Search result for

trailer

(56 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trailer-, *trailer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trailer[N] ผู้ลาก, See also: รถพ่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer-(พ่วง)ท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer recordระเบียนท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trailersรถพ่วง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only magic I've ever done was try to figure out a way to stay in college for nine years and not go back to my trailer park in Idaho.เวทย์มนต์เดียวที่ฉันมีคือหาทาง อยู่ในวิทยาลัยตลอด9ปี โดนไม่เด้งกลับไปอยู่ที่จอดรถที่ไอดาโฮ The House Bunny (2008)
It was a trailer, not a building.มันเป็นรถพ่วง ไม่ใช่ตึก Taken (2008)
How can you not see a 50-foot trailer?รถพ่วงยาวตั้ง 5 เมตร! Bedtime Stories (2008)
Niki came into my trailer the other day, and she was crying.นิกกี้มาหาฉันเมื่อวันก่อน ร้องไห้มาด้วย Loyal and True (2008)
Remember, the trailer's like...จำตัวอย่างหนังที่มันฉับๆกันเละเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Can I start parking over near your trailer?เจ้ขอย้าย ที่จอดรถมาไว้ข้างเทรลเล่อร์ได้มั้ย Nothing But the Blood (2009)
This Alabama trailer trash has been making good.เหลวไหลทั้งเพ มันสร้างเรื่องมาพูดซะฟังดูน่าเชื่อถือ Killing Your Number (2009)
Trailer Park. Great.ลานจอดรถเทรลเลอร์ เยี่ยม Living the Dream (2009)
- Dude, what are these? The keys to my trailer...กุญแจรถพ่วงฉัน... Good Mourning (2009)
All right, they're asleep in the trailer.ดีมาก เด็กๆ นอนในเทรลเลอร์แล้ว Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Unless I sit alone in that trailer for one more minute, then I'm gonna die.เว้นแต่ว่า ฉันนั่งคนเดียวในเทรลเลอร์นั่น อีกแค่นาทีเดียว ฉันก็จะตายแน่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I mean, the toilet empties into a bucket underneath the trailer.ถังน้ำเฮงซวยและที่อิซซี่ว่า "การแต่งงานคือการผจญภัย Tainted Obligation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trailerHe attached the trailer to his car.
trailerThe trailer goes with the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเทรลเลอร์[N] trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
รถพ่วง[N] caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count unit: คัน
ไม้เลื้อย[N] climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot keung phūang) EN: semi-trailer   
รถลากจูงและรถพ่วง[n. exp.] (rotlāk jūng lae rot phūang) EN: full trailer   
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor   FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAILER    T R EY1 L ER0
TRAILERS    T R EY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trailer    (n) (t r ei1 l @ r)
trailers    (n) (t r ei1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Dateiendekennsatz {m}trailer label [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan [Add to Longdo]
トラクタトラック[, torakutatorakku] (n) tractor-trailer (wasei [Add to Longdo]
トラックトレーラー[, torakkutore-ra-] (n) truck trailer; semi truck; tractor trailer [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
トレーラーハウス[, tore-ra-hausu] (n) trailer house; house trailer [Add to Longdo]
トレーラーバス[, tore-ra-basu] (n) trailer bus [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]
リヤカー[, riyaka-] (n) trailer towed by bicycle, etc. (wasei [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] trailer (pulled by tractor or other vehicle) [Add to Longdo]
拖车头[tuō chē tóu, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, / ] trailer truck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trailer \Trail"er\, n.
   One who, or that which, trails.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trailer \Trail"er\, n.
   1. a wheeled vehicle without a motor, designed to be drawn by
    a motor vehicle in front of it; specifically:
    (a) such a vehicle used on street railroads. Called also
      {trail car}.
    (b) the large wheeled wagon or van pulled by a tractor in
      a tractor-trailer combination.
    (c) a vehicle equipped as a mobile dwelling unit, pulled
      by an automobile or other mtor vehicle, and used as a
      dwelling when parked; -- also called a {mobile home}.
    (d) A wheeled motorless open wagon designed to carry a
      heavy object, such as a boat trailer.
      [PJC]
 
   2. (Movies) A short blank segment of movie film attached to
    the end; -- used for convenient insertion of the film in a
    projector.
    [PJC]
 
   3. (Movies) A short film consisting primarily of one or more
    short portions of a film, used in promotions or
    advertisements shortly before initial release of a film.
    [PJC]
 
   4. A part of an object which extends some distance beyond the
    main body of the object; as, the trailer of a plant.
    [1913 Webster]
 
   {trailer park}. An area equipped to accommodate trailers[2],
    often with outlets supplying electrical power and water.
    Called also {trailer camp}, {trailer court}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trailer
   n 1: someone who takes more time than necessary; someone who
      lags behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
      {trailer}, {poke}]
   2: an advertisement consisting of short scenes from a motion
     picture that will appear in the near future [syn: {preview},
     {prevue}, {trailer}]
   3: a large transport conveyance designed to be pulled by a truck
     or tractor
   4: a wheeled vehicle that can be pulled by a car or truck and is
     equipped for occupancy [syn: {trailer}, {house trailer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top