Search result for

tough

(97 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tough-, *tough*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tough[ADJ] ที่ทนทาน, See also: ที่ใช้ได้นาน, Syn. solid, firm
tough[ADJ] เหนียว(อาหาร), See also: ที่เคี้ยวยาก, Syn. adhesive
tough[ADJ] แข็งแรง, Syn. robust
tough[ADJ] ที่น่ากลัว, See also: ที่มีพฤติกรรมน่ากลัว
tough[ADJ] ยาก
tough[ADJ] ที่ลงโทษร้ายแรง
tough[N] คนที่ต่อต้านสังคม
tough[ADV] อย่างก้าวร้าว
tough[INT] คำอุทานถึงความโชคร้าย
toughen[VT] ทำให้แข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tough(ทัฟ) adj. เหนียว,ทนทาน,ไม่เปราะ,บึกบึน,ดื้อรั้น,แข็งแรง,ยาก,ใจแข็ง,ร้าย. n. อันธพาล,วายร้าย. vt. tough it out อดทน., See also: toughish adj. toughly adv. toughness n., Syn. resilient,hardy
toughen(ทัฟ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเหนียว,ทนทาน,บึกบึน,ทำให้ยาก., See also: toughener n., Syn. harden

English-Thai: Nontri Dictionary
tough(adj) เหนียว,บึกบึน,ดื้อดึง,ยาก,ทนทาน,แข็งแรง
toughen(vt) ทำให้เหนียว,ทำให้ทนทาน,ทำให้บึกบึน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toughened glassกระจก(นิรภัย)แบบเหนียว : [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, that's a tough one.อืมมม นั่นถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่ง New Haven Can Wait (2008)
I know it's been a tough year. Yeah, it has,ฉันรู้ปีนี้มันค่อนข้างปีที่น่ากลัว ใช่มันเป็นอย่างนั้น Chuck in Real Life (2008)
These guys ain't that tough. Shen!ไอ้พวกนี่ไม่เท่าไรหรอก เชน! Dead Space: Downfall (2008)
I also think his metaphors are tough enough to decipher after he's said them.ผมก็คิดของเขาเป็นคำอุปมาอุปมัยยาก พอที่จะถอดรหัสหลังจากที่เขากล่าวว่า Birthmarks (2008)
I saw tough faces on them and i make them "bah"!\ NI เห็นมือหนักใบหน้าบนพวกเขา และฉันก็จะทำให้พวกเขา "bah"! Gas Pills (2008)
- He just looks tough...- He just looks tough... Akai ito (2008)
They don't look so tough to me.พวกมันทำอันตรายข้าไม่ได้หรอก Downfall of a Droid (2008)
Nothing looks tough to you.พวกมันทำอันตรายเจ้าไม่ได้ Downfall of a Droid (2008)
Those clankers have tough armor.ไอ้หุ่นพวกนี้เกราะหนาแฮะ Rookies (2008)
I know, "R2-ey." This is gonna be a tough one.ข้ารู้อาร์ทู งานนี้ทุลักทุเลแหงๆ Shadow of Malevolence (2008)
Must be tough for him. With all the girls, the glory.สำหรับเขาคงเป็นเรื่องยากมากเลยนะ ไหนจะสาวๆ และความสำเร็จ Valiant (2008)
They'll toughen up. They need to. How are we doing for weapons?ข้าคิดว่าผู้หญิงควรจะสู้ด้วย The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tough600 problems will be tough going.
toughDonkeys are tough animals.
toughHe gets tough at times.
toughHe is a tough customer.
toughHe is a tough customer to deal with.
toughHe looked the toughest of all the challengers.
toughHe's a tough-minded owner.
toughHe seems like a softy on the surface. But at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.
toughHe won't be discouraged easily, as he's tough guy.
toughI'm sure it's tough taking part in two sets of activities but good luck!
toughIn a crisis you must get in tough with your teacher.
toughIt looked tough to achieve his aim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
หนัก[ADV] hard, See also: toughly, tediously, laboriously, Ant. น้อย, เบา, Example: มนุษย์ไม่สามารถทำงานหนักตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผิดพลาดได้, Thai definition: มาก
เหนียว[ADJ] tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
ความเหนียว[N] toughness, See also: gumminess, glutinousness, Example: ฝ้ายอียิปต์เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวละเอียดและมีความเหนียวของเส้นใยสูงสามารถที่จะปั่นด้ายเบอร์สูงๆ ขึ้นไปได้, Thai definition: การดึงขาดยาก
มือหนัก[ADJ] heavy handed, See also: tough, rough, sever, ungentle, Syn. แรง, รุนแรง, Ant. มือเบา, Example: คุณพ่อเป็นคนมือหนัก, Thai definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีตบรรจง
บึก[ADJ] tough, See also: strong, Syn. บึกบึน, Ant. อ่อนแอ, Example: เขาเป็นผู้ชายบึกดี ใช้งานอะไรก็ไม่มีเกี่ยงทั้งนั้น, Thai definition: ที่แข็งแรงหรือมีกำลังมาก
เชือกเขา[N] tough mountain vein, See also: vine, climber, liana, Syn. เถาวัลย์, Count unit: เส้น
กร้าว[ADJ] tough, See also: strong, unyielding, harsh, hard, rough, Syn. กระด้าง, Ant. อ่อน, นุ่ม, Example: นี่คือคำประกาศด้วยน้ำเสียงที่เข้มและกร้าวจริงจังของเขา
ความทรหด[N] toughness, See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude, Syn. ความอดทน, ความทรหดอดทน, Example: เขาเอาชนะได้ด้วยความทรหด, Thai definition: ความอดทนไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
กรรมของกู[xp] (kam khøng kū) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it   
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
กระดูกเหล็ก[adj.] (kradūk lek) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless   
มือหนัก[v.] (meūnak) EN: be tough   
แนวความคิด[n. exp.] (naēo khwāmkhit) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept   FR: concept [m]
หนัก[adv.] (nak) EN: toughly ; tediously ; laboriously   FR: durement ; laborieusement
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
เหนียว[adj.] (nīo) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible   FR: dur ; coriace

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUGH    T AH1 F
TOUGHS    T AH1 F S
TOUGHEN    T AH1 F AH0 N
TOUGHED    T AH1 F T
TOUGHER    T AH1 F ER0
TOUGHEST    T AH1 F AH0 S T
TOUGHENS    T AH1 F AH0 N Z
TOUGHENED    T AH1 F AH0 N D
TOUGHNESS    T AH1 F N AH0 S
TOUGHENING    T AH1 F AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tough    (n) (t uh1 f)
toughs    (n) (t uh1 f s)
toughen    (v) (t uh1 f n)
tougher    (j) (t uh1 f @ r)
toughie    (n) (t uh1 f ii)
toughly    (a) (t uh1 f l ii)
toughens    (v) (t uh1 f n z)
toughest    (j) (t uh1 f i s t)
toughies    (n) (t uh1 f i z)
toughened    (v) (t uh1 f n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheißpech {n}tough shit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
タフ[, tafu] (adj-na,n) tough; (P) [Add to Longdo]
タフガイ[, tafugai] (n) tough guy [Add to Longdo]
タフネス[, tafunesu] (n) toughness [Add to Longdo]
悪ぶる[わるぶる, waruburu] (v5r) to act tough; to act bad; to act worse than one really is [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
競り勝つ;競勝つ[せりかつ, serikatsu] (v5t,vi) to win after tough bidding [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强硬[qiáng yìng, ㄑㄧㄤˊ ˋ, / ] tough, #9,421 [Add to Longdo]
坚韧[jiān rèn, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ, / ] tough and durable; tenacious, #15,662 [Add to Longdo]
韧性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] toughness, #20,823 [Add to Longdo]
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test, #95,366 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] tough, strong, hard, #252,253 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tough \Tough\, a. [Compar. {Tougher}; superl. {Toughest}.] [OE.
   tough, AS. t[=o]h, akin to D. taai, LG. taa, tage, tau, OHG.
   z[=a]hi, G. z[aum]he, and also to AS. getenge near to, close
   to, oppressive, OS. bitengi.]
   1. Having the quality of flexibility without brittleness;
    yielding to force without breaking; capable of resisting
    great strain; as, the ligaments of animals are remarkably
    tough. "Tough roots and stubs. " --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not easily broken; able to endure hardship; firm; strong;
    -- of objects and people; as, tough sinews. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       A body made of brass, the crone demands, . . .
       Tough to the last, and with no toil to tire.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The basis of his character was caution combined with
       tough tenacity of purpose.      --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   3. Not easily separated; viscous; clammy; tenacious; as,
    tough phlegm.
    [1913 Webster]
 
   4. Stiff; rigid; not flexible; stubborn; as, a tough bow.
    [1913 Webster]
 
       So tough a frame she could not bend. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Severe; violent; as, a tough storm. [Colloq.] " A tough
    debate. " --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. Difficult to do, perform, or accomplish; as, a tough job.
    [PJC]
 
   7. Prone to aggressive or violent behavior; rowdyish; -- of
    people, or groups; as, a tough neighborhood; a tough
    character.
    [PJC]
 
   {To make it tough}, to make it a matter of difficulty; to
    make it a hard matter. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 tough \tough\, n.
   A person who is tough[7]; a ruffian; a thug; as, a cluster of
   neighborhood toughs hanging out on the corner.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tough
   adj 1: not given to gentleness or sentimentality; "a tough
       character" [ant: {tender}]
   2: very difficult; severely testing stamina or resolution; "a
     rugged competitive examination"; "the rugged conditions of
     frontier life"; "the competition was tough"; "it's a tough
     life"; "it was a tough job" [syn: {rugged}, {tough}]
   3: physically toughened; "the tough bottoms of his feet" [syn:
     {tough}, {toughened}] [ant: {tender}, {untoughened}]
   4: substantially made or constructed; "sturdy steel shelves";
     "sturdy canvas"; "a tough all-weather fabric"; "some plastics
     are as tough as metal" [syn: {sturdy}, {tough}]
   5: violent and lawless; "the more ruffianly element"; "tough
     street gangs" [syn: {ruffianly}, {tough}]
   6: feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally
     used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she
     felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless
     night" [syn: {bad}, {tough}]
   7: resistant to cutting or chewing [ant: {tender}]
   8: unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break"
     [syn: {hard}, {tough}]
   9: making great mental demands; hard to comprehend or solve or
     believe; "a baffling problem"; "I faced the knotty problem of
     what to have for breakfast"; "a problematic situation at
     home" [syn: {baffling}, {elusive}, {knotty}, {problematic},
     {problematical}, {tough}]
   n 1: someone who learned to fight in the streets rather than
      being formally trained in the sport of boxing [syn: {street
      fighter}, {tough}]
   2: an aggressive and violent young criminal [syn: {hood},
     {hoodlum}, {goon}, {punk}, {thug}, {tough}, {toughie},
     {strong-armer}]
   3: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough}, {hooligan},
     {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo}, {yobbo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top