Search result for

tremendously

(22 entries)
(1.6527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tremendously-, *tremendously*, tremendous
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tremendously high frequency (THF)ความถี่สูงสุดยอด (ทีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.ตอนนั้นผมยังหนุ่ม และอยากรักษาเกียรติของตระกูลไว้ Rebecca (1940)
It's the first time, ladies and gentlemen, in over two decades, that the mothership has shown any sign of movement, and people are tremendously excited.มันเป็นครั้งแรกของทุกคน ในช่วงสองทศวรรษ ยานแม่ตรงนั้นน ดูเหมือนจะขยับ และผู้คนอยู่ภาวะตระหนกหวาดกลัว District 9 (2009)
She paid a tremendously painful price.เธอจ่ายมันด้วยความเจ็บปวดอย่างสูงสุด Episode #1.5 (2009)
To work wi you on your tremendously excitingได้ร่วมทำงานกับคุณ ในสมมติฐานที่น่าตื่นแต้นสุด ๆ The Pirate Solution (2009)
We hypothesize that, as the human being developed the ability to forecast their own self-dissolution, their own death, which is tremendously anxiety-generating, that another concept emerged which allowed that anxiety to be reduced.แต่มันถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นพลังงาน ในชุดเล็ก ๆ ของเซลล์สมอง ในกลีบขมับขวา เซลล์เหล่านั้นเขาเชื่อว่า Is There a Creator? (2010)
This was something that no astronomer had ever seen before -- a dozen, then 20, then 30 stars all swirling at breakneck speed around a central object that was completely dark and tremendously dense.มันจริงๆฉากเดียวกัน คุณสามารถรับรู้ทั้งสอง ดาวที่นี่บนด้านซ้ายมือ ในภาพเบลอมี The Riddle of Black Holes (2010)
OK, am I the only one who thinks that Danny coming over is a tremendously bad idea?ตกลง ฉันเป็นคนเดียวที่คิดว่า การที่แดนนี่แวะมา เป็นความคิดที่แย่มาก งั้นสิ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
That's when the entertainment value... goes up tremendously, because you're averaging over 190 miles an hour, with that many cars inches away from one another, and we'll be three or four wide through these corners.เมื่อจำนวนนักแสดง เริ่มจะมีมากเกินไป เพราะว่าความเร็วเฉลี่ยของคุณ จะมากกว่า 190 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยมีรถวิ่งห่างไปเพียงไม่กิ่นิ้ว Episode #18.2 (2012)
- From what I've heard, he's proven tremendously effective.เขาได้รับการพิสูจน์แล้วNว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Also he's a comics and sci-fi geek, they're always tremendously grateful, really put the hours in.พวกเขาจะขอบคุณมากเป็นพิเศษเสมอ ใส่ใจมากจริงๆ The Sign of Three (2014)
That husband of yours is tremendously entertaining.สามีคุณนี่ สร้างความบันเทิงได้ไม่น้อยเลยนะ Smell the Weakness (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tremendouslyBut now things have changed tremendously.
tremendouslyHe is tremendously handsome.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หั่นแหลก[ADV] tremendously, See also: extremely, drastically, Syn. เต็มที่, สะบั้นหั่นแหลก, Example: ห้างสรรพสินค้าต่างลดราคากันสะบั้นหั่นแหลก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

CMU English Pronouncing Dictionary
TREMENDOUSLY    T R AH0 M EH1 N D AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tremendously    (a) (t r i1 m e1 n d @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tremendous \Tre*men"dous\, a. [L. tremendus that is to be
   trembled at, fearful, fr. tremere to tremble. See {Tremble}.]
   Fitted to excite fear or terror; such as may astonish or
   terrify by its magnitude, force, or violence; terrible;
   dreadful; as, a tremendous wind; a tremendous shower; a
   tremendous shock or fall.
   [1913 Webster]
 
      A tremendous mischief was a foot.    --Motley.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Terrible; dreadful; frightful; terrific; horrible;
     awful.
     [1913 Webster] -- {Tre*men"dous*ly}, adv. --
     {Tre*men"dous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tremendously
   adv 1: extremely; "he was enormously popular" [syn:
       {enormously}, {tremendously}, {hugely}, {staggeringly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top