Search result for

trance

(56 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trance-, *trance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trance[N] สภาวะงงงัน, See also: การอยู่ในภวังค์, การเคลิบเคลิ้ม
trance[VT] ทำให้อยู่ในภวังค์, See also: ทำให้งง
trance[N] ทางผ่าน
trance[VI] เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
trancendence(แทรน'เซนเดินซฺ,-ซี) n. การอยู่เหนือ,การอยู่นอกเหนือ,การมีชัย,การเหนือความเข้าใจ,การอยู่เหนือความเข้าใจ, See also: transcendent adj.
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
remonstrance(n) การประท้วง,การคัดค้าน,การทัดทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tranceภวังค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tranceive (vt ) ส่ง
See also: A. recieve,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He went into a trance and he shot himself.เขาเหมือนนิ่งเข้าฌานไปแล้วเขาก็ยิงตัวเอง The No-Brainer (2009)
♪ when I whip with my hips you slip into a trance# ตอนฉันกระแทกก้น เธอถึงกับเคลิ้ม # Hairography (2009)
You were in some kind of a trance.คุณกำลังเข้าญาณ บางอย่างอยู่สิ You're Undead to Me (2009)
An auditory trance is a far more effectiveผ่านทางเสียงจะมีผลกระทบมากกว่า Of Human Action (2009)
And gary went into this weird trance.แล้วแกรี่ก็เข้าภวังค์แปลกๆ Swap Meat (2010)
Seem to be in some type of vegetative tranceดูเหมือนจะมีอาการอัมพาต The Box (2010)
Of vegetative trance before death.อาการอัมพาตบางอย่างก่อนที่จะตาย The Box (2010)
They're in some kind of trance.พวกเขามีอาการเหมือนไม่รู้สึกตัว The Box (2010)
Right, so...you go into some sort of trance?จริงรึ หรือว่าฝ่าบาทกำลังตกอยู่ในภวังค์? The Castle of Fyrien (2010)
In the trance we can see visions of our future.ในภวังค์ เราเห็นอนาคตที่ไกลออกไป Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
In that trance, we can find anything, including your nephew, Prince Dastan.ในภวังค์เราสามารถเห็นทุกสิ่ง รวมถึงหลานท่าน เจ้าชายดัสตาน Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Look at me, you're in a trance, okay. We're trapped!มองฉันสิ เธออยู่คกในภวังค์ โอเค พวกเราติดกับแล้ว! Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranceHe is wandering around in a trance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ช่องประตู[n. exp.] (chǿng pratū) EN: entrance ; doorway   
เอ็นทรานซ์[n.] (enthrān) EN: entrance   FR: entrée [f]
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp enthrān) EN: entrance examination ; admission   FR: épreuve d'admission [f]
การสอบเข้า[n. exp.] (kān søp khao) EN: entrance   FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
เข้าฌาน[n.] (khao chān) EN: meditation ; absorption ; be in a trance ; lost in meditation ; be in a state of deep meditation   
ค่าผ่านประตู[n. exp.] (kha phān pratū) EN: admission fee ; admission charge ; gate fee ; entrance fee   FR: prix d'entrée [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANCE    T R AE1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trance    (n) (t r aa1 n s)
trances    (n) (t r aa1 n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trance {f} | Trancen {pl} | in Trance fallentrance | trances | to go into a trance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ずかずか[, zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
イントランス[, intoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エントランス[, entoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エントランスホール[, entoransuho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
トランス[, toransu] (n) (1) (abbr) (power) transformer; (2) trance; (pref) (3) (See シストランス異性) trans; (P) [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入口[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trance \Trance\, n. [F. transe fright, in OF. also, trance or
   swoon, fr. transir to chill, benumb, to be chilled, to
   shiver, OF. also, to die, L. transire to pass over, go over,
   pass away, cease; trans across, over + ire to go; cf. L.
   transitus a passing over. See {Issue}, and cf. {Transit}.]
   [1913 Webster]
   1. A tedious journey. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. A state in which the soul seems to have passed out of the
    body into another state of being, or to be rapt into
    visions; an ecstasy.
    [1913 Webster]
 
       And he became very hungry, and would have eaten; but
       while they made ready, he fell into a trance.
                          --Acts. x. 10.
    [1913 Webster]
 
       My soul was ravished quite as in a trance.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A condition, often simulating death, in which there
    is a total suspension of the power of voluntary movement,
    with abolition of all evidences of mental activity and the
    reduction to a minimum of all the vital functions so that
    the patient lies still and apparently unconscious of
    surrounding objects, while the pulsation of the heart and
    the breathing, although still present, are almost or
    altogether imperceptible.
    [1913 Webster]
 
       He fell down in a trance.       --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trance \Trance\, v. t. [imp. & p. p. {Tranced}; p. pr. & vb. n.
   {Trancing}.]
   1. To entrance.
    [1913 Webster]
 
       And three I left him tranced.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass over or across; to traverse. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Trance the world over.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       When thickest dark did trance the sky. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trance \Trance\, v. i.
   To pass; to travel. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trance
   n 1: a psychological state induced by (or as if induced by) a
      magical incantation [syn: {enchantment}, {spell}, {trance}]
   2: a state of mind in which consciousness is fragile and
     voluntary action is poor or missing; a state resembling deep
     sleep
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Trance [trãs] (n) , s.(f )
   trance
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top