Search result for

town

(134 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -town-, *town*
English-Thai: Longdo Dictionary
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
town[N] เขตเมือง, Syn. center
town[N] เทศบาลเมือง, Syn. municipality
town[N] ชาวเมือง, See also: ประชาชน, Syn. townpeople, inhabitants, society
townhall[N] ศาลากลางจังหวัด
township[N] เขตชุมชน, See also: เมือง
townscape[N] ภาพทิวทัศน์ของเมือง
townsfolk[N] ชาวเมือง, Syn. townspeople
town clerk[N] เจ้าหน้าที่จดทะเบียน
town house[N] บ้านที่อยู่ในเมือง
town house[N] บ้านทาวน์เฮาส์, See also: บ้านที่ถูกสร้างให้ด้านข้างติดกัน, Syn. row house

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ
town halln. ศาลากลางจังหวัด
town housen. บ้านในเมือง,บ้านในเมืองที่ค่อนข้างหรูหรา,บ้านตึกแถวที่ใช้กำแพงร่วมกัน.
townsfolk(ทาวน์'สโฟล์ค) n.,pl. คนเมืองทั้งหมด,ชาวเมือง, Syn. townspeople
townshipn. เขตเมือง,เมืองเล็ก ๆ ,ชุมชนเล็ก ๆ ,ย่านธุรกิจการค้าของชนบท,
townspeoplen.,pl. ชาวเมือง,คนเมืองทั้งหมด,คนที่เจริญเติบโตในเมือง
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
downtownadv. ไปทางย่านศูนย์การค้าของเมือง -adj. เกี่ยวกับหรือตั้งอยู่ย่านศูนย์การค้าของเมือง n. ย่านศูนย์การค้าของเมือง, See also: down-tonwer n.
hometown(โฮม'เทาน์) n. บ้านเกิดเมืองนอน adj. เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
town(n) เมือง,นคร,ชาวเมือง,เขตชุมชน
TOWN town hall(n) ศาลากลางจังหวัด
townsfolk(n) ชาวเมือง
township(n) เขตเมือง,ชุมชนเล็กๆ
townsman(n) ชาวเมือง
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา
uptown(adv,adj) ตอนบนของตัวเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
townเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
townเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
townเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
town clerkปลัดเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town commissionerเทศมนตรีเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town hallสำนักงานเทศบาลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town houseบ้านแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town planningการวางผังเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town planningการวางผังเมือง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
townscapeภาพทิวทัศน์เมือง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Town House ตึกแถว
อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, Bart is out of town,อืมม.. บาร์ทก็ไปนอกเมือง New Haven Can Wait (2008)
To leave town. What do you care aboutจะต้่องไปแคร์อะไรล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Is to court some executives in town from the midwest.เพื่อมาประจบผู้บริหารบางคนจากมิดเวส Chuck in Real Life (2008)
But my mom's being honored and my brother's out of town,- แต่เผอิญคุณแม่ของฉันท่านได้รับรางวัล ส่วนน้องชายของฉันแกก็ไม่อยู่ด้วย There Might be Blood (2008)
Nate's headed out of town, and dan's headed for trouble.เนท เผชิญการออกจากเมือง และ แดนเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้า There Might be Blood (2008)
Some friends of ours said that your store is the best place in town to find engagement rings.ทายสิใครที่โชคดีที่สุด ฉันนี่ไง เพื่อนผมบอกว่าร้านคุณ Committed (2008)
It's a ghost town in here.เงียบเหมือนป่าช้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
You know, we ain't the only cook shop in town.นายก็รู้ เราไม่ได้ ผลิตเฉพาะร้านค้าในเมือง Pilot (2008)
Patrol the market and the lower town.ตาลดพาโทรและด้านล่างของเมือง The Labyrinth of Gedref (2008)
Conduct door-to-door searches. Increase your presence in the town.เพิ่มการตรวจตราในเมืองให้มากขึ้น The Mark of Nimueh (2008)
- We're searching everywhere in town.พรรคพวก เราต้องค้นหาทุกๆห้อง The Mark of Nimueh (2008)
- Cordon off the lower town. - Why?-ปิดล้อม ย่านสลัมของเมือง The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
townAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
townAccording to the papers, there was a big fire in the town.
townAccording to today's paper, there was afire in this town last night.
townAccording to today's paper, there was a fire in this town last night.
townA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
townA company of tourists visited our town.
townA contagious disease descended on the town.
townA curious disease struck the town.
townAfter dinner we took a spin around town in my car.
townAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
townAfter the battle they delivered the town to the enemy.
townAfter three months, he got used to the life in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาวน์เฮาส์[N] town house, Example: ฉันไม่ชอบอยู่ทาวน์เฮาส์เพราะรู้สึกอึดอัดไม่เหมือนอยู่บ้านเดี่ยว, Count unit: หลัง, Thai definition: บ้านที่มีกำแพงติดกันหลายๆ หลังเป็นแถวเป็นแนวไป, Notes: (อังกฤษ)
ทาวน์เฮาส์[N] town house
เขตการปกครองท้องถิ่น[N] township, Count unit: เขต
เมือง[N] city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count unit: เมือง, Thai definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
ศาลากลาง[N] town hall, See also: city hall, Example: ฉันเคยพาชาวบ้าน 5 คนเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ตอนช่วงหลังการปฏิวัติแล้ว, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการจังหวัด
ภูมิทัศน์เมือง[N] townscape, Example: เทศบาลนครขอนแก่นจัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 5 แห่ง, Thai definition: สภาพบรรยากาศของเมือง
พารา[N] town, See also: city, Syn. เมือง, ภารา, มณฑล, นคร, Example: เจ้าอย่าได้ผ่านเข้ามาในพาราแห่งนี้อีกเลย
ภารา[N] town, See also: city, Syn. พารา, เมือง, ธานี, นคร
ผังเมือง[N] city plan, See also: town plan, Example: กทม. กำลังวางแผนที่จะปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพ, Count unit: แบบ, ผัง, Thai definition: แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมือง ในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ตัวเมือง[N] city, See also: town, down town, busy part of the town, Syn. เมือง, Ant. นอกเมือง, Example: เขาเป็นคนโคราช บ้านของเขาอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 20 กิโลเมตร, Thai definition: ย่านใจกลางเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง...[n. exp.] (amphoē meūang ...) EN: town of ...   FR: ville de ... [f]
บ้านเดิม[n. exp.] (bān doēm) EN: hometown   
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meūangnøn) EN: hometown ; native town   FR: ville natale [f]
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town   FR: ville [f] ; cité [f]
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOWN    T AW1 N
TOWNS    T AW1 N Z
TOWNE    T AW1 N
TOWNER    T AW1 N ER0
TOWN'S    T AW1 N Z
TOWNIE    T AW1 N IY0
TOWNES    T AW1 N Z
TOWNERS    T AW1 N ER0 Z
TOWNSEL    T AW1 N S AH0 L
TOWNLEY    T AW1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
town    (n) (t au1 n)
towns    (n) (t au1 n z)
townee    (n) (t au1 n ii)
townees    (n) (t au1 n i z)
town-gas    (n) - (t au1 n - g a s)
township    (n) (t au1 n sh i p)
townsman    (n) (t au1 n z m @ n)
townsmen    (n) (t au1 n z m @ n)
townsfolk    (n) (t au1 n z f ou k)
townships    (n) (t au1 n sh i p s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
都市[とし, toshi] Thai: เมือง English: town
[まち, machi] Thai: เมือง English: town

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants [Add to Longdo]
Raumordnung {f}town and country planning [Add to Longdo]
Stadthaus {n}town house [Add to Longdo]
Stadtmitte {f}; Stadtkern {m}town centre; city centre; midtown; downtown area [Am.] [Add to Longdo]
Stadtplanung {f} | Stadtplanungen {pl}town planning | town plannings [Add to Longdo]
Stadtrat {m} | Stadträte {pl}town council | town councils [Add to Longdo]
Townsendsturmtaucher {m} [ornith.]Townsend's Shearwater [Add to Longdo]
Townsendklarino [ornith.]Townsend's Solitaire [Add to Longdo]
Townsendwaldsänger {m} [ornith.]Townsend's Warbler [Add to Longdo]
Straße-Gelände-Reifen {m}town and country tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
アップタウン[, apputaun] (n) uptown [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[, efuemutaunzu] (n) {comp} FM TOWNS [Add to Longdo]
ゴーストタウン[, go-sutotaun] (n) ghost town; (P) [Add to Longdo]
タウン[, taun] (n) town; (P) [Add to Longdo]
タウンウェア[, taun'uea] (n) townwear [Add to Longdo]
タウンウエア[, taun'uea] (n) townwear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市议员[shì yì yuán, ㄕˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] town councilor; city councilor; alderman [Add to Longdo]
乡镇[xiāng zhèn, ㄒㄧㄤ ㄓㄣˋ, / ] township; townships [Add to Longdo]
镇区[zhèn qū, ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] township [Add to Longdo]
镇长[zhèn zhǎng, ㄓㄣˋ ㄓㄤˇ, / ] town headman; mayor (of small town or village); bailiff [Add to Longdo]
集镇[jí zhèn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] town [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Town \Town\ (toun), n. [OE. toun, tun, AS. tun inclosure, fence,
   village, town; akin to D. tuin a garden, G. zaun a hadge,
   fence, OHG. zun, Icel. tun an inclosure, homestead, house,
   Ir. & Gael. dun a fortress, W. din. Cf. {Down}, adv. & prep.,
   {Dune}, {tine} to inclose.]
   1. Formerly:
    (a) An inclosure which surrounded the mere homestead or
      dwelling of the lord of the manor. [Obs.]
    (b) The whole of the land which constituted the domain.
      [Obs.]
    (c) A collection of houses inclosed by fences or walls.
      [Obs.] --Palsgrave.
      [1913 Webster]
 
   2. Any number or collection of houses to which belongs a
    regular market, and which is not a city or the see of a
    bishop. [Eng.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. Any collection of houses larger than a village, and not
    incorporated as a city; also, loosely, any large, closely
    populated place, whether incorporated or not, in
    distinction from the country, or from rural communities.
    [1913 Webster]
 
       God made the country, and man made the town.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. The body of inhabitants resident in a town; as, the town
    voted to send two representatives to the legislature; the
    town voted to lay a tax for repairing the highways.
    [1913 Webster]
 
   5. A township; the whole territory within certain limits,
    less than those of a country. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   6. The court end of London; -- commonly with the.
    [1913 Webster]
 
   7. The metropolis or its inhabitants; as, in winter the
    gentleman lives in town; in summer, in the country.
    [1913 Webster]
 
       Always hankering after the diversions of the town.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Stunned with his giddy larum half the town. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: The same form of expressions is used in regard to other
      populous towns.
      [1913 Webster]
 
   8. A farm or farmstead; also, a court or farmyard. [Prov.
    Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Town is often used adjectively or in combination with
      other words; as, town clerk, or town-clerk; town-crier,
      or town crier; townhall, town-hall, or town hall;
      townhouse, town house, or town-house.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Village; hamlet. See {Village}.
     [1913 Webster]
 
   {Town clerk}, an office who keeps the records of a town, and
    enters its official proceedings. See {Clerk}.
 
   {Town cress} (Bot.), the garden cress, or peppergrass. --Dr.
    Prior.
 
   {Town house}.
    (a) A house in town, in distinction from a house in the
      country.
    (b) See {Townhouse}.
 
   {Town meeting}, a legal meeting of the inhabitants of a town
    entitled to vote, for the transaction of public bisiness.
    [U. S.]
 
   {Town talk}, the common talk of a place; the subject or topic
    of common conversation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 town
   n 1: an urban area with a fixed boundary that is smaller than a
      city; "they drive through town on their way to work"
   2: the people living in a municipality smaller than a city; "the
     whole town cheered the team" [syn: {town}, {townspeople},
     {townsfolk}]
   3: an administrative division of a county; "the town is
     responsible for snow removal" [syn: {township}, {town}]
   4: United States architect who was noted for his design and
     construction of truss bridges (1784-1844) [syn: {Town},
     {Ithiel Town}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 t
 
 1. (kıs.) teaspoon, temperature tenor, tense, territory, time, ton, town, transitive.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top