Search result for

tread

(101 entries)
(2.1943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tread-, *tread*, trea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tread[VI] ย่ำ
tread[VI] เหยียบ
tread[VT] เหยียบ, See also: ย่ำ
tread[VI] ก้าวย่าง
tread[N] การก้าวเดิน, See also: การก้าวย่าง
tread[N] การก้าว
tread[N] ขั้นบันได
tread[N] ดอกยาง (รถยนต์, รองเท้า)
tread[N] พื้นรองเท้า
tread[N] เสียงก้าวเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tread(เทรด) vt.,vi.,n. (การ) ย่ำ,เหยียบ,เดินไปมา,ใช้เข้าบดขยี้,ย่ำยี,บดขยี้,กดขี่,เต้นรำ,เสียงฝีเท้า,วิธีการเดิน,วิธีก้าว,จังหวะการก้าว,ที่เหยียบของระหัด,แผ่นเหยียบ,พื้นเหยียบ,พื้นรองเท้า,ยางหล่อดอก. -Phr. (tread on someone's toes (corns) ก้าวร้าว รุกราน)
re-tread(รีเทรด') vt.,vi. เหยียบย่ำอีก,ย่ำอีก,ย่ำกลับ,เดินกลับ,เดินบนเส้นทางเดิม
retread(รีเทรด') vt. ซ่อมหล่อดอกยางรถยนต์,หล่อดอก,ซ่อมปะ n. ยางรถที่หล่อดอกใหม่,ผู้เข้ารับราชการอีก, Syn. remould
untreadผอันเทรด') vt. ห้วนกลับ,กลับทางเดิม,กลับคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
tread(n) ทางเดิน,การเหยียบ,ก้าวเท้า,การย่ำ
tread(vt) เหยียบ,ย่ำ,ย่างเท้า,บดขยี้,เต้นรำ
treadle(n) กระไดรถจักรยาน,คันถีบเปียโน
treadle(vt) ถีบจักร,เหยียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treadหน้าล้ออิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tread๑. ดอกยาง๒. ระยะล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
deep in the mountains... is a forest where none may tread.ไกลไปทางทิศตะวันตกลึกเข้าไปในภูเขา... เป็นป่าที่ไม่มีผู้ใดอาจเหยียบ Princess Mononoke (1997)
Is he the reason you're always on the treadmill?ชื่อแคมบอลหนะ ฉันเจอเขาตอนไปโยคะและตอนนี้เขาลำบาก Valentine (2001)
We've just been treading water for years, and it's no good. Life's too short for that.เราเหมือนน้ำเสียที่ต้องบำบัดมาหลายปีแล้ว และมันก็ไม่ดีเลย ชีวิตนี้สั้นนัก Hope Springs (2003)
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง The Corporation (2003)
- It's Treadstone.- พวกมันแน่... เทรดสโตน The Bourne Supremacy (2004)
What the hell's Treadstone?เทรดสโตน อะไรเนี่ย? The Bourne Supremacy (2004)
- What can you tell me about Treadstone?- คุณบอกอะไรฉันได้ เกี่ยวกับเทรดสโตน? The Bourne Supremacy (2004)
- Treadstone? - It's where the trail dead-ends.- เบาะแสที่เราสาวไปถึง มันหยุดอยู่ตรงนั้น The Bourne Supremacy (2004)
Operation Treadstone.- ปฏิบัติการเทรดสโตน The Bourne Supremacy (2004)
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด The Bourne Supremacy (2004)
We closed it down 2 years ago. Nobody wants to know about Treadstone.เราปิดโครงการนี้ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่มีใครอยากจะรู้เรื่องของเทรดสโตนหรอก The Bourne Supremacy (2004)
I know Treadstone's not a popular subject here but we found some interesting things.ฉันเข้าใจว่า โครงการเทรดสโตน อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักในที่นี้ แต่เราพบสิ่งที่น่าสนใจบางอย่าง เมื่อเราขุดคุ้ยลงไปลึกขึ้น The Bourne Supremacy (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treadAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
treadSuccess treads upon the heels of effort and perseverance.
treadYou are treading on her corns. [Idiomatic English]
treadFools rush in where angels fear to tread.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำ[V] tread, See also: tramp, trample, crush, squash, walk over, Syn. ย่ำเท้า, Example: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
ย่างก้าว[V] step, See also: tread, walk, pace, Syn. ก้าวเดิน, Example: เธอแทบจะย่างก้าวต่อไปไม่ไหวเพราะรู้สึกมึนศีรษะจนโลกหมุน, Thai definition: ก้าวเดินออกไปข้างหน้า
การย่ำ[N] tread, See also: tramping, stamping, trampling, Syn. การเหยียบ, การย่ำเท้า, Example: การย่ำเท้าของแต่ละคนมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน, Thai definition: การเหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
เหยียบ[V] tread (on), See also: step on, trample, put one's foot on, stamp, Example: เขาเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบ, Thai definition: วางเท้าลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เหยียบจมูก[V] tread on someone's toes, Syn. ลบเหลี่ยม, หมิ่นเชิง, Example: เขาเข้ามาเหยียบจมูกพ่อถึงในบ้าน ยังจะไม่ยอมเอาเรื่องเขาอีก, Thai definition: บังอาจมาทำให้ชั้นเชิงหรือเกียรติของเขาด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
การย่ำ[n.] (kān yam ) EN: tread   FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
การย่ำเท้า[n.] (kān yam thāo) EN: tread   FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
ถีบ[v.] (thīp) EN: pedal ; treadle   FR: pousser du pied
ย่ำ[v.] (yam ) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over   FR: piétiner ; fouler
ย่าง[v.] (yāng) EN: step ; tread ; set foot   
ย่างก้าว[n.] (yāngkāo) EN: step ; tread ; walk ; pace   
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบจมูก[v. exp.] (yīep jamūk) EN: tread on someone's toes ; slap in the face   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREAD    T R EH1 D
TREADS    T R EH1 D Z
TREADING    T R EH1 D IH0 NG
TREADWAY    T R EH1 D W EY2
TREADAWAY    T R EH1 D AH0 W EY2
TREADMILL    T R EH1 D M IH2 L
TREADWELL    T R EH1 D W EH2 L
TREADMILLS    T R EH1 D M IH2 L Z
TREADWHEEL    T R EH1 D W IY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tread    (v) (t r e1 d)
treads    (v) (t r e1 d z)
treadle    (v) (t r e1 d l)
treading    (v) (t r e1 d i ng)
treadled    (v) (t r e1 d l d)
treadles    (v) (t r e1 d l z)
treadling    (v) (t r e1 d l i ng)
treadmill    (n) (t r e1 d m i l)
treadmills    (n) (t r e1 d m i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzungsanzeiger {m}tread wear indicator; wear indicator [Add to Longdo]
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern [Add to Longdo]
treten (auf); zertreten | tretend; zertretend | getreten; zertreten | er/sie tritt; er/sie zertritt | ich/er/sie trat; ich/er/sie zertrat | er/sie hat/hatte getreten; er/sie ist/war getreten; er/sie hat/hatte zertretentread {trod; trodden, trod} (on) | treading | trodden | he/she treads | I/he/she trod | he/she has/had trodden [Add to Longdo]
Abschnitt der Laufflächetread section [Add to Longdo]
Breite {f} der Reifenaufstandsflächetread contact width [Add to Longdo]
Länge der Reifenaufstandsfläche {f}tread contact length [Add to Longdo]
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding [Add to Longdo]
Laufflächenablösung {f}tread separation; tyre tread separation [Add to Longdo]
Laufflächenabnutzung {f}tread wear [Add to Longdo]
Laufflächendicke {f}tread thickness [Add to Longdo]
Laufflächeneinriss {m}tread tearing [Add to Longdo]
Laufflächenkontur {f}tread contour [Add to Longdo]
Laufflächenkonturbreite {f}tread arc width [Add to Longdo]
Laufflächenkrümmung {f}tread arc radius [Add to Longdo]
Laufflächenlösung {f}tread strip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
トレッド[, toreddo] (n) tread [Add to Longdo]
トレッドウエアインジケーター[, toreddoueainjike-ta-] (n) tread wear indicator [Add to Longdo]
トレッドパターン[, toreddopata-n] (n) tread pattern [Add to Longdo]
トレッドミル[, toreddomiru] (n) treadmill [Add to Longdo]
ルームランナー[, ru-muranna-] (n) treadmill (wasei [Add to Longdo]
一寸の虫にも五分の魂[いっすんのむしにもごぶのたましい, issunnomushinimogobunotamashii] (exp) (id) Tread on a worm and it will turn [Add to Longdo]
危ない橋を渡る;あぶない橋を渡る[あぶないはしをわたる, abunaihashiwowataru] (exp,v5r) to tread on thin ice (lit [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
深草兎歩[しんそうとほ, shinsoutoho] (n) crouched walk treading on hands for stealth used by ninja [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踩水[cǎi shuǐ, ㄘㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, ] tread water [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] tread on [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] tread on; trample; stamp; fulfill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tread \Tread\, v. t.
   1. To step or walk on.
    [1913 Webster]
 
       Forbid to tread the promised land he saw. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Methought she trod the ground with greater grace.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To beat or press with the feet; as, to tread a path; to
    tread land when too light; a well-trodden path.
    [1913 Webster]
 
   3. To go through or accomplish by walking, dancing, or the
    like. " I am resolved to forsake Malta, tread a pilgrimage
    to fair Jerusalem." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       They have measured many a mile,
       To tread a measure with you on this grass. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To crush under the foot; to trample in contempt or hatred;
    to subdue.
    [1913 Webster]
 
       Through thy name will we tread them under that rise
       up against us.            --Ps. xliv. 5.
    [1913 Webster]
 
   5. To copulate with; to feather; to cover; -- said of the
    male bird. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To tread out}, to press out with the feet; to press out, as
    wine or wheat; as, to tread out grain with cattle or
    horses.
 
   {To tread the stage}, to act as a stageplayer; to perform a
    part in a drama.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tread \Tread\, v. i. [imp. {Trod}; p. p. {Trodden}, {Trod}; p.
   pr. & vb. n. {Treading}.] [OE. treden, AS. tredan; akin to
   OFries. treda, OS. tredan, D. & LG. treden, G. treten, OHG.
   tretan, Icel. tro?a, Sw. tr[*a]da, tr[aum]da, Dan. tr[ae]de,
   Goth. trudan, and perhaps ultimately to F. tramp; cf. Gr. ? a
   running, Skr. dram to run. Cf. {Trade}, {Tramp}, {Trot}.]
   1. To set the foot; to step.
    [1913 Webster]
 
       Where'er you tread, the blushing flowers shall rise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Fools rush in where angels fear to tread. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The hard stone
       Under our feet, on which we tread and go. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk or go; especially, to walk with a stately or a
    cautious step.
    [1913 Webster]
 
       Ye that . . . stately tread, or lowly creep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To copulate; said of birds, esp. the males. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To tread on} or {To tread upon}.
    (a) To trample; to set the foot on in contempt. "Thou
      shalt tread upon their high places." --Deut. xxxiii.
      29.
    (b) to follow closely. "Year treads on year."
      --Wordsworth.
 
   {To tread upon the heels of}, to follow close upon. "Dreadful
    consequences that tread upon the heels of those allowances
    to sin." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       One woe doth tread upon another's heel. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tread \Tread\, n.
   1. A step or stepping; pressure with the foot; a footstep;
    as, a nimble tread; a cautious tread.
    [1913 Webster]
 
       She is coming, my own, my sweet;
       Were it ever so airy a tread,
       My heart would hear her and beat.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner or style of stepping; action; gait; as, the horse
    has a good tread.
    [1913 Webster]
 
   3. Way; track; path. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of copulation in birds.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) The upper horizontal part of a step, on which the
    foot is placed.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fort.) The top of the banquette, on which soldiers stand
    to fire over the parapet.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mach.)
    (a) The part of a wheel that bears upon the road or rail.
    (b) The part of a rail upon which car wheels bear.
      [1913 Webster]
 
   8. (Biol.) The chalaza of a bird's egg; the treadle.
    [1913 Webster]
 
   9. (Far.) A bruise or abrasion produced on the foot or ankle
    of a horse that interferes. See {Interfere}, 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tread
   n 1: a step in walking or running [syn: {pace}, {stride},
      {tread}]
   2: the grooved surface of a pneumatic tire
   3: the part (as of a wheel or shoe) that makes contact with the
     ground
   4: structural member consisting of the horizontal part of a
     stair or step
   v 1: put down or press the foot, place the foot; "For fools rush
      in where angels fear to tread"; "step on the brake" [syn:
      {step}, {tread}]
   2: tread or stomp heavily or roughly; "The soldiers trampled
     across the fields" [syn: {tread}, {trample}]
   3: crush as if by treading on; "tread grapes to make wine"
   4: brace (an archer's bow) by pressing the foot against the
     center
   5: apply (the tread) to a tire
   6: mate with; "male birds tread the females"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top