลื่องสร้างเกราะกำบัง Nightsisters (2011)
Not so many years ago we fought as enemies at the Trident.เราเป็นศัตรูกัน ต่อสู้ที่ฝั่งแม่น้ำไทรเดนต์ The Wolf and the Lion (2011)
At the Trident, he didn't appear until the battle was done.ที่ไทรเดนท์ เขาไม่ปรากฎตัวกระทั่งการรบเสร็จสิ้น The Pointy End (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามง่าม[N] trident, Syn. สามแง่ง, Example: ลูกเสือฝึกให้นำไม้มาทำเป็นสามง่ามเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เดินป่า, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้หรือเหล็กที่แยกออกเป็น 3 แฉก เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน
ตรีศูล[N] trident, See also: lance, Syn. หลาวสามง่าม, Example: ศัสตราประจำหัตถ์ของพระอิศวรคือตรีศูล, Count unit: เล่ม, Thai definition: หลาวสามง่ามเป็นศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวร
สามง่าม[N] trident, Example: ในพระหัตถ์ของพระอิศวรประกอบด้วยจักรกับสามง่าม, Count unit: เล่ม, Thai definition: เรียกอาวุธที่มีปลายแหลมเป็น 3 แฉกเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน ด้ามยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing   FR: strident ; perçant
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high   FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
ง่าม[n.] (ngām) EN: prong ; tine ; point ; fork   FR: fourche [f] ; trident [m]
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
หวีด[n.] (wīt) EN: mouth whistle   FR: cri strident ]m] ; sifflement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIDENT    T R AY1 D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trident    (n) (t r ai1 d n t)
tridents    (n) (t r ai1 d n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
トライデント[, toraidento] (n) Trident [Add to Longdo]
ミツバヤツメ[, mitsubayatsume] (n) Pacific lamprey (Lampetra tridentata); Pacific three-toothed lamprey [Add to Longdo]
三角槭[さんかくかえで, sankakukaede] (n) trident maple (tree) (Acer buergerianum) [Add to Longdo]
三仙叉[さんせんさ, sansensa] (n) {MA} trident dagger [Add to Longdo]
知知武;知々武[ちちぶ;チチブ, chichibu ; chichibu] (n) (uk) dusky tripletooth goby (Tridentiger obscurus) [Add to Longdo]
唐楓[とうかえで;トウカエデ, toukaede ; toukaede] (n) trident maple; acer buergerianum [Add to Longdo]
[ごり;ゴリ, gori ; gori] (n) (1) (uk) (See ヨシノボリ) fish of the genus Rhinogobius; (2) (See チチブ) dusky tripletooth goby (Tridentiger obscurus); (3) (See ウキゴリ・1) common freshwater goby (Gymnogobius urotaenia); (4) (See 鰍) Japanese fluvial sculpin (fish, Cottus pollux) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三叉戟[sān chā jǐ, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄐㄧˇ, ] trident [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trident \Tri"dent\, a. [L. tridens.]
   Having three teeth or prongs; tridentate.
   [1913 Webster] Tridentate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trident \Tri"dent\ (tr[imac]"dent), n. [L. tridens, -entis; tri-
   (see {Tri-}) + dens tooth: cf. F. trident. See {Tooth}.]
   1. (Class Myth.) A kind of scepter or spear with three
    prongs, -- the common attribute of Neptune.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rom. Antiq.) A three-pronged spear or goad, used for
    urging horses; also, the weapon used by one class of
    gladiators.
    [1913 Webster]
 
   3. A three-pronged fish spear.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) A curve of third order, having three infinite
    branches in one direction and a fourth infinite branch in
    the opposite direction.
    [1913 Webster]
 
   {Trident bat} (Zool.), an Asiatic rhinolophid bat ({Triaenops
    Persicus}), having the nose membrane in the shape of a
    trident.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trident
   n 1: a spear with three prongs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top