Search result for

to stick

(49 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to stick-, *to stick*
English-Thai: Longdo Dictionary
to stickติด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
House is using you as an excuse to stick his nose in my personal life.เฮ้าส์ใช้เธอเป็นข้ออ้างในการ วุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวฉัน Lucky Thirteen (2008)
We need to stick a pooper scooper in you.เราจำเป็นต้องเอาเครื่องมือสอดเข้าไปในตัวคุณ The Itch (2008)
But your decision to stick it to the man clearly inspired Oliver Twist.แต่การตัดสินใจคุณ ทำให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ แรงบันดาลในจาก "โอลิเวอร์ทวิส" Emancipation (2008)
You want me to stick my hand in there?คุณต้องการให้มือผมติดอยู่ในนั้นเหรอ Wanted (2008)
If you don't stop shaking, I'm going to stick you with a pin.ถ้าแกไม่เลิกสั่น ข้าจะเอาเข็มหมุด ตรึงตัวแกไว้ซะ Inkheart (2008)
Heavy Duty thinks you guys ought to stick around permanently.เฮฟวี่ ดิวตี้ คิดว่าพวกนาย.. น่าจะอยู่กับเราอย่างถาวร G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
But we, we've got to stick together.แต่เรา เราต้องเกาะกันไว้ ให้แน่น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I bought your magazine this morning and have already told three stores where to stick their credit cards."ฉันซื้อนิตยสารของคุณ เมื่อเช้านี้ บอกกับ 3 ร้านให้เก็บบัตรเครดิต Confessions of a Shopaholic (2009)
Well, it was clear nothing they had on me was going to stick.มันชัดเจนว่าไม่มีอะไรที่จะโยงมาถึงคุณได้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Had to stick his finger up some guy's butt in medical school.เขาต้องเอานิ้วเข้าไปในก้น ของผู้ป่วยตอนเรียนแน่ๆ The Ugly Truth (2009)
Needs two or three more real right guys to stick it up.ใช้มือเซียนสักสองสามคนไปประชิดรถ Public Enemies (2009)
To save the human race we have an obligation to stick to this plan which every nation on this flotilla has signed up for.และในคำสั่งให้รักษามนุษย์ชาติ เรามีหน้าที่ต้องทำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเรือรบนานาชาติต่างก็รู้กันดี 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
to stickA politician has to be able to stick with any lies in this country.
to stickIt's no use trying to stick to the old ways.
to stickThey have decided to stick to the original plan after all.
to stickWe've got to stick to the point.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Gedächtnis haftento stick in one's mind [Add to Longdo]
im Hals stecken bleibento stick in someone's throat [Br.]; to stick in someone's craw [Am.] [Add to Longdo]
abstehento stick out [Add to Longdo]
anhängen; befestigen; stecken; stechen | anhängend; befestigend; steckend; stechend | angehängt; befestigt; gesteckt; gestochento stick {stuck; stuck} | sticking | stuck [Add to Longdo]
ankleben | anklebend | angeklebtto stick on | sticking on | stuck on [Add to Longdo]
einhalten (Regeln )to stick to [Add to Longdo]
sich jdm. einprägento stick in someone's mind [Add to Longdo]
haften; haften bleiben; haftenbleiben [alt] (an; auf) | haftend; haften bleibend; haftenbleibend | gehaftet; haften geblieben | haftet; klebtto stick {stuck; stuck} (to) | sticking | stuck | sticks [Add to Longdo]
herausstehen; herausragento stick up; to stick out [Add to Longdo]
hineinsteckento stick into [Add to Longdo]
kleben; festkleben | klebend; festklebend | geklebt; festgeklebtto stick {stuck; stuck} | sticking | stuck [Add to Longdo]
nicht locker lassento stick to one's guns [Add to Longdo]
verkleben | verklebend | verklebt | verklebt | verklebteto stick together | sticking together | stuck together | sticks together | stuck together [Add to Longdo]
zusammenhaltento stick together [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something [Add to Longdo]
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P) [Add to Longdo]
引っ付ける[ひっつける, hittsukeru] (v1,vt) to stick; to affix [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]
吸い付く;吸いつく;吸付く[すいつく, suitsuku] (v5k) to stick to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探头探脑[tàn tóu tàn nǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] to stick one's head out and look around (成语 saw) [Add to Longdo]
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, ] to stick to sth stubbornly; never let go [Add to Longdo]
发贴[fā tiē, ㄈㄚ ㄊㄧㄝ, / ] to stick sth up (on the wall); to post (on a noticeboard or website) [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] to stick; paste [Add to Longdo]
粘贴[nián tiē, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste (as in 'cut, copy, and paste') [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] to stick up; to rise on one end; to tilt [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] to stick; sticky; glutinous; glue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top