Search result for

torture

(63 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torture-, *torture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture[N] การทรมาน
torture[N] วิธีทรมาน
torture[N] ความเจ็บปวด
torture[VT] ทรมานให้เจ็บปวด
torture[VT] ทำให้บิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
torture(n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด
torture(vt) ทรมาน,บิด,งอ,ทำให้เจ็บปวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tortureทรมาน [TU Subject Heading]
Torture (International law)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't torture me.อย่าทรมานฉันเลย Pret-a-Poor-J (2008)
It's not torture. I'm doing you a favor.ทรมานคนบริสุทธิ์เนี่ย Committed (2008)
Hey, you remember that idea that Cameron had about trying to torture the patient into admitting himself?เฮ้.คุณจำได้ไหม นั่นเป็นความคิดของคาเมรอน เกี่ยวกับการทรมานคนไข้ เพื่อให้เขายอมไปโรงพยาบาล The Itch (2008)
Dr. Mohinder Suresh is a brilliant yet tortured man...ด๊อกเตอร์โมฮินเดอร์ ซูเรส ปราดเปรื่องแต่ก็ทุกข์ทรมาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน Beethoven Virus (2008)
Torture all those who were in the examination hall!ทรมาณทุกคนที่อยู่ในสนามสอบคัดเลือก! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Do not stop the torture until they confess to their crimes and reveal the mastermind!ไม่ต้องหยุดทรมาณจนกว่าพวกมันจะสารภาพและเปิดเผยว่าผู้วางแผนออกมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Torture them until they confess!-ทรมาณพวกมันจนกว่าพวกมันจะยอมสารภาพ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If the sons of the Ministers are tortured, how will you handle the outcry?ถ้าเหล่าลูกชายของท่านเสนาต่างๆถูกทรมาณ ท่านจะรับมือกับเสียงคัดค้านอย่างไรดี? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Because she tortures you with her refusal?เพราะความทรมาน จากคำบอกปัดของนางน่ะรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
Torture doesn't work.การทรมานไม่มีประโยชน์ Body of Lies (2008)
Under torture, a man will say almost anything to make the pain stop.เมื่อถูกทรมาน ทุกคนจะพูดอะไรก็ได้ เพื่อไม่ให้ต้องเจ็บตัว Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tortureHe was subjected to torture by the police.
tortureHe was tortured by guilt.
tortureHis lecture on chemistry was nothing but torture.
tortureThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
tortureThe prisoner died under torture.
tortureThe problem tortured the chief.
tortureThe torture made him confess to crimes he had not committed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรกรรม[N] hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai definition: การทำให้ลำบาก
ทรมานทรกรรม[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
การทรมาน[n.] (kān thøramān) FR: torture [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction   
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead   FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURE    T AO1 R CH ER0
TORTURED    T AO1 R CH ER0 D
TORTURES    T AO1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torture    (v) (t oo1 ch @ r)
tortured    (v) (t oo1 ch @ d)
torturer    (n) (t oo1 ch @ r @ r)
tortures    (v) (t oo1 ch @ z)
torturers    (n) (t oo1 ch @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folterkammer {f} | Folterkammern {pl}torture chamber; torturechamber | torture chambers; torturechambers [Add to Longdo]
Qual {f}; Folterqual {f} | Qualen {pl}; Folterqualen {pl}torture | tortures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火責め[ひぜめ, hizeme] (n) torture by fire [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
拷器[ごうき, gouki] (n) (arch) instruments of torture [Add to Longdo]
拷訊[ごうじん, goujin] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷責[ごうせき, gouseki] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷問[ごうもん, goumon] (n,vs,adj-no) torture; the rack; third degree; (P) [Add to Longdo]
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987) [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] (n) instrument(s) of torture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 torture \tor"ture\, v. t. [imp. & p. p. {tortured}
   (t[^o]r"t[-u]rd; 135); p. pr. & vb. n. {tTorturing.}] [Cf. F.
   Torturer. ]
   1. To put to torture; to pain extremely; to harass; to vex.
    [1913 Webster]
 
   2. To punish with torture; to put to the rack; as, to torture
    an accused person. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To wrest from the proper meaning; to distort. --Jar.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To keep on the stretch, as a bow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bow tortureth the string.     --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torture \Tor"ture\ (t[^o]r"t[-u]r; 135), n. [F., fr. L. tortura,
   fr. torquere, tortum, to twist, rack, torture; probably akin
   to Gr. tre`pein to turn, G. drechseln to turn on a lathe, and
   perhaps to E. queer. Cf. {Contort}, {Distort}, {Extort},
   {Retort}, {Tart}, n., {Torch}, {Torment}, {Tortion}, {Tort},
   {Trope.}]
   1. Extreme pain; anguish of body or mind; pang; agony;
    torment; as, torture of mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ghastly spasm or racking torture.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, severe pain inflicted judicially, either as
    punishment for a crime, or for the purpose of extorting a
    confession from an accused person, as by water or fire, by
    the boot or thumbkin, or by the rack or wheel.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or process of torturing.
    [1913 Webster]
 
       Torture, which had always been deciared illegal, and
       which had recently been declared illegal even by the
       servile judges of that age, was inflicted for the
       last time in England in the month of May, 1640.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torture
   n 1: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
      {torture}]
   2: unbearable physical pain [syn: {torture}, {torment}]
   3: intense feelings of suffering; acute mental or physical pain;
     "an agony of doubt"; "the torments of the damned" [syn:
     {agony}, {torment}, {torture}]
   4: the act of distorting something so it seems to mean something
     it was not intended to mean [syn: {distortion},
     {overrefinement}, {straining}, {torture}, {twisting}]
   5: the deliberate, systematic, or wanton infliction of physical
     or mental suffering by one or more persons in an attempt to
     force another person to yield information or to make a
     confession or for any other reason; "it required unnatural
     torturing to extract a confession" [syn: {torture},
     {torturing}]
   v 1: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
      {excruciate}, {rack}]
   2: subject to torture; "The sinners will be tormented in Hell,
     according to the Bible" [syn: {torture}, {excruciate},
     {torment}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 torture [tortyr]
   torture
   torment
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top