Search result for

ting

(130 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ting-, *ting*, t
English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,
bursting(adj ) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news. , S. eager,
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,
letting(n ) การอนุญาตให้เช่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ting[N] เสียงดังแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
ting[VT] ทำให้เสียงแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
tinge[N] สีที่ระบายอยู่เล็กน้อย, Syn. shade
tinge[N] จำนวนเล็กน้อย
tinge[VT] แต้มสีจางๆ, See also: แต้มสี, ระบายสี, แต่งแต้มสี, Syn. tint
tinge[VT] ้ผสมลงไปเล็กน้อย
tingle[VT] ทำให้รู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง
tingle[N] ความรู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง, See also: การเจ็บเหมือนโดนหนามแหลมแทง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ting(ทิง) vt.,vi. ทำให้เกิดเสียงดังติ๊ง,เกิดเสียงดังติ๊ง. n. เสียงดังติ๊ง (เช่น กระดิ่ง)
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour,tint,stain
tingle(ทิง'เกิล) vi. รู้สึกปวดเสียวคล้ายหนามแทง,รู้สึกซ่า,รู้สึกเสียว. n. ความรู้สึกดังกล่าว,การทำให้ปวดเสียว,การทำให้เสียว,การทำให้ซ่า., See also: tinglingly adv., Syn. jingle,tinkle,ping
tinglingรู้สึกซ่า
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current

English-Thai: Nontri Dictionary
ting(n) เสียงกริ๊ง
ting(vi) ดังกริ๊ง
tinge(n) สี,รสชาติ,สิ่งเจือปน
tinge(vt) ทาสี,แต้มสี,ย้อมสี,เจือปน
tingle(n) ความตื่นเต้น,ความเสียว,ความซ่า
tingle(vi) เสียวแปลบ,ตื่นเต้น,ซ่า
accounting(n) การบัญชี
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tingibilityสภาพย้อมสีติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tingible; stainable; tinctable-ย้อมสีติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinglingอาการเป็นเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, I'm a bit tingly (nervous) myself..ใช่ ผมก็รู้สึกประหม่าตัวเองอยู่ The Bank Job (2008)
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป.. The Secret of Moonacre (2008)
Today's meeting is tinged with sadness.การประชุมวันนี้ เต็มไปด้วยความเศร้า The House Bunny (2008)
[The Ting Ting's Shut Up And Let Me Go][The Ting Ting's Shut Up And Let Me Go] I Love You, Beth Cooper (2009)
For life. Τake the ting, man.ตลอดไป รับไปซะ เพื่อน Harry Brown (2009)
Still tingling? Oh, it's fine.ยังปวดแผลอยู่ไหม โอ้ สบายดี Holidaze (2009)
Butt cheek tingling?แก้มก้นปวดซ่ารึไง? The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Kind of warm and tingly on the inside.มันอบอุ่นและคันๆอยู่ภายใน Merry Madagascar (2009)
Ting....ย Comparative Religion (2009)
My chest hairs are tingling.ขนแขนฉันแสตนด์อัพ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
that, that's jessy he is our feeding geek rue I'm talking electronic bill ball hat, LAD lights anything that more pretty odd excellent time listen, I've been working on a portable light tingeing system and I can't figure it out how to get it distinct Union electricity?เจาเปรียบสเหมือนอาหารของเรา ฉันพูดถึงค่าหมวกอิเล็กทรอนิกส์ลูกไฟลาด เป็นอะไรที่แปลกมากและสวยด้วย เวลาที่ดีฟังฉันได้ทำงานกับ ไฟแบบพกพาในระบบทิงค์กิ้ง Step Up 3D (2010)
You know, I've been doing this for 21 years, and I always get a slight tingling in my tongue whenever I'm certain that I'm gonna catch a guy.พวกคุณรู้กันไหม ผมคดีแบบนี้มาร่วม 21 ปี และผมมักพูดได้เต็มปากเสมอ เมื่อไรก็ตามที่ผมเริ่มแน่ใจ ก็มักจับคนร้ายได้ตลอด Polly Wants a Crack at Her (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tingHer cheeks were tinged with pink.
tingThere is a tinge of red in the eastern sky.
tingHer cheeks were tinged with red by the warmth of fire.
tingThe cola made my tongue tingle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียวแปลบ[V] tingle, See also: twinge, twitch, Example: หนามของเงี่ยงครูดเนื้อจนแกเสียวแปลบ เลือดปริ่มรูแผลออกท่วมฝ่ามือ, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
แต้มสี[V] paint, See also: tinge, Syn. ทาสี, Ant. ล้างสี, Example: เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้
ซ่า[V] tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น
การย้อมสี[N] dyeing, See also: tinge, tint, Example: ชาวไตเหนือในเขตซำเหนือมีความชำนาญในการทอและการย้อมสีสีครามหรือindigoเป็นพิเศษ
แต้ม[V] smear, See also: tinge, anoint, paint, daub, Example: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา, Thai definition: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   

CMU English Pronouncing Dictionary
TING    T IH1 NG
TINGE    T IH1 N JH
TINGLE    T IH1 NG G AH0 L
TINGEY    T IH1 NG G IY0
TINGEN    T IH1 NG AH0 N
TINGED    T IH1 NG D
TINGLER    T IH1 NG G AH0 L ER0
TINGLEY    T IH1 NG G L IY0
TINGLING    T IH1 NG G AH0 L IH0 NG
TINGLING    T IH1 NG G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ting    (v) (t i1 ng)
tinge    (v) (t i1 n jh)
tings    (v) (t i1 ng z)
tinged    (v) (t i1 ng d)
tinged    (v) (t i1 n jh d)
tinges    (v) (t i1 n jh i z)
tingle    (v) (t i1 ng g l)
tinging    (v) (t i1 ng i ng)
tinging    (v) (t i1 n jh i ng)
tingled    (v) (t i1 ng g l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion [Add to Longdo]
亭子[tíng zi, ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙, ] pavilion [Add to Longdo]
亭阁[tíng gé, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] kiosk [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] to stop; to halt; to park (a car) [Add to Longdo]
停下[tíng xià, ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] to stop [Add to Longdo]
停下来[tíng xià lái, ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] to stop [Add to Longdo]
停尸房[tíng shī fáng, ㄊㄧㄥˊ ㄕ ㄈㄤˊ, ] mortuary [Add to Longdo]
停工[tíng gōng, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] to stop work; to shut down; to stop production [Add to Longdo]
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, / ] armistice; cease fire [Add to Longdo]
停战日[tíng zhàn rì, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] Armistice Day [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thing \Thing\, Ting \Ting\, n. [Dan. thing, ting, Norw. ting, or
   Sw. ting.]
   In Scandinavian countries, a legislative or judicial
   assembly; -- used, esp. in composition, in titles of such
   bodies. See {Legislature}, Norway.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ting \Ting\, n. [An imitative word. Cf. {Tink}.]
   A sharp sound, as of a bell; a tinkling.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ting \Ting\, v. i.
   To sound or ring, as a bell; to tinkle. [R.] --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ting \Ting\, n.
   The apartment in a Chinese temple where the idol is kept.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ting
   n 1: a light clear metallic sound as of a small bell [syn:
      {ting}, {tinkle}]
   v 1: cause to make a ting
   2: make a light, metallic sound; go `ting'

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ting
   thing
   article; object; thing
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wet
 
 1. (-ter, -test), (-ted, - ting), yaş, ıslak
 2. yağmurlu
 3. (kim.) .su veya başka sıvı ile yapılan
 4. (k. dili) içki yasağı olmayan (yer)
 5. kurumamış
 6. ıslatmak
 7. ıslanmak
 8. işemek
 9. yaşlık, nem, rutubet
 10. su
 11. yağmur
 12. yağmurlu hava
 13. (A.B.D.) içki yasağı aleyhtarı. all wet (argo) martaval
 14. martavalcı. wet blanket (k. dili) neşeyi kaçıran şey
 15. şevki kıran kimse. wetbulb thermometer üstü ıslak bulundurulan termometre. wet day yağmurlu gün. wet goods fıçı veya şişelerde bulunan sıvı maddeler
 16. (k. dili) alkollü içkiler. wet nurse sütnine. wet rot nemle oluşan çürüme. wet suit ıslak dalış elbisesi. wet to the skin iliklerine kadar ıslanmış. wet'tish yaşça, ıslakça, nemli. wet'ness ıslaklık, nem, rutubet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top