Search result for

transcribe

(39 entries)
(1.0919 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transcribe-, *transcribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transcribe[VT] ถ่ายถอดอักษร, See also: ถ่ายรูปอักษร
transcribe[VT] แปลง, See also: ดัดแปลง, ทำให้เหมาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy

English-Thai: Nontri Dictionary
transcribe(vt) คัดลอก,ถ่าย,จด,อัดเสียง,ทำสำเนา,ถอดความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transcribeคัด(เปลี่ยน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Clerical transcriber?ขอโทษนะ Big (1988)
I hope the transcriber wasn't a nun.ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ได้ลอกต้นแบบมาจากแม่ชีนะ Dark Harbor (1998)
Having transcribed last year's snore-fest, that's an unfortunate yes.ไม่อยากจะพูดเลยว่า 'ใช่' X-Ray (2001)
And to make sure he could not offend the map, it was put on the back of a resolution that he transcribed, a resolution that 55 men signed.และเผื่อไม่ให้มีใครรู้เรื่องแผนที่, มันอยู่ด้านหลังของมติที่เขาคัดลอก มตินั่นลงนามโดยคน 55คน National Treasure (2004)
Subtitles - painstakingly transcribed by Mark!ถอดบทสนทนาโดย มาร์ค Brokeback Mountain (2005)
Transcriber/Timer: wagws Editor: ay_linkTranscriber/Timer: wagws Editor: ay_link My Girl (2005)
Transcriber: upikepik Timer: ay_linkTranscriber: upikepik Timer: ay_link Super Rookie (2005)
subtitles painfully transcribed by rogard for subscene. com VOTE!"ความอยากได้กลับมาสู่สมอง ของ คุณบรู๊คส์อีกครั้ง" Mr. Brooks (2007)
subtitles painfully transcribed by rogard for subscene. com VOTE!Ocr by Salsa Santana April 4, 2017 Mr. Brooks (2007)
Can you transcribe this for me, please?ขอทรานสคริปให้ฉันได้ไหม? The Fourth Kind (2009)
Transcribed by: anreith [inSanos]แปลไทยโดย ThaiSubtitle The Book of Eli (2010)
I've transcribed this semester's notes from my digital recorder.ฉันอัดเสียงทุกคลาสของเทอมนี้ไว้ ด้วยที่อัดเสียงดิจิตอลของฉันเอง English as a Second Language (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transcribeFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
คัดสำเนา[V] copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
คัด[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คัดลอก[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
ถอดเทป[V] transcribe, Syn. ถ่ายเทป, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นหยาบโลนหรือคำผวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize   FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[v.] (khatløk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce   FR: copier ; transcrire; reproduire
คัดสำเนา[v. exp.] (khat samnao) EN: copy ; transcribe ; make a copy of   FR: copier ; reproduire
ถ่ายเสียง[v.] (thāi sīeng) EN: transcribe ; record   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSCRIBE    T R AE0 N S K R AY1 B
TRANSCRIBED    T R AE0 N S K R AY1 B D
TRANSCRIBER    T R AE0 N S K R AY1 B ER0
TRANSCRIBES    T R AE0 N S K R AY1 B Z
TRANSCRIBERS    T R AE0 N S K R AY1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transcribe    (v) (t r a1 n s k r ai1 b)
transcribed    (v) (t r a1 n s k r ai1 b d)
transcribes    (v) (t r a1 n s k r ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
書き写す;書写す;書きうつす[かきうつす, kakiutsusu] (v5s,vt) to transcribe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transcribe \Tran*scribe"\ (tr[a^]n*skr[imac]b"), v. t. [imp. &
   p. p. {Transcribed}; p. pr. & vb. n. {Transcribing}.] [L.
   transcribere, transcriptum; trans across, over + scribere to
   write. See {Scribe}.]
   To write over again, or in the same words; to copy; as, to
   transcribe Livy or Tacitus; to transcribe a letter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transcribe
   v 1: write out from speech, notes, etc.; "Transcribe the oral
      history of this tribe"
   2: rewrite in a different script; "The Sanskrit text had to be
     transliterated" [syn: {transliterate}, {transcribe}]
   3: rewrite or arrange a piece of music for an instrument or
     medium other than that originally intended
   4: make a phonetic transcription of; "The anthropologist
     transcribed the sentences of the native informant"
   5: convert the genetic information in (a strand of DNA) into a
     strand of RNA, especially messenger RNA

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top