Search result for

transmitter

(49 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transmitter-, *transmitter*
English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transmitter[N] เครื่องส่ง, See also: ตัวถ่ายทอดสัญญาณ
transmitter[N] เครื่องส่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transmitterเครื่องส่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transmitterเครื่องส่ง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transmitter-receiversเครื่องรับ-ส่ง [TU Subject Heading]
Transmitters and transmissionเครื่องส่งและการถ่ายทอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those clankers sabotaged our transmitter, and hard-wired the all-clear signal.ไอ้พวกหุ่นกระป๋องมันแทรกแซง ระบบสื่อสารของเรา แล้วต่อสายตรงสัญญาณเหตุปกติไว้ ต้องซ่อมกันนานเล Rookies (2008)
Better warm up the shuttle's long-range transmitter.เราต้องอุ่นเครื่องเครื่องส่งสัญญาณ ระยะไกลของยานก่อน Lair of Grievous (2008)
I regret the transmitters on the ship are out of order.น่าเสียดายที่เครื่องส่งสัญญาณ บนยานใช้การไม่ได้แล้ว Bombad Jedi (2008)
I believe your better half would fall under that category, provided they were within range of my transmitters.ฉันว่า เมียนาย ก็อยู่ในหมวดนั้นด้วยนะ ถ้าอยู่ในรัศมีที่ฉันควบคุมได้ด้วยนะ Gamer (2009)
The transmitter node on the laptop is encrypted with multiple relays.หน่วยรับสัญญานที่เครื่อง Laptop ถูกเข้ารหัส หลายชั้น Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
It's a transmitter.มันคือเครื่องส่ง To the Lighthouse (2009)
It's a transmitterมันเป็นเครื่องส่ง To the Lighthouse (2009)
Yeah, the transmitter, I know.มันคือตัวส่งสัญญาณ ผมรู้แล้ว Adam Raised a Cain (2009)
Sergeant, use the high-powered transmitter,จ่า ใช้เครื่องส่งกำลังสูง Innocents of Ryloth (2009)
This particular chip has a transmitter, which makes it wireless.เจ้าชิปตัวนี้ มีตัวรับส่งสัญญาณ แบบไร้สายอยู่ด้วย Dream Logic (2009)
Affecting his neural transmitters.กระทบระบบส่งข้อมูลประสาทในตัว Of Human Action (2009)
- The Jedi transmitter codes.- รหัสในการส่งสัญญาณของเจได Holocron Heist (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องส่ง[N] transmitter, Ant. เครื่องรับ, Example: คนร้ายบุกเข้าไปวางระเบิดเครื่องส่งวิทยุและอาคารสถานีวิทยุของจังหวัดนครศรีธรรมราช, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องส่งคลื่นวิทยุ
ตัวส่ง[N] transmitter, Ant. ตัวรับ, Example: เวลาอยู่ในสนามเขาทำหน้าที่เป็นตัวส่งบอล, Thai definition: ผู้ที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่างๆ กัน เช่น ส่งข้าม
ตัวส่ง[N] transmitter, Ant. ตัวรับ, Example: เวลาอยู่ในสนามเขาทำหน้าที่เป็นตัวส่งคอยส่งบอลให้คนอื่นในทีม, Thai definition: ผู้ที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่างๆ กัน เช่น ส่งข้าม
ด้านส่ง[N] transmitter, See also: sender, Syn. ผู้ส่ง, Example: สัญญาณสะท้อน(Echo)ของตัวมันเองจะใช้เวลาเดินทางกลับมาถึงด้านส่งนานพอสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องส่ง[n.] (khreūangsong) EN: transmitter   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSMITTER    T R AE0 N S M IH1 T ER0
TRANSMITTERS    T R AE0 N S M IH1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transmitter    (n) (t r a1 n z m i1 t @ r)
transmitters    (n) (t r a1 n z m i1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendeanlage {f}; Sender {m} | Sendeanlagen {pl}; Sender {pl}transmitter | transmitters [Add to Longdo]
Sendemast {m}transmitter mast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレビ送信所[テレビそうしんじょ, terebi soushinjo] (n) television transmitter [Add to Longdo]
トランスミッター[, toransumitta-] (n) transmitter [Add to Longdo]
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc. [Add to Longdo]
神経伝達物質[しんけいでんたつぶっしつ, shinkeidentatsubusshitsu] (n) neurotransmitter [Add to Longdo]
送信器[そうしんき, soushinki] (n) {comp} transmitter [Add to Longdo]
送信機[そうしんき, soushinki] (n) transmitter (device) [Add to Longdo]
送信部[そうしんぶ, soushinbu] (n) transmitter [Add to Longdo]
送話器[そうわき, souwaki] (n) (telephone) transmitter; mouthpiece [Add to Longdo]
伝導体[でんどうたい, dendoutai] (n) conductor; transmitter [Add to Longdo]
発信機[はっしんき, hasshinki] (n) transmitter; homing device [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发射机[fā shè jī, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ, / ] transmitter [Add to Longdo]
发送器[fā sòng qì, ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] transmitter [Add to Longdo]
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] transmitter-receiver; broadcasting station [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
送信器[そうしんき, soushinki] transmitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transmitter \Trans*mit"ter\, n.
   One who, or that which, transmits; specifically, that portion
   of a telegraphic or telephonic instrument by means of which a
   message is sent; -- opposed to {receiver}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electronic device \electronic device\ n.
   a device depending on the principles of electronics and using
   the manipulation of electron flow for its operation.
   [PJC]
 
   Note: Numerous electronic devices are in daily use, among
      them the {television}, {radio}, {computer}, {robot},
      {transmitter}, {receiver}, {VCR}, {CD player}, etc.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transmitter
   n 1: someone who transmits a message; "return to sender" [syn:
      {sender}, {transmitter}]
   2: any agent (person or animal or microorganism) that carries
     and transmits a disease; "mosquitos are vectors of malaria
     and yellow fever"; "fleas are vectors of the plague"; "aphids
     are transmitters of plant diseases"; "when medical scientists
     talk about vectors they are usually talking about insects"
     [syn: {vector}, {transmitter}]
   3: set used to broadcast radio or tv signals [syn:
     {transmitter}, {sender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top