Search result for

tranquility

(36 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tranquility-, *tranquility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquility[N] ความสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jedi cruiser Tranquility, this is General Luminara Unduli requesting permission to land.ยานลาดตระเวนเจได ทรานคิวลิตี้, นี่คือนายพลลูมินารา อันดูลี ต้องการขออนุญาตลงจอด Cloak of Darkness (2008)
Alright, well sorry for ruining the tranquility of your Emergency Room experience.ก็ใช่ ขอโทษที่วิ่งเข้าไปหาความสงบ ของนายในห้องฉุกเฉิน Emotional Rescue (2009)
Now, put 'em on. We gotta do a sound check. My son peter's teddy bear emits a sound... as you listen, you may feel a sense of deep tranquility,เอาล่ะ ใส่มันซะ เราจะลองเช็คเสียงดู เท็ดดีแบร์ของปีเตอร์ ลูกชายผม จะปล่อยเสียงออกมา. อย่างที่พวกคุณได้ยิน พวกคุณอาจจะรู้สึกสงบลงอย่างมาก Of Human Action (2009)
For the present, the work to which we are all equally bound is to arrive at a reasoned tranquility within our borders, to regain prosperity at this time of depression without self-seeking, and to carry with us those whom the burden of the past yearsไม่ ก็ได้งั้น.. ผมจะถามคำถามท่าน The King's Speech (2010)
But lately, an odd tranquility had settled over Orson, and his wife had the feeling something was terribly wrong.แต่ตอนนี้ ความสงบเริ่มมาเยือนออสัน และภรรยาของเขาเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณไม่ปกติ The Glamorous Life (2010)
- We need it locked on the Sea of Tranquility.เราต้องเล็งให้ตรงทะเลแห่งความสงบ ได้เลย The Lunar Excitation (2010)
# And find tranquility # Get out of the car!# เพื่อพบความสงบสุข # ลงมาจากรถ! Britney/Brittany (2010)
Houston, Tranquility Base here.ฮัดสัน ที่นี่เงียบมาก Transformers: Dark of the Moon (2011)
It inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth.มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างมาก ที่จะนําสันติภาพมาสู่โลกของเรา Transformers: Dark of the Moon (2011)
Xanthium approaching Tranquility Base.แซนเที่ยมเข้าใกล้พื้นที่ลงจอด Transformers: Dark of the Moon (2011)
How can that bring tranquility?ข้าจะนำมาซึ่งความสุขสงบสันติได้อย่างไร The Lost Bladesman (2011)
Peace and tranquility have been restored to Greendalia.สันติภาพและความสงบ ได้กลับคืนสู่กรีนเดเลีย Studies in Modern Movement (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranquilityThe city was restored to tranquility after a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศานติภาพ[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สมถะ[N] tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติ[N] peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
โมน[N] peace, See also: tranquility, calmness, Syn. ความนิ่ง, ความสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[n.] (sāntiphāp) EN: peace ; tranquility ; calmness   
ศานติสุข[n.] (sāntisuk) EN: peace ; tranquility ; calmness   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANQUILITY    T R AE0 NG K W IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquility    (n) (t r a1 n k w i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
閑寂[かんじゃく, kanjaku] (adj-na,n) quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
休意[きゅうい, kyuui] (n,vs) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
康寧[こうねい, kounei] (n) (obsc) tranquility; tranquillity; peacefulness [Add to Longdo]
治平[ちへい, chihei] (n) peace and tranquility; peace and tranquillity [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
昌平[しょうへい, shouhei] (n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquility
   n 1: a disposition free from stress or emotion [syn: {repose},
      {quiet}, {placidity}, {serenity}, {tranquillity},
      {tranquility}]
   2: an untroubled state; free from disturbances [syn:
     {tranquillity}, {tranquility}, {quiet}]
   3: a state of peace and quiet [syn: {tranquillity},
     {tranquility}, {quietness}, {quietude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top