Search result for

tingle

(32 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tingle-, *tingle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tingle[VT] ทำให้รู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง
tingle[N] ความรู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง, See also: การเจ็บเหมือนโดนหนามแหลมแทง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tingle(ทิง'เกิล) vi. รู้สึกปวดเสียวคล้ายหนามแทง,รู้สึกซ่า,รู้สึกเสียว. n. ความรู้สึกดังกล่าว,การทำให้ปวดเสียว,การทำให้เสียว,การทำให้ซ่า., See also: tinglingly adv., Syn. jingle,tinkle,ping
atingle(อะทิง'เกิล) adj. รู้สึกซ่า (tingling)

English-Thai: Nontri Dictionary
tingle(n) ความตื่นเต้น,ความเสียว,ความซ่า
tingle(vi) เสียวแปลบ,ตื่นเต้น,ซ่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My toes are beginning to tingle and...นิ้วเท้าฉันรู้สึกชาแปลบๆ Unearthed (2010)
It tingles when you touch things with your fingers.ตอนที่หนูจับนิ้วเขา หนูรู้สึกซาบซ่าไปหมด Episode #1.4 (2010)
I still feel a little tingle when I hear Ani DiFranco.ครูยังรู้สึกจั๊กจี้เมื่อได้ยินชื่อนักร้องหญิง Ani DiFranco Sexy (2011)
We'd meet at this cheap hotel, and as guilty as it made me, I still felt this... tingle, this frisson I'd never felt before.อืม เราเคยเข้าโรงแรมม่านรูดด้วยกัน The Lies Ill-Concealed (2011)
I had a tingle I'd be reaping someone very, very soon.ฉันรู้สึกว่าฉันจะได้เก็บเกี่ยววิญญาณ ของใครบางคนในเร็วๆนี้ Meet the New Boss (2011)
- I'm getting tingles.-ฉันกำลังขนลุก Sparks and Recreation (2011)
It tingles--จั๊กจี๊... Into the Dark (2012)
My tingle phase.เฟสซ่าของฉัน The Wolf of Wall Street (2013)
I mean, I had skipped the tingle phase and went straight to the drool phase.ฉันหมายความว่าฉันได้ข้าม ขั้นตอนซ่า และเดินตรงไปยังเฟส The Wolf of Wall Street (2013)
Rope, Tingles, Cat Woman, Steve.โร้ป ทิงเกิ้ล แคทวูแมน สตีฟ App Development and Condiments (2014)
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3... Field of Dreams (1989)
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tingleThe cola made my tongue tingle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียวแปลบ[V] tingle, See also: twinge, twitch, Example: หนามของเงี่ยงครูดเนื้อจนแกเสียวแปลบ เลือดปริ่มรูแผลออกท่วมฝ่ามือ, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
ซ่า[V] tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
TINGLE    T IH1 NG G AH0 L
TINGLER    T IH1 NG G AH0 L ER0
TINGLEY    T IH1 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tingle    (v) (t i1 ng g l)
tingled    (v) (t i1 ng g l d)
tingles    (v) (t i1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P) [Add to Longdo]
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp,v5m) to prickle; to tingle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tingle \Tin"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Tingled}; p. pr. & vb. n.
   {Tingling}.] [Freq. of ting. Cf. {Tinkle}.]
   1. To feel a kind of thrilling sensation, as in hearing a
    shrill sound.
    [1913 Webster]
 
       At which both the ears of every one that heareth it
       shall tingle.             --1 Sam. iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel a sharp, thrilling pain.
    [1913 Webster]
 
       The pale boy senator yet tingling stands. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To have, or to cause, a sharp, thrilling sensation, or a
    slight pricking sensation.
    [1913 Webster]
 
       They suck pollution through their tingling vein.
                          --Tickell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tingle
   n 1: an almost pleasurable sensation of fright; "a frisson of
      surprise shot through him" [syn: {frisson}, {shiver},
      {chill}, {quiver}, {shudder}, {thrill}, {tingle}]
   2: a somatic sensation as from many tiny prickles [syn:
     {prickling}, {tingle}, {tingling}]
   v 1: cause a stinging or tingling sensation [syn: {tingle},
      {prickle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top