Search result for

tracings

(781 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tracings-, *tracings*, tracing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tracings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tracings*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

English-Thai: Longdo Dictionary
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trace[N] ร่องรอย, See also: วี่แวว
trace[N] จำนวนบางเบา, See also: จำนวนเล็กน้อย
trace[N] รอยเท้า, Syn. footprint
trace[N] ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)
trace[N] การวาด, See also: การร่างภาพ
trace[N] การตามหา
trace[VI] ตามหา
trace[VI] ติดตาม, See also: ตามรอย
trace[VT] สืบหาร่องรอย, See also: สะกดรอย
trace[VT] ร่างคร่าวๆ, See also: อธิบายคร่าวๆ
trace[N] บังเหียน
track[N] หนทาง, See also: เส้นทาง, ถนน
track[N] รางรถไฟ, See also: รางคู่ขนาน
track[N] ลู่, See also: ลู่สำหรับวิ่ง
track[N] ร่องแผ่นเสียง
track[N] ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก
track[VT] ติดตาม, See also: ตามรอย
track[VI] ติดตาม, See also: ตามรอย
tract[N] พื้นที่, See also: บริเวณ
tract[N] ระบบ
tract[N] ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
tract[N] หนังสือเล่มเล็กๆ
tracer[N] ผู้ตามรอย, See also: ผู้ติดตาม
attract[VT] ดึงดูดความสนใจ, Syn. allure, charm, appeal to
attract[VT] ทำให้เข้ามาใกล้, Syn. make approach, make adhere
attract[VI] มีความน่าสนใจ, Syn. be attractive
detract[VT] ทำให้เบี่ยนเบน, See also: ทำให้หันเห
detract[VI] ลดค่า, See also: ลดความสำคัญ, เสื่อมเสีย, Syn. degrade, derograte, Ant. appreciate
extract[N] ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร, See also: ส่วนที่ตัดตอนมา, Syn. citation, excerpt, passage
extract[VT] คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ), See also: คัด, ตัดทอน, Syn. cite, excerpt, quote
extract[VT] ถอนออก, See also: ดึงออก, Syn. pull out
extract[VT] สกัดออกมา
hatrack[N] ที่แขวนหมวก
retrace[VT] ย้อนรอยเดิม, See also: ย้อนกลับทางเดิม, Syn. go back, return
retrace[VT] หวนนึกถึง, See also: หวนรำลึก, Syn. retrospect, think back
retract[VT] หด, See also: หดกลับ, Syn. draw in, pull back, sheathe
retract[VT] ถอนคำพูด, Syn. deny, disclaim, withdraw
tracery[N] ลวดลาย
trachea[N] หลอดลม
tracing[N] การบันทึกอัตโนมัติ
tracing[N] การลอก
tracing[N] สิ่งที่ผลิตจากการลอกลาย
tractor[N] แทรกเตอร์, See also: รถแทรกเตอร์, รถไถ
abstract[N] ข้อสรุป, See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. summary
abstract[N] ความคิดในทางทฤษฎี
abstract[VT] คิดในเชิงทฤษฎี
abstract[VT] ถอน, See also: ดึง, Syn. withdraw, separate, remove
abstract[ADJ] ทางทฤษฎี, See also: ทางหลักวิชา, ทางหลักการ, ทางวิชาการ, Syn. theoretical
abstract[ADJ] ที่เป็นนามธรรม, Syn. ideal, conceptual
abstract[VT] ลอบเอามา, See also: ขโมย, ล้วงเอา, Syn. steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
amtrac(แอม' แทรค) n. รถสะิทินน้ำสะเทินบก (amphibian
astrachan(แอส'ทระแคน) n. =astrakhan
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
contraceptive(คอนทระเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการคุมกำเนิด n. ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
contraclockwiseadj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
hatrackn. ที่แขวนหมวก
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn ###A. docile,compliant
irretraceable(เออริเทร'ซะเบิล) adj. เดินกลับไม่ได้,ซ้ำรอยเดิมไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irretraceably adv.
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.
ostracise(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
ostracize(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
protract(โพรแทรคทฺ') vt. ยืดออก,ขยายออก,กางออก,เลื่อนไป,ลากเส้นด้วย Protractor (ดู) ., See also: protractedly adv. protractedness n. protractible adj. protractive adj., Syn. lengthen,extend,protrude
protractile(โพรแทรค'ไทลฺ) adj. ยืดได้,ขยายได้,กางได้,เลื่อนได้,ยื่นออกได้., See also: protractility n.
protraction(โพรแทรค'เชิน) n. การยืดออก,การขยายออก,การเลื่อน,การกาง,การยื่นออก,สิ่งที่ยืดออกหรือยื่นออก
protractor(โพรแทรค'เทอะ) n. ไม้วัดมุม,ผู้ยืด,ผู้กาง,ผู้เลื่อนเวลา,สิ่งยืด,สิ่งกาง,กล้ามเนื้อยืดแขนขาหรือส่วนอื่นของร่างกาย
race trackลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามวิ่งแข่ง,สนามม้า, Syn. race-track,racetrack
retract(รีแทรคทฺ') vt.,vi. หดกลับ,หด,ร่น,ถอน,เพิกถอน,ถอย, See also: retractability n. retractibility n. retractable adj. retractible adj. retraction n. retractive adj. retractor n.
retractile(รีแทรค'ไทลฺ) adj. หดได้,ร่นได้,ถอยได้,ถอนได้, See also: retractility n.
subcontract(ซับคอน'แทรคทฺ) n. สัญญารับช่วง,สัญญารับเหมาช่วง. vt.,vi. ทำสัญญารับช่วง,ทำสัญญารับเหมาช่วง
subtract(ซับแทรคทฺ') vt.,vi. ถอนออก,ลบออก,ลบ,เอาออก,หัก,ชัก., See also: subtracter n., Syn. withdraw,deduct
subtraction(ซับแทรค'เชิน) n. การลบ,การถอน,การหัก,การชักออก
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
trachea(เทร'เคีย) n. หลอดคอ,ท่อน้ำอากาศในระบบหายใจของแมลง pl. tracheae
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
track ballแทร็คบอลล์ <คำอ่าน>ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด,เสน่ห์,สิ่งจูงใจ,สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด,มีเสน่ห์,น่ามอง,ที่จูงใจ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
contraception(n) การคุมกำเนิด
contraceptive(n) ยาคุมกำเนิด,เครื่องคุมกำเนิด
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
contractile(adj) หดตัวได้
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
detract(vi) ลดค่า,เอาออก
detract(vt) ยั่วยุ,หันเห,เลิกล้ม,ทำลาย,เคลื่อนย้าย
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ
extract(n) สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ
protract(vt) กางออกไป,ยืดเยื้อ,ขยายออก
protractor(n) ไม้โปรแตร็คเตอร์
retrace(vt) ซ้ำรอย,ย้อนรอย,หวนกลับ,กลับคืน
retract(vt) ถอนกลับ,ดึงกลับ,ถอย,หด,เพิกถอน
retraction(n) การถอนคืน,การถอยกลับ,การถอยร่น,การหดตัว
subtract(vt) ถอนออก,ลบออก,ชัก,หัก
subtraction(n) การถอน,การลบ,การชัก,การหัก
trace(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน
trace(vt) ลากเส้น,เขียน,วาด,คัดลอก,ติดตาม
tracery(n) ลวดลาย
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตาม
track(n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง
track(vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protractorคีมดึง (เศษกระดูก, กระสุนปืน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protractorโพรแทรกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
paratracheal parenchymaพาราเทรคีลพาเรงคิมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protracted defaultการยืดเยื้อไม่ชำระหนี้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protracted labour; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protraction๑. การดึงยื่น, การยื่น๒. การยืด [มีความหมายเหมือนกับ protrusion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protractionการทำให้ยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protraction, mandibular๑. การยื่นขากรรไกรล่าง๒. คางยื่น, ขากรรไกรล่างยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, contractedเชิงกรานแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillary reflex; reflex, iris contractionรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocele, intracranial; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatocephalus; pneumatocele, intracranial; pneumocele, intracranial; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of contractสถานที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-painterly abstractionงานนามธรรมเชิงฝีแปรงยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretracheal-หน้าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proper law of a contractกฎหมายที่พึงใช้บังคับแก่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-contractสัญญาห้ามทำสัญญาซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol contractสัญญาปากเปล่า, สัญญาด้วยวาจา [ดู oral contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perl (Practical Extraction and Reporting Language)(ภาษา)เพิร์ล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pneumocele, intracranial; pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocephalus; pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocele, intracranialภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
party, high contractingอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post, contract byสัญญาทำทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure, intracranialความดันในกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pignorative contractสัญญาประกันด้วยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolonged labour; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lex loci contractus (L.)กฎหมายแห่งถิ่นที่ทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaf traceแขนงท่อลำเลียงสู่ใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labour, prolonged; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, protracted; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, tedious; labour, prolonged; labour, protractedการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour contractสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loxia; torticollis; trachelocyllosis; wryneckอาการคอบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngotracheitisกล่องเสียงและท่อลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liver extractสารสกัดจากตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory tract; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocal contractสัญญาต่างตอบแทน [ดู bilateral contract และ synallagmatic contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, pupillary; reflex, iris contractionรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractหด, ดึงรั้ง, ร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractile-หดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการหด, การดึงรั้ง, การร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการถอน, การถอนคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retractionการหด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retraction, mandibular๑. การถอยขากรรไกรล่าง๒. คางสั้น, ขากรรไกรล่างสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescission of contractการเลิกสัญญา (เพื่อกลับสู่ฐานะเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ray tracheidเทรคีดแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radioactive tracerสารกัมมันตรังสีตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstract bulletinวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract journalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract periodicalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Indicative abstractสาระสังเขปชี้แนะ
Indicative abstracts หรือ descriptive abstracts = สาระสังเขปประเภทพรรณนา หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนอย่างสั้นๆ เพื่อแนะนำผู้อ่านให้ทราบถึงบทความที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าต้องการอ่านจากต้นฉบับหรือไม่

ตัวอย่าง สาระสังเขปประเภทชี้แนะ

เอกสารฉบับนี้รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 12 ประเภทในเอเชียและแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษา สัมมนาทางโครงสร้างทางเลือกด้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา ส่วนแรกของรายงานเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของโครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมที่แต่ละประเทศใช้อยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะของจตัวแบบและยุทธวิธีที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนที่สองของรายงานเป็นรายงานเฉพาะประเทศ และส่วนที่สาม เป็นภาคผนวก

รายการอ้างอิง

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Abstractorผู้ทำสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informative abstractสาระสังเขปประเภทให้ความรู้, สาระสังเขปให้ความรู้
หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนถึงประเด็นสำคัญๆ จุดเด่นของเนื้อเรื่อง และเป็นการย่อเรื่องให้ผู้อ่านทราบโดยกล่าวถึงบทความหรือต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ เป็นสาระสังเขปที่ให้รายละเอียดมากกว่าสาระสังเขปประเภทพรรณนา

ตัวอย่างสาระสังเขปประเภทให้ความรู้ จาก ประชากรศึกษา : โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรม : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้ รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา จัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 35 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมครั้งนี่้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2)เพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษาสามารถวางโครงสร้าง วิธีการ ทางเลือกของนวัตกรรมเพื่อประสิทธิผลในการดำเนินการต้้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา รายงานนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทางด้้านโครงการ และวิธีการนวัตกรรมประชากรเพื่อรับสนองโครงการทางประชากรศึกษา โดยจัดกลุ่มประสบการณ์ดังกล่าวภายใต้หัวข้อดังนี้ ก) การพัฒนาและวางแผนโครงการ ข) ความตื่นตัวและการปฐมนิเทศ ค) องค์การทางการบริหารของโครงการการศึกษาของทั้งระบบในและนอกโรงเรียน ทั้งนี้่โดยจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ข้างต้น เพื่ออภิปรายในรายละเอียดของ 4 หัวข้อย่อยของโครงการ คือ (1) การพัฒนาโครงการและการวิจัยและประเมินผล (2) ความตื่นตัว การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม (3) การพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ และ (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบ และปัญหาของโครงสร้างและวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะตัวแบบทางเลือก และแบบแผนของโครงการแต่ละหัวข้อ ส่วนที่สองของรายงานประกอบด้วย รายงานเฉพาะประเทศที่แต่ละประเทศได้บรรยายถึงสถานการณ์ประชากรและประสบการณ์นวัตกรรมของประชากรศึกษาของการศึกษาในและนอกโรงเรียน ส่วนที่สามเป็นภาคผนวก

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tracingแนวสืบค้น
หมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

1.หัวเรื่อง หัวเรื่องเป็นคำ หรือกลุ่มคำ หรือรหัส ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเนื้อหาของสารสนเทศนั้น จะมีมากกว่า 1 หัวเรื่องก็ได้ แล้วแต่เนื้อหา

2.รายการเพิ่มบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน เป็นการกำหนดรายการชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นๆ เช่น เป็นผู้แต่งร่วม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตผลงานนั้น

3.รายการเพิ่มชื่อเรื่อง เป็นการกำหนดชื่อเรื่องที่นอกเหนือจากชื่อเรื่องจริงที่ปรากฏหรือเป็นชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศนี้ได้ แต่ต้องเป็นชื่อเรื่องที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องจริง ชื่อเรื่องอีกภาษาหนึ่ง หรือชื่อเรื่องที่ปกนอก (ซึ่งแตกต่างจากที่ปรากฏในหน้าปกใน)

4.รายการเพิ่มชื่อชุด เป็นการกำหนดให้ชื่อชุดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ ใช้ในกรณีที่มีการผลิตหนังสือออกมาเป็นชุดหรือต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสืบค้นหนังสือที่รวมอยู่เป็นชุดเดียวกันได้

5.รายการโยง เป็นการกำหนดรายการโยงที่เกี่ยวข้องกับชื่อบุคคล นิติบุคคล/หน่วยงาน ชื่อเรื่องที่แตกต่างกันแต่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน

<b>Trac</b>ing [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Supercritical fluid extractionการสกัดด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solvent extractionการสกัดด้วยสารตัวทำละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Annual Contract Quantityปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปี
เป็นผลบวกของ Daily Contract Quantity (DCQ) คือ ปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ 365 x DCQ [ปิโตรเลี่ยม]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Daily Contract Quantityปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Algebra, Abstractพีชคณิตนามธรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contractสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Contract negotiation การเจรจาทำสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Defence contractสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Subcontractingการทำสัญญารับช่วง [เศรษฐศาสตร์]
Nutraceuticalsเภสัชโภชนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Substractionการลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive tracerสารกัมมันตรังสีตามรอย, สารกัมมันตรังสีปริมาณน้อย ใช้ในกระบวนการทางชีวภาพ เคมี หรือกระบวนการอื่นๆ โดยติดตามการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสีในกระบวนการนั้น [นิวเคลียร์]
Contraceptionคุมกำเนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abstractบทคัดย่อ / สาระสังเขป เอกสารสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
trackballลูกกลมควบคุม
ลูกกลมควบคุมที่บรรจุอยู่ในเบ้า และสามารถใช้มือหรือนิ้วกลิ้งลูกกลมนี้ไปมาโดยไม่หลุดออกจากเบ้าได้ เมื่อกลิ้งลูกกลมไปมาจะทำให้เคอร์เซอร์ที่อยู่บนจอภาพเลื่อนไปมาตามทิศที่กลิ้งลูกกลมนั้น ลูกกลมควบคุมจึงเป็นอุปกรณ์อินพุดที่ทำหน้าที่เหมือนเมาท์ [คอมพิวเตอร์]
Trackballแทร็กบอล, ลูกบอลควบคุมเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ที่ประกอบไปด้วยลูกบอลหุ้มด้วยกล่องพลาสติก ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการหมุนของลูกบอลในสองแกน ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกับเมาส์ [Assistive Technology]
Futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Abstractingการทำสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstractsสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Carbon chloroform extraction การสกัดด้วยคาร์บอนและคลอโรฟอร์ม
วิธีวัดมลพิษอินทรีย์ในน้ำ ประกอบด้วยการดูดติดสารอินทรีย์ไว้บนถ่านกัมมันต์ และสกัดออกด้วยคลอโรฟอร์ม [สิ่งแวดล้อม]
Adhision contractsสัญญาจำยอมตาม [TU Subject Heading]
Algebra, Abstractพีชคณิตนามธรรม [TU Subject Heading]
Animal extractsสารสกัดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Animal tracksร่องรอยสัตว์ [TU Subject Heading]
Antenuptial contractsสัญญาก่อนสมรส [TU Subject Heading]
Art, Abstractศิลปะนามธรรม [TU Subject Heading]
Automatic abstractingการทำสาระสังเขปอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automatic trackingการติดตามอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Biliary tractทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]
Biliary tract diseasesโรคทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]
Biliary tract surgical proceduresศัลยกรรมทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]
Breach of contractการผิดสัญญา [TU Subject Heading]
Carbon tetrachloride poisoningคาร์บอน เตตราคลอไรด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Cataract extractionศัลยกรรมต้อกระจก [TU Subject Heading]
Chlortetracyclineคลอเททราไซคลิน [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Contact tracingผู้สัมผัสโรค [TU Subject Heading]
Contraceptionคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Contraceptive agentsสารคุมกำเนิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
attractorที่ดึงดูด
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
coatrack (n ) เสาแขวนเสื้อหรือหมวก
CONTRACTEE (n ) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก
contractor (n) ผู้รับจ้าง
extract (vt ) สกัด
extractor (n ) เคื่องปั่นผ้าแห้ง
extractor (n ) เครื่องปั่นผ้าแห้ง คำเดิมตกตัว "ร" เป็นเคี่อง
gastrointestinal tractdigestive system ระบบทางเดินอาหาร
lose track of time ( ) ลืมบางสิ่งบางอย่าง เช่น When I surf the net I often lose track of time. Before I know it a few hours have gone by. แปลว่า เมื่อฉันท่องอินเตอร์เน็ตฉันจะลืมเวลาอยู่บ่อย ฉันเพิ่งรู้ว่ามันผ่านไปชั่วโมงแล้ว
subtracter (n ) ชิ้นส่วน/วงจรที่ใช้ในการลบเลข
take-or-pay contract (n ) ข้อตกลงที่ผู้ซื้อทำ เพื่อให้ได้วัตถุดิบ,บริการในการผลิต เช่น ผู้ซื้อเครื่องจักรผลิตขนมปังทำข้อตกลงนี้ เพื่อให้มีแป้งมาเป็นวัตถุดิบ,สัญญาว่าจะซื้อบริการอะไหล่เครื่อง โดยราคาวัตถุดิบนี้ อาจจะตกลงกันให้คงที่(fixed price) เพื่อให้มีความแน่นอน
See also: S. throughput arrangement,
traceability (n ) การสืบทวนแหล่งที่มา การสอบทวนแหล่งที่มา
track (n) สิ่งที่ระบุตำแหน่งของภาพวีดีโอหรือเสียง
track record ( ) ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้
tracking system (n ) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tracy.Tracy. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Oh, brother.Tracy! Cleveland (2007)
Despite whatever vestigial attractionถึงจะใช้เสน่ห์ของเธอ Chuck in Real Life (2008)
At the track.ในลู่วิ่ง Adverse Events (2008)
That sounds like a fast track to success.ฟังดูจะประสบผลสำเร็จเร็วมาก Pret-a-Poor-J (2008)
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
At least three couples in the last two weeks have vanished without a trace.โคลอี้กับจิมมี่ไม่ใช่คู่เดียวที่หายไป, คลาร์ก Committed (2008)
We can track down more leads if we go in opposite directions.นี่ไม่เหมือนตอนทำข่าวนะ, โลอีส, เราต้องแยกกันหา Committed (2008)
Footprints, snowmobile tracks, any sign of an escape.รอยเท้า, รถหิมะ,ร่องรอย ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการหลบหนี Odyssey (2008)
Have you been searching for Lex, or are you just covering your own tracks?คุณหาเล็กซ์เจอแล้วหรือ? หรือเพียงค้นพบร่องรอยเขา? Odyssey (2008)
I've been tracking Chloe down. The question is how did you get here?ฉันกำลังตามร่องรอยของโคอี้ คำถามคือคุณรู้จักที่นี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
And the people attracted to this line of work are, too.และคนที่สนใจกับสายงานประเภทนี้ก็เช่นเดียวกัน Dead Space: Downfall (2008)
He maintained muscle tensity, But was momentarily distracted when he got hit.กล้ามเนื้อเค้ายังอยู่ดี แต่ชั่วขณะนึงที่มันเขวไปเพราะเค้าโดนตี Not Cancer (2008)
We found no trace on any of your imaging,เราตรวจที่อื่นไม่พบอะไร Adverse Events (2008)
I need a trache kit. His throat's closing.ผมต้องการเครื่องมือเจาะคอ\ /หลอดลมเค้าเกือบจะปิดแล้ว Adverse Events (2008)
Just start cutting. An exploratory trache?อย่างเพิ่งเจาะ Adverse Events (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
You lost track of your speed?ตามควมเร้ซรถคุณ.. Birthmarks (2008)
Lost track of the Jews.ผิดเลนเข้าคุก Birthmarks (2008)
There's another one under the table that'll repel or attract, depending on how you shift them.แล้วก็มีอีกอันใต้แท่นบูชาซึ่งมันจะดูด\ หรือผลักกันแล้วแต่ว่านายจะยกมันอย่างไร Birthmarks (2008)
If you're coming back just because you're attracted to the shine of my neediness...ถ้านายจะกลับมา\ แค่นายจะสนใจความต้องการของฉัน Birthmarks (2008)
Trachea's deviating to the left.หลอดลมเบี่ยงเบนไปข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
It's a genetic disease contracted by people of Mediterranean descent.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม\ ติดต่อกันในครอบครัวของ\ ชนชาติที่อยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Joy (2008)
I assume Foreman needs us, and he's worried that if we're sniping, we might be distracted.ฉันเดาว่าโฟร์แมนต้องการเรา และเขากังวลถ้าเราตัดรอน เราอาจถูกทำให้ไข้วเขว Emancipation (2008)
We need to track down her parents.เราจำเป็นต้องหาทาง ติดต่อพ่อแม่เธอ Emancipation (2008)
Whole point of those things is to make your muscles contract.ประเด็นทั้งหมดอยู่ที่ว่า บางสิ่งทำให้้กล้ามเนื้อคุณเกร็ง Last Resort (2008)
The ultrasound shows no trace of a baby at all.อัลตร้าซาน์ไม่เจอทารกเลย Dying Changes Everything (2008)
Second contraction!สองเกร็ง! Gas Pills (2008)
- we sign a contract !\ N การ-เราลงนามสัญญา! Gas Pills (2008)
- Her hands and feet were full of tracks.- มือกับเท้าของเธอเต็มไปด้วยรอยเข็ม Pilot (2008)
Which makes him lazy. Alvarez don't try too hard to cover his tracks.ซึ่งทำให้เขาขี้เกียจ อัลวาเรซ จะได้ไม่ต้องทำงานลำบากในการคุ้มกันของเขา Pilot (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
They must have realized we're tracking them.พวกมันคงรู้แล้วว่าเราตามมา Rising Malevolence (2008)
We're tracking 3 Republic cruisers.เราถูกติดตามโดยยานสาธารณรัฐ 3 ลำ Rising Malevolence (2008)
We've tracked it to the Abregado system.เราติดตามมาจนถึงระบบดาวอะเบรกาโด Rising Malevolence (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Can he trace it?เขาแกะรอยมันได้มั้ย? Rising Malevolence (2008)
We tracked the mystery weapon to this system, that is when we found out it was an ion cannon.เราสืบหาร่องรอยของอาวุธลึกลับจนมาถึงระบบนี่ ซึ่งเราพบว่ามันคือปืนใหญ่ไอออน Rising Malevolence (2008)
There is no trace of water to be found.เราไม่พบน้ำซักหยดที่นั้นเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Activate the tractor beam.ปล่อยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
I could take a squad out there, track him down.ข้าสามารถเอายานออกไป และตามเขากลับมาได้ Downfall of a Droid (2008)
No, not the tracking beacon!ไม่ ไม่ใช่สัญญาณติดตาม! Downfall of a Droid (2008)
That's Master Skywalker's tracking beacon.นั่นมันสัญญาณติดตาม ของอาจารย์สกายวอล์คเกอร์นี่ Downfall of a Droid (2008)
There's our Jedi tracking beacon.มีสัญญาณติดตามของเจได Downfall of a Droid (2008)
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน Rookies (2008)
The tracking station in Pastil is fully operational.สถานีตรวจการณ์ที่พาสติล ปฏิบัติหน้าที่กันแข้มแข็งดีครับ Rookies (2008)
Dr. Marsh is contracted with the county.ดร.มาร์ชมีสัญญากับกรมปกครอง And How Does That Make You Kill? (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
If it's a bite, I have to extract venom from the snake that bit'im to make an antidote.ถ้าเป็นงูกัดจริงๆ ,ลุงต้องรีดพิษจากงูตัวที่กัดเขา เพื่อเอามาทำยาแก้พิษ Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tracAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
tracAbstract art is not to the taste of everyone.
tracAbstract art is something to feel.
tracAbstract salt from seawater.
tracA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
tracAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
tracAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
tracA contract with that company is worth next to nothing.
tracAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
tracAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
tracAfter much effort, he ended up with a contract.
tracAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
tracA magnet attracts iron.
tracA model must have an attractive body.
tracAn attractive price.
tracAn attractive smile.
tracAs of midnight tonight the contract becomes effective.
tracA stimulating new book attracts attention.
tracA sudden noise abstracted their attention from the game.
tracAt that time she was engaged in operating a tractor.
tracBecause of the contract, he is bound to deliver them.
tracBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
tracBut it was not successful for long because everyone, even religious people, had a strong attraction to the game.
tracBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
tracBy signing the contract, I committed myself to working there for another five years.
tracCan you subtract six from ten?
tracChildren often cry just to attract attention.
tracChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
tracContract the bad habit of smoking.
tracCritics may argue that all the foregoing characterizations are very abstract.
trac"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
tracDetective stories hold a special attraction for me.
tracDid the police find any trace of the murderer?
tracDon't distract me from studying.
tracDon't distract me while I am studying.
tracDo you feel any attraction for this book?
tracDo you think her attractive?
tracElectric illuminations add to the attraction at night.
tracExtract an essence from the bark of a tree.
tracExtract pleasure from reading.
tracFlowers attract bees.
tracGoodness is abstract, a kind act is concrete.
tracGravity is the natural force by which objects are attracted to each other.
tracGreenwich Village is a place which especially attracts the young.
tracHe abstracted a passage from the poem.
tracHe acquitted himself admirably at the track meet.
tracHe attracted votes away from both candidates.
tracHe contracted an incurable disease.
tracHe contracted malaria while living in the jungle.
tracHe had a gentleness that was attractive to woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างสัญญา[N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ลู่[N] track, See also: trail, path, line, Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน, Example: เขาได้อยู่ลู่ในสุดเลยได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่น, Thai definition: ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่ง เป็นแนวเป็นช่องคู่กับ ลาน
หักลบ[V] deduct, See also: subtract, minus, Example: รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกหักลบรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้
ซูฮก[V] be submissive, See also: be amenable, be tractable, esteem, have respect for, Syn. อ่อนข้อ, ยอม, ยอมรับ, นับถือ, Example: เจ้าพ่อคนนี้มีบารมีมากทำให้ลูกน้องทุกคนซูฮกได้, Thai definition: ยอมลงด้วย, ยอมอ่อนข้อ
ถอนคำพูด[V] retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
สถานที่ท่องเที่ยว[N] tourist attraction, Syn. สถานที่เที่ยว
สิ่งดึงดูดใจ[N] attraction, See also: appeal
รถแทรกเตอร์[N] tractor, Syn. รถไถนา
หมดสัญญา[V] terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
เสียงในฟิล์ม[N] soundtrack, See also: sound track, Example: เจ้าของนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้เสียงในฟิล์มเหมือนเดิม, Thai definition: เสียงพูดและเสียงต่างๆ ที่บันทึกลงในการถ่ายทำภาพยนตร์
กรีฑาประเภทลู่[N] track and road, Ant. กรีฑาประเภทลาน, Example: เหรียญทองทั้งหมดแบ่งเป็นกีฬา 12 เหรียญ และกรีฑาประเภทลู่ 9 เหรียญ, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันวิ่งส่วนใหญ่แข่งกันบนลู่
สาระสังเขป[N] abstract, Syn. บทคัดย่อ, Example: หนังสือที่ระลึกนี้ได้รวบรวมสาระสังเขปของบทความวารสารทั่วโลกด้านธุรกิจและการจัดการไว้, Thai definition: เนื้อหาโดยย่อ, ใจความทั้งหมดโดยย่อ
แรงฉุด[N] traction
สนธิสัญญา[N] contract, See also: compact, covenant, Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา, Count unit: ฉบับ
สัญญา[N] contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count unit: ข้อ, ฉบับ
หมั้น[V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
หลงผิด[V] go astray, See also: be misguided, be off the right track, Example: เขาแค่หลงผิดไปไม่ได้ตั้งใจจะทำชั่วโดยสันดาน ควรจะอภัยให้เขาได้, Thai definition: เข้าใจไปในทางที่ผิด, ปฏิบัติตนนอกลู่นอกทางโดยเข้าใจว่าเหมาะสม
อนุสัญญา[N] convention, See also: subcontract, Example: ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้, Thai definition: ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่องที่ทำเป็นตราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา
รอย[N] trail, See also: trace, track, path, spoor, Syn. ร่องรอย, Example: นายพรานแกะรอยของเสือโคร่งไปทางชายป่า, Thai definition: รอยที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตา
เจ้าเสน่ห์[V] be charming, See also: be attractive, be fascinating, Syn. มีเสน่ห์, Example: ลูกชายเขาท่าทางจะเจ้าเสน่ห์เหมือนพ่อ
ยืดเยื้อ[V] be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง
ใย[ADJ] bright, See also: clear, attractive, fine and delicate, Syn. นวลบาง, บางๆ, ละเอียดอ่อน, Example: หล่อนผัดหน้าขาวเป็นนวลใย
รถไถ[N] pushcart, See also: tractor, Syn. รถแทรกเตอร์, Example: การจะเข้าไปสู่ป่าทองผาภูมินั้นต้องอาศัยรถไถเป็นพาหนะ, Count unit: คัน
รถพ่วง[N] caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count unit: คัน
รับเหมา[V] contract for, See also: take over, Example: ผมรับเหมางานของเขามาหมด, Thai definition: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง
ล้วง[V] delve, See also: dig, draw out, elicit, extract, Syn. ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม, ลวงถาม, Example: ผมไม่อยากจะล้วงเอาความลับของใคร, Thai definition: หยั่งเอาความรู้ความคิด
ละไม[V] be sweet, See also: be nice, be attractive, be graceful, Syn. น่ารักน่าเอ็นดู, Example: หญิงสาวมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบางกิริยาท่าทางก็ละไมน่ารักน่าเอ็นดู
ลาดเลา[N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
วอกแวก[V] wander, See also: be distracted, Syn. ขาดสมาธิ, ไม่มั่นคง, Ant. มั่นคง, Example: ขณะทำข้อสอบต้องมีสมาธินะ อย่าวอกแวกเป็นอันขาด, Thai definition: ไม่มีสมาธิ, จิตใจไม่แน่นอน
หด[V] shrink, See also: contract, retract, draw back, withdraw, huddle, shorten, reduce, Syn. สั้นเข้า, ย่นเข้า, ลดลง, Ant. ยืด, Example: แมวหดเล็บของมัน
หดตัว[V] shrink, See also: contract, shorten, reduce, Syn. เล็กลง, สั้นเข้า, หด, Ant. ยืดตัว, Example: กระดานหดตัวเพราะอากาศเปลี่ยน
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ลบ[V] subtract, See also: take away, deduct, remove, diminish, take off, Syn. หักออก, Ant. บวก, เพิ่ม, Example: เมื่อลบค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังคงเหลือเงินพอจะจัดตั้งกองทุนได้
ละเมิดสัญญา[V] break an agreement, See also: break a contract / a promise, Syn. ผิดสัญญา, Example: บริษัทคู่แข่งได้ละเมิดสัญญาที่ 3 บริษัทตกลงกันไว้
สกุล[N] family, See also: ancestor, lineage, extraction, race, clan, Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, Example: ดาราหนุ่มสาวนี้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีทายาทไว้สืบสกุลด้วย, Thai definition: สิ่งมีชีวิตที่สืบเชื้อสายมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน
สวยงาม[ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สะกด[V] follow, See also: spy on, track, trail, shadow, Example: หน่วยข่าวกรองหลายหน่วยส่งคนสะกดรอยตามเขาอย่างไม่คลาดสายตา, Thai definition: ตามไปติดๆ โดยไม่ให้รู้ตัว, Notes: (เขมร)
สะสวย[V] be beautiful, See also: be pretty, be handsome, be fine, be attractive, be fair, be lovely, Syn. สวย, งาม, Example: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี
สังเกตการณ์[V] observe, See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor, Example: ด้วยความสนใจ ผมจึงได้แวะไปสังเกตการณ์และเข้าชมโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้, Thai definition: เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
สาวงาม[N] beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count unit: คน
หลอดลม[N] windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count unit: หลอด, Thai definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
เหม่อ[V] be absent-minded, See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful, Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ, Example: เด็กเหม่อขณะที่ครูกำลังพูด, Thai definition: ไม่ตั้งใจระวัง, ไม่ตั้งใจดู, เผลอใจลอย
อ่อยเหยื่อ[V] bait, See also: attract, Syn. ล่อเหยื่อ, Example: คนตกปลาอ่อยเหยื่อปลาด้วยไส้เดือนตัวใหญ่, Thai definition: โปรยเหยื่อล่อ
ทางป่า[N] jungle trail, See also: jungle track, jungle route, jungle path, Syn. ทางเดินป่า, Example: ทางป่าแถวนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีงูชุกชุม
ทางคมนาคม[N] road, See also: way, path, course, thoroughfare, track, passage, Syn. ทางสัญจร, ถนน, ถนนหนทาง, Example: ทางคมนาคมถูกตัดขาดหมดเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก
น่าชม[V] be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontrac
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk sanyā) EN: cancel a contract   FR: annuler un contrat
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[v.] (deungdūtjai) EN: appeal ; attract   FR: attirer
ดึงดูดนักลงทุน[v. exp.] (deungdūt naklongthun) EN: attract investors   FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt nakthǿngthīo) EN: attract tourists   FR: attirer les touristes
โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[X] (dōi mai thing rǿngrøi wai) EN: without trace   FR: sans laisser de trace
ดูด [v.] (dūt) EN: draw ; attract   FR: attirer
ดูดดึง[v.] (dūtdeung) EN: attract   
เอกเทศสัญญา[n. exp.] (ēkkathēt sanyā) EN: specific contract   
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
แห่งท่องเที่ยว[n. exp.] (haeng thǿngthīo) EN: tourist attraction   
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi mai thing rǿngrøi wai) EN: vanish into the air ; disappear without trace   FR: disparaître sans laisser de trace
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หักออก[v. exp.] (hak øk) EN: deduct ; subtract   
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; attract attention ; attract interest ; be of interest   
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hottūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce   
หดตัว[adj.] (hottūa) FR: contracté ; crispé
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct   
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace   FR: suivre
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
การดึง[n.] (kān deung) EN: dragging off ; traction   
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
การคุมกำเนิด[n.] (kān khum kamnoēt) EN: birth control ; contraception   FR: contraception [f]
การละเมิดสัญญา[n. exp.] (kān lamoēt sanyā) EN: breach of contract   
การลบ[n.] (kānlop) EN: subtraction   FR: soustraction [f]
การปฏิบัติตามสัญญา[n. exp.] (kān patibat tām sanyā) EN: execution of a contract   
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
การร่างสัญญา[n. exp.] (kān rāng sanyā) EN: contract drafting   
การรับจ้างช่วง[n. exp.] (kān rap jāng chūang) EN: subcontract   
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การเซ็นสัญญา[n. exp.] (kān sen sanyā) EN: signing a contract   FR: signature d'un contrat [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAC    T R AE1 K
TRACE    T R EY1 S
TRACY    T R EY1 S IY0
TRACK    T R AE1 K
TRACZ    T R AA1 CH
TRACT    T R AE1 K T
TRACOR    T R EY1 S ER0
TRACOR    T R EY1 K AO2 R
TRACES    T R EY1 S AH0 Z
TRACOR    T R EH1 K ER0
TRACEY    T R EY1 S IY0
STRACK    S T R AE1 K
TRACTS    T R AE1 K T S
TRACED    T R EY1 S T
TRACKS    T R AE1 K S
TRACER    T R EY1 S ER0
TRACIE    T R EY1 S IY0
TRACOR    T R AE1 K AO2 R
TRACHT    T R AE1 K T
TRACHEA    T R EY1 K IY0 AH0
TRACING    T R EY1 S IH0 NG
TRACTOR    T R AE1 K T ER0
DETRACT    D AH0 T R AE1 K T
TRACK'S    T R AE1 K S
TRACKED    T R AE1 K T
TRACKER    T R AE1 K ER0
STRACKE    S T R AE1 K
EXTRACT    EH1 K S T R AE2 K T
EXTRACT    IH0 K S T R AE1 K T
TRACZYK    T R AA1 CH IH2 K
AMTRACK    AE1 M T R AE2 K
ATTRACT    AH0 T R AE1 K T
TRACERS    T R EY1 S ER0 Z
TRACY'S    T R EY1 S IY0 Z
RETRACE    R IY0 T R EY1 S
RETRACT    R IY0 T R AE1 K T
CONTRACT    K AA1 N T R AE2 K T
FOOTRACE    F UH1 T R EY2 S
DISTRACT    D IH2 S T R AE1 K T
DETRACTS    D AH0 T R AE1 K T S
SUBTRACT    S AH0 B T R AE1 K T
CONTRACT    K AH0 N T R AE1 K T
TRACKING    T R AE1 K IH0 NG
ABSTRACT    AE0 B S T R AE1 K T
STRACHAN    S T R AE1 CH AH0 N
PROTRACT    P R OW0 T R AE1 K T
EXTRACTS    EH1 K S T R AE2 K T S
RETRACTS    R IY0 T R AE1 K T S
TRACKAGE    T R AE1 K IH0 JH
RETRACED    R IY0 T R EY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tracy    (n) (t r ei1 s ii)
trace    (v) (t r ei1 s)
track    (v) (t r a1 k)
tract    (n) (t r a1 k t)
traced    (v) (t r ei1 s t)
tracer    (n) (t r ei1 s @ r)
traces    (v) (t r ei1 s i z)
tracks    (v) (t r a1 k s)
tracts    (n) (t r a1 k t s)
attract    (v) (@1 t r a1 k t)
detract    (v) (d i1 t r a1 k t)
extract    (n) (e1 k s t r a k t)
extract    (v) (i1 k s t r a1 k t)
retrace    (v) (r ii1 t r ei1 s)
retract    (v) (r i1 t r a1 k t)
tracers    (n) (t r ei1 s @ z)
tracery    (n) (t r ei1 s @ r ii)
trachea    (n) (t r @1 k i@1)
tracing    (v) (t r ei1 s i ng)
tracked    (v) (t r a1 k t)
tracker    (n) (t r a1 k @ r)
tractor    (n) (t r a1 k t @ r)
abstract    (n) (a1 b s t r a k t)
abstract    (v) (@1 b s t r a1 k t)
attracts    (v) (@1 t r a1 k t s)
contract    (n) (k o1 n t r a k t)
contract    (v) (k @1 n t r a1 k t)
detracts    (v) (d i1 t r a1 k t s)
distract    (v) (d i1 s t r a1 k t)
extracts    (n) (e1 k s t r a k t s)
extracts    (v) (i1 k s t r a1 k t s)
protract    (v) (p r @1 t r a1 k t)
retraced    (v) (r ii1 t r ei1 s t)
retraces    (v) (r ii1 t r ei1 s i z)
retracts    (v) (r i1 t r a1 k t s)
subtract    (v) (s @1 b t r a1 k t)
tracheae    (n) (t r @1 k i1 ii)
trachoma    (n) (t r @1 k ou1 m @)
tracings    (n) (t r ei1 s i ng z)
trackers    (n) (t r a1 k @ z)
tracking    (v) (t r a1 k i ng)
traction    (n) (t r a1 k sh @ n)
tractors    (n) (t r a1 k t @ z)
racetrack    (n) - (r ei1 s - t r a k)
abstracts    (n) (a1 b s t r a k t s)
abstracts    (v) (@1 b s t r a1 k t s)
attracted    (v) (@1 t r a1 k t i d)
contracts    (n) (k o1 n t r a k t s)
contracts    (v) (k @1 n t r a1 k t s)
detracted    (v) (d i1 t r a1 k t i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geleise {pl}track [Add to Longdo]
Abkommen {n}; Vertragswerk {n}contract; treaty [Add to Longdo]
Ablaufverfolger {m}tracer [Add to Longdo]
Ablaufverfolgung {f}trace; tracing [Add to Longdo]
Ablaufverfolgung {f}backtrace [Add to Longdo]
Ablaufverfolgung {f}lot tracking [Add to Longdo]
Ablaufverfolgungsprogramm {n}trace program [Add to Longdo]
Ablenkung {f}; Zerstreuung {f} | Ablenkungen {pl}distraction | distractions [Add to Longdo]
Abluft {f}exhaust air; extracted air [Add to Longdo]
Absauganlage {f}dust extractor [Add to Longdo]
Absaugegebläse {n}extract fan [Add to Longdo]
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date [Add to Longdo]
Abstraktion {f}; Abziehung {f}abstraction [Add to Longdo]
Abstraktheit {f}abstractness [Add to Longdo]
Abstrakte {n}abstract [Add to Longdo]
Abstraktionsebene {f}level of abstraction [Add to Longdo]
Abziehvorrichtung {f} [techn.]extractor; extractor device; extruder [Add to Longdo]
Abziehwerkzeug {n}; Ausbauwerkzeug {n}; Lösewerkzeug {n}extraction tool [Add to Longdo]
Abzug {m}; Subtraktion {f} | Abzüge {pl}; Subtraktionen {pl}subtraction | subtractions [Add to Longdo]
Abzugshaube {f}extraction fan [Add to Longdo]
Adressspur {f}address track [Add to Longdo]
Amtstracht {f}official attire [Add to Longdo]
Amtstracht {f} | Amtsrachten {pl}vestment | vestments [Add to Longdo]
in Anbetracht; unter Berücksichtigungin consideration of; by taking into consideration [Add to Longdo]
Anfahr-Zugkraft {f}tractive effort on starting [Add to Longdo]
Isotopenindikator {m}tracer [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Anschauung {f}; Hinblick {m}; Betrachtung {f}; Auffassung {f}view [Add to Longdo]
Anschlussgleis {n}feeder track [Add to Longdo]
Anstellungsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system [Add to Longdo]
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel [Add to Longdo]
erhaltene Anzahlungen auf Verkaufsverträgeadvances on sales contracts [Add to Longdo]
Anzapfschema {n}extraction diagram [Add to Longdo]
Anzapfstufe {f}extraction stage [Add to Longdo]
Anzapfung {f}extraction [Add to Longdo]
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve [Add to Longdo]
Anzeigenvertrag {m}advertising contract [Add to Longdo]
Anziehbarkeit {f}attractability [Add to Longdo]
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction [Add to Longdo]
Anziehungspunkt {m}; Anziehung {f} | Anziehungspunkte {pl}; Anziehungen {pl}attraction | attractions [Add to Longdo]
Arbeitsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Aschenbahn {f} [sport]dirt track [Add to Longdo]
Aschenbahnrennen {n} [sport]dirt-track racing [Add to Longdo]
Aspekt {m} | Aspekte {pl} | unter diesem Aspekt betrachtetaspect | aspects | seen from this angle [Add to Longdo]
Attraktion {f} | Attraktionen {pl}attraction | attractions [Add to Longdo]
Attraktivität {f}attractiveness; attraction [Add to Longdo]
Auftragsverfolgung {f}order tracking [Add to Longdo]
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor [Add to Longdo]
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
アウトコース[, autoko-su] (n) (1) outside track (wasei [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
アトラク[, atoraku] (n) (abbr) (See アトラクション) attraction [Add to Longdo]
アトラクション[, atorakushon] (n) attraction; (P) [Add to Longdo]
アトラクター[, atorakuta-] (n) attractor [Add to Longdo]
アトラクティブ[, atorakuteibu] (adj-na) attractive [Add to Longdo]
アピール(P);アッピール[, api-ru (P); appi-ru] (n) (1) appeal; (vs) (2) to attract; to appeal (to); (P) [Add to Longdo]
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アブストラクション[, abusutorakushon] (n) abstraction [Add to Longdo]
アブストラクト[, abusutorakuto] (adj-na,n) abstract (of a paper) [Add to Longdo]
アブストラクトアート[, abusutorakutoa-to] (n) abstract art [Add to Longdo]
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
インコース[, inko-su] (n) (1) inside track (wasei [Add to Longdo]
インデックストラック[, indekkusutorakku] (n) {comp} index track [Add to Longdo]
エキストラクト[, ekisutorakuto] (n) extract (dut [Add to Longdo]
エキス剤[エキスざい, ekisu zai] (n) extract [Add to Longdo]
エッセンス[, essensu] (n) essence; extract; (P) [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
オートリトラクト[, o-toritorakuto] (n) {comp} auto retract [Add to Longdo]
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill) [Add to Longdo]
オールウエザートラック[, o-ruueza-torakku] (n) all-weather track [Add to Longdo]
オールシーズントラック[, o-rushi-zuntorakku] (n) all-season track [Add to Longdo]
オーレオマイシン[, o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ˊ ˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] abstract number [Add to Longdo]
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, / ] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不落窠臼[bù luò kē jiù, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜ ㄐㄧㄡˋ, ] not follow the beaten track; have an original style [Add to Longdo]
不见一点踪影[bù jiàn yī diǎn zōng yǐng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄗㄨㄥ ˇ, / ] no trace to be seen [Add to Longdo]
中国游艺机游乐园协会[Zhōng guó Yóu yì jī Yóu lè yuán Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˊ ㄧˋ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Association of Amusement Parks and Attractions (CAAPA) [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl [Add to Longdo]
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, ] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方) [Add to Longdo]
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材 [Add to Longdo]
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才 [Add to Longdo]
人迹罕[rén jī hǎn, ㄖㄣˊ ㄐㄧ ㄏㄢˇ, / ] lit. men's footprints are rare; off the beaten track [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy [Add to Longdo]
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
借位[jiè wèi, ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ, ] in arithmetic of subtraction, to borrow 10 and carry from the next place [Add to Longdo]
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, ] contract for a loan [Add to Longdo]
侦缉[zhēn qī, ㄓㄣ ㄑㄧ, / ] to track down; to investigate and arrest [Add to Longdo]
六神无主[liù shén wú zhǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ ˊ ㄓㄨˇ, / ] all six vital organs fail (成语 saw); besides oneself with panic; distracted; out of one's wits [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese) [Add to Longdo]
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, / ] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution) [Add to Longdo]
分心[fēn xīn, ㄈㄣ ㄒㄧㄣ, ] to distract [Add to Longdo]
分散注意[fēn sàn zhù yì, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] to distract [Add to Longdo]
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, ] a protractor (device to divide angles) [Add to Longdo]
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, ] deed; bond; contract; ticket [Add to Longdo]
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, / ] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division [Add to Longdo]
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bad record (esp. of a public official); unsavory track record [Add to Longdo]
[bāo, ㄅㄠ, ] to cover; to wrap; to hold; to include; to take charge of; package; wrapper; container; bag; to hold or embrace; bundle; packet; to contract (to or for); surname Bao [Add to Longdo]
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] contracted communal meals [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor [Add to Longdo]
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] chief labor contractor [Add to Longdo]
包干[bāo gān, ㄅㄠ ㄍㄢ, ] an allocated task; a contractual responsibility; work that one is responsible for completing [Add to Longdo]
包干儿[bāo gān er, ㄅㄠ ㄍㄢ ㄦ˙, / ] an allocated task; a contractual responsibility; work that one is responsible for completing [Add to Longdo]
包产[bāo chǎn, ㄅㄠ ㄔㄢˇ, / ] make a production contract [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) [Add to Longdo]
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, ] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification [Add to Longdo]
半圆仪[bàn yuán yí, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ ㄧˊ, / ] protractor [Add to Longdo]
半履带[bān lǚ dài, ㄅㄢ ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, / ] half-track (vehicle with both wheels and caterpillar treads) [Add to Longdo]
取出[qǔ chū, ㄑㄩˇ ㄔㄨ, ] to take out; to extract; to draw out [Add to Longdo]
合同[hé tong, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙, ] (business) contract [Add to Longdo]
合同各方[hé tong gè fāng, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄍㄜˋ ㄈㄤ, ] parties to a contract (legal) [Add to Longdo]
合同法[hé tong fǎ, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄈㄚˇ, ] contract law [Add to Longdo]
合约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract [Add to Longdo]
合辙[hé zhé, ㄏㄜˊ ㄓㄜˊ, / ] on the same track; in agreement; rhyming [Add to Longdo]
合辙儿[hé zhé r, ㄏㄜˊ ㄓㄜˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 合轍|合辙, on the same track; in agreement; rhyming [Add to Longdo]
吸力[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] attraction (in gravitation or electrostatics); attractive force [Add to Longdo]
吸引[xī yǐn, ㄒㄧ ˇ, ] to attract (interest, investment etc) [Add to Longdo]
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, ] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness [Add to Longdo]
吸引子[xī yǐn zi, ㄒㄧ ˇ ㄗ˙, ] attractor (math., dynamical systems) [Add to Longdo]
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] attractor network [Add to Longdo]
呼吸道[hū xī dào, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄉㄠˋ, ] respiratory tract [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]
トラック[とらっく, torakku] track [Add to Longdo]
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time [Add to Longdo]
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch [Add to Longdo]
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density [Add to Longdo]
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract [Add to Longdo]
トレース[とれーす, tore-su] trace (vs) [Add to Longdo]
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode [Add to Longdo]
バックトラック[ばっくとらっく, bakkutorakku] backtrack (vs) [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace [Add to Longdo]
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
減算[げんさん, gensan] subtraction (vs) [Add to Longdo]
減算器[げんさんき, gensanki] subtracter [Add to Longdo]
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs) [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
刻時トラック[こくじトラック, kokuji torakku] clock track [Add to Longdo]
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]
抄録[しょうろく, shouroku] abstract [Add to Longdo]
抄録ページ[しょうろくページ, shouroku pe-ji] abstract page [Add to Longdo]
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace [Add to Longdo]
情報トラック[じょうほうトラック, jouhou torakku] information track [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不和[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (Geschichte_einer_Blutrache) [Add to Longdo]
抱負[ほうふ, houfu] das_Trachten, das_Streben, Ehrgeiz [Add to Longdo]
考察[こうさつ, kousatsu] Betrachtung, Ueberlegung [Add to Longdo]
[くび, kubi] SICHT, BETRACHTUNG [Add to Longdo]
観察[かんさつ, kansatsu] Beobachtung, Betrachtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top