Search result for

trainer

(55 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trainer-, *trainer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trainer[N] ครูฝึก, See also: ผู้ฝึก
trainer[N] ผู้ฝึกสัตว์ให้เชื่อง
trainer[N] เครื่องมือฝึกสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trainer(-'เนอะ) ผู้ฝึก,ครูฝึก,อุปกรณ์การฝึก,เครื่องบินฝึก
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,สิ่งกรอง,สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี,ผู้ยับยั้ง,ผู้อดกลั้น,ผู้ดึงบังเหียน,น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง,อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter,sieve

English-Thai: Nontri Dictionary
strainer(n) เครื่องกรอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's not in the band. He's their personal trainer.เขาเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว Junior (1994)
- His trainer?- ครูฝึกของพระองค์ Pulp Fiction (1994)
A big hand for our dolphin stars! And also for our trainer Nicky!ตบมือให้เหล่าโลมาของเราหน่อยค่า House of Fury (2005)
Young-sae used to be the best dance trainer in Korea.ยองเซเคยเป็นครูสอนเต้นอันดับหนึ่งในเกาหลี Innocent Steps (2005)
Korea's best dance trainer said that?ครูฝึกอันดับหนึ่งแห่งเกาหลีพูดยังงั้นรึ? Innocent Steps (2005)
My dad's at the pharmacy... and my mom's at the movies with her personal trainer.พ่ออยู่ที่ร้านขายยา... ...ส่วนแม่ก็อยู่ที่โรงหนัง กับครูฝึกส่วนตัว Monster House (2006)
If I was your trainer, no meat.ถ้าฉันเป็นครูฝึกเธอ ฉันให้งดเนื้อ Peaceful Warrior (2006)
And that's why I'm glad you're not my trainer.นั่นไงผมถึงดีใจที่ลุงไม่ใช่ครูฝึกผม Peaceful Warrior (2006)
I'm supposed to meet my trainer anoon.ฉันจะต้องไปพบเทรนเนอร์ตอนบ่าย The Heart of the Matter (2007)
Just so I can tell my trainer.ฉันจะได้โทรบอกเทรนเนอร์ของฉัน The Heart of the Matter (2007)
Also, your personal trainer got moved to 2:00.00. Grin and Bear It (2007)
And you do know when I say "personal trainer,"คุณรู้ใช่ไหมเวลาฉันพูด "ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล" รหัสลับสำหรับ... Grin and Bear It (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trainerSuddenly the lion came at his trainer.
trainerThe dolphin and trainer communicated much better than we expected.
trainerThe trainer must think of her health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฝึกสอน[N] trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา
ครูฝึก[N] trainer, See also: coach, coacher, Syn. โค้ช, Example: เขามีความชำนาญมากจนได้ตำแหน่งเป็นครูฝึกการยิงปืนใหญ่ในค่ายทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAINER    T R EY1 N ER0
TRAINERS    T R EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trainer    (n) (t r ei1 n @ r)
trainers    (n) (t r ei1 n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trainer {m} | Trainer {pl}trainer; coach | trainers; coaches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
アニマルトレーナー[, animarutore-na-] (n) animal trainer [Add to Longdo]
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer [Add to Longdo]
スポーツトレーナー[, supo-tsutore-na-] (n) sports trainer [Add to Longdo]
トレーナー(P);トレイナー[, tore-na-(P); toreina-] (n) (1) trainer (someone who works with sports athletes); (2) sweatshirt (wasei [Add to Longdo]
ヘルスケアトレーナー[, herusukeatore-na-] (n) personal trainer (wasei [Add to Longdo]
灰篩[はいふるい, haifurui] (n) ash strainer [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
若者頭[わかいものがしら;わかものがしら, wakaimonogashira ; wakamonogashira] (n) (sumo) trainer or coach of rikishi of makuuchi class and lower [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教练机[jiào liàn jī, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] trainer (aircraft) [Add to Longdo]
训练者[xùn liàn zhě, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] trainer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trainer \Train"er\, n.
   1. One who trains; an instructor; especially, one who trains
    or prepares men, horses, etc., for exercises requiring
    physical agility and strength.
    [1913 Webster]
 
   2. A militiaman when called out for exercise or discipline.
    [U. S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trainer
   n 1: one who trains other persons or animals
   2: simulator consisting of a machine on the ground that
     simulates the conditions of flying a plane [syn: {flight
     simulator}, {trainer}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Trainer [trɛːnr] (n) , pl.
   coach; trainer; trainers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top