Search result for

traces

(31 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traces-, *traces*, trace
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It seems all over but there're still traces left behind like this.มันดูเหมือนทั่วแล้วแต่ยังไม่เจออะไร ทิ้งไว้นั่นล่ะ Heartbreak Library (2008)
No matter how hard I tried, I found no traces of her.ข้าพยายามกันอย่างมากแต่ไม่มีอะไรเลย, ข้าไม่พบร่องรอยของเธอเลย The Kingdom of the Winds (2008)
Sir, the joker card had traces of your DNA on it.ท่านครับไพ่โจ๊กเกอร์มี DNA ของท่านติดอยู่ The Dark Knight (2008)
They test the stuff on bacteria, which makes it perfectly reasonable to expect traces at home.พวกเขาตรวจมันกับแบตทีเรีย ทำให้มีเหตุผลที่จะเจอมันในบ้าน WarGames: The Dead Code (2008)
There were more than traces.มีมากกว่าร่องรอยค่ะ WarGames: The Dead Code (2008)
As everyone knows by now, traces of the neurotoxin have been found in some plants and trees.ตามที่ทุกท่านทราบแล้ว ร่องรอยของสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ถูกพบในพืชและต้นไม้บางชนิด The Happening (2008)
But where those good old West Virginia boys could only see an emotional disconnect with traces of sociopathic tendencies,แต่สิ่งที่ รร.ตำรวจเห็น ก็แค่ความไร้อารมณ์ และบุคลิกตัดขาดจากสังคม Greatness Achieved (2008)
These are traces of our origins.นี่คือ ร่องรอยจุดกำเนิดของเรา Home (2009)
In Siberia, the frozen surfaces of the lakes in winter contain the traces of the forces that water deploys when it freezes.ในไซบีเรีย, พื้นผิวของทะเลสาบ เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีร่องรอยการบีบอัดขณะที่น้ำเป็นน้ำแข็ง Home (2009)
If parsons traces this back to either of us, there will be consequences.ถ้าพาร์สันตามมาถึงเรา จะต้องมีเรื่องแน่ London. Of Course (2009)
If this guy traces back to Frobisher in any way, we will find him.ถ้าชายคนนั้นนำไปหาโฟรบิเช่อร์ได้ เราจะหาเขา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
If parsons traces this back to either of us, there will be consequences.ถ้าพาร์สันแกะรอยถึง1ในพวกเรา เรื่องจะยาว They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tracesOur feud traces back to our childhood.
tracesThe thief fled without leaving any traces.
tracesWe saw the traces of a bear in the snow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   
ย้อนรอย[v. exp.] (yøn røi) EN: retrace ; reverse one's steps ; retrace one's step   FR: revenir sur ses traces

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACES    T R EY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traces    (v) (t r ei1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P) [Add to Longdo]
響銅;胡銅器;砂張;佐波理[さはり, sahari] (n) copper alloy with traces of silver, lead, or tin [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) [Add to Longdo]
痕跡[こんせき, konseki] (n,adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P) [Add to Longdo]
残影[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]
尾を引く[おをひく, owohiku] (exp,v5k) to leave a trail; to leave traces; to have a lasting effect [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) [Add to Longdo]
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory [Add to Longdo]
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐn, ˇ, ] traces (of a carriage) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top