Search result for

tragically

(18 entries)
(1.1065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tragically-, *tragically*, tragical
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My name is Don Juan DeMarco son of the great swordsman Antonio Garibaldi DeMarco tragically killed defending the honor of my mother... the beautiful Dona Ines Santiago y San Martine.ผมชื่อ ดอนฮวน ดีมาร์โก้ เป็น ลูกชายยอดนักดาบ อันโตนิโย การิบัลดี ดีมาร์โก้ ซึ่งถูกฆ่าอย่างน่าเศร้า Don Juan DeMarco (1994)
The rest of his company were tragically defeated.ทหารในกองร้อยเขาเสียชีวิตหมด The Legend of Bagger Vance (2000)
How you two tragically lost your minds at the sight of her mangled body.น่าเศร้า ที่เธอสองคนเสียสติไป เมื่อแลเห็นร่างแหลกเหลวของเด็กนั่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Where, tragically, it did not stay,ช่างน่าเศร้าจริงๆ ที่ป้าไม่ได้อยู่ รพ. Shall We Dance (2004)
My kid's tragically carrying all the burdenลูกของฉันก็ได้รับทุกข์มากพอแล้ว Sorry, I Love You (2004)
And then you realized, tragically, That you were dangerous.แต่แล้วนายก็ตระหนักถึงเรื่องน่าเศร้า ที่ว่านายเป็นตัวอันตราย Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Like all good detective stories,this one starts with a girl... a promising life cut tragically short.เหมือนนักสืบดี ๆทั่วไป เรื่องนี้เริ่มขึ้นด้วยผู้หญิงคนนึง ชีวิตที่มีอนาคตดีถูกตัดขาดดังกับละครโศก No Such Thing as Vampires (2007)
Joyce will discover the Sergeant lying on the wet floor of his bathroom, having slipped and tragically broken his neck.เราจะพบจ่าแองเจิ้ล บนพื้นห้องน้ำของเขาที่เปียก จากการลื่น และล้มจนคอหัก Hot Fuzz (2007)
Because it consisted of a tragically sentimental story.เพราะมันเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า Iljimae (2008)
He was killed by a rogue federal agent not one hour ago, tragically.เขาถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ที่แสนเลว เมื่อชั่วโมงที่แล้ว อย่างโหดเหี้ยม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
But melina appears to be in tragically good health,แต่เห็นได้ชัดว่าน่าเศร้าที่มาลีน่ามีสุขภาพดี Home Is the Place (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAGICALLY    T R AE1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tragically    (a) (t r a1 jh i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敢え無く;敢えなく;敢無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tragic \Trag"ic\, Tragical \Trag"ic*al\, a. [L. tragicus, Gr.?:
   cf. F. tragique.]
   1. Of or pertaining to tragedy; of the nature or character of
    tragedy; as, a tragic poem; a tragic play or
    representation.
    [1913 Webster]
 
   2. Fatal to life; mournful; terrible; calamitous; as, the
    tragic scenes of the French revolution.
    [1913 Webster]
 
   3. Mournful; expressive of tragedy, the loss of life, or of
    sorrow.
    [1913 Webster]
 
       Why look you still so stern and tragical ? --Shak.
    [1913 Webster] -- {Trag"ic*al*ly}, adv. --
    {Trag"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tragically
   adv 1: in a tragic manner; with tragic consequences; "the
       adventure ended tragically"; "tragically, she contracted
       AIDS"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top