Search result for

traveler

(63 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traveler-, *traveler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Travelersนักเดินทาง [TU Subject Heading]
Travelers' checksเช็คเดินทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The traveler.ผู้มาเยือน Odyssey (2008)
Then the traveler in the darkเหล่านักเดินทางให้ยามค่ำ Dead Space: Downfall (2008)
I'm a traveler.ผมเป็นนักท่องเที่ยว The Ramen Girl (2008)
I'm just a Good Samaritan, a traveler on the road...- ผมเป็นแค่คนมีน้ำใจ - อะไรนะ Burn After Reading (2008)
Attention, travelers. You are not required to...ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ, เราขอตวามกรุณาทุกท่าน... Taken (2008)
/that weary travelers from near and far /would come and visit.เดินทางมาพักค้างแรม อัศวินผู้นี้ขยันทำงานอย่างมาก Bedtime Stories (2008)
Time travelers, mind readers.ผู้เดินทางข้ามเวลา ผู้อ่านใจคน Chapter Three 'Building 26' (2009)
- But do you got a traveler for the road?-มีเบียร์อีกไหม? -นี่สุดท้ายแล้ว 2012 (2009)
- So you're a time traveler?งั้นนายคือ ผู้ท่องกาลเวลา? Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Lydia says you found another time traveler,ลิเดียบอกว่านายเจอกับคนที่ย้อนเวลาได้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
- if the time traveler fixed the past, where's joseph?ถ้ากาลเวลาถูกแก้ไข ในอดีต แล้วโจเซฟอยู่ไหน ? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
You murdered joseph. the time traveler saw it.แกฆ่าโจเซฟ นักท่้องเวลาเห็น Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
travelerAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
travelerCan I get travelers checks with this card?
travelerCan I use my travelers' checks to pay the fee?
travelerDo you have any travelers' checks?
travelerDo you take travelers' checks?
travelerGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
travelerHe accommodate the traveler for the night.
travelerI always travel with travelers' checks instead of cash.
travelerI'd like to cash a travelers' check.
travelerI have one thousand dollars in travelers' checks and five hundred in cash.
travelerI'll pay with travelers' checks.
travelerI lost my travelers checks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
จาริก[N] pilgrim, See also: traveler, wayfarer, Syn. จารึก, Example: ทุกวันนี้วิชิตทำตัวเป็นจาริกเที่ยวแสวงบุญไปในที่ต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ท่องเที่ยวไปหรือสั่งสอนเพื่อแสวงบุญเป็นต้น
นักเดินทาง[N] traveler, See also: tourist, Syn. นักท่องเที่ยว, นักเที่ยว, ผู้เดินทาง, Example: ตำรวจเตือนนักเดินทางให้ระวังโจร, Count unit: คน
นักท่องเที่ยว[N] tourist, See also: traveler, Syn. นักเที่ยว, Example: ปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน
นักทัศนาจร[N] excursionist, See also: traveler, Syn. นักเดินทาง, นักเที่ยว, คนเดินทาง, นักท่องเที่ยว, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาริก[n.] (jārik) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer   FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
นักท่องเที่ยว[n.] (nakthǿngthīo) EN: tourist ; traveler   FR: touriste [m, f] ; voyageur [m] ; voyageuse [f]
เพื่อนร่วมทาง[n. exp.] (pheūoen rūam thāng) EN: fellow traveler ; companion   FR: compagnon de voyage [m]
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthāng) EN: traveler = traveller ; voyager ; passenger   FR: voyageur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAVELER    T R AE1 V AH0 L ER0
TRAVELER    T R AE1 V L ER0
TRAVELERS    T R AE1 V AH0 L ER0 Z
TRAVELERS    T R AE1 V L ER0 Z
TRAVELER'S    T R AE1 V AH0 L ER0 Z
TRAVELERS'    T R AE1 V AH0 L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
トラベラー[, torabera-] (n) traveler; traveller [Add to Longdo]
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P) [Add to Longdo]
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers [Add to Longdo]
過客[かかく, kakaku] (n) traveller (passing through); traveler [Add to Longdo]
紀行[きこう, kikou] (n) traveller's journal; traveler's journal; (P) [Add to Longdo]
紀行文[きこうぶん, kikoubun] (n) traveller's journal; traveler's journal [Add to Longdo]
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller [Add to Longdo]
孤客[こかく, kokaku] (n) lone traveller; lone traveler [Add to Longdo]
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, ] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit [Add to Longdo]
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ, ] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle [Add to Longdo]
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, ] traveler's clothing; military uniform [Add to Longdo]
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, ] traveler's clothing; by extension, traveler [Add to Longdo]
旅客[lǚ kè, ㄌㄩˇ ㄎㄜˋ, ] traveler; tourist [Add to Longdo]
旅行者[lǚ xíng zhě, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, ] traveler [Add to Longdo]
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, / ] traveler; tourist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sundowner \Sun"down`er\, n.
   A tramp or vagabond in the Australian bush; -- so called from
   his coming to sheep stations at sunset of ask for supper and
   a bed, when it is too late to work; -- called also {traveler}
   and {swagman} (but not all swagmen are sundowners).
 
      Sundowners, -- men who loaf about till sunset, and then
      come in with the demand for unrefusable rations.
                          --Francis
                          Adams.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Traveler \Trav"el*er\, n. [Written also traveler.]
   1. One who travels; one who has traveled much.
    [1913 Webster]
 
   2. A commercial agent who travels for the purpose of
    receiving orders for merchants, making collections, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A traveling crane. See under {Crane}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Spinning) The metal loop which travels around the ring
    surrounding the bobbin, in a ring spinner.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) An iron encircling a rope, bar, spar, or the like,
    and sliding thereon.
    [1913 Webster]
 
   {Traveler's joy} (Bot.), the {Clematis vitalba}, a climbing
    plant with white flowers.
 
   {Traveler's tree}. (Bot.) See {Ravenala}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 traveler
   n 1: a person who changes location [syn: {traveler},
      {traveller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top