Search result for

toted

(724 entries)
(8.0795 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toted-, *toted*, tot, tote
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา toted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *toted*)
Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
totten (n ) seconteen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tot[N] เด็กเล็ก, See also: เด็กหัดเดิน, เด็กกำลังเตาะแตะ
tot[VT] รวมทั้งหมด, Syn. totalize
tote[SL] คนงดเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์, See also: คนอดเหล้า
total[N] ผลรวม, See also: ยอดรวม
total[ADJ] โดยสมบูรณ์
total[ADJ] ทั้งหมด, See also: เต็มที่
total[VT] รวมยอด, See also: รวมทั้งหมด
total[VT] ทำลาย (คำสแลง)
totem[N] รูปสลักบนเสา, Syn. fetish, symbol
totter[VI] เดินโซเซ, See also: เดินอย่างไม่มั่นคง, Syn. shake, quake, tremble
totter[VI] ไม่มั่นคง
totter[N] การก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง
totally[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely
tottery[ADJ] โซเซ, Syn. weak, rattletrap
tottery[ADJ] ที่ไม่มั่นคง, See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น, Syn. weak, rattletrap
factotum[N] ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง
subtotal[N] ยอดรวมของส่วนหนึ่ง
subtotal[VT] คำนวณยอดรวมของส่วนหนึ่ง
teetotal[ADJ] เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง, Syn. abstain
teetotal[ADJ] อย่างสมบูรณ์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โดยสิ้นเชิง
totality[N] ความสมบูรณ์แบบ
totality[N] จำนวนทั้งหมด, See also: จำนวนรวม
totalize[VT] คิดรวม, See also: รวมยอด
totemism[N] การสลักรูปบนเสา
prototype[N] สิ่งที่เป็นต้นแบบ, Syn. model, ideal, archetype
sum total[N] ผลรวมทั้งหมด, See also: จำนวนรวมทั้งหมด, Syn. total, the whole
tottering[ADJ] โซเซ, See also: โอนเอน
teetotalism[N] การงดเหล้า, See also: การถือศีลข้อห้า, Syn. abstinence, temperance, sobriety
totalizator[N] เครื่องคำนวณ
prototypical[ADJ] ธรรมดา, See also: ทั่วไป, Syn. typical
totalitarian[N] เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการ
teeter-totter[N] กระดานหก, See also: ไม้กระดก, Syn. seesaw, teeter, teeterboard
totalitarianism[N] ระบบการปกครองแบบเผด็จการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)
asymptotic(al) (แอสซิมทอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับ asymptote (of an asymptote)
autotomise(ออทอท'โทไมซ) vt. ทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) (undergo autotomy)
autotomy(ออทอท'โทมี) n. การทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) . -autotomic adj.
autotox(a) emia (ออโททอคซี'เมีย) n. = autointoxication
autotoxin(ออโททอค'ซิน) n. พิษจากภายในร่างกายตัวเอง. -autotoxic adj.
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
autotroph(ออ'โททรอฟ) n. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอนินทรีย์สารเป็นอาหาร. -autotrophic adj. -autotrophy n. (Cf. heterotroph)
autotruck(ออ'โททรัค) n. รถบรรทุกของหนัก
autotype(ออ'โทไทพ) n. สิ่งที่ประดิษฐ์จากแบบเดิม, ขบวนการพิมพ์ ด้วยสารสีคาร์บอน. -autotype n. -autotypic adj. (facsimile)
costotomy(โคสทอท'โทมี) n. การผ่าซี่โครงออก
factotum(แฟคโท' ทัม) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
guntoting(กัน'ทอททิง) adj. ชอบพกปืน
optotype(ออพ'โทไทพฺ) n. แบบตัวหนังสือที่ใช้ทดสอบสายตา
paletot(แพล'ลิโท แพล'โท) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ
prototype(โพร'ทะไทพฺ) n. รูปแบบแรกเริ่ม,รูปแบบดั้งเดิม,ต้นตระกูล,บุคคลเป็นตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,มูลเดิม., See also: prototypal,prototypic adj., Syn. model,original
teetotal(ทีโท'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เด็ดขาด,สมบูรณ์ vi. เลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด.
tot(ทอท) n. เด็กเล็ก ๆ ,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย vt.,vi. เติม,ใส่,เพิ่ม, Syn. child
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
totalise(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totalitarian(โทแทลลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการหรือเบ็ดเสร็จ. n. ผู้ยึดระบบการปกครองดังกล่าว., Syn. autocratic
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety
totalize(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely
tote(โทท) vi.,vt. รวมยอด,รวม,แฝงไว้, Syn. carry,convey
totem(โท'เทิม) n. รูปสัตว์หรือพืชที่สลักอยู่บนเสาอินเดียนแดงที่เรียกว่าtotem pole/เป็นสัญลักษณ์ของเผ่าตระกูลครอบครัวหรืออื่น ๆ, See also: totemic adj. totemically adv.
totemism(โท'ทะมิสซึม) n. ระบบการแบ่งเผ่าต่าง ๆ ตามสัญลักษณ์ของ totem
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver,teeter,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
prototype(n) แบบเดิม,ต้นฮระกูล,รากเดิม,บุคคลตัวอย่าง
tot(n) เด็กเล็ก,จำนวนเล็กน้อย
total(adj) ทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ,ทั้งสิ้น
total(n) ผลรวม,ยอดรวม,จำนวนทั้งสิ้น
total(vi,vt) รวมยอด,รวมทั้งสิ้น,รวมทั้งหมด
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง
totter(n) การเดินเซ,การเดินเตาะแตะ
totter(vi) เดินเซ,เดินเตาะแตะ,โงนเงน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototaxisการเคลื่อนเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototherapy; lucotherapy; therapy, lightการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototoxic-พิษเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototoxicityภาวะพิษเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototrophic-อาศัยพลังแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropic-เคลื่อนเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism; heliotropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototropism, negativeการเคลื่อนหนีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototropism, positiveการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parastratotypeชั้นหินแบบฉบับเสริม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
prototypeต้นแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prototypeต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prototypeต้นแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prototypeต้นแบบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pitot tube anemometerมาตรความเร็วลมแบบพิโทต์ทิวบ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ptotic๑. -ยื่นย้อย๒. -หนังตาตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatothorax; aerothorax; pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatomy; pancreatotomyการผ่าตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatotomy; pancreatomyการผ่าตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatotropic; pancreatropic; pancreotropic๑. -ชอบตับอ่อน๒. -อิทธิพลต่อตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretherapy; pyretotherapy; therapy, feverการบำบัดด้วยไข้, การใช้ไข้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatropic; pancreatotropic; pancreotropic๑. -ชอบตับอ่อน๒. -อิทธิพลต่อตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreotropic; pancreatotropic; pancreatropic๑. -ชอบตับอ่อน๒. -อิทธิพลต่อตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitotrope; parasitotropic-ชอบปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitotropic; parasitotrope-ชอบปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytotherapyการบำบัดด้วยพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytotoxic-เป็นพิษต่อพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytotoxicityอาการพืชได้รับพิษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phytotoxin; toxin, plantชีวพิษจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive phototropismการเคลื่อนสู่แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretotherapy; pyretherapy; therapy, feverการบำบัดด้วยไข้, การใช้ไข้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pinocytotic vesicleถุงพิโนไซโทซิส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periosteotomy; periostotomyการผ่าเยื่อหุ้มกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax; aerothorax; pneumatothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctotomy; rectotomyการผ่าไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoautotropic-สร้างอาหารได้เองด้วยแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plant toxin; phytotoxinชีวพิษจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periostotomy; periosteotomyการผ่าเยื่อหุ้มกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithocystotomyการผ่าตัดนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
light therapy; lucotherapy; phototherapyการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucotherapy; phototherapy; therapy, lightการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lectostratotypeชั้นหินแบบฉบับเพิ่มเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lectotypeตัวอย่างเลือกเป็นตัวอย่างต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lectotype; neotypeแทนแบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
litotesอุปนิเสธ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistance, total peripheralแรงต้านส่วนปลายทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectotomy; proctotomyการผ่าไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitotherapy; dietotherapyโภชนบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitotoxinชีวพิษจากอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phototheraphyการบำบัดด้วยแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prototype, Engineerinต้นแบบทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Magnetotherapyการรักษาด้วยพลังแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Total Communicationการสื่อสารระบบรวม, รูปแบบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน [Assistive Technology]
Cytotaxonomyเซลล์อนุกรมวิธาน [TU Subject Heading]
Cytotoxinsสารเป็นพิษต่อเซลล์ [TU Subject Heading]
Magnetotherapyการรักษาด้วยแม่เหล็ก [TU Subject Heading]
Mototola 68HC11 (Microprocessor)โมโตโรลา 68เอชซี11 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
Phototherapyการรักษาด้วยแสง [TU Subject Heading]
Phytotoxinsพิษที่เป็นอันตรายต่อพืช [TU Subject Heading]
Rapid prototypingการสร้างต้นแบบรวดเร็ว [TU Subject Heading]
Total productive maintenanceการบำรุงรักษาทวีผลเบ็ดเสร็จ [TU Subject Heading]
Total quality managementการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ [TU Subject Heading]
Total quality management in educationการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Total quality management in governmentการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จทางราชการ [TU Subject Heading]
Totipotentเซลล์ต้นตอชนิดโทติโพเทนท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะในร่างกายได้ทุกชนิด
รวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดของตัวอ่อน (Extraembryonic Tissues) เช่น รก (Placenta) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Totting การค้นขยะ
วิธีการค้นหาของมีค่าในที่ฝังกลบหรือสถานที่ ทิ้งของเสียเพื่อหาของที่มีค่าทางการค้า เช่น เศษวัสดุ ดู Scavenging [สิ่งแวดล้อม]
Total Solids ของแข็งทั้งหมด
ผลบวกของของแข็งส่วนที่ละลายและไม่ละลายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Median Toterance Limit ขีดจำกัดการทนมัธยฐาน
ความเข้มข้นของสารมลพิษ ที่ร้อยละห้าสิบของสัตว์ทดลองยังมีชีวิตอยู่ได้ภายหลังการให้สัมผัสกับสาร นี้ [สิ่งแวดล้อม]
TOC, Total Organic Carbon คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดปริมาณของสารคาร์บอนและ/หรือ ส่วนประกอบคาร์บอนที่มี อยู่ในสารอินทรีย์ของของนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Autotrophic Organisms จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
จุลินทรีย์ซึ่งดำรงชีพและเติบโต โดยใช้สารอนินทรีย์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน [สิ่งแวดล้อม]
Autotrophic Microorganisms จุลินทรีย์ออโทโทรฟิก
จุลินทรีย์ที่ดำรงชีพและเติบโตโดยใช้ สารอนินทรีย์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งคาร์บอน [สิ่งแวดล้อม]
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย หาได้เร็วกว่าการวัดค่าบีโอดี [สิ่งแวดล้อม]
Total solid contentปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยาง หมายถึง ปริมาณยางส่วนที่เป็นเนื้อยางทั้งหมดในน้ำยาง รวมกับสารอื่นๆ ที่เป็นของแข็งและไม่ใช่ยาง ซึ่งจะคงเหลือภายหลังจากการทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิทดสอบและบรรยากาศที่กำหนด [เทคโนโลยียาง]
Acidity, Totalปริมาณกรดทั้งหมด [การแพทย์]
Acids, Totalกรดรวม, จำนวนกรดทั้งหมด [การแพทย์]
Adenoma, Somatotrophโซมาโตโทรฟอดีโนมา [การแพทย์]
Adrenalectomy, Totalการผ่าตัดต่อมหมวกไตออกทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Anaphylaxis, Cytotoxicอนาฟัยแล็กซิสชนิดเป็นพิษต่อร่างกาย [การแพทย์]
Anaphylaxis, Cytotropicอนาฟัยแล็กซิสชนิดชอบเซลล์ [การแพทย์]
Antibodies, Antihuman Cytotoxicแอนติบอดีย์ต่อเซลล์ของคน [การแพทย์]
Antibodies, Cytotropicแอนติบอดีย์ที่เกาะเซลล์ [การแพทย์]
Antibody-Dependent Cell Cytotoxicityแอนติบอดีย์-ดีเพนเดนท์เซลล์ซัยโตท็อกซิกซิตีย์ [การแพทย์]
Asymptoteอะซิมป์โทต [การแพทย์]
Atypia, Koilocytoticโคอิโลไซโตติคเอทิบเพีย [การแพทย์]
Autotechniconเครื่องนำชิ้นเนื้อผ่านสารละลายโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Autotetraploidออโตเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Autotransfusionการถ่ายเลือดของผู้ป่วยเองกลับเข้าสู่ตัวผู้ป่วย [การแพทย์]
Autotriploidออโตไตรพลอยด์ [การแพทย์]
Biopsy, Excisional, Totalตัดออกทั้งสองก้อน [การแพทย์]
Bitot Spotsเกล็ดกระดี่,ตาเป็นเกล็ดกระดี่ [การแพทย์]
Bitot's Spotsเกร็ดกระดี่,เกล็ดกระดี่,เกร็ดกระดี่ที่ตาขาว,เกล็ดกระดี่ [การแพทย์]
Blastotoxicพิษต่อไข่ขณะเจริญแบ่งตัว [การแพทย์]
Blood Loss, Totalจำนวนเลือดที่เสียทั้งหมด [การแพทย์]
Blood Volume, Totalปริมาตรรวมของเลือด,ปริมาตรภายในหลอดเลือดทั้งระบบ [การแพทย์]
Body Water, Totalปริมาณรวมของน้ำในร่างกาย,น้ำของร่างกายทั้งหมด,ปริมาณของของเหลวที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมด,น้ำทั้งหมดในร่างกาย,น้ำในร่างกายทั้งหมด,ปริมาณน้ำทั้งหมดของร่างกาย [การแพทย์]
Calcium Pantothenateแคลเซียมแพนโททีเนต [การแพทย์]
Cardiovascular Risk Profile, Totalเหตุปัจจัยเสี่ยงรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Cerebral Edema, Cytotoxicสมองบวมจากการเกิดภาวะพิษต่อเซลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chemoautotroph[chem-mo-au-to-troph] (n) สิ่งมีชีวิตที่ใช้สารอนินทร์ เช่น hydrogen sulfide, ammonium or ferrous iron เป็นแหล่งสร้างพลังงาน เช่น Bacteria
teetotaler (n) ผู้ที่ถูกห้ามไม่้ให้ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอลฺ์
total solar eclipse (n ) สุริยุปราคาเต็มดวง
tote (n vt) ยกหรือถือสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งของที่หนักหรือยากต่อการเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toto!โตโต้ ! Cinema Paradiso (1988)
Totally.ใช่เลย Politics of Human Sexuality (2009)
Totally.แน่นอน Biology 101 (2011)
Totally.แน่นอน Win Some, Lose Some (2013)
- Why?- Weil ich dann tot bin. Fanfan la Tulipe (1952)
Dead!TotThe Lions Are Loose (1961)
Dead?TotMurder at the Gallop (1963)
Dead?TotThe Rape of the Vampire (1968)
- Dead.- TotCatch-22 (1970)
Is he dead?Ist er totRio Lobo (1970)
He's dead?Er ist totAsylum (1972)
- Died?- Tote? Breakheart Pass (1975)
Dead?TotFamily Plot (1976)
He's dead.Er ist totBaltar's Escape (1979)
He's dead.Er ist totThe Black Hole (1979)
Lewis, dead?Lewis ist totThe Inheritance (1987)
No, Toto.Nein, Totò... Cinema Paradiso (1988)
She's gone.Sie ist totThe Fly II (1989)
[STAMMERS](Stottert) Twin Streaks (1991)
She died.Sie ist totCost of Living (1992)
Nasty.Total eklig. Crooklyn (1994)
He's dead.Er ist totMixed Nuts (1994)
He's gone.Er ist totThe Frighteners (1996)
- HE'S DEAD.- Er ist totEnemy of the State (1998)
Oh ohoh!Er ist totChef's Salty Chocolate Balls (1998)
- Undivided.- Total. Entrapment (1999)
Operate?Sie ist totSleepy Hollow (1999)
Dead.TotIsabella (1999)
She's dead!Sie ist totMohabbatein (2000)
- Toth. - What?- Toth. The Replacement (2000)
Totally.- Total, ja! Class Struggle (2000)
Dead.TotAngel Eyes (2001)
Stop.Nicht totmachen! What Time Is It There? (2001)
He's dead.Er ist totGosford Park (2001)
He's dead.Er ist totRoad to Perdition (2002)
Dead!TotThe Saddest Music in the World (2003)
It's great!Total gut. Dreading Vows (2003)
Honest!Lasst die Toten zurück! Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Big.Total. Harm's Way (2004)
Am I dead ?Bin ich totThe Lost Picture Show (2005)
Totally.- Total. TB or Not TB (2005)
Toto!Toto! Gamera the Brave (2006)
Yeah.Ja, total su? 2:37 (2006)
All dead.Alle totLetters from Iwo Jima (2006)
He died.Er ist totDeath Note (2006)
Totally.Total. Knocked Up (2007)
She's dead.Sie ist totAliens vs. Predator: Requiem (2007)
Dead!Er ist totCasi divas (2008)
Dead?TotComrades (2008)
- Totally.- Total! Suck (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totI said hello to Debby but she totally ignored me.
totTheir ideas seem totally alien to us.
totHe failed in his business and now is a total wreck.
totSony rechargable batteries supposed to be collected totalled 7,659,000 units.
totYour methods are totally alien to mine.
totTotoro makes friends with everyone.
totThe country's foreign trade totally depends on this port.
totEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
totI know you're complaining about your car being totaled but it's just a good thing you weren't injured. You should be thankful to be alive.
totI met her a long time after graduation, and she had totally become a housewife.
totThe Diet was totally deadlocked over the bill.
totHow much money did you spend in total?
totThe task was total agony.
totI was drinking with total abandon and blacked/passed out. I have no idea what I was doing.
totThe total is one hundred.
totThe telecommunications market is totally up for grabs.
totI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
totHis vain efforts to seduce her showed he was barking up the wrong tree; she was a mother of two tots.
totTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.
totShe has totally changed her character.
totHow did a total stranger know his name?
totThe total solar eclipse to be observed next year on July 22nd.
totGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
totHe is a total stranger to me.
totThe man was a total stranger.
totThis is totally unacceptable.
totThe expenditure totaled 200,000 yen.
totCasualties are said to total up to 1,000.
totThe building was totally destroyed by the earthquake.
totThe room was in total disorder.
totThat is, total exhaustion. Body and soul completely knackered.
totOur total debts amount to ten thousand dollars.
totThese totals check with mine.
totWhen she looked, he shut the door and locked her into the totally dark closet.
totprototype.js - inserts 'what's new' data into the page when it is read.
totHer skirt is totally out of fashion.
totAn old man came tottering along.
totThey make up about 12. 5 percent of the total population.
totAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
totGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
totWhat is the total amount?
totMy total income is far short of 300,000 yen a month, inclusive of extra earnings.
totThe main reason is that the subjects were totally unaware of the possibility of shortcuts.
totIf it's going to require a total restructuring, I'm sure they will be satisfied with the old system.
totDo you know the total population of Japan?
totIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
totThe maid was totally tired of her household routine.
totStrangely, the cash register's total was 777 yen.
totThere and back, in total, it looks like being a schedule of about one week.
totIf there was just 1,000 yen more he would have taken 10,000 yen in total.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
ทศท.[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
มวลรวม[N] total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
แม่บท[N] original dance, See also: prototypical dance, Syn. แม่ท่า, Example: ตัวพระตัวนางในละครรำต้องแสดงท่ารำตามแม่บท, Count unit: ท่า, Thai definition: ท่าที่เป็นหลักของการรำ
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่บท[ADJ] original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
เบ็ดเสร็จ[ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
มวล[ADJ] entire, See also: all, whole, total, Syn. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล, Example: ระยะ 10 ปีหลังนี้การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์เริ่มจะสะดวกสบายมากขึ้น
รวบยอด[ADJ] total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รวมทั้งหมด[V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
ล้วน[ADV] all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
หมดกะจิตกะใจ[V] lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
ส่ายไปส่ายมา[V] wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
สารพัน[ADJ] all kinds of, See also: every, all, entire, whole, total, Syn. สารพัด, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: จุลลาต้องรับรู้เรื่องราวสารพันของสาวสวยอยู่เสมอ
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม
ยอดรวม[N] total, See also: totality, sum, whole, full amount, Syn. ยอด, ยอดสุทธิ, ผลรวม, Example: เขาคิดยอดรวมทั้งหมดของรายได้หลังหักภาษีแล้วเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท, Thai definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่เป็นผลรวมทั้งหมด
ย่อยยับ[V] be totally destroyed, See also: go to ruin, fall to pieces, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
เกลี้ยง[ADV] completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
โงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก
โงนเงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway, Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ, Thai definition: เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา
จนกรอบ[V] be penniless, See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent, Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน, Ant. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์, Example: แต่ก่อนเขาเป็นคนมั่งมีแต่บัดนี้เขาจนกรอบ
เป็นปลิดทิ้ง[ADV] completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
ผลรวม[N] sum total, See also: totality, Syn. ผลบวก, Example: ผลรวมของรายได้ในประเทศไทยปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว, Count unit: ผล, Thai definition: ผลที่ได้จากการบวกเข้าด้วยกัน, ผลที่ได้จากการผสมเข้าด้วยกัน
ผอง[DET] all, See also: whole, entire, total, Syn. ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: เธอคงจะเบื่ออาหารเลี้ยงแขกประเภทต้มๆ เต็มทีเลยชวนผองเพื่อนตั้งเตาปิ้งลูกชิ้นถึงสามสี่เตา
เอ้ๆ แอ่นๆ[ADV] totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
สิริ[V] total, See also: summate, tote, aggregate, Syn. รวม, Example: ท่านตายด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 67 ปี
หมดเปลือก[ADV] totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดกเดก[V] totter, See also: sway, roll, pitch, rock to and fro, Syn. กระโดกกระเดก, โยกเยก, โอนไปโอนมา, Example: เด็กมันทำเมินคู้ตัวยืนขึ้นแล้ววิ่งส่ายก้นโดกเดกไปทางหลังบ้าน
โดยรวม[ADV] generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
เต็มประตู[ADV] totally, See also: completely, entirely, thoroughly, Syn. ทุกทาง, Example: ลูกชายลุงฆ่าคนตาย ผิดเต็มประตู และลูกชายลุงก็รับสารภาพกับผมหมดแล้ว, Thai definition: ไม่มีทางเลี่ยง
เตาะแตะ[V] toddle, See also: totter, Syn. กระเตาะกระแตะ, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
เตาะแตะ[ADV] totteringly, Syn. กระเตาะกระแตะ, Example: เด็กอายุ 15 เดือนจะเริ่มเดินได้เองและวิ่งเตาะแตะเมื่ออายุปีครึ่ง, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
ทั้งเพ[ADV] entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ
บรรดา[N] all, See also: whole, totality, Syn. ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, Example: วัดโพธิ์มีเจดีย์มากที่สุดในบรรดาวัดทั้งหลาย
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ยอด[N] total, See also: totality, a total amount, Syn. จำนวนรวม, ผลรวม, Example: ยอดขายเทปพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
ยอดการขาย[N] total sales, Example: เขาทำยอดการขายของรถยนต์ได้มากที่สุดในบรรดาพนักงานขายทั้งหมด
ย่อแย่[V] waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน
ปรินิพพาน[N] nirvana, See also: Buddha's death, complete extinction of all passions, total extinction, final release from, Syn. ตาย, Example: พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว, Thai definition: เรียกอาการตายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
เช้า[adv.] (chāo) EN: early   FR: tôt ; matinalement
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
หัวค่ำ [n.] (hūakham) EN: early in the evening   FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
อีกไม่ช้า[adv.] (īk mai chā) EN: soon ; before long   FR: bientôt
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan prachākøn) EN: population   FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
จำนวนประชากรในประเทศไทย[n. exp.] (jamnūan prachākøn nai prathēt Thai) FR: population totale de la Thaïlande [f]
จำนวนสมาชิก[n. exp.] (jamnūan samāchik) FR: total des membres [m]
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จันทรุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (jantharuparākhā tem dūang) EN: total lunar eclipse   FR: éclipse totale de lune [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
การคัดค้านทั้งหมด[n. exp.] (kān khatkhān thangmot) EN: total ban   
เกือบ[adv.] (keūap) EN: shortly ; soon   FR: bientôt
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (khāchaijāi betset) EN: total expenditure   FR: dépense totale [f]
ค่อนข้าง[adv.] (khǿnkhāng) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; quelque peu
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิง[n. exp.] (khwāmsūnsīa dōi sinchoēng) EN: total loss   
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[adj.] (kīokap kān leūaktang) EN: electoral   FR: électotal
ก้นกุฏิ[n.] (konkuti) EN: factotum ; majordomo   
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time   FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
กระเดียด[X] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined   FR: plutôt
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of   FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ล้วนแต่[X] (lūantaē) EN: all   FR: tout ; totalement
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original   FR: modèle [m]
แม่ครัว[n.] (maēkhrūa) EN: female cook ; female chef ; cook   FR: cuisinière [f] ; cuistote [f] (fam.)
ไม่ช้าก็เร็ว[adv.] (mai chā kø reo) EN: sooner or later   FR: tôt ou tard
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement
ไม่เลว[adv.] (mai lēo) EN: pretty well ; rather well ; not bad   FR: plutôt bien ; pas mal
มากกว่า[adv.] (māk kwā) EN: more   FR: davantage ; plutôt
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly   FR: entièrement ; complétement ; le tout
มวล[adj.] (mūan) EN: entire ; all ; whole ; total   FR: entier ; total
มวลรวม[n. exp.] (mūan rūam) EN: total mass   
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently   FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; tout à l'heure
ในเร็ว ๆ นี้[X] (nai reo-reo nī) EN: soon   FR: très bientôt ; très prochainement
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
เนิ่น[adv.] (noēn) EN: early ; early enough   FR: tôt ; très tôt ; assez tôt
ออกจะ[X] (økja) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; assez
ออกลอตเตอรี่[v. exp.] (øk løttoērī) FR: tirer à la toterie
โอนเอนไปมา[v. exp.] (ōn-ēn pai-mā) EN: totter   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOT    T AA1 T
TOTO    T OW1 T OW0
TOTH    T AA1 TH
TOTA    T OW1 T AH0
TOTE    T OW1 T
TOTS    T AA1 T S
TOTI    T OW1 T IY0
TOTES    T OW1 T S
STOTT    S T AA1 T
TOTTY    T AA1 T IY0
STOTZ    S T AA1 T S
TOTAL    T OW1 T AH0 L
TOTED    T OW1 T AH0 D
TOTEM    T OW1 T AH0 M
TOTING    T OW1 T IH0 NG
TOTZKE    T AA1 T S K IY0
TOTMAN    T AA1 T M AH0 N
STOTTS    S T AA1 T S
MATOTT    M AE1 T AH0 T
TOTALS    T OW1 T AH0 L Z
TOTARO    T OW0 T AA1 R OW0
TOTTON    T AA1 T AH0 N
TOTTER    T AA1 T ER0
TOTEMS    T OW1 T AH0 M Z
TOTTEN    T AA1 T AH0 N
ONSTOTT    AA1 N S T AH0 T
STOTLER    S T AA1 T L ER0
TOTALLY    T OW1 T AH0 L IY0
TOTAL'S    T OW1 T AH0 L Z
TOTALED    T OW1 T AH0 L D
LANCTOT    L AE1 NG K T AH0 T
AUTOTOTE    AO1 T OW0 T OW2 T
CYTOTECH    S AY1 T OW0 T EH2 K
TOTINO'S    T AH0 T IY1 N OW0 Z
TOTHEROW    T AH1 DH ER0 OW0
TOTALITY    T OW0 T AE1 L AH0 T IY0
TOTALLED    T OW1 T AH0 L D
ROTOTILL    R OW1 T AH0 T IH2 L
ROTOTILL    R OW1 T OW0 T IH2 L
TOTALING    T OW1 T AH0 L IH0 NG
TOTALLING    T OW1 T AH0 L IH0 NG
ASYMPTOTE    AE1 S AH0 M T OW2 T
TOTENBERG    T OW1 T AH0 N B ER0 G
CYTOTECHS    S AY1 T OW0 T EH2 K S
TOTTERING    T AA1 T ER0 IH0 NG
PENTOTHAL    P EH1 N T AH0 TH AA0 L
PHOTOTRON    F OW1 T AH0 T R AA0 N
PROTOTYPE    P R OW1 T AH0 T AY2 P
ARISTOTLE    EH1 R AH0 S T AA2 T AH0 L
ROTOTILLES    R OW1 T OW0 T IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tot    (v) (t o1 t)
tote    (v) (t ou1 t)
tots    (v) (t o1 t s)
total    (v) (t ou1 t l)
toted    (v) (t ou1 t i d)
totem    (n) (t ou1 t @ m)
totes    (v) (t ou1 t s)
Totnes    (n) (t o1 t n i s)
totals    (v) (t ou1 t l z)
totems    (n) (t ou1 t @ m z)
toting    (v) (t ou1 t i ng)
totted    (v) (t o1 t i d)
totter    (v) (t o1 t @ r)
totaled    (n) (t ou1 t @ l d)
in toto    (a) - (i1 n - t ou1 t ou)
litotes    (n) (l ai1 t ou t ii z)
totally    (a) (t ou1 t @ l ii)
totters    (v) (t o1 t @ z)
tottery    (j) (t o1 t @ r ii)
totting    (v) (t o1 t i ng)
totaling    (n) (t ou1 t @ l i ng)
Stotfold    (n) (s t o1 t f ou l d)
factotum    (n) (f a1 k t ou1 t @ m)
teetotal    (j) (t ii1 t ou1 t l)
teetotum    (n) (t ii1 t ou1 t @ m)
totality    (n) (t ou1 t a1 l i t ii)
totalled    (v) (t ou1 t l d)
tottered    (v) (t o1 t @ d)
asymptote    (n) (a1 s i m t ou t)
factotums    (n) (f a1 k t ou1 t @ m z)
prototype    (n) (p r ou1 t @ t ai p)
teetotums    (n) (t ii1 t ou1 t @ m z)
totalling    (v) (t ou1 t @ l i ng)
tottering    (v) (t o1 t @ r i ng)
asymptotes    (n) (a1 s i m t ou t s)
asymptotic    (j) (a2 s i m t o1 t i k)
prototypes    (n) (p r ou1 t @ t ai p s)
totem-pole    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l)
teetotaller    (n) (t ii1 t ou1 t l @ r)
totalizator    (n) (t ou1 t @ l ai z ei t @ r)
totem-poles    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l z)
teetotallers    (n) (t ii1 t ou1 t l @ z)
totalitarian    (j) (t ou2 t a l i t e@1 r i@ n)
totalizators    (n) (t ou1 t @ l ai z ei t @ z)
asymptotically    (a) (a2 s i m t o1 t i k l ii)
totalitarianism    (n) (t ou2 t a l i t e@1 r i@ n i z @ m)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
突然[とつぜん, totsuzen] (adv) กะทันหัน
一昨日[おととい, ototoi] (n) วันก่อนเมื่อวาน
一昨年[おととし, ototoshi] (n) ปีก่อนปีที่แล้ว
一つ[ひとつ, hitotsu] (n) หนึ่งชิ้น/อย่าง
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) ผู้หญิงที่ชอบเสแสร้ง ทำตัวไร้เดียงสา แกล้งไม่รู้ในสิ่งที่รู้แล้ว
突然[とつぜん, totsuzen] (adj adv) อย่างทันที. กะทันหัน, ฉับพลัน, See also: S. suddenly, abruptly,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)
おととり[おととい, ototoi, ototoi , ototoi] (n adv ) วานซืน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange

German-Thai: Longdo Dictionary
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Abstinenz {f}teetotalism [Add to Longdo]
Abstinenzler {m} | Abstinenzler {pl}teetotaler; teetotaller | teetotalers; teetotallers [Add to Longdo]
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter [Add to Longdo]
mittlerer Anteil voll geprüfter Loseaverage total inspection [Add to Longdo]
Antialkoholiker {m}; Antialkoholikerin {f} | Antialkoholikerinnen {pl}; Antialkoholiker {pl}teetotaler | teetotalers [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Artothek {f}picture lending library; art lending library [Add to Longdo]
Asymptote {f}; Annäherungslinie {f} | Asymptoten {pl}asymptote | asymptotes [Add to Longdo]
Asymptote {f} [math.]asymptote [Add to Longdo]
Autotelefon {n}carphone; car phone; car telephone [Add to Longdo]
Autotür {f}; Wagentür {f} [auto]car door [Add to Longdo]
Autotyp {m}; Wagentyp {m} [auto]type of car [Add to Longdo]
Bergung {f} (von Fahrzeugen; Toten)recovery [Add to Longdo]
Bilanzsumme {f}balance sheet total [Add to Longdo]
Bildübertragung {f}phototelegraphy [Add to Longdo]
Drogentote {m,f}; Drogentoterdrug-related death [Add to Longdo]
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population [Add to Longdo]
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force [Add to Longdo]
Endsumme {f} | Endsummen {pl}total | totals [Add to Longdo]
Eulersche Phi-Funktion {f} [math.]Euler's totient function; totient function [Add to Longdo]
Faktotum {n}factotum [Add to Longdo]
Fototafel {f}photo board [Add to Longdo]
Funktionsprototyp {m}functional prototype [Add to Longdo]
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine [Add to Longdo]
Gesamtertrag {m}total proceeds [Add to Longdo]
Gesamt...over-all; total [Add to Longdo]
Gesamtabfluss {m}total runoff [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} einer Zeitungtotal circulation [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published [Add to Longdo]
Gesamtbetrag {m} | Gesamtbeträge {pl}gross amount; total; total amount | sum totals [Add to Longdo]
Gesamtbevölkerung {f}total population [Add to Longdo]
Gesamtbewertung {f}total evaluation [Add to Longdo]
Gesamteinkommen {n}total income [Add to Longdo]
Gesamteinnahme {f}total receipts [Add to Longdo]
Gesamtenergiebilanz {f}total energy balance [Add to Longdo]
Gesamtentschädigung {f}total compensation [Add to Longdo]
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight [Add to Longdo]
Gesamthärte {f}total hardness [Add to Longdo]
Gesamtheit {f}totality [Add to Longdo]
Gesamtheit {f} | Gesamtheiten {pl}universe | totalities [Add to Longdo]
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost [Add to Longdo]
Gesamtleistung {f} (eines Betriebes)total output [Add to Longdo]
Gesamtprojektkostenschätzung {f}total project costs estimate [Add to Longdo]
Gesamtrechnung {f}total account [Add to Longdo]
Gesamtschwindung {f}total shrinkage [Add to Longdo]
Gesamtsumme {f}grand total [Add to Longdo]
Gesamtsumme {f}sum total [Add to Longdo]
Gesamtsumme {f} | Gesamtsummen {pl}total amount | total amounts [Add to Longdo]
Gesamtverformung {f} | zulässige Gesamtverformungtotal deformation | permissble total deformation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
tôt(adv) เช้า(เร็ว) เช่น Il doit rentrer tôt., See also: A. tard,

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
こととて[, kototote] (conj) because [Add to Longdo]
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
それとて[, soretote] (conj) even so; even that [Add to Longdo]
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
とったり[, tottari] (n) arm bar throw (sumo) [Add to Longdo]
とっとと[, tottoto] (adv) (See 疾く疾く) quickly; hurriedly [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
とと;とっと[, toto ; totto] (n) (chn) fish; bird [Add to Longdo]
とぼとぼ[, tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
と共に[とともに, totomoni] (exp) together with [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged [Add to Longdo]
どれ一つ[どれひとつ, dorehitotsu] (exp) not one (in sentence with negative verb) [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
ふい[, fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
べとつく;ベトつく[, betotsuku ; beto tsuku] (v5k,vi) to be sticky [Add to Longdo]
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly [Add to Longdo]
もう一つ[もうひとつ, mouhitotsu] (n,adv) (uk) another; one more [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
よちよち[, yochiyochi] (adv,int,n,vs) (on-mim) totteringly; with tottering steps; (P) [Add to Longdo]
よちよち歩き[よちよちあるき, yochiyochiaruki] (n,adj-no) (See よちよち) toddling; taking tottering steps [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
を基として;を元として[をもととして, womototoshite] (exp) (See を元にして) based on; built on; made from [Add to Longdo]
アートタイトル[, a-totaitoru] (n) art title [Add to Longdo]
アートタイプ[, a-totaipu] (n) artotype [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アスコットタイ[, asukottotai] (n) Ascot tie [Add to Longdo]
アスリートトラスト[, asuri-totorasuto] (n) athlete trust [Add to Longdo]
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test [Add to Longdo]
アポトーシス;アポプトーシス[, apoto-shisu ; apoputo-shisu] (n) apoptosis; apoptotic [Add to Longdo]
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image [Add to Longdo]
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test [Add to Longdo]
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]
インセストタブー[, insesutotabu-] (n) incest taboo [Add to Longdo]
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal [Add to Longdo]
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes [Add to Longdo]
ウエートトレーニング;ウエイトトレーニング[, ue-totore-ningu ; ueitotore-ningu] (n) weight training [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, / ] total illiterate; unable to read the simplest characters [Add to Longdo]
亚里士多德[Yà lǐ shì duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, / ] Aristotle (384-322 BC), Greek philosopher [Add to Longdo]
亚里斯多德[Yà lǐ sī duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, / ] Aristotle (philosopher) [Add to Longdo]
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction [Add to Longdo]
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] human nature; humanity; human; the totality of human attributes [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
传真电报[chuán zhēn diàn bào, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] phototelegram [Add to Longdo]
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, / ] total victory; to excel by far; name of a tank; slam [Add to Longdo]
全影[quán yǐng, ㄑㄩㄢˊ ˇ, ] total shadow; umbra [Add to Longdo]
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] completely; totally recovered; healed [Add to Longdo]
全权[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] full powers; total authority; plenipotentiary powers [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global [Add to Longdo]
全蚀[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, / ] total eclipse [Add to Longdo]
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] all-around; comprehensive; total; overall [Add to Longdo]
全面禁止[quán miàn jìn zhǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] complete prohibition; total ban [Add to Longdo]
全食[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, ] total eclipse [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether [Add to Longdo]
共计[gòng jì, ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] to sum up to; to total [Add to Longdo]
北柴胡[běi chái hú, ㄅㄟˇ ㄔㄞˊ ㄏㄨˊ, ] honewort; Cryptotaenia japonica [Add to Longdo]
合计[hé jì, ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] to add up the total; to figure what sth amounts to; to consider [Add to Longdo]
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, / ] totem (religious symbol) [Add to Longdo]
大获全胜[dà huò quán shèng, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, / ] to seize total victory [Add to Longdo]
天渊之别[tiān yuān zhī bié, ㄊㄧㄢ ㄩㄢ ㄓ ㄅㄧㄝˊ, / ] a complete contrast; totally different [Add to Longdo]
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely [Add to Longdo]
完形[wán xíng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] total form; coherent whole; Gestalt; holistic [Add to Longdo]
悲剧缺陷[bēi jù quē xiàn, ㄅㄟ ㄐㄩˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, / ] tragic flaw (Aristotle's hamartia) [Add to Longdo]
戒酒[jiè jiǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, ] teetotal; to give up drinking; a ban on alcohol [Add to Longdo]
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, / ] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) [Add to Longdo]
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) [Add to Longdo]
提款机[tí kuǎn jī, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] bank autoteller; ATM [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] to strike; totake in the hand [Add to Longdo]
散尽[sàn jìn, ㄙㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to be totally dispersed (crowd) [Add to Longdo]
整个[zhěng gè, ㄓㄥˇ ㄍㄜˋ, / ] whole; entire; total [Add to Longdo]
暗无天日[àn wú tiān rì, ㄢˋ ˊ ㄊㄧㄢ ㄖˋ, / ] complete darkness; total absence of justice [Add to Longdo]
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total [Add to Longdo]
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔 [Add to Longdo]
极权主义[jí quán zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] totalitarianism [Add to Longdo]
样板[yàng bǎn, ㄧㄤˋ ㄅㄢˇ, / ] template; prototype; model; example [Add to Longdo]
样机[yàng jī, ㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] prototype [Add to Longdo]
横扫千军[héng sǎo qiān jūn, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ, / ] total annihilation [Add to Longdo]
泛酸[fàn suān, ㄈㄢˋ ㄙㄨㄢ, / ] pantothenic acid, vitamin B5 [Add to Longdo]
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, / 滿] totally inconsistent; completely at odds [Add to Longdo]
满贯[mǎn guàn, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] to win every trick in a card game; grand slam; fig. total success [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] totally indifferent; not in the least concerned [Add to Longdo]
生命在于运动[shēng mìng zài yú yùn dòng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄗㄞˋ ㄩˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] life is motion (popular saying with many possible interpretations); Physical effort is vital for our bodies to function (Aristotle).; Life derives from physical exercise. [Add to Longdo]
生产者[shēng chǎn zhě, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] autotroph [Add to Longdo]
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]
百分之一百[bǎi fēn zhī yī bǎi, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ ㄅㄞˇ, ] one hundred percent; totally (effective) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
トラヒック全体[トラヒックぜんたい, torahikku zentai] total traffic [Add to Longdo]
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
バーストトラヒック[ばーすととらひっく, ba-sutotorahikku] burst traffic, bursty traffic [Add to Longdo]
バーストトラフィック[ばーすととらふぃっく, ba-sutotorafikku] burst(y) traffic [Add to Longdo]
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test [Add to Longdo]
パケットタイプ[ぱけっとたいぷ, pakettotaipu] packet type [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
プロトタイプ[ぷろとたいぷ, purototaipu] prototype [Add to Longdo]
プロトタイプシステム[ぷろとたいぷしすてむ, purototaipushisutemu] prototype system [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash [Add to Longdo]
ポイントツーポイント[ぽいんとつーぽいんと, pointotsu-pointo] point-to-point (a-no) [Add to Longdo]
ポイントツーポイントシステム[ぽいんとつーぽいんとしすてむ, pointotsu-pointoshisutemu] point-to-point system [Add to Longdo]
ポイントツーポイントプロトコル[ぽいんとつーぽいんとぷろとこる, pointotsu-pointopurotokoru] point to point protocol (PPP) [Add to Longdo]
ポイントツーポイント接続[ポイントツーポイントせつぞく, pointotsu-pointo setsuzoku] point-to-point connection [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
合計[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
合計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function [Add to Longdo]
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture [Add to Longdo]
試作品[しさくひん, shisakuhin] prototype, trial product [Add to Longdo]
実験システム[じっけんシステム, jikken shisutemu] trial system, test system, prototype [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] aggregate results, total results [Add to Longdo]
小計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] collision [Add to Longdo]
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count [Add to Longdo]
総数[そうすう, sousuu] count, total (number) [Add to Longdo]
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells [Add to Longdo]
文字列のフォントと表示精度[もじれつのふおんととひょうじせいど, mojiretsunofuontotohyoujiseido] text font and precision [Add to Longdo]
ネットツーフォン[ねっとつーふぉん, nettotsu-fon] Net2Phone [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一月[ひとつき, hitotsuki] Januar [Add to Longdo]
一月[ひとつき, hitotsuki] ein_Monat [Add to Longdo]
両凸[りょうとつ, ryoutotsu] bikonvex [Add to Longdo]
亡い[ない, nai] verstorben, -tot [Add to Longdo]
[とつ, totsu] VORSTEHENDE STIRN [Add to Longdo]
凸面[とつめん, totsumen] konvex [Add to Longdo]
凹凸[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
唐突[とうとつ, toutotsu] ploetzlich, abrupt [Add to Longdo]
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (einen Mann) heiraten [Add to Longdo]
徒党[ととう, totou] -Bande, Clique, Verschwoerer [Add to Longdo]
整う[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]
整える[ととのえる, totonoeru] ordnen, vorbereiten [Add to Longdo]
暇潰し[ひまつぶし, himatsubushi] Zeitvertreib, Zeit_totschlagen [Add to Longdo]
朴とつ[ぼくとつ, bokutotsu] einfach, schlicht, wortkarg, ungesellig [Add to Longdo]
枯れ木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
枯木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]
死亡者[しぼうしゃ, shibousha] Verstorbener, Toter [Add to Longdo]
死人[しにん, shinin] Toter [Add to Longdo]
死傷者[ししょうしゃ, shishousha] Tote_und_Verletzte [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] tote_Sprache [Add to Longdo]
殴り殺す[なぐりころす, nagurikorosu] totschlagen [Add to Longdo]
煙突[えんとつ, entotsu] Schornstein [Add to Longdo]
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]
突入[とつにゅう, totsunyuu] hereinbrechen, stuermen (in) [Add to Longdo]
突如[とつじょ, totsujo] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
突然[とつぜん, totsuzen] ploetzlich, unerwartet [Add to Longdo]
衝突[しょうとつ, shoutotsu] Zusammenstoss [Add to Longdo]
調う[ととのう, totonou] vorbereitet_sein, in_Ordnung_sein [Add to Longdo]
調える[ととのえる, totonoeru] vorbereiten, ordnen, arrangieren [Add to Longdo]
跡継ぎ[あとつぎ, atotsugi] Nachfolger, -Erbe [Add to Longdo]
黙殺[もくさつ, mokusatsu] totschweigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tote \Tote\, v. t. [imp. & p. p. {Toted}; p. pr. & vb. n.
   {Toting}.] [Said to be of African origin.]
   To carry or bear; as, to tote a child over a stream; to tote
   a gun on one's hip; -- a colloquial word originating in the
   Southern States, and used there esp. by negroes, now common
   throughout the U. S.
   [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top