Search result for

transcribe

(39 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transcribe-, *transcribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transcribe[VT] ถ่ายถอดอักษร, See also: ถ่ายรูปอักษร
transcribe[VT] แปลง, See also: ดัดแปลง, ทำให้เหมาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy

English-Thai: Nontri Dictionary
transcribe(vt) คัดลอก,ถ่าย,จด,อัดเสียง,ทำสำเนา,ถอดความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transcribeคัด(เปลี่ยน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you transcribe this for me, please?ขอทรานสคริปให้ฉันได้ไหม? The Fourth Kind (2009)
Transcribed by: anreith [inSanos]แปลไทยโดย ThaiSubtitle The Book of Eli (2010)
I've transcribed this semester's notes from my digital recorder.ฉันอัดเสียงทุกคลาสของเทอมนี้ไว้ ด้วยที่อัดเสียงดิจิตอลของฉันเอง English as a Second Language (2010)
Oh, yeah, I needed it to transcribe the notes for the ballet case.โอ้ ใช่ ฉันต้องการมัน เพื่อคัดลอกข้อความ สำหรับงานบัลลเล่ต์นะ All In (2012)
It looks like he transcribed conversations he had with people in different colors of ink.มันดูเหมือนเขาถ่ายทอดอักษร คำสนทนาที่เขามีกับคนอื่น สีของหมึกที่ต่างกัน Magnificent Light (2012)
And I transcribed the recording from the tape.และผมแปลงที่อัดไว้จากเทปมาแล้วด้วย The Best Offer (2013)
She had a service that transcribed everything for her.เธอได้อัดเสียงทุกสิ่งเอาไว้ Black-Winged Redbird (2013)
We'll know for certain once that thief has transcribed the page that he stole, but it'll be soon.พวกเราจะรู้การเดินทางที่แน่นอน ทันทีที่ไอ้ขี้ขโมย คัดสำเนาหน้ากระดาษที่เขาขโมยมันไปเสร็จสิ้น แต่มันจะเสร็จในเร็วๆนี้แน่ III. (2014)
Say "message" to transcribe a message.พูดข้อความเพื่อที่จะเขียนเนื้อหา Trompe L'Oeil (2016)
- Clerical transcriber?ขอโทษนะ Big (1988)
I hope the transcriber wasn't a nun.ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ได้ลอกต้นแบบมาจากแม่ชีนะ Dark Harbor (1998)
Having transcribed last year's snore-fest, that's an unfortunate yes.ไม่อยากจะพูดเลยว่า 'ใช่' X-Ray (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transcribeFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
คัดสำเนา[V] copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
คัด[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คัดลอก[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
ถอดเทป[V] transcribe, Syn. ถ่ายเทป, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นหยาบโลนหรือคำผวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize   FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[v.] (khatløk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce   FR: copier ; transcrire; reproduire
คัดสำเนา[v. exp.] (khat samnao) EN: copy ; transcribe ; make a copy of   FR: copier ; reproduire
ถ่ายเสียง[v.] (thāi sīeng) EN: transcribe ; record   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSCRIBE    T R AE0 N S K R AY1 B
TRANSCRIBED    T R AE0 N S K R AY1 B D
TRANSCRIBER    T R AE0 N S K R AY1 B ER0
TRANSCRIBES    T R AE0 N S K R AY1 B Z
TRANSCRIBERS    T R AE0 N S K R AY1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transcribe    (v) (t r a1 n s k r ai1 b)
transcribed    (v) (t r a1 n s k r ai1 b d)
transcribes    (v) (t r a1 n s k r ai1 b z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
書き写す;書写す;書きうつす[かきうつす, kakiutsusu] (v5s,vt) to transcribe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transcribe \Tran*scribe"\ (tr[a^]n*skr[imac]b"), v. t. [imp. &
   p. p. {Transcribed}; p. pr. & vb. n. {Transcribing}.] [L.
   transcribere, transcriptum; trans across, over + scribere to
   write. See {Scribe}.]
   To write over again, or in the same words; to copy; as, to
   transcribe Livy or Tacitus; to transcribe a letter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transcribe
   v 1: write out from speech, notes, etc.; "Transcribe the oral
      history of this tribe"
   2: rewrite in a different script; "The Sanskrit text had to be
     transliterated" [syn: {transliterate}, {transcribe}]
   3: rewrite or arrange a piece of music for an instrument or
     medium other than that originally intended
   4: make a phonetic transcription of; "The anthropologist
     transcribed the sentences of the native informant"
   5: convert the genetic information in (a strand of DNA) into a
     strand of RNA, especially messenger RNA

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top