Search result for

total

(158 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -total-, *total*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
total[N] ผลรวม, See also: ยอดรวม
total[ADJ] โดยสมบูรณ์
total[ADJ] ทั้งหมด, See also: เต็มที่
total[VT] รวมยอด, See also: รวมทั้งหมด
total[VT] ทำลาย (คำสแลง)
totally[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely
totality[N] ความสมบูรณ์แบบ
totality[N] จำนวนทั้งหมด, See also: จำนวนรวม
totalize[VT] คิดรวม, See also: รวมยอด
totalizator[N] เครื่องคำนวณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
totalise(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totalitarian(โทแทลลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการหรือเบ็ดเสร็จ. n. ผู้ยึดระบบการปกครองดังกล่าว., Syn. autocratic
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety
totalize(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely
teetotal(ทีโท'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เด็ดขาด,สมบูรณ์ vi. เลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด.

English-Thai: Nontri Dictionary
total(adj) ทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ,ทั้งสิ้น
total(n) ผลรวม,ยอดรวม,จำนวนทั้งสิ้น
total(vi,vt) รวมยอด,รวมทั้งสิ้น,รวมทั้งหมด
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
total allowanceระยะเผื่อรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
total amountยอดจำนวน, จำนวนรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total birth rateอัตราเกิดรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total color blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total colour blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total color; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total cooling effectผลทำความเย็นรวม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
total derivativeอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total destructionการถูกทำลายโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total disabilityความพิการสิ้นเชิง, ทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
total available watertotal available water, ความชื้นทั้งหมดที่พืชนำไปใช้ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Total cloud coverเมฆทั้งหมดที่ปกคลุม ท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Total Communicationการสื่อสารระบบรวม, รูปแบบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน [Assistive Technology]
total dynamic headtotal dynamic head, เฮดรวมของปั๊ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total evaporationtotal evaporation, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total evaporationtotal evaporation, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total headtotal head, เฮดรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total losstotal loss, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total losstotal loss, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย หาได้เร็วกว่าการวัดค่าบีโอดี [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
total solar eclipse (n ) สุริยุปราคาเต็มดวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Totally.ใช่เลย Politics of Human Sexuality (2009)
Totally.แน่นอน Biology 101 (2011)
Totally.แน่นอน Win Some, Lose Some (2013)
I love "the tudors." henry cavill is a total babe.ฉันรัก The tudors. Henry Cavill น่ะฮอทมากๆ New Haven Can Wait (2008)
I can totally go pick you out a different pair if you want.ฉันจะไปหยิบคู่ใหม่ให้คุณ ถ้าคุณต้องการ New Haven Can Wait (2008)
But the house is, like, a total mess. Oh, yeah. No.แต่บ้านมันเลอะเทอะมากเลยตอนนี้ โอ้ใช่ ไม่ Chuck in Real Life (2008)
That guy is totally into you.ผู้ชายคนนั้นต้องชอบเธอแน่ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
No, I lose. see? this is totally pointless.ไม่ ฉันแพ้ นี่มันไร้ความหมายจริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, you can totally do this. you really think so?ฉันหมายความว่าเธอสามารถทำมันทั้งหมดได้ เธอไม่คิดแบบนั้นจริง ๆ เหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
I am. I am totally your bitch. good.ฉันคือ ตัวฉันมันเป็นนังแรด ดีนี่ Pret-a-Poor-J (2008)
I totally called that one. yeah. dude, relax. nothing's going on here.ฉันเคยบอกไปแล้ว นี่ ใจเย็น.. ไม่มีอะไรหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
And I totally understand if you need some time or even if...และผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณรู้คุณจะหาโอกาส... Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totalAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
totalCan you work out the total cost of the trip?
totalCasualties are said to total up to 1,000.
totalDo you know the total population of Japan?
totalEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
totalExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
totalGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
totalGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
totalGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
totalHe failed in his business and now is a total wreck.
totalHe is a total stranger to me.
totalHe is totally dependent on his parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
มวลรวม[N] total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
รวบยอด[ADJ] total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รวมทั้งหมด[V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ยอดรวม[N] total, See also: totality, sum, whole, full amount, Syn. ยอด, ยอดสุทธิ, ผลรวม, Example: เขาคิดยอดรวมทั้งหมดของรายได้หลังหักภาษีแล้วเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท, Thai definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่เป็นผลรวมทั้งหมด
เป็นปลิดทิ้ง[ADV] completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
ผลรวม[N] sum total, See also: totality, Syn. ผลบวก, Example: ผลรวมของรายได้ในประเทศไทยปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว, Count unit: ผล, Thai definition: ผลที่ได้จากการบวกเข้าด้วยกัน, ผลที่ได้จากการผสมเข้าด้วยกัน
สิริ[V] total, See also: summate, tote, aggregate, Syn. รวม, Example: ท่านตายด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 67 ปี
หมดเปลือก[ADV] totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan prachākøn) EN: population   FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
จำนวนประชากรในประเทศไทย[n. exp.] (jamnūan prachākøn nai prathēt Thai) FR: population totale de la Thaïlande [f]
จำนวนสมาชิก[n. exp.] (jamnūan samāchik) FR: total des membres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTAL    T OW1 T AH0 L
TOTALS    T OW1 T AH0 L Z
TOTALED    T OW1 T AH0 L D
TOTAL'S    T OW1 T AH0 L Z
TOTALLY    T OW1 T AH0 L IY0
TOTALING    T OW1 T AH0 L IH0 NG
TOTALITY    T OW0 T AE1 L AH0 T IY0
TOTALLED    T OW1 T AH0 L D
TOTALLING    T OW1 T AH0 L IH0 NG
TOTALITARIAN    T OW2 T AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
total    (v) (t ou1 t l)
totals    (v) (t ou1 t l z)
totaled    (n) (t ou1 t @ l d)
totally    (a) (t ou1 t @ l ii)
totaling    (n) (t ou1 t @ l i ng)
totality    (n) (t ou1 t a1 l i t ii)
totalled    (v) (t ou1 t l d)
totalling    (v) (t ou1 t @ l i ng)
totalizator    (n) (t ou1 t @ l ai z ei t @ r)
totalitarian    (j) (t ou2 t a l i t e@1 r i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force [Add to Longdo]
Endsumme {f} | Endsummen {pl}total | totals [Add to Longdo]
Gesamtabfluss {m}total runoff [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} einer Zeitungtotal circulation [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published [Add to Longdo]
Gesamtbevölkerung {f}total population [Add to Longdo]
Gesamtbewertung {f}total evaluation [Add to Longdo]
Gesamteinkommen {n}total income [Add to Longdo]
Gesamteinnahme {f}total receipts [Add to Longdo]
Gesamtenergiebilanz {f}total energy balance [Add to Longdo]
Gesamtentschädigung {f}total compensation [Add to Longdo]
Gesamtertrag {m}total proceeds [Add to Longdo]
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight [Add to Longdo]
Gesamthärte {f}total hardness [Add to Longdo]
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
ふい[, fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
オールヌード[, o-runu-do] (n) totally naked (wasei [Add to Longdo]
トータリゼーターシステム[, to-tarize-ta-shisutemu] (n) totalizator system [Add to Longdo]
トータル[, to-taru] (adj-na,n) total; (P) [Add to Longdo]
トータルエネルギーシステム[, to-taruenerugi-shisutemu] (n) total energy system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总额[zǒng é, ㄗㄨㄥˇ ㄜˊ, / ] total (amount or value), #3,114 [Add to Longdo]
总量[zǒng liàng, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] total; overall amount, #3,491 [Add to Longdo]
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] totally, #8,672 [Add to Longdo]
总值[zǒng zhí, ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] total value, #9,651 [Add to Longdo]
总面积[zǒng miàn ji, ㄗㄨㄥˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ˙, / ] total area; overall surface area, #9,849 [Add to Longdo]
总能[zǒng néng, ㄗㄨㄥˇ ㄋㄥˊ, / ] total energy, #10,545 [Add to Longdo]
总价[zǒng jià, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] total price, #11,268 [Add to Longdo]
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, / ] total victory; to excel by far; name of a tank; slam, #17,809 [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] totally indifferent; not in the least concerned, #40,724 [Add to Longdo]
全食[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, ] total eclipse, #55,549 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
トラヒック全体[トラヒックぜんたい, torahikku zentai] total traffic [Add to Longdo]
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
合計[ごうけい, goukei] sum, total [Add to Longdo]
合計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function [Add to Longdo]
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] aggregate results, total results [Add to Longdo]
小計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function [Add to Longdo]
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Total \To"tal\, a. [F., fr. LL. totalis, fr. L. tolus all,whole.
   Cf. {Factotum}, {Surtout}, {Teetotum}.]
   Whole; not divided; entire; full; complete; absolute; as, a
   total departure from the evidence; a total loss. " Total
   darkness." "To undergo myself the total crime." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Total abstinence}. See {Abstinence}, n., 1.
 
   {Total depravity}. (Theol.) See {Original sin}, under
    {Original}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Whole; entire; complete. See {Whole}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Total \To"tal\, n.
   The whole; the whole sum or amount; as, these sums added make
   the grand total of five millions.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Total \To"tal\, v. t. [imp. & p. p. {Totaled}or {Totalled}; p.
   pr. & vb. n. {Totaling} or {Totalling}.]
   1. To bring to a total; also, to reach as a total; to amount
    to. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. to determine the total of (a set of numbers); to add; --
    often used with up; as, to total up the bill.
    [PJC]
 
   3. To damage beyond repair; -- used especially of vehicles
    damaged in an accident; as, he skid on an ice patch and
    totaled his Mercedes against a tree. From total loss.
    [colloq.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 total
   adj 1: constituting the full quantity or extent; complete; "an
       entire town devastated by an earthquake"; "gave full
       attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
       {total}]
   2: complete in extent or degree and in every particular; "a full
     game"; "a total eclipse"; "a total disaster" [syn: {full},
     {total}]
   n 1: the whole amount [syn: {sum}, {total}, {totality},
      {aggregate}]
   2: a quantity obtained by the addition of a group of numbers
     [syn: {sum}, {amount}, {total}]
   v 1: add up in number or quantity; "The bills amounted to
      $2,000"; "The bill came to $2,000" [syn: {total}, {number},
      {add up}, {come}, {amount}]
   2: determine the sum of; "Add all the people in this town to
     those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
     up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
     together}, {tally}, {add up}]
   3: damage beyond the point of repair; "My son totaled our new
     car"; "the rock star totals his guitar at every concert"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 total [total]
   overall; total
   entire; overall; whole
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 total
   overall; total
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 total
   overall; total
   entire; overall; whole
   entirety
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top